Syndycy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to syndycy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
19
kwi

Istota:

Uznanie czy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu prowadzonej na nieruchomości działalności gospodarczej

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27.05.2010 r. (data wpływu 01.06.2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11.06.2010 r. (data wpływu 16.06.2010 r.) i pismem z dnia 17.06.2010 (data wpływu 24.06.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, czy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu prowadzonej na nieruchomości działalności gospodarczej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 01.06.2010 r. wpłynął ww. (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy wyprzedaż poszczególnych składników majątku przez syndyka podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2011 r. (data wpływu 18 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania (...)

2011
1
wrz

Istota:

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu prowadzonej na nieruchomości działalności gospodarczej i nie jest obowiązany do wystawiania faktur VAT dla dzierżawców i najemców nieruchomości.
Syndyk masy upadłości obowiązany jest natomiast wystawiać faktury VAT na rzecz upadłej Spółki a nie w imieniu Wnioskodawcy.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27.05.2010 r. (data wpływu 01.06.2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11.06.2010 r. (data wpływu 16.06.2010 r.) i pismem z dnia 17.06.2010 (data wpływu 24.06.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, czy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu prowadzonej na nieruchomości działalności gospodarczej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 01.06.2010 r. wpłynął (...)

2011
1
sie

Istota:

Kto składa zeznanie za 2009 r., w którym działał i dłużnik, do czasu ogłoszenia upadłości i syndyk – po ogłoszeniu upadłości?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2010 r. (data wpływu 2 kwietnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia rocznego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 kwietnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia rocznego. W przedmiotowym wniosku przedstawiono (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w związku z tą sprzedażą powstaje obowiązek zapłaty podatku VAT na podstawie art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług i jaki podmiot jest płatnikiem?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE W dniu 07.03.2007r. Pan Jarosław ....... Komornik Sądowego Rewiru ........., wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Komornik Sądowy Rew. ...... prowadzi postępowanie egzekucyjne z nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. ........, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW ........... W dniu 19.12.2006r. odbyła się pierwsza licytacja przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Radomiu. Nieruchomość ta została wylicytowana przez Pana ....... Do wniosku dołączono kserokopię: - obwieszczenia o pierwszej licytacji z dnia 26.10.2006r. wskazującego (...)

2011
1
maj

Istota:

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia syndyka masy upadłości w postępowaniu upadłościowym.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2006r. Nr 217, poz. 1590), w odpowiedzi na wniosek z dnia 20.06.2007r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia syndyka masy upadłości w postępowaniu upadłościowym, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów postanawia uznać stanowisko zawarte we wniosku za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni pełni funkcję syndyka masy upadłości. Strona nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni zwraca się z pytaniem, czy wynagrodzenie syndyka masy upadłości, podlega opodatkowaniu podatkiem od (...)

2011
1
kwi

Istota:

Wnioskiem z dnia 10.04.2006 r uzupełnionym w dniu 19.04.2006 r zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług przychodów uzyskiwanych z tytułu wykonywania czynności syndyka i sposobu rozliczania tego podatku . Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika , iż:Od dnia 02.02.2002 r prowadzi Pan działalność gospodarczą pod nazwą ....... . Jednocześnie na mocy postanowienia Sądu Gospodarczego powoływany jest Pan jako osoba fizyczna do pełnienia funkcji zarządzania jednostką postawioną w stan upadłości. W piśmie pyta Pan w jaki sposób odprowadzić VAT od wynagrodzenia za czynności syndyka , czy jako osoba fizyczna powinien Pan wystawić fakturę VAT , a jeśli tak to komu .

Fragment:

(...) Zgodnie z przepisem art.15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą podatnikami są osoby prawne , jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne , wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą , o której mowa w ust. 2 . Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów , handlowców lub usługodawców , w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników , a także działalność osób wykonujących wolne zawody , również wówczas , gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Wykonując czynności syndyka w ramach postępowania upadłościowego wykonuje Pan (...)

2011
1
kwi

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT wynagrodzenia syndyka.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20.07.2006r. wpłynął Pana wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu i zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny: Podatnik pełni funkcję syndyka w postępowaniu upadłościowym. Nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji syndyka jest mu przyznawane na podstawie postanowień Sądu. W tym roku wynagrodzenie pobierane z tego tytułu przekroczy kwotę 39.000,00 zł. Zapytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia pobieranego z tytułu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Z przedstawionego przez Syndyka stanu faktycznego wynika, że Pan X nabył w dniach: 06.09.1999 r., 08.09.1999 r., 09.09.1999 r., 29.12.1999 r., 12.01.2000r., 19.01.2000 r. i 23.06.2000 r. nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 6,4942 ha.
Powyższe nieruchomości stanowiły majątek osobisty, nie związany z prowadzoną przez ww. działalnością gospodarczą.
W związku z ogłoszeniem upadłości wobec Pana X prowadzącego działalność gospodarczą, powyższe nieruchomości zostały zaliczone do masy upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego.
Przedmiotowe nieruchomości zostały sprzedane w dniach:
- 21.02.2006 r.
- 06.03.2006 r.
W związku z powyższym Syndyk zwraca się z zapytaniem czy przychód ze sprzedaży powyższych nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłami przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Powyższych przepisów nie stosuje się do odpłatnego zbycia praw majątkowych lub rzeczy będących składnikami majątku związanymi z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej (art. 10 ust. 2 pkt 3). W myśl art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatniczka prowadzi działalność prawniczą ponadto jest syndykiem. Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem czy przyjęty przez nią sposób rozliczania podatku od towarów i usług jest prawidłowy. prawidłowość rozliczeń prowadzonych w podatku VAT.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29.05.2006r. (data wpływu 30.05.2006r.)., w zakresie rozliczania świadczonych przez Stronę usług syndyka, przy zachowaniu warunków ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005r. o zmianie podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 90, poz. 756), jak również przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798). Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca prowadzi zgodnie z (...)