Symbol | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to symbol. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
6
wrz

Istota:

Obowiązek umieszczania na fakturach VAT symbolu towaru lub usługi, określonego w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Fragment:

Ponieważ powyższe przepisy nie przewidują konieczności ujmowania symbolu PKWiU towaru lub usługi w fakturach VAT wystawianych z tytułu wykonywania zarówno czynności podlegających opodatkowaniu stawką 23%, jak i stawką 8%, obejmując tym obowiązkiem – w ust. 7 cyt. paragrafu - wyłącznie dokumentowanie dostaw towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku – zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym we wniosku – Zespół Szkół nie ma obowiązku wskazywania symbolu PKWiU na fakturach wystawionych z tytułu wykonania czynności opodatkowanych stawką 23%. Jednocześnie informuje się, że rozstrzygnięcia pozostałych kwestii poruszonych we wniosku dokonano w interpretacjach indywidualnych: nr ITPP2/443-95a/12/KT, nr ITPP2/443-95b/12/KT, nr ITPP2/443-95c/12/KT, nr ITPP2/443-95d/12/KT oraz nr ITPP2/443-95e/12/KT. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
paź

Istota:

Czy ww. grupy wyrobów mieszczące się, zdaniem Zainteresowanego w grupowaniu oznaczonym symbolem PKWiU 10.71.12.0 0 „Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże”, są opodatkowane 8% stawką podatku od towarów i usług?

Fragment:

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU. Zgodnie z powyższym, na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy, w związku z poz. 32 załącznika nr 3 do ustawy, preferencyjnej, tj. 8% stawce podatku od towarów i usług, podlegają od dnia 1 stycznia 2011 r. wyroby ciastkarskie i ciastka, jednakże tylko te, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni – sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 10.71.12.0. W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić jaką należy zastosować stawkę podatku VAT, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towarów wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

2011
1
paź

Istota:

Brak obowiązku dokonania korekt faktur VAT zawierających błędny nr PKWiU.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 10 lutego 2011 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 24 marca 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku umieszczania na fakturze VAT symbolu usługi, określonego w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej oraz wystawiania not korygujących do faktur, w celu zmiany błędnie wskazanego symbolu. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Przedmiotem działalności Spółki jest zbiórka oraz utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz padłych zwierząt - do 31 grudnia 2010 r. sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 90.1. Od 1 stycznia 2011 r. usługi te zostały sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 38.1. Jest to sprzedaż opodatkowana stawką 8% zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, poz. 143 załącznika nr 3. W miesiącu styczniu 2011 r., z tytułu świadczonych usług, Spółka wystawiła faktury, umieszczając nieaktualny, obowiązujący do końca 2010 r., symbol PKWiU - 90.1. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy jest obowiązkowe umieszczanie na fakturach symbolu PKWiU... Czy należy wystawić noty korygujące do wystawionych faktur z błędnym symbolem PKWiU... Zdaniem Wnioskodawcy doprecyzowanym w uzupełnieniu, umieszczanie symbolu PKWiU na fakturach dokumentujących sprzedaż, nie jest obowiązkowe. Wymóg (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy Wnioskodawca może dokonać korekty błędów formalnych na fakturach za posiłki profilaktyczne, poprawiając notą korygującą symbol PKWiU z 55.3 na prawidłowy 55.5 i tym samym odliczyć VAT?

Fragment:

Z treści wniosku wynika, iż punkty gastronomiczne wystawiając fakturę VAT w treści wpisują „posiłki profilaktyczne” oraz symbol PKWiU 55.3. Wnioskodawca, jako nabywca, zamierza dokonać korekty błędów formalnych na fakturach za posiłki profilaktyczne, poprawiając notą korygującą symbol PKWiU na prawidłowy - jego zdaniem - 55.5., co umożliwi jednoczesne skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego zakupu posiłków profilaktycznych dla swoich pracowników po otrzymaniu potwierdzonej kopii od sprzedawcy. Analiza okoliczności przedstawionych we wniosku prowadzi do stwierdzenia, iż w tym konkretnym przypadku nie można uznać za prawidłowe wystawienie przez Wnioskodawcę noty korygującej symbol PKWiU, bowiem skoro - jak wskazano we wniosku – sprzedający określił przedmiot transakcji jako „posiłki profilaktyczne” podając symbol PKWiU 55.3., co odpowiada usłudze gastronomicznej, to dokonanie zmiany grupowania statystycznego na PKWiU - 55.5, obejmującego usługi stołówkowe i usługi dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych, doprowadzi w istocie do zmiany kwalifikacji czynności cywilnoprawnych, a to możliwe jest wyłącznie przez wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę zobowiązanego do prawidłowego oznaczenia i sklasyfikowania towaru lub wykonywanych usług.

2011
1
sie

Istota:

Stawka podatkowa dla dostawy książek.

Fragment:

Nr 212, poz. 1336), stawkę podatku 0% stosuje się do dostaw w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia: książek (PKWiU ex 22.11) - z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek - oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN, (…). Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, przedmiotem sprzedaży detalicznej prowadzonej przez Wnioskodawcę, a także za pośrednictwem dystrybutora są książki posiadające numery ISBN „z puli przyznanej przez Bibliotekę Narodową”, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 22.11.10 (książki drukowane). A zatem dostawa książek oznaczonych stosownym symbolem ISBN oraz zaklasyfikowanych w PKWiU 22.11.10 podlega opodatkowaniu obniżoną do wysokości 0% stawką podatku, na podstawie § 9 ust. 1 pkt 10a ww. rozporządzenia. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

2011
1
sie

Istota:

Stawka VAT dla czynności polegających na wytworzeniu i dostawie książek.

Fragment:

(...) symbolami ISBN - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 września 2008 roku został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 30 października, 16 i 30 listopada 2009r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności polegających na wytworzeniu książek (PKWiU 22.11) oznaczonych stosownymi symbolami ISBN. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca ogłosił przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa 32 skryptów (w liczbie 100 sztuk egzemplarzy danego skryptu) dla słuchaczy siedmiu studiów podyplomowych, realizowanych w ramach projektu „Rozwijaj żagle Akademio!”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania: prac wydawniczych: adjustacja stylistyczna, redakcja techniczna, korekta, skład komputerowy; redakcji technicznej zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego; zapisu ostatecznej wersji publikacji zatwierdzonej do druku w formacie PDF i w wersji otwartej; prac poligraficznych: przygotowanie i przedłożenia (...)

2011
1
lip

Istota:

Dostawa planu lekcji jednostronnie drukowanego na pojedynczych arkuszach nie oznaczonego stosowanym na podstawie odrębnych przepisów symbolem ISBN, podlega opodatkowaniu stawką 22%.

Fragment:

Odnosząc się do powyższego należy zauważyć, iż wprawdzie w poz. 48 załącznika nr 3 do ustawy nie wymieniono w wyłączeniach „planów lekcji jednostronnie drukowanych na pojedynczych arkuszach” – symbol PKWiU 22.11.1, jednakże – jak już zauważono wyżej - możliwość zastosowania stawki podatku w wysokości 7% zawężono do danych wyrobów z danego grupowania PKWiU ex 22.11, wymienionych wprost przez ustawodawcę, przy jednoczesnym spełnieniu warunków, sprecyzowanych przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi”. Tak więc, ze względu na fakt, iż będący przedmiotem dostawy „plan lekcji dla dzieci” o symbolu PKWiU 22.11.1 nie spełnia warunku sprecyzowanego przez ustawodawcę w poz. 48 załącznika nr 3 do ustawy, tj. nie został oznaczony stosowanym na podstawie odrębnych przepisów symbolem ISBN, niezasadnym jest zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 7%. Reasumując, jeżeli plan lekcji jednostronnie drukowany na pojedynczych arkuszach jest sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 22.11.1 lecz nie został oznaczony stosowanym na podstawie odrębnych przepisów symbolem ISBN, to Wnioskodawca na mocy przepisu art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w związku z poz. 48 załącznika nr 3 do ustawy nie był uprawniony do zastosowania preferencyjnej stawki VAT w wysokości 7%, zatem dostawa przedmiotowego planu lekcji podlega opodatkowaniu stawką podstawową, tj. 22%.

2011
1
lip

Istota:

Stawka VAT przy sprzedaży czasopism specjalistycznych i książek.

Fragment:

Natomiast pod pozycją 49 wskazanego załącznika wymieniono towary sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem ex 22.12, ex 22.13 jako gazety, magazyny, czasopisma – oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczona na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe. Stosownie zaś do zapisu zawartego w § 9 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), stawkę podatku 0% stosuje się do dostaw w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia: książek (PKWiU ex 22.11) - z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek - oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN, czasopism specjalistycznych. Na podstawie § 3 ust. 3 powołanego rozporządzenia przez czasopisma specjalistyczne, o których mowa w ust. 1 pkt 10 lit. b, należy rozumieć wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 22.13, PCN 4902 (...)

2011
1
lip

Istota:

Stawka VAT przy sprzedaży czasopism.

Fragment:

W pozycji 49 wskazanego załącznika wymieniono towary sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem ex 22.12, ex 22.13 jako gazety, magazyny, czasopisma – oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczona na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe. Natomiast na podstawie zapisu zawartego w art. 146 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2007 roku - stawkę podatku 0% stosowało się m.in. do dostaw w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia: czasopism specjalistycznych. W myśl unormowań zawartych w art. 146 ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2007 roku - przez czasopisma specjalistyczne, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a, tiret drugie i pkt 3 lit. b tiret drugie, należy rozumieć wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 22.13, PCN 4902 i CN 4902, o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej i twórczej, edukacyjnej, naukowej i popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej i lokalnej, a także przeznaczone (...)

2011
1
cze

Istota:

Stawka VAT przy sprzedaży czasopism specjalistycznych i książek.

Fragment:

(...) symbolami ISBN, ISSN – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 17 czerwca 2008 roku został złożony wniosek uzupełniony pismem z dnia 21 lipca 2008r. oraz pismem z dnia 5 sierpnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności polegających na wytworzeniu metodami poligraficznymi książek (PKWiU 22.11) i czasopism specjalistycznych (PKWiU 22.13) oznaczonych stosownymi symbolami ISBN, ISSN. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny . Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie drukarni. Na zlecenie wydawców i innych przedsiębiorców zajmuje się wykonywaniem w pełnym cyklu produkcyjnym wydawnictw dziełowych. Efektem finalnym są książki posiadające symbol ISBN oraz czasopisma specjalistyczne oznaczone stosowymi symbolami ISSN. Do wytworzenia książek i czasopism specjalistycznych Spółka zużywa własne surowce i komponenty m.in. papier, kleje, farby, płótna introligatorskie. W wyniku procesu produkcyjnego powstaje produkt końcowy – książka, czasopismo specjalistyczne, które bez dalszych procesów technologicznych są przeznaczone wprost do ostatecznego odbiorcy.