Świadkowie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadkowie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
15
maj

Istota:

Skutki podatkowe wypłaty świadkom rekompensat z tytułu zwrotu zarobku lub dochodu utraconego.

Fragment:

U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2016 r. (data wpływu 5 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków wypłaty świadkom rekompensat z tytułu zwrotu zarobku lub dochodu utraconego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków wypłaty świadkom rekompensat z tytułu zwrotu zarobku lub dochodu utraconego. We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca wzywa do stawienia się osoby, które były świadkami np. wypadku albo przestępstwa celem przesłuchania. Zgodnie z art. 618b Kodeksu postępowania karnego świadkowi przysługuje zwrot zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze (§ 1). Wynagrodzenie za utracony zarobek lub dochód za każdy dzień udziału w czynnościach postępowania przyznaje się świadkowi w wysokości jego przeciętnego dziennego zarobku lub dochodu. W przypadku świadka pozostającego w stosunku pracy przeciętny dzienny utracony zarobek oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu należnego pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop (§ 2). Górną granicę należności, o których mowa w § 2, stanowi równowartość 4,6% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa.

2015
1
lis

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przyznania świadkom w sprawach karnych oraz w sprawach cywilnych należności za utracony zarobek.

Fragment:

U. z 2010 Nr 90, poz. 594, z późn. zm.) będzie wypłacał należności świadkom, w tym zwrot zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu w wysokości jego przeciętnego dziennego zarobku lub dochodu w wysokości do 81,26 zł dla świadków w sprawach karnych i w sprawach cywilnych. W poprzednim stanie prawnym regulacje dotyczące utraconych zarobków świadków w sprawach karnych zawarte były w art. 2 ust 1 i 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 49, poz. 445 ze zm.). Na mocy art. 16 dekretu kwota utraconego zarobku mogła zostać zmieniona - kwotę tę określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 04 lipca 1990 r. w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 48, poz. 284, ze zm.). Analogicznie dla świadków w sprawach cywilnych kwestie te regulował art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, ze zm.). Sąd wypłacał świadkowi na jego żądanie odszkodowanie za zarobek utracony z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu. Wynagrodzenie za utracony zarobek przyznaje się świadkowi w wysokości udowodnionej przeciętnego jego dziennego zarobku.

2015
11
paź

Istota:

Czy wypłacony świadkom wezwanym w sprawach karnych zwrot utraconego zarobku lub dochodu z powodu stawiennictwa korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, zmiana nazewnictwa świadczenia przysługującego świadkowi z odszkodowania na wynagrodzenie nie zmienia charakteru odszkodowawczego tego świadczenia, które ma na celu naprawienie szkody polegającej w praktyce na utracie przez świadka zarobku lub dochodu z powodu stawiennictwa na wezwane sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Zatem, wynagrodzenie za utracony zarobek stanowi przychód o charakterze odszkodowawczym i korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca wskazał, że dokonuje wypłaty dla świadków, na ich żądanie, świadczenia z tytułu wynagrodzenia za utracony zarobek lub dochód z tytułu stawiennictwa na wezwanie Policji. Wnioskodawca przyznaje wynagrodzenie za utracony zarobek lub dochód w wysokości udowodnionej przeciętnego dziennego zarobku świadka na podstawie art. 618b § 1 i § 2 Kodeksu postępowania karnego, przyjmując za jego górną granicę wysokość określoną w art. 618b § 3. Od powyższej kwoty Wnioskodawca nie oblicza, nie pobiera, nie wpłaca zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz nie sporządza informacji PIT dla świadków, bowiem świadczenie to nadal podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2015
29
wrz

Istota:

Czy odszkodowanie/wynagrodzenie za utracony zarobek świadka, w związku ze stawiennictwem na wezwanie sądu jest przychodem, o którym mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i należy od tej wypłaty pobierać zaliczki na podatek dochodowy zarówno w sprawach cywilnych jak i w sprawach karnych?

Fragment:

Zatem w sprawach cywilnych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, natomiast w postępowaniu w sprawach karnych w zakresie należności świadków, biegłych obowiązują przepisy ww. dekretu. W przepisie art. 2 ust. 1 dekretu, ustawodawca jednoznacznie wskazuje, iż świadkowi należy się „ odszkodowanie ” za utracony zarobek. Natomiast w przepisie art. 85 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych posłużono się określeniem „ wynagrodzenia ” za utracony zarobek lub dochód. Nazewnictwo należności zwracanych świadkom z tytułu utraconego zarobku ma tutaj według Wnioskodawcy istotne znaczenie jeżeli chodzi o zakwalifikowanie ich do przychodów zwolnionych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wątpliwym jest czy należności świadków zarówno w postępowaniu karnym jak i w postępowaniu cywilnym należy traktować jako otrzymane odszkodowanie określone w art. 21 ust. 1 pkt 3. Wysokość należności za utracony dzienny zarobek świadka określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1990 r. w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 48, poz. 284 i z 1991 r. Nr 36 poz. 159 ze zm.) W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy odszkodowanie/wynagrodzenie za utracony zarobek świadka, w związku ze stawiennictwem na wezwanie sądu jest przychodem, o którym mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i należy od tej wypłaty pobierać zaliczki na podatek dochodowy zarówno w sprawach cywilnych jak i w sprawach karnych...

2013
4
lip

Istota:

Czy wypłacony świadkom wezwanym w sprawach karnych zwrot utraconego zarobku lub dochodu z powodu stawiennictwa korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca dokonuje wypłaty dla świadków, na ich żądanie, świadczenia z tytułu wynagrodzenia za utracony zarobek lub dochód z tytułu stawiennictwa na wezwanie Policji. Wnioskodawca przyznaje wynagrodzenie za utracony zarobek lub dochód w wysokości udowodnionej przeciętnego dziennego zarobku świadka na podstawie art. 618b § 1 i § 2 Kodeksu postępowania karnego, przyjmując za jego górną granicę wysokość określoną w art. 618b § 3. Zgodnie z art. 618b § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.), świadkowi przysługuje zwrot zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Stosownie do treści § 2 art. 618b ww. ustawy, wynagrodzenie za utracony zarobek lub dochód za każdy dzień udziału w czynnościach postępowania przyznaje się świadkowi w wysokości jego przeciętnego dziennego zarobku lub dochodu. W przypadku świadka pozostającego w stosunku pracy przeciętny dzienny utracony zarobek oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu należnego pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop. W myśl art. 618b § 3 cytowanej ustawy, górną granicę należności, o których mowa w § 2, stanowi równowartość 4,6% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa.

2013
18
maj

Istota:

1. Czy wypłacony ¶wiadkom w sprawach karnych i w sprawach cywilnych zwrot utraconego zarobku lub dochodu z powodu stawiennictwa na wezwanie s±du korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym?
2. Je¶li nie korzysta ze zwolnienia, to czy podatek dochodowy należy pobierać w ci±gu roku podatkowego i sporz±dzić deklarację PIT-11, czy podatku tego nie pobierać i sporz±dzić jedynie deklaracje PIT-8C?

Fragment:

U. z 2010 Nr 90, poz. 594 ze zm.) będzie wypłacał należności świadkom, w tym zwrot zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu w wysokości jego przeciętnego dziennego zarobku lub dochodu w wysokości do 81,26 zł dla świadków w sprawach karnych i w sprawach cywilnych. W poprzednim stanie prawnym regulacje dotyczące utraconych zarobków świadków w sprawach karnych zawarte były w art. 2 ust 1 i 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 49, poz. 445 ze zm.). Na mocy art. 16 dekretu kwota utraconego zarobku mogła zostać zmieniona - kwotę tę określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1990 r. w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 48, poz. 284 ze zm.). Analogicznie dla świadków w sprawach cywilnych kwestie te regulował art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 90, poz. 594 ze zm.) Sąd wypłacał świadkowi na jego żądanie odszkodowanie za zarobek utracony z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu. Wynagrodzenie za utracony zarobek przyznaje się świadkowi w wysokości udowodnionej przeciętnego jego dziennego zarobku.