Świadectwo udziałowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadectwo udziałowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu dochód ze sprzedaży akcji NFI dokonanej w 2005r, pochodzących z wymiany świadectw udziałowych?

Fragment:

(...) dlatego też nie korzystają z w/w zwolnienia (nie został spełniony jeden z w/w warunków). Z chwilą wymiany świadectwa udziałowego na akcje funduszy wygasają wszelkie prawa reprezentowane przez świadectwo udziałowe. Z paragrafu 1 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 5 listopada 1996r w sprawie określenia trybu wymiany powszechnych świadectw udziałowych na akcje narodowych funduszy inwestycyjnych /Dz.U. Nr 130 poz. 614 z dnia 12 listopada 1996r/ wynika, że powszechne świadectwo udziałowe, zwane dalej "świadectwem udziałowym" wymienia się na jedną akcję w każdym z narodowych funduszy inwestycyjnych, zwanych "funduszami" wyznaczonymi do tej wymiany. Zakupione świadectwa udziałowe /wymienione na akcje narodowych funduszy inwestycyjnych/ nie spełniają wymogu art.52 pkt1 lit.b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - więc dochód z ich sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jednak w myśl art.21 ust.1 pkt 42 ustawy o podatku (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu dochód uzyskany w 2005 r. ze sprzedaży akcji NFI pochodzących z wymiany świadectw udziałowych ?

Fragment:

(...) też nie korzystają z w/w zwolnienia (nie został spełniony jeden z w/w warunków). Z chwilą wymiany świadectwa udziałowego na akcje funduszy wygasają wszelkie prawa reprezentowane przez świadectwo udziałowe. Z paragrafu 1 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 5 listopada 1996 r. w sprawie określenia trybu wymiany powszechnych świadectw udziałowych na akcje narodowych funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 130, poz. 614 z dnia 12 listopada 1996 r.) wynika, że powszechne świadectwo udziałowe, zwane dalej "świadectwem udziałowym" wymienia się na jedną akcję w każdym z narodowych funduszy inwestycyjnych, zwanych "funduszami" wyznaczonych do tej wymiany. Zakupione świadectwa udziałowe (wymienione na akcje narodowych funduszy inwestycyjnych) nie spełniają wymogu art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - więc dochód z ich sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jednak w myśl art. 21 ust. 1 pkt 42 ustawy o podatku (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy dochód uzyskany ze sprzedaży akcji narodowych funduszy inwestycyjnych w miesiącu styczniu 2004 r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60)postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Panu X, oceniając stanowisko odnośnie opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji narodowych funduszy inwestycyjnych w styczniu 2004 r., przedstawione we wniosku o udzielenie interpretacji jako prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E 1. Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: Pan X w 1996 r. zdeponował na swoim rachunku inwestycyjnym cztery świadectwa udziałowe programu powszechnej prywatyzacji. Świadectwa te, zostały zamienione na sześćdziesiąt akcji narodowych funduszy inwestycyjnych. W miesiącu styczniu 2004 r. sprzedał akcje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie za pośrednictwem Biura Maklerskiego za kwotę 233,52 zł. (...)

2011
1
lut

Istota:

Opodatkowanie dochodu osiągniętego w 2004 roku z tytułu sprzedaży akcji narodowych funduszy inwestycyjnych.

Fragment:

(...) Z wniosku (data wpływu - 14.03.2005 r.) uzupełnionego dnia 05.04.2005 r. wynika, iż podatnik w roku 1996 nabył 1.014 szt. świadectw udziałowych Programu Powszechnej Prywatyzacji, które następnie zostały zdematerializowane i zamienione na akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. W roku 2004 część tych akcji podatnik sprzedał uzyskując dochód w wysokości 27.406,05 zł. Podatnik we wniosku prezentuje stanowisko, iż kwota uzyskana ze sprzedaży przedmiotowych akcji nie jest opodatkowana i korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 19 nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 12 listopada 2003 r., ponieważ akcje te były na jego rachunku w biurze maklerskim przed dniem 1 stycznia 2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach dokonując oceny stanu faktycznego i stanowiska wnioskodawcy przedstawionego we wniosku w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego, stwierdza co następuje. Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy (...)