IBPBI/2/4510-163/15/JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W którym momencie należy rozpoznać przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w sytuacji zbycia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w zdarzeniu przyszłym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 lutego 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 13 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu rozpoznania przychodu w związku ze zbyciem praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z odnawialnych źródeł energii – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lutego 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu rozpoznania przychodu w związku ze zbyciem praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z odnawialnych źródeł energii.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej „Spółka”) jest producentem ciepła i energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, w tym energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm., dalej „u.p.e.”), potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii jest świadectwo pochodzenia tej energii, zwane dalej „świadectwem pochodzenia” (art. 9e ust. 1 u.p.e.). Zgodnie z art. 9e ust. 3 u.p.e., świadectwo pochodzenia wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek Spółki.

Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia są zbywalne i stanowią towar giełdowy, o którym jest mowa w art. 2 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 197 ze zm.).

Zgodnie z art. 9e ust. 7 w zw. z art. 9m u.p.e., prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia powstają z chwilą zapisania świadectwa na podstawie informacji o wydanych świadectwach pochodzenia na koncie ewidencyjnym w rejestrze świadectw pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii, która organizuje obrót tymi prawami majątkowymi. Prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia mogą być zbywane za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii po cenie ustalonej przez Giełdę lub w transakcjach pozasesyjnych, czyli zawartych za pośrednictwem ale poza sesją Towarowej Giełdy Energii. Potwierdzeniem zawarcia transakcji jest dokonanie odpowiedniego zapisu w rejestrze świadectw pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii. Z chwilą dokonania takiego zapisu następuje przeniesienie praw majątkowych wynikających ze świadectwa pochodzenia (art. 9e ust. 8 w zw. z art. 9m u.p.e.).

Spółka zamierza zbyć ww. prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W którym momencie należy rozpoznać przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w sytuacji zbycia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w zdarzeniu przyszłym...

Wnioskodawca wskazał, że na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), za przychody związane z działalnością gospodarczą i działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 3a updop za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Jak stanowi art. 9e ust. 8 w zw. z art. 9m u.p.e., przeniesienie praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z odnawialnych źródeł energii następuje z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu w rejestrze świadectw pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii. Wynika z tego, że wpis do tego rejestru determinuje chwilę zbycia prawa majątkowego. Należy zatem uznać, zgodnie z art. 12 ust. 3a updop, że przychód z tytułu zbycia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z odnawialnych źródeł energii powstaje z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu w rejestrze świadectw pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii, o ile jednakże nie wystawiono wcześniej faktury, ani nie uregulowano należności.

Podsumowując powyższe uwagi, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych osiągnięty ze sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z odnawialnych źródeł energii należy rozpoznać w momencie sprzedaży (zbycia) tych praw, tj. z chwilą odpowiedniego zapisu w rejestrze świadectw pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii, potwierdzającego zawarcie transakcji oraz zmianę własności praw majątkowych ze sprzedającego na kupującego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej