IBPBI/2/423-192/14/AK | Interpretacja indywidualna

1. Czy poprawne jest stanowisko Spółki, że w związku z rokiem obrotowym innym niż kalendarzowy a kończącym się 31 sierpnia, wydatki związane z zakupem świadectw pochodzenia energii, poniesione do 31 sierpnia Spółka zaliczy w koszty podatkowe proporcjonalnie do okresu od 1 stycznia do 31 sierpnia a nadwyżkę rozliczy przez rozliczenia międzyokresowe kosztów?2. Czy poprawne jest stanowisko Spółki, że wydatki na zakup świadectw pochodzenia energii poniesione w grudniu, po zakończeniu roku obrotowego trwającego od 1 września do 31 sierpnia, Spółka zaliczy w koszty podatkowe okresu bieżącego?
IBPBI/2/423-192/14/AKinterpretacja indywidualna
 1. energia elektryczna
 2. koszty bezpośrednie
 3. koszty pośrednie
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. potrącalność kosztów
 6. prawa majątkowe
 7. sprzedaż
 8. umorzenie
 9. wydatek
 10. zakup
 11. zbycie
 12. świadectwo pochodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 7 lutego 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 14 lutego 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez Spółkę na nabycie świadectw pochodzenia energii– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lutego 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez Spółkę na nabycie świadectw pochodzenia energii.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest producentem wyrobów ze stali. W związku z nowelizacją Prawa Energetycznego obowiązującą od 11 września 2013 r., na podstawie art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.), Spółka spełniła wszystkie kryteria i stała się Odbiorcą Przemysłowym, który jest obowiązany uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, świadectwa pochodzenia potwierdzające wytworzenie energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii lub uiścić opłatę zastępczą.

W celu realizacji wymienionych powyżej obowiązków, Spółka będzie ponosiła wydatki na nabycie praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii.

Ponieważ rok obrotowy Spółki jest inny niż kalendarzowy i obejmuje okres od 1 września do 31 sierpnia roku następnego, Spółka rozważa dwa warianty zakupu tych świadectw w celu umorzenia:

 1. zakup świadectw w miesiącu sierpniu za okres od stycznia do sierpnia i ewentualnie przy dobrej cenie wg szacowanego zużycia na następne okresy,
 2. zakup świadectw w miesiącu grudniu za cały rok kalendarzowy.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy poprawne jest stanowisko Spółki, że w związku z rokiem obrotowym innym niż kalendarzowy a kończącym się 31 sierpnia, wydatki związane z zakupem świadectw pochodzenia energii, poniesione do 31 sierpnia Spółka zaliczy w koszty podatkowe proporcjonalnie do okresu od 1 stycznia do 31 sierpnia a nadwyżkę rozliczy przez rozliczenia międzyokresowe kosztów...
 2. Czy poprawne jest stanowisko Spółki, że wydatki na zakup świadectw pochodzenia energii poniesione w grudniu, po zakończeniu roku obrotowego trwającego od 1 września do 31 sierpnia, Spółka zaliczy w koszty podatkowe okresu bieżącego...

Zdaniem Spółki, wydatki na zakup świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych, w sytuacji gdy przedmiotowe świadectwa zostaną przedstawione do umorzenia lub zostaną w przyszłości zbyte, powinny być rozpoznawane dla celów podatkowych jako koszty w dacie ich poniesienia.

Zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: „ustawa o PDOP”), za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszty na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku) z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Ujęcie (zaksięgowanie) kosztu w księgach rachunkowych określa datę powstania kosztu podatkowego.

Ponieważ rok podatkowy Spółki jest inny niż kalendarzowy i obejmuje okres od 1 września do 31 sierpnia, Spółka jest zdania, że:

 1. świadectwa zakupione w miesiącu sierpniu winny być ujęte w kosztach podatkowych sierpnia a ewentualna nadwyżka rozliczona przez rozliczenia międzyokresowe kosztów,
 2. świadectwa zakupione w miesiącu grudniu - po zakończeniu roku podatkowego - winny być ujęte w kosztach podatkowych w grudniu.

Koszty dotyczące zakupu świadectw pochodzenia związane są z całokształtem działalności Spółki, a nie z uzyskaniem przez nią konkretnego przychodu, a to oznacza, że tego rodzaju koszty nie mają bezpośredniego związku z przychodami ze sprzedaży.

Świadectwa pochodzenia są potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii. Dokument ten ma charakter zaświadczenia administracyjnego. Ze świadectwa pochodzenia wynikają prawa majątkowe, które są zbywalne i stanowią towar giełdowy. W przypadku umorzenia świadectwa pochodzenia wygasają prawa majątkowe wynikające z tego świadectwa.

Na dzień nabycia praw majątkowych, Spółka nie jest w stanie definitywnie określić, czy zostaną one w całości wykorzystane do umorzenia za rok w którym zostały nabyte, czy będą wykorzystane do umorzenia za lata następne, a jeżeli tak to w jakiej wysokości w poszczególnych latach, czy też w pozostałej części zostaną sprzedane.

Nabycie świadectw pochodzenia jest koniecznym elementem prowadzenia działalności Spółki i jako wydatki wynikające z konieczności wywiązywania się z obowiązków nałożonych innymi przepisami prawa, warunkują prowadzenie jej działalności a co za tym idzie są związane z całokształtem działalności Spółki.

Na podstawie przepisów Prawa Energetycznego, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na wniosek Spółki umarza w drodze decyzji świadectwa pochodzenia w całości albo w części. Świadectwo pochodzenia umorzone do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego jest uwzględniane przy rozliczeniu wykonania obowiązku określonego w art. 9a ust. 1 Prawa Energetycznego za poprzedni rok kalendarzowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.