Świadectwo pochodzenia energii | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadectwo pochodzenia energii. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie momentu zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych przez Spółkę na nabycie świadectw pochodzenia energii elektrycznej i opłaty zastępczej

Fragment:

W świetle przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwalifikacja do kosztów podatkowych oraz moment poniesienia wydatków z tytułu nabycia Świadectw pochodzenia energii, które są przedkładane do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki oraz opłaty zastępczej. Odnosząc powyższe do przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że zakup Świadectw pochodzenia energii lub uiszczenie opłaty zastępczej związane jest niewątpliwie z uzyskaniem przez Wnioskodawcę przychodów przez co wypełniona została przesłanka celowościowa, o jakiej mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponadto odnosząc istotę kosztów bezpośrednich do rodzaju i celowości ponoszonych przez Wnioskodawcę wydatków wymienionych w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym należy podkreślić, że Spółka nabywa Świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wyłącznie ze względu na obowiązek ustawowy nałożony na podmioty dokonujące obrotu energią elektryczną i paliwami gazowymi, tj. Spółka nabywa Świadectwa pochodzenia energii elektrycznej ze względu na fakt, że osiąga przychody ze sprzedaży energii elektrycznej oraz paliw gazowych na rzecz odbiorców końcowych. Oznacza to również, że Spółka nie nabywałaby ww. Świadectw pochodzenia, o których mowa w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym i nie ponosiłaby kosztów z tym związanych, gdyby nie osiągała przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i paliw gazowych na rzecz odbiorców końcowych.

2016
28
lis

Istota:

Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawce na zakup swiadectw pochodzenia energii, w zwiazku z obowiazkiem ich umorzenia, nalezy uznac za koszty uzyskania przychodow w dacie ich poniesienia, tj. zaewidencjonowania w ksiegach rachunkowych?

Fragment:

Decydujacym czynnikiem pozwalajacym zaliczyc dany wydatek do kosztow uzyskania przychodow jest zatem poniesienie go w celu osiagniecia przychodu, przy czym kazdy wydatek poza wyraznie wskazanym w ustawie - wymaga indywidualnej oceny pod katem adekwatnego zwiazku z przychodami i racjonalnosci dzialania dla ich osiagniecia. Regulacje updop przewiduja dwie kategorie kosztow: koszty uzyskania przychodow bezposrednio zwiazane z przychodami oraz koszty uzyskania przychodow inne niz koszty bezposrednio zwiazane z przychodami. Jednoczesnie posrod przepisow updop brak jest legalnych definicji pojec bezposrednie i posrednie koszty uzyskania przychodow. Zgodnie z ugruntowanym pogladem, kosztami uzyskania przychodow bezposrednio zwiazanymi z przychodami sa takie wydatki, ktorych poniesienie przeklada sie wprost (w sposob bezposredni) na uzyskanie konkretnych przychodow. Klasycznym przykladem bezposredniego zwiazku kosztow z przychodami jest relacja, w jakiej pozostaja wydatki na nabycie lub wytworzenie jednostki towaru i przychod ze zbycia tej jednostki towaru. Natomiast, do kosztow posrednich zalicza sie wydatki, ktore nie maja bezposredniego odzwierciedlenia w osiaganych przychodach, a wiec takie, ktorym nie mozna przypisac konkretnego przychodu, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje ich uzyskanie. Kosztami takimi sa wiec w szczegolnosci wydatki zwiazane z caloksztaltem dzialalnosci podatnika, wynikajace z koniecznosci wywiazywania sie przez niego z obowiazkow nalozonych innymi przepisami prawa, czy warunkujace prowadzenie tej dzialalnosci.

2016
6
kwi

Istota:

Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na zakup świadectw pochodzenia energii, w związku z obowiązkiem ich umorzenia, należy uznać za koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, tj. zaewidencjonowania w księgach rachunkowych?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki ponoszone na nabycie świadectw pochodzenia energii zaliczane są jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich ujęcia w księgach rachunkowych, zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 4d i ust. 4e UPDOP. Stosownie do regulacji art. 15 ust. 1 UPDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...). Wskazane powyżej wydatki nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 w/w ustawy, jako wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, co powodowałaby konieczność wyłączenia ich z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jednocześnie, wydatki te ponoszone są w związku z ustawowym obowiązkiem nałożonym na Spółkę, zobowiązującym ją do umorzenia świadectw pochodzenia energii. Tym samym wydatki te, jako wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą generującą dochody podlegające opodatkowaniu CIT, należy uznać za koszt uzyskania przychodów. Wskazane wydatki na zakup świadectw pochodzenia energii związane są pośrednio z uzyskiwanymi przychodami. Oznacza to, że wydatki te winny być rozpoznane jako koszt uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 4d i ust. 4e UPDOP, tj. w dacie, w której wydatek (udokumentowany fakturą) będzie ujęty (zaksięgowany) w księgach rachunkowych Spółki.

2013
10
wrz

Istota:

1) Czy wydatki związane z zakupem świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych, w sytuacji, gdy przedmiotowe świadectwa będą przedstawiane do umorzenia, powinny być rozpoznawane dla celów podatkowych jako koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, i tym samym na podstawie przepisu art. 15 ust. 4d, w związku z art. 15 ust. 4e ustawy z lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm. - dalej jako: „Ustawa o CIT”) powinny być potrącane dla celów podatkowych w dacie rachunkowego rozliczenia międzyokresowych rozliczeń biernych, tj. w dacie zmniejszenia zapasów świadectw pochodzenia?2)Czy wydatek związany z uiszczeniem opłaty zastępczej należy rozpoznać dla celów podatkowych jako koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodami, i tym samym na podstawie przepisu art. 15 ust. 4d Ustawy o CIT, koszt taki powinien być potrącany dla celów podatkowych wdacie jego poniesienia?3) Czy wydatki związane z opłatami giełdowymi należy rozpoznać dla celów podatkowych jako koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodami, i tym samym na podstawie przepisu art. 15 ust. 4d Ustawy o CIT, koszt taki powinien być potrącany dla celów podatkowych w dacie jego poniesienia?

Fragment:

Odnośnie momentu ujęcia kosztów w rachunku podatkowym, Spółka stoi na stanowisku, iż koszty nabycia świadectw pochodzenia energii można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie złożenia wniosku do Prezesa U o umorzenie świadectw pochodzenia energii wraz z dokumentem wydanym przez Towarową Giełdę Energii S. A. o posiadanych prawach majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii, tj. w dacie rachunkowego rozliczenia rozliczeń międzyokresowych biernych, czyli w dacie księgowego ujęcia rozchodu tych świadectw. Decyzja Prezesa U o umorzeniu zgłoszonych świadectw pochodzenia energii jest bowiem wyłącznie czynnością administracyjną i z tego tytułu obojętną podatkowo. Ad. 2. Podniesiono, iż zgodnie z przepisem art. 9a ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, podatnik, który nie przedstawił do umorzenia świadectwa pochodzenia energii, jest zobowiązany do zapłaty tzw. opłaty zastępczej. Jest to alternatywny, względem przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia energii obowiązek wynikający z ustawy Prawo energetyczne dla podmiotów dokonujących obrotu energią elektryczną na rzecz odbiorców końcowych. Opłaty zastępcze są alternatywnym w stosunku do nabycia i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia energii sposobem wypełnienia obowiązków będących skutkiem sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym, wynikających z przepisów ustawy Prawo energetyczne.