Świadectwo homologacji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadectwo homologacji. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
26
lis

Istota:

Teza
W świetle art. 68 ust. 9, art. 72 ust. 1 pkt 3 i art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 ze zm.) oraz § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 59, poz. 632 ze zm.) warunkiem dokonania zmiany w dowodzie rejestracyjnym rodzaju i przeznaczenia pojazdu, z samochodu osobowego na ciężarowy specjalizowany, jest dołączenie nowego świadectwa homologacji na dany typ pojazdu.

Zagadnienie prawne
Czy w przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych w samochodzie osobowym, polegających na przystosowaniu go do przewożenia ładunków (przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy specjalizowany), warunkiem rejestracji zmiany danych technicznych pojazdu w dowodzie rejestracyjnym, dotyczących rodzaju i przeznaczenia pojazdu, jest wyciąg z nowego świadectwa homologacji, czy też wystarczające jest w takiej sytuacji zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu?

Fragment:

Należy jednocześnie podkreślić, że zmiany rodzaju pojazdu z samochodu osobowego na ciężarowy nie można w żadnym razie traktować mniej rygorystycznie niż określonego w art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. obowiązku uzyskania nowego świadectwa homologacji przy zmianie przedmiotu wyposażenia lub części pojazdu, na przykład lampki kierunkowskazu ( vide § 3 pkt 8 rozporządzenia z dnia 7 października 1999 r.). W § 55 ust. 1 rozporządzenia z dnia 1 lutego 1993 r. zwolniono producentów i importerów pojazdów z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji danego typu pojazdu wyprodukowanego lub sprowadzonego z zagranicy w ilości jednej sztuki rocznie. Artykuł 58 ust. 1 pkt 1 i art. 67 pkt 1 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r., na podstawie których wydano to rozporządzenie, nie zawierały upoważnienia do wprowadzenia takich zwolnień, lecz tylko do określenia warunków i trybu uzyskiwania i cofania świadectw homologacji. Również w art. 68 ust. 13 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. nie było upoważnienia do wprowadzenia przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej wyjątków od zasady uzyskiwania świadectwa homologacji przy produkcji i imporcie nowego typu, przedmiotów wyposażenia i części oraz w wypadku zmian objętych art. 68 ust. 9. W rezultacie należy również odmówić zastosowania przepisu § 55 ust. 1 rozporządzenia z dnia 1 lutego 1993 r., włączonego do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.

2012
3
maj

Istota:

W którym momencie koszty homologacji powinny obniżać podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym?

Fragment:

Biorąc pod uwagę profil działalności Spółki oraz prawne uwarunkowania prowadzenia tej działalności, należy stwierdzić, iż obowiązek uzyskania świadectwa homologacji jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania Spółki. Świadectwa homologacji mają kluczowe znaczenie dla prowadzenia działalności przez Spółkę, gdyż stanowią niezbędny warunek umożliwiający produkcję zabudów do samochodów ciężarowych. Związane z tym wydatki służą zabezpieczeniu źródła przychodów Spółki, pozostają w związku z prowadzoną działalnością i jako takie mają charakter ogólnego kosztu działalności. Kosztów nabycia świadectw homologacji nie można bezpośrednio powiązać z konkretnymi przysporzeniami Wnioskodawcy. Są one jednak racjonalnie uzasadnione w kontekście prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej w zakresie produkcji zabudów. W związku z powyższym, stwierdzić należy, iż koszty uzyskania świadectwa homologacji będą stanowiły koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami. Moment poniesienia kosztów uzyskania przychodów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami należy ustalić na podstawie art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia.

2012
3
maj

Istota:

W którym momencie koszty homologacji powinny obniżać podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym?

Fragment:

Biorąc pod uwagę profil działalności Spółki oraz prawne uwarunkowania prowadzenia tej działalności, należy stwierdzić, iż obowiązek uzyskania świadectwa homologacji jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania Spółki. Świadectwa homologacji mają kluczowe znaczenie dla prowadzenia działalności przez Spółkę, gdyż stanowią niezbędny warunek umożliwiający produkcję zabudów do samochodów ciężarowych. Związane z tym wydatki służą zabezpieczeniu źródła przychodów Spółki, pozostają w związku z prowadzoną działalnością i jako takie mają charakter ogólnego kosztu działalności. Kosztów nabycia świadectw homologacji nie można bezpośrednio powiązać z konkretnymi przysporzeniami Wnioskodawcy. Są one jednak racjonalnie uzasadnione w kontekście prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej w zakresie produkcji zabudów. W związku z powyższym, stwierdzić należy, iż koszty uzyskania świadectwa homologacji będą stanowiły koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami. Moment poniesienia kosztów uzyskania przychodów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami należy ustalić na podstawie art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia.

2011
1
maj

Istota:

Czy istnieje możliwość złożenia korekty deklaracji VAT -7 i skorygowania podatku naliczonego od zakupionego paliwa, w związku z uzyskaniem wyciągu ze świadectwa homologacji samochodu?

Fragment:

Nr 54 poz. 535) dopuszczalna ładowność pojazdów, określona była na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisie decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc, uznaje się również za samochody osobowe. Z przepisów nie wynikało, aby sam fakt braku u podatnika odpisu świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, skutkował uznaniem tego pojazdu za samochód osobowy. Istotne było, aby z homologacji wydanej dla danego typu samochodu wynikało, iż ładowność tego pojazdu jest wyższa niż określona wzorem w art. 86 ustawy o VAT. W opinii tutejszego organu ustawodawca nie zamierzał pozbawić prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu paliw służących do napędu samochodów dla których podatnicy nie posiadali świadectwa homologacji, bądź decyzji zwalniającej z obowiązku jego uzyskania. Podatnik, który wykorzystywał dla celów prowadzonej działalności gospodarczej samochód ciężarowy w świetle przepisów art. 86 - posiada prawo do skorzystania z uprawnienia do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie paliwa.

2011
1
kwi

Istota:

Czy zmiana homologacji samochodu z ciężarowego na osobowy, która odnotowana zostanie również w dowodzie rejestracyjnym pozbawi podatnika prawa do stosowania metody degresywnej amortyzacji od dnia zmiany homologacji i czy będzie skutkowała koniecznością korekty dokonanych wcześniej odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną ?

Fragment:

W momencie spełnienia jednocześnie dwóch warunków (a więc nie tylko zmiany homologacji, o której wspomina Wnioskodawca), tj.: uzyskania nowego świadectwa homologacji, iż samochód jest rodzaju osobowego lub braku homologacji producenta lub importera wymaganej dla samochodów innych iż osobowe, zmniejszenia ładowności samochodu do 500 kg i mniej, podatnik traci prawo do amortyzowania tego samochodu metodą degresywną. Pojazd taki spełni bowiem warunki, jakie wymagają przepisy art. 16 ust. 3a updop, aby nazwać go samochodem osobowym, a samochody osobowe mogą być amortyzowane tylko przy zastosowaniu metody liniowej. W związku z powyższym w ocenie tut. organu podatkowego począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnione zostały jednocześnie wymienione powyżej dwa warunki, podatnik powinien naliczać odpisy amortyzacyjne według metody liniowej, stosując odpowiednio stawkę z wykazu, przyjmując za wartość początkową samochodu wartość ustaloną w dniu przyjęcia tego środka do używania (tj. wartość początkową pojazdu pomniejszoną o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne metodą degresywną). Organ odwoławczy stoi na stanowisku, iż dokonana i opisana powyżej zmiana rodzaju samochodu z ciężarowego na osobowy nie będzie skutkowała korektą dokonanych pierwotnie odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną.

2011
1
kwi

Istota:

Czy pojazdy w rozumieniu zapisów ustawy o podatku od towarów i usług (art. 86 ust. 4) mogą być klasyfikowane jako z jednym rzędem siedzeń i w związku z tym podlegać pełnemu odliczeniu VAT?

Fragment:

Urzędu 12.01.2006 r.) uzupełnionego pismem znak xyz z dnia 07.04.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego co do zakresu i sposobu zastosowania ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w sprawie klasyfikacji samochodów ciężarowych posiadających świadectwo homologacji typu wyposażonych w części ładunkowej w składane siedzenia (ławki) i możliwości odliczenia podatku VAT - stwierdzam, że stanowisko Wnioskującego jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 12.01.2006 r. do Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego wpłynął do rozpatrzenia zgodnie z właściwością miejscową wniosek Spółki skierowany do Ministerstwa Finansów o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka sprzedaje pojazdy marki FS LUBLIN. Pojazdy te w części ładunkowej posiadają składane siedzenia (ławki boczne) przymocowane do ścian bocznych pojazdu, które umożliwiają okazjonalny przewóz osób w pozycji bokiem do kierunku jazdy. Przewóz osób nie wyklucza możliwości przewozu ładunków. Samochody te posiadają świadectwo homologacji typu jako pojazdy ciężarowe o podrodzaju van wydane na podstawie obowiązujących przepisów w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep oraz w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

2011
1
mar

Istota:

Podatnik posiada samochód marki Żuk, wyprodukowany w 1998r., o dopuszczalnej ładowności 1000kg i dwóch miejscach. Samochód ten jest wykorzystywany w działalności gospodarczej. Czy przysługuje prawo odliczania podatku naliczonego od faktur dokumentujących zakup paliwa (gazu) do samochodu ciężarowego na który nie posiadam świadectwa homologacji?

Fragment:

(...) świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc, uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 3. Z przepisu tego wynika, że pojazdy, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym tego ustępu, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc, uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 3 art. 86. Przepis ten zrównuje więc z samochodami osobowymi niektóre pojazdy tylko w sytuacji, gdy w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie stosownej decyzji nie mają one określonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc, a nie wtedy gdy podatnik wyciągu takiego nie posiada.W przedstawionych uregulowaniach ustawodawca ograniczył prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w przypadku nabywania przez podatnika gazu wykorzystywanego do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ustawy, czyli innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według wzoru: DŁ = 357 kg + n x 68 kg oraz samochodów uznanych za samochody osobowe.

2011
1
mar

Istota:

Czy przysługuje odliczenie podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodów ciężarowych, do których podatnik nie posiada świadectwa homologacji?

Fragment:

Z kolei jak wynika z art. 86 ust. 5 ustawy te dwie wielkości należy oznaczyć na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Obowiązek uzyskania wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku ich uzyskania został wprowadzony od dnia 1 stycznia 1984r. przez ministra właściwego do spraw transportu, zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 1 lutego 1983r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1984r. Nr 6, poz.35). Jednakże należy podkreślić, że dla skorzystania z prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupu paliwa istotne jest, czy w ogóle ze świadectwa homologacji, wydanego na konkretny pojazd lub na dany typ pojazdu, wynika wyższa ładowność niż określona wzorem, zawartym w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Świadectwa homologacji przechowywane są w Ministerstwie Infrastruktury oraz przez podmiot, dla którego te świadectwa zostały wydane (producenta bądź importera). W przypadku samochodów sprzed 1984r. dopuszczalną ładowność oraz ilość miejsc można ustalić na podstawie wyciągu z zaświadczenia dopuszczalności typu, które było ówczesnym odpowiednikiem świadectwa homologacji. Ponadto w sytuacji, gdy mamy do czynienia z pojazdem samochodowym (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy Podatnik ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od zakupionego samochodu specjalnego, dla którego nie posiada świadectwa homologacji?

Fragment:

Dodatkowo zauważyć należy, iż od 1984r. producent lub importer nowych pojazdów obowiązany był dołączyć do sprzedawanych pojazdów wyciąg ze świadectwa homologacji, będący dla organu rejestrującego źródłem informacji o jego danych technicznych. W związku z powyższym, dla tych spośród ww. samochodów, które zostały wyprodukowane po 1.01.1984 r. i dla których zostały wydane świadectwa homologacji lub decyzje zwalniające z obowiązku ich posiadania oraz z ww. dokumentów wynika ładowność wyższa, niż określona ww. wzorem, przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z zakupem tych samochodów. Podatnik nie posiada dokumentów, z których wynika ww. prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości. Nie wynika to z faktu, że podatnik nie ma możliwości dotrzeć do ww. dowodów, ale z faktu, że takich dowodów nie ma. Ponadto należy zaznaczyć, że zmieniono przeznaczenie ww. samochodu i poprzednie świadectwo homologacji nie jest adekwatne do aktualnego stanu faktycznego przedmiotowego samochodu, a Podatnik nie dysponuje ani wyciągiem ze świadectwa homologacji ani odpisem decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, z których wynika, że jest to pojazd specjalny. W świetle ww. przepisów zdaniem tut. organu podatkowego Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku naliczonego do wysokości wskazanej w art. 86 ust. 3 ww. ustawy, tj. 50 % kwoty podatku określonej w fakturze.

2011
1
mar

Istota:

Czy dokonując zakupu paliwa (oleju napędowego) do samochodu marki Ford Transit 2,5 diesel Furgon wyprodukowanego w 1996 r. o masie całkowitej 1680 kg, maksymalnej ładowności 832 kg oraz dopuszczalnej masie całkowitej 2440 kg., Podatnik będzie posiadał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazaną w fakturze dokumentującej jego zakup. Podatnik nie posiada wyciągu ze świadectwa homologacji dla tego pojazdu.

Fragment:

Jak natomiast stanowi art. 86 ust. 5 ustawy VAT, dopuszczalna ładowność pojazdów oraz ilość miejsc (siedzeń), określona jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. W tym miejscu wskazać należy, iż obowiązek homologacji pojazdów oraz możliwość zwolnienia z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji wprowadzono dnia 1 stycznia 1984 r., zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 6 poz.35). Pierwsze świadectwa homologacji typu zostały wydane przez Ministra Komunikacji z datą 31 stycznia 1984 r. Zarówno w okresie wcześniejszym jak i obecnie świadectwa te wydaje minister ds. transportu na podstawie wyników badań homologacyjnych. Świadectwa są przechowywane w Ministerstwie Infrastruktury oraz przez podmiot (producenta lub importera), dla którego zostało ono wydane. W sytuacji, kiedy podatnik posiada używany samochód ciężarowy z państw członkowskich Unii Europejskiej (a z taką sytuacją mamy do czynienia w sprawie), tut. organ podatkowy wyjaśnia, iż w państwach Unii Europejskiej obowiązek homologacji pojazdów został wprowadzony dyrektywą z dnia 6 lutego 1970 r. Zatem jeżeli podatnik posiada używany samochód ciężarowy, który bezpośrednio sprowadził z zagranicy, w celu uzyskania dokumentu homologacyjnego powinien się zwrócić do władz państw członkowskich (właściwej administracji zajmującej się wydawaniem dokumentów homologacyjnych), które te świadectwa wydały lub do producenta danego typu pojazdu bądź podmiotu, od którego nabył pojazd.