Świadectwo | Interpretacje podatkowe

Świadectwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadectwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie braku opodatkowania usług edukacyjnych ponad ustalony 5-godzinny, bezpłatny limit godzin, usług żywienia dzieci oraz sporządzenia i wydania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.
Fragment:
W myśl § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 893, z późn. zm.), w przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić odpowiednio do szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty, którzy wydali ten dokument, z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia. W przypadku utraty suplementu osoba, która otrzymała suplement, może wystąpić do komisji okręgowej, która wydała ten suplement, z pisemnym wnioskiem o wydanie nowego suplementu. Zgodnie z ust. 2 ww. paragrafu, szkoła, komisja okręgowa lub kurator oświaty sporządza duplikat świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia albo nowy suplement na podstawie odpowiednio dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminów eksternistycznych, egzaminu dojrzałości lub dokumentów, o których mowa w § 10b ust. 1 lub 2.
2017
4
lut

Istota:
Ustalenia, czy dochód ze sprzedaży przez spółdzielnię mieszkaniową świadectw efektywności energetycznej będzie objęty zwolnieniem z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Spółdzielnia podpisała umowę z Instytutem Gospodarki Nieruchomościami w celu pozyskania świadectw efektywności energetycznej tzw. „ białych certyfikatów ” (dalej także: „ świadectwa efektywności energetycznej ”, „ świadectwa ”). W tym celu Instytut wykonał audyty energetyczne poszczególnych budynków mieszkalnych wykazując oszczędności w zużyciu energii cieplnej na tych budynkach. W 2016 r. Spółdzielnia pozyskała świadectwa efektywności energetycznej, które zamierza sprzedać na Towarowej Giełdzie Energii. Dochód ze sprzedaży świadectw Spółdzielnia zamierza przeznaczyć w całości na utrzymanie zasobów mieszkaniowych (fundusz remontowy).  W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy uzyskany dochód ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych? Zdaniem Spółdzielni, uzyskany dochód ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych ze względu na fakt, iż pochodzi on z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przeznaczony zostanie w całości na utrzymanie tych zasobów. W związku z powyższym Spółdzielnia uważa, że spełnia wymóg art. 17 ust. 1 pkt 44 dotyczący zwolnienia ww. dochodu z podatku dochodowego od osób prawnych.
2016
13
gru

Istota:
1. Czy wydatki związane z nabyciem świadectw pochodzenia energii elektrycznej oraz świadectw efektywności energetycznej (lub wniesienie opłaty zastępczej) są kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z przychodami w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i należy je rozliczyć zgodnie z art. 15 ust. 4, ust. 4b oraz ust 4c Ustawy CIT?2. Czy momentem poniesienia kosztu nabycia świadectw pochodzenia energii elektrycznej oraz świadectw efektywności energetycznej jest dzień, na który dokonano rozliczenia umorzenia w księgach rachunkowych podatnika?3. Czy momentem poniesienia kosztu związanego z wniesieniem opłaty zastępczej jest dzień wniesienia tej opłaty?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy moment poniesienia kosztów związanych z nabyciem świadectw w celu ich umorzenia to moment rozliczenia umorzenia tych świadectw w księgach rachunkowych podatnika. Prezes URE na wniosek przedsiębiorstwa, któremu przysługują prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii ma obowiązek dokonać umorzenia tych świadectw w drodze decyzji. Towarowa Giełda Energii S. A. prowadzi rejestr świadectw pochodzenia, natomiast Spółki posiadają konta ewidencyjne stanowiące ewidencję ilościową posiadanych, umorzonych, nabytych lub sprzedanych świadectw pochodzenia energii. W momencie złożenia wniosku o umorzenie świadectw energii przez Prezesa URE, świadectwa objęte wnioskiem osiągają status zablokowanych. Giełda wydaje dokument potwierdzający dokonanie blokady praw majątkowych wynikających ze świadectw podlegających umorzeniu. Dokument ten następnie jest przedstawiany Prezesowi URE w celu uzyskania decyzji o umorzeniu praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii. Zgodnie z określonymi przez Towarową Giełdę Energii Szczegółowymi zasadami obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw efektywności energetycznej Prawa Majątkowe są przedmiotem obrotu od dnia ich wprowadzenia do obrotu do dnia wystąpienia Członka Rejestru z wnioskiem o dokonanie blokady Praw Majątkowych w związku z zamiarem umorzenia Świadectw Pochodzenia, z których wynikają te Prawa Majątkowe (paragraf 11).
2015
24
gru

Istota:
Czy w przypadku wypłaty na rzecz uprawnionego ze świadectw użytkowych części udziału w zysku SPJ na podstawie świadectw użytkowych, na SPJ będą ciążyć obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
(...) świadectw użytkowych części zysku SPJ, na podstawie posiadanych przez niego świadectw użytkowych, nie będzie wiązać się z pełnieniem przez SPJ funkcji płatnika, a co za tym idzie obowiązkiem poboru podatku. Wypłata przez SPJ części zysku na rzecz uprawnionego ze świadectw użytkowych nie jest wypłatą „ należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. l ”. Nie można jej zakwalifikować jako żadnej z kategorii przychodów wymienionych w art. 21 ust. 1 updop. SPJ nie jest również osobą prawną (co wynika wprost z art. 22 § 1 ksh). Przychód uprawnionego ze świadectw użytkowych nie będzie zatem mógł być zakwalifikowany jako przychód z „ ,dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych ”, o którym mowa w art. 22 ust. 1 updop. Zatem w przypadku wypłaty na rzecz uprawnionego ze świadectw użytkowych, należności na podstawie świadectw użytkowych, na SPJ nie będą ciążyć obowiązki płatnika na gruncie art. 26 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 1 updop. Biorąc pod uwagę powyższe, w przypadku występowania zysku w SPJ, jeżeli uprawniony ze świadectw użytkowych wystąpi do SPJ z roszczeniem wypłaty przysługującej mu części zysku, wypłata ta nie będzie powodowała powstania po stronie SPJ obowiązków płatnika, w tym obowiązku do pobrania podatku, na podstawie art. 26 ust. 1 updop.
2014
1
paź

Istota:
Należy stwierdzić, iż czynność przeniesienia na FIZ własności nieruchomości i ruchomości tytułem wynagrodzenia rzeczowego (niepieniężnego) za umorzenie świadectw użytkowych w SKA posiadanych przez FIZ, jako szczególny rodzaj umowy niewymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem.
Fragment:
Nr 94, poz. 1037 ze zm.), statut SKA może przewidywać, że w zamian za umorzone akcje spółka wydaje świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe mogą być imienne lub na okaziciela. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, świadectwa użytkowe uczestniczą na równi z akcjami w dywidendzie oraz w nadwyżce majątku spółki, pozostałej po pokryciu wartości nominalnej akcji. Uprawniony ze świadectwa użytkowego nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania związane z umorzoną akcją i nie przysługują mu żadne prawa udziałowe, z wyjątkiem uprawnień określonych w § 2. Wynagrodzenie za umorzone świadectwa użytkowe może przybrać formę zarówno pieniężną jak i niepieniężną (np. w formie własności nieruchomości i ruchomości). Umorzenie świadectw użytkowych za wynagrodzeniem stanowi czynność inną od umowy sprzedaży i od umowy zamiany, a wynagrodzenie nie stanowi ceny. Instytucja umorzenia świadectw użytkowych w SKA jest bowiem ściśle związana ze stosunkiem uczestnictwa w spółce i musi wynikać ze statutu. Jest to norma o charakterze szczególnym w stosunku do przepisów Kodeksu cywilnego. Pokreślenia wymaga, że instytucja umorzenia świadectw użytkowych za wynagrodzeniem rzeczowym nie może zostać zakwalifikowana jako umowa sprzedaży ani jako umowa zamiany.
2013
19
lip

Istota:
W jaki sposób wnioskodawca, jako komplementariusz SPK, powinien obliczać przychód z udziału w SPK powstałej z przekształcenia SKA, w związku z posiadaniem przez obecnego akcjonariusza świadectw użytkowych wydanych przez SKA?
Fragment:
Otóż świadectwa użytkowe są dokumentami wydawanymi w zamian za umorzone akcje, inkorporującymi wierzytelności w stosunku do spółki. W piśmiennictwie wskazuje się na następującą charakterystykę treści praw inkorporowanych w świadectwach użytkowych: „ Świadectwo użytkowe jest natomiast dokumentem, który spółka wydaje akcjonariuszowi w zamian za umorzenie jego akcji (art. 361 § 1 KSH). Jednakże, ze względu na fakt, że umorzenie akcji może odbywać się za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia (...) świadectwo użytkowe będzie dodatkową (przypadek pierwszy) lub jedyną (przypadek drugi) formą rekompensaty akcjonariuszowi przez spółkę za umorzenie akcji ”. (System prawa Prywatnego, Prawo papierów wartościowych, tom 19, str. 112), „ Świadectwo użytkowe różni się od akcji trzema zasadniczymi elementami. Po pierwsze świadectwa użytkowe nie mają określonej wartości nominalnej. Zakres przysługujących uprawnionemu ze świadectwa praw nie jest więc wyznaczony przez odniesienie do kapitału zakładowego. Po drugie świadectwa nie będąc akcjami nie dają uprawnionemu praw korporacyjnych. Wreszcie po trzecie uprawniony ze świadectwa użytkowego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zobowiązania związane z umorzoną akcją ” (J.
2013
27
kwi

Istota:
Czy po przekształceniu SKA w SK przychód posiadacza świadectw użytkowych z tytułu udziału w zyskach oraz kwotach likwidacyjnych SK powinien zostać ustalony zgodnie z określonym w umowie spółki i treści świadectw użytkowych udziałem posiadacza świadectw użytkowych w zyskach SK i kwotach likwidacyjnych, tj. jako kwota określonego w sprawozdaniu finansowym zysku SK lub kwot likwidacyjnych po pomniejszeniu o tę część zysku SK lub kwot likwidacyjnych, która przypada wspólnikom SK (innym niż posiadacz świadectw użytkowych) zgodnie z treścią umowy spółki?
Fragment:
Otóż świadectwa użytkowe są dokumentami wydawanymi w zamian za umorzone akcje, inkorporującymi wierzytelności w stosunku do spółki. W piśmiennictwie wskazuje się na następującą charakterystykę treści praw inkorporowanych w świadectwach użytkowych: „ Świadectwo użytkowe jest natomiast dokumentem, który spółka wydaje akcjonariuszowi w zamian za umorzenie jego akcji (art. 361 § 1 KSH). Jednakże, ze względu na fakt, że umorzenie akcji może odbywać się za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia (...) świadectwo użytkowe będzie dodatkową (przypadek pierwszy) lub jedyną (przypadek drugi) formą rekompensaty akcjonariuszowi przez spółkę za umorzenie akcji ”. (System prawa Prywatnego, Prawo papierów wartościowych, tom 19, str. 112), „ Świadectwo użytkowe różni się od akcji trzema zasadniczymi elementami. Po pierwsze świadectwa użytkowe nie mają określonej wartości nominalnej. Zakres przysługujących uprawnionemu ze świadectwa praw nie jest więc wyznaczony przez odniesienie do kapitału zakładowego. Po drugie świadectwa nie będąc akcjami nie dają uprawnionemu praw korporacyjnych. Wreszcie po trzecie uprawniony ze świadectwa użytkowego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zobowiązania związane z umorzoną akcją ” (J.
2013
14
mar

Istota:
Czy po przekształceniu SKA w SK przychód posiadacza świadectw użytkowych z tytułu udziału w zyskach oraz kwotach likwidacyjnych SK powinien zostać ustalony zgodnie z określonym w umowie spółki i treści świadectw użytkowych udziałem posiadacza świadectw użytkowych w zyskach SK i kwotach likwidacyjnych, tj. jako kwota określonego w sprawozdaniu finansowym zysku SK lub kwot likwidacyjnych po pomniejszeniu o tę część zysku SK lub kwot likwidacyjnych, która przypada wspólnikom SK (innym niż posiadacz świadectw użytkowych) zgodnie z treścią umowy spółki?
Fragment:
Otóż świadectwa użytkowe są dokumentami wydawanymi w zamian za umorzone akcje, inkorporującymi wierzytelności w stosunku do spółki. W piśmiennictwie wskazuje się na następującą charakterystykę treści praw inkorporowanych w świadectwach użytkowych: „ Świadectwo użytkowe jest natomiast dokumentem, który spółka wydaje akcjonariuszowi w zamian za umorzenie jego akcji (art. 361 § 1 KSH). Jednakże, ze względu na fakt, że umorzenie akcji może odbywać się za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia (...) świadectwo użytkowe będzie dodatkową (przypadek pierwszy) lub jedyną (przypadek drugi) formą rekompensaty akcjonariuszowi przez spółkę za umorzenie akcji ”. (System prawa Prywatnego, Prawo papierów wartościowych, tom 19, str. 112), „ Świadectwo użytkowe różni się od akcji trzema zasadniczymi elementami. Po pierwsze świadectwa użytkowe nie mają określonej wartości nominalnej. Zakres przysługujących uprawnionemu ze świadectwa praw nie jest więc wyznaczony przez odniesienie do kapitału zakładowego. Po drugie świadectwa nie będąc akcjami nie dają uprawnionemu praw korporacyjnych. Wreszcie po trzecie uprawniony ze świadectwa użytkowego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zobowiązania związane z umorzoną akcją ” (J.
2013
14
mar

Istota:
Czy po przekształceniu SKA w SK przychód posiadacza świadectw użytkowych z tytułu udziału w zyskach oraz kwotach likwidacyjnych SK powinien zostać ustalony zgodnie z określonym w umowie spółki i treści świadectw użytkowych udziałem posiadacza świadectw użytkowych w zyskach SK i kwotach likwidacyjnych, tj. jako kwota określonego w sprawozdaniu finansowym zysku SK lub kwot likwidacyjnych po pomniejszeniu o tę część zysku SK lub kwot likwidacyjnych, która przypada wspólnikom SK (innym niż posiadacz świadectw użytkowych) zgodnie z treścią umowy spółki?
Fragment:
Otóż świadectwa użytkowe są dokumentami wydawanymi w zamian za umorzone akcje, inkorporującymi wierzytelności w stosunku do spółki. W piśmiennictwie wskazuje się na następującą charakterystykę treści praw inkorporowanych w świadectwach użytkowych: „ Świadectwo użytkowe jest natomiast dokumentem, który spółka wydaje akcjonariuszowi w zamian za umorzenie jego akcji (art. 361 § 1 KSH). Jednakże, ze względu na fakt, że umorzenie akcji może odbywać się za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia (...) świadectwo użytkowe będzie dodatkową (przypadek pierwszy) lub jedyną (przypadek drugi) formą rekompensaty akcjonariuszowi przez spółkę za umorzenie akcji ”. (System prawa Prywatnego, Prawo papierów wartościowych, tom 19, str. 112), „ Świadectwo użytkowe różni się od akcji trzema zasadniczymi elementami. Po pierwsze świadectwa użytkowe nie mają określonej wartości nominalnej. Zakres przysługujących uprawnionemu ze świadectwa praw nie jest więc wyznaczony przez odniesienie do kapitału zakładowego. Po drugie świadectwa nie będąc akcjami nie dają uprawnionemu praw korporacyjnych. Wreszcie po trzecie uprawniony ze świadectwa użytkowego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zobowiązania związane z umorzoną akcją ” (J.
2013
14
mar

Istota:
Czy po przekształceniu SKA w SK przychód posiadacza świadectw użytkowych z tytułu udziału w zyskach oraz kwotach likwidacyjnych SK powinien zostać ustalony zgodnie z określonym w umowie spółki i treści świadectw użytkowych udziałem posiadacza świadectw użytkowych w zyskach SK i kwotach likwidacyjnych, tj. jako kwota określonego w sprawozdaniu finansowym zysku SK lub kwot likwidacyjnych po pomniejszeniu o tę część zysku SK lub kwot likwidacyjnych, która przypada wspólnikom SK (innym niż posiadacz świadectw użytkowych) zgodnie z treścią umowy spółki?
Fragment:
Otóż świadectwa użytkowe są dokumentami wydawanymi w zamian za umorzone akcje, inkorporującymi wierzytelności w stosunku do spółki. W piśmiennictwie wskazuje się na następującą charakterystykę treści praw inkorporowanych w świadectwach użytkowych: „ Świadectwo użytkowe jest natomiast dokumentem, który spółka wydaje akcjonariuszowi w zamian za umorzenie jego akcji (art. 361 § 1 KSH). Jednakże, ze względu na fakt, że umorzenie akcji może odbywać się za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia (...) świadectwo użytkowe będzie dodatkową (przypadek pierwszy) lub jedyną (przypadek drugi) formą rekompensaty akcjonariuszowi przez spółkę za umorzenie akcji ”. (System prawa Prywatnego, Prawo papierów wartościowych, tom 19, str. 112), „ Świadectwo użytkowe różni się od akcji trzema zasadniczymi elementami. Po pierwsze świadectwa użytkowe nie mają określonej wartości nominalnej. Zakres przysługujących uprawnionemu ze świadectwa praw nie jest więc wyznaczony przez odniesienie do kapitału zakładowego. Po drugie świadectwa nie będąc akcjami nie dają uprawnionemu praw korporacyjnych. Wreszcie po trzecie uprawniony ze świadectwa użytkowego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zobowiązania związane z umorzoną akcją ” (J.
2013
13
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Świadectwo
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.