Świadectwo | Interpretacje podatkowe

Świadectwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadectwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Województwo - zwolnienie od podatku wydania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.
Fragment:
Na podstawie § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 170), w przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić odpowiednio do szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty, którzy wydali ten dokument, z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia. W przypadku utraty suplementu osoba, która otrzymała suplement, może wystąpić do komisji okręgowej, która wydała ten suplement, z wnioskiem o wydanie nowego suplementu. Na podstawie § 23 ust. 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r., duplikaty indeksu i legitymacji szkolnej wydaje się z fotografią. W myśl § 27 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r., za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.
2017
3
paź

Istota:
Brak opodatkowania czynności sporządzenia i wydania duplikatów legitymacji, świadectw szkolnych oraz innych druków szkolnych.
Fragment:
W myśl § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 170), w przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić odpowiednio do szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty, którzy wydali ten dokument, z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia. W przypadku utraty suplementu osoba, która otrzymała suplement, może wystąpić do komisji okręgowej, która wydała ten suplement, z wnioskiem o wydanie nowego suplementu. W świetle ust. 2 powołanego paragrafu, szkoła, komisja okręgowa lub kurator oświaty sporządza duplikat świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia albo nowy suplement na podstawie odpowiednio dokumentacji przebiegu nauczania, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminów eksternistycznych, egzaminu dojrzałości lub dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 1 lub 2.
2017
4
sie

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku czynności wystawiania przez placówki oświatowe Gminy duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.
Fragment:
U. 2016, poz. 1943) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017, poz. 170) wydają duplikaty świadectw oraz innych druków szkolnych (np. duplikatów legitymacji szkolnych) przeznaczonych do obrotu prawnego. Jednostki pobierają opłaty za wydanie duplikatu świadectwa oraz duplikatu legitymacji na podstawie paragrafu 27 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017, poz. 170). Wystawiona legitymacja czy świadectwo, a także ich duplikaty są potwierdzeniem nauki w szkole. Opłaty za wydanie duplikatu świadectwa oraz duplikatu legitymacji pobierane są na podstawie paragrafu 27 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017, poz. 170). Powyższe rozporządzenie w paragrafie 27 ust. 3 wskazuje, iż należy pobrać opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Organ dokonujący czynności wydania duplikatu dokumentu nie ma możliwości kalkulowania ceny za tę czynność. Zgodnie z rozporządzeniem organ pobiera opłatę określoną w przepisach prawa i nie ma możliwości ustalania jej wysokości.
2017
28
lip

Istota:
W zakresie ustalenia, czy dochód uzyskany przez spółdzielnią mieszkaniową ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej będzie objęty zwolnieniem z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
(...) świadectwa efektywności energetycznej. Opracowanie audytów efektywności energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sporządzenie w imieniu Spółdzielni deklaracji przetargowych pozwalających na uczestnictwo w przetargu ogłoszonym przez Prezesa URE. Złożenie, w przypadku pozyskania świadectw efektywności energetycznej, wniosku o wydanie pozyskanych dla Spółdzielni świadectw oraz dokonanie odpowiednich rejestracji na Giełdzie Towarowej Energetyki (GTE). Sprzedaż pozyskanych świadectw na GTE po najkorzystniejszych cenach. Po sprzedaży świadectw efektywności energetycznej na Giełdzie Instytut otrzymał wynagrodzenie. Spółdzielnia sporządziła upoważnienie dla Instytutu do występowania ww. przetargu. Do przetargu zgłoszono kilka przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Przedsięwzięcia te dotyczyły nieruchomości wspólnych i obejmują wyłącznie lokale mieszkalne lub lokale mieszkalne i użytkowe. Po sprzedaży świadectw, Spółdzielnia wystawiła faktury dla Instytutu za pozyskanie i sprzedaż świadectw efektywności energetycznej zgodnie z zawartą umową na świadczenie usług doradztwa, a Instytut wystawił faktury dla Spółdzielni obciążając ją wynagrodzeniem za zrealizowanie umowy.
2017
14
lip

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy wydawania duplikatów świadectw/zaświadczeń
Fragment:
Poz. 170) w przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić odpowiednio do szkoły komisji okręgowej lub kuratora oświaty, którzy wydali ten dokument, z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości dyplomu lub zaświadczenia. Zgodnie z § 23 ust. 2 rozporządzenia szkoła, komisja okręgowa lub kurator oświaty sporządza duplikat świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości odpis aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia albo nowy suplement na podstawie odpowiednio dokumentacji przebiegu nauczania, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminów eksternistycznych egzaminu dojrzałości lub dokumentów, o których mowa w § 12 ust 1 i 2. Z kolei z § 27 ust. 3 rozporządzenia wynika, że za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie momentu powstania przychodu ze świadectw efektywności energetycznej oraz kwalifikacji podatkowej wydatków poniesionych w celu pozyskania i sprzedaży świadectw efektywności energetycznej
Fragment:
Jednocześnie należy uznać, że przychód nie powstaje w chwili przyznania świadectw efektywności energetycznej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Przyznanie tych świadectw stanowi jedynie potwierdzenie zaistnienia określonych okoliczności w zakresie poprawy efektywności energetycznej u danego podmiotu. Przychód nie powstaje również w chwili wpisu tych świadectw do rejestru prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii. W tym momencie dochodzi jedynie do powstania praw majątkowych ze świadectw efektywności energetycznej, a nie do powstania przyrostu majątku u podatnika. Przyrost majątku następuje dopiero w chwili ich zbycia. Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że przychód ze świadectw efektywności energetycznej powstaje w chwili sprzedaży wynikających z nich praw majątkowych na Towarowej Giełdzie Energii. Stanowisko to jest zgodne ze stanowiskiem organów podatkowych prezentowanych w interpretacjach indywidualnych. Co prawda, wydane są one w odniesieniu do praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii, ale świadectwa te cechuje wiele podobieństw do świadectw efektywności energetycznej. Świadectwa pochodzenia energii również są wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i potwierdzają zaistnienie określonych okoliczności (wytworzenie energii ze źródeł odnawialnych).
2017
22
cze

Istota:
W zakresie momentu powstania przychodu ze świadectw efektywności energetycznej oraz kwalifikacji podatkowej wydatków poniesionych w celu pozyskania i sprzedaży świadectw efektywności energetycznej
Fragment:
Jednocześnie należy uznać, że przychód nie powstaje w chwili przyznania świadectw efektywności energetycznej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Przyznanie tych świadectw stanowi jedynie potwierdzenie zaistnienia określonych okoliczności w zakresie poprawy efektywności energetycznej u danego podmiotu. Przychód nie powstaje również w chwili wpisu tych świadectw do rejestru prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii. W tym momencie dochodzi jedynie do powstania praw majątkowych ze świadectw efektywności energetycznej, a nie do powstania przyrostu majątku u podatnika. Przyrost majątku następuje dopiero w chwili ich zbycia. Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że przychód ze świadectw efektywności energetycznej powstaje w chwili sprzedaży wynikających z nich praw majątkowych na Towarowej Giełdzie Energii. Stanowisko to jest zgodne ze stanowiskiem organów podatkowych prezentowanych w interpretacjach indywidualnych. Co prawda, wydane są one w odniesieniu do praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii, ale świadectwa te cechuje wiele podobieństw do świadectw efektywności energetycznej. Świadectwa pochodzenia energii również są wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i potwierdzają zaistnienie określonych okoliczności (wytworzenie energii ze źródeł odnawialnych).
2017
2
cze

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku czynności wystawiania przez Szkoły Podstawowe i Gimnazja duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.
Fragment:
Na mocy powyższej delegacji ustawowej, zostało wydane – obowiązujące do dnia 15 stycznia 2017 r. – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 893, z późn. zm.). Zgodnie z § 26 ust. 3 ww. rozporządzenia za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły lub komisji okręgowej, kuratora oświaty albo inny organ dokonujący odpowiedniej czynności. Ww. regulacja została powtórzona w § 27 ust. 3 obowiązującego od 28 stycznia 2017 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 170). Należy zauważyć, że jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, realizujące usługi w zakresie kształcenia i wychowania zobowiązane są przepisami prawa wykonać określone czynności, tj. wydać duplikat legitymacji szkolnej, bądź duplikat świadectwa.
2017
27
maj

Istota:
Zwolnienie od podatku świadczonych usług szkoleniowych celem uzyskania świadectwa kwalifikacji UAVO z uprawnieniami VLOS, BVLOS lub INS.
Fragment:
Natomiast na podstawie art. 94 ust. 8 i 9 oraz art. 104 ust. 1 ustawy Prawo lotnicze, wydano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji. Zgodnie z § 1 ust. 1, ww. rozporządzenie określa: wzory świadectw kwalifikacji; uprawnienia przyznawane i wpisywane do świadectw kwalifikacji; szczegółowe wymagania dla poszczególnych rodzajów świadectw kwalifikacji, dotyczące kwalifikacji lotniczych w zakresie wiedzy, umiejętności i praktyki; szczegółowe warunki i sposób: wydawania, przedłużania, wznawiania, wymiany, cofania, ograniczania, zawieszania i przywracania świadectwa kwalifikacji oraz wynikających z niego uprawnień, uznawania, zawieszania uznania, cofania uznania, przywracania uznania obcego świadectwa kwalifikacji oraz wynikających z niego uprawnień, wydanych przez właściwy organ obcego państwa, uzyskiwania i sprawdzania kwalifikacji lotniczych, prowadzenia rejestru personelu lotniczego, prowadzenia szkolenia lotniczego; szczegółowe warunki wykonywania uprawnień wynikających ze świadectw kwalifikacji; zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do otrzymania świadectwa operatora tankowania statków powietrznych oraz wzór i tryb uzyskiwania tego świadectwa, uwzględniając równorzędność ukończonych kursów i szkoleń; wymagania dla świadectw kwalifikacji nieprzewidzianych w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.
2017
16
maj

Istota:
Czy umorzenie świadectw efektywności energetycznej przyznanych bezpośrednio przez Prezesa URE rodzi przychód w podatku dochodowym od osób prawnych i jednocześnie koszt podatkowy z tytułu ich umorzenia.
Fragment:
Stosownie do art. 30 ust. 1 - 3 ww. ustawy, prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej są towarem giełdowym w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. Prawa te są zbywalne. Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej powstają z chwilą zapisania świadectwa efektywności energetycznej po raz pierwszy na koncie w rejestrze świadectw efektywności energetycznej (...) i przysługują podmiotowi będącemu posiadaczem tego konta. Przeniesienie praw majątkowych wynikających ze świadectwa efektywności energetycznej następuje z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu w rejestrze świadectw efektywności energetycznej prowadzonym przez podmiot prowadzący giełdę towarową. Prezes URE, na wniosek podmiotu zobowiązanego, któremu przysługują prawa majątkowe wynikające ze świadectw efektywności energetycznej, w drodze decyzji, umarza te świadectwa w całości albo w części. Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej wygasają z chwilą umorzenia tego świadectwa (art. 32 ww. ustawy). W prawie europejskim świadectwa efektywności energetycznej zostały zdefiniowane w dyrektywie 2006/32/WE w następujący sposób: „ białe certyfikaty ” to „ certyfikaty wydane przez niezależne organy certyfikujące, potwierdzające roszczenia uczestników rynku w związku z oszczędnościami energetycznymi, uzyskanymi w efekcie zastosowania środków poprawy efektywności energetycznej ”.
2017
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Świadectwo
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.