Świadectwo | Interpretacje podatkowe

Świadectwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadectwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy wydawania duplikatów świadectw/zaświadczeń
Fragment:
Poz. 170) w przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić odpowiednio do szkoły komisji okręgowej lub kuratora oświaty, którzy wydali ten dokument, z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości dyplomu lub zaświadczenia. Zgodnie z § 23 ust. 2 rozporządzenia szkoła, komisja okręgowa lub kurator oświaty sporządza duplikat świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości odpis aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia albo nowy suplement na podstawie odpowiednio dokumentacji przebiegu nauczania, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminów eksternistycznych egzaminu dojrzałości lub dokumentów, o których mowa w § 12 ust 1 i 2. Z kolei z § 27 ust. 3 rozporządzenia wynika, że za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie momentu powstania przychodu ze świadectw efektywności energetycznej oraz kwalifikacji podatkowej wydatków poniesionych w celu pozyskania i sprzedaży świadectw efektywności energetycznej
Fragment:
Jednocześnie należy uznać, że przychód nie powstaje w chwili przyznania świadectw efektywności energetycznej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Przyznanie tych świadectw stanowi jedynie potwierdzenie zaistnienia określonych okoliczności w zakresie poprawy efektywności energetycznej u danego podmiotu. Przychód nie powstaje również w chwili wpisu tych świadectw do rejestru prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii. W tym momencie dochodzi jedynie do powstania praw majątkowych ze świadectw efektywności energetycznej, a nie do powstania przyrostu majątku u podatnika. Przyrost majątku następuje dopiero w chwili ich zbycia. Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że przychód ze świadectw efektywności energetycznej powstaje w chwili sprzedaży wynikających z nich praw majątkowych na Towarowej Giełdzie Energii. Stanowisko to jest zgodne ze stanowiskiem organów podatkowych prezentowanych w interpretacjach indywidualnych. Co prawda, wydane są one w odniesieniu do praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii, ale świadectwa te cechuje wiele podobieństw do świadectw efektywności energetycznej. Świadectwa pochodzenia energii również są wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i potwierdzają zaistnienie określonych okoliczności (wytworzenie energii ze źródeł odnawialnych).
2017
22
cze

Istota:
W zakresie momentu powstania przychodu ze świadectw efektywności energetycznej oraz kwalifikacji podatkowej wydatków poniesionych w celu pozyskania i sprzedaży świadectw efektywności energetycznej
Fragment:
Jednocześnie należy uznać, że przychód nie powstaje w chwili przyznania świadectw efektywności energetycznej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Przyznanie tych świadectw stanowi jedynie potwierdzenie zaistnienia określonych okoliczności w zakresie poprawy efektywności energetycznej u danego podmiotu. Przychód nie powstaje również w chwili wpisu tych świadectw do rejestru prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii. W tym momencie dochodzi jedynie do powstania praw majątkowych ze świadectw efektywności energetycznej, a nie do powstania przyrostu majątku u podatnika. Przyrost majątku następuje dopiero w chwili ich zbycia. Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że przychód ze świadectw efektywności energetycznej powstaje w chwili sprzedaży wynikających z nich praw majątkowych na Towarowej Giełdzie Energii. Stanowisko to jest zgodne ze stanowiskiem organów podatkowych prezentowanych w interpretacjach indywidualnych. Co prawda, wydane są one w odniesieniu do praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii, ale świadectwa te cechuje wiele podobieństw do świadectw efektywności energetycznej. Świadectwa pochodzenia energii również są wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i potwierdzają zaistnienie określonych okoliczności (wytworzenie energii ze źródeł odnawialnych).
2017
2
cze

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku czynności wystawiania przez Szkoły Podstawowe i Gimnazja duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.
Fragment:
Na mocy powyższej delegacji ustawowej, zostało wydane – obowiązujące do dnia 15 stycznia 2017 r. – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 893, z późn. zm.). Zgodnie z § 26 ust. 3 ww. rozporządzenia za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły lub komisji okręgowej, kuratora oświaty albo inny organ dokonujący odpowiedniej czynności. Ww. regulacja została powtórzona w § 27 ust. 3 obowiązującego od 28 stycznia 2017 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 170). Należy zauważyć, że jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, realizujące usługi w zakresie kształcenia i wychowania zobowiązane są przepisami prawa wykonać określone czynności, tj. wydać duplikat legitymacji szkolnej, bądź duplikat świadectwa.
2017
27
maj

Istota:
Zwolnienie od podatku świadczonych usług szkoleniowych celem uzyskania świadectwa kwalifikacji UAVO z uprawnieniami VLOS, BVLOS lub INS.
Fragment:
Natomiast na podstawie art. 94 ust. 8 i 9 oraz art. 104 ust. 1 ustawy Prawo lotnicze, wydano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji. Zgodnie z § 1 ust. 1, ww. rozporządzenie określa: wzory świadectw kwalifikacji; uprawnienia przyznawane i wpisywane do świadectw kwalifikacji; szczegółowe wymagania dla poszczególnych rodzajów świadectw kwalifikacji, dotyczące kwalifikacji lotniczych w zakresie wiedzy, umiejętności i praktyki; szczegółowe warunki i sposób: wydawania, przedłużania, wznawiania, wymiany, cofania, ograniczania, zawieszania i przywracania świadectwa kwalifikacji oraz wynikających z niego uprawnień, uznawania, zawieszania uznania, cofania uznania, przywracania uznania obcego świadectwa kwalifikacji oraz wynikających z niego uprawnień, wydanych przez właściwy organ obcego państwa, uzyskiwania i sprawdzania kwalifikacji lotniczych, prowadzenia rejestru personelu lotniczego, prowadzenia szkolenia lotniczego; szczegółowe warunki wykonywania uprawnień wynikających ze świadectw kwalifikacji; zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do otrzymania świadectwa operatora tankowania statków powietrznych oraz wzór i tryb uzyskiwania tego świadectwa, uwzględniając równorzędność ukończonych kursów i szkoleń; wymagania dla świadectw kwalifikacji nieprzewidzianych w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.
2017
16
maj

Istota:
Czy umorzenie świadectw efektywności energetycznej przyznanych bezpośrednio przez Prezesa URE rodzi przychód w podatku dochodowym od osób prawnych i jednocześnie koszt podatkowy z tytułu ich umorzenia.
Fragment:
Stosownie do art. 30 ust. 1 - 3 ww. ustawy, prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej są towarem giełdowym w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. Prawa te są zbywalne. Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej powstają z chwilą zapisania świadectwa efektywności energetycznej po raz pierwszy na koncie w rejestrze świadectw efektywności energetycznej (...) i przysługują podmiotowi będącemu posiadaczem tego konta. Przeniesienie praw majątkowych wynikających ze świadectwa efektywności energetycznej następuje z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu w rejestrze świadectw efektywności energetycznej prowadzonym przez podmiot prowadzący giełdę towarową. Prezes URE, na wniosek podmiotu zobowiązanego, któremu przysługują prawa majątkowe wynikające ze świadectw efektywności energetycznej, w drodze decyzji, umarza te świadectwa w całości albo w części. Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej wygasają z chwilą umorzenia tego świadectwa (art. 32 ww. ustawy). W prawie europejskim świadectwa efektywności energetycznej zostały zdefiniowane w dyrektywie 2006/32/WE w następujący sposób: „ białe certyfikaty ” to „ certyfikaty wydane przez niezależne organy certyfikujące, potwierdzające roszczenia uczestników rynku w związku z oszczędnościami energetycznymi, uzyskanymi w efekcie zastosowania środków poprawy efektywności energetycznej ”.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie braku opodatkowania usług edukacyjnych ponad ustalony 5-godzinny, bezpłatny limit godzin, usług żywienia dzieci oraz sporządzenia i wydania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.
Fragment:
W myśl § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 893, z późn. zm.), w przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić odpowiednio do szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty, którzy wydali ten dokument, z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia. W przypadku utraty suplementu osoba, która otrzymała suplement, może wystąpić do komisji okręgowej, która wydała ten suplement, z pisemnym wnioskiem o wydanie nowego suplementu. Zgodnie z ust. 2 ww. paragrafu, szkoła, komisja okręgowa lub kurator oświaty sporządza duplikat świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia albo nowy suplement na podstawie odpowiednio dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminów eksternistycznych, egzaminu dojrzałości lub dokumentów, o których mowa w § 10b ust. 1 lub 2.
2017
4
lut

Istota:
Ustalenia, czy dochód ze sprzedaży przez spółdzielnię mieszkaniową świadectw efektywności energetycznej będzie objęty zwolnieniem z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Spółdzielnia podpisała umowę z Instytutem Gospodarki Nieruchomościami w celu pozyskania świadectw efektywności energetycznej tzw. „ białych certyfikatów ” (dalej także: „ świadectwa efektywności energetycznej ”, „ świadectwa ”). W tym celu Instytut wykonał audyty energetyczne poszczególnych budynków mieszkalnych wykazując oszczędności w zużyciu energii cieplnej na tych budynkach. W 2016 r. Spółdzielnia pozyskała świadectwa efektywności energetycznej, które zamierza sprzedać na Towarowej Giełdzie Energii. Dochód ze sprzedaży świadectw Spółdzielnia zamierza przeznaczyć w całości na utrzymanie zasobów mieszkaniowych (fundusz remontowy).  W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy uzyskany dochód ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych? Zdaniem Spółdzielni, uzyskany dochód ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych ze względu na fakt, iż pochodzi on z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przeznaczony zostanie w całości na utrzymanie tych zasobów. W związku z powyższym Spółdzielnia uważa, że spełnia wymóg art. 17 ust. 1 pkt 44 dotyczący zwolnienia ww. dochodu z podatku dochodowego od osób prawnych.
2016
13
gru

Istota:
1. Czy wydatki związane z nabyciem świadectw pochodzenia energii elektrycznej oraz świadectw efektywności energetycznej (lub wniesienie opłaty zastępczej) są kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z przychodami w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i należy je rozliczyć zgodnie z art. 15 ust. 4, ust. 4b oraz ust 4c Ustawy CIT?2. Czy momentem poniesienia kosztu nabycia świadectw pochodzenia energii elektrycznej oraz świadectw efektywności energetycznej jest dzień, na który dokonano rozliczenia umorzenia w księgach rachunkowych podatnika?3. Czy momentem poniesienia kosztu związanego z wniesieniem opłaty zastępczej jest dzień wniesienia tej opłaty?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy moment poniesienia kosztów związanych z nabyciem świadectw w celu ich umorzenia to moment rozliczenia umorzenia tych świadectw w księgach rachunkowych podatnika. Prezes URE na wniosek przedsiębiorstwa, któremu przysługują prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii ma obowiązek dokonać umorzenia tych świadectw w drodze decyzji. Towarowa Giełda Energii S. A. prowadzi rejestr świadectw pochodzenia, natomiast Spółki posiadają konta ewidencyjne stanowiące ewidencję ilościową posiadanych, umorzonych, nabytych lub sprzedanych świadectw pochodzenia energii. W momencie złożenia wniosku o umorzenie świadectw energii przez Prezesa URE, świadectwa objęte wnioskiem osiągają status zablokowanych. Giełda wydaje dokument potwierdzający dokonanie blokady praw majątkowych wynikających ze świadectw podlegających umorzeniu. Dokument ten następnie jest przedstawiany Prezesowi URE w celu uzyskania decyzji o umorzeniu praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii. Zgodnie z określonymi przez Towarową Giełdę Energii Szczegółowymi zasadami obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw efektywności energetycznej Prawa Majątkowe są przedmiotem obrotu od dnia ich wprowadzenia do obrotu do dnia wystąpienia Członka Rejestru z wnioskiem o dokonanie blokady Praw Majątkowych w związku z zamiarem umorzenia Świadectw Pochodzenia, z których wynikają te Prawa Majątkowe (paragraf 11).
2015
24
gru

Istota:
Czy w przypadku wypłaty na rzecz uprawnionego ze świadectw użytkowych części udziału w zysku SPJ na podstawie świadectw użytkowych, na SPJ będą ciążyć obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
(...) świadectw użytkowych części zysku SPJ, na podstawie posiadanych przez niego świadectw użytkowych, nie będzie wiązać się z pełnieniem przez SPJ funkcji płatnika, a co za tym idzie obowiązkiem poboru podatku. Wypłata przez SPJ części zysku na rzecz uprawnionego ze świadectw użytkowych nie jest wypłatą „ należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. l ”. Nie można jej zakwalifikować jako żadnej z kategorii przychodów wymienionych w art. 21 ust. 1 updop. SPJ nie jest również osobą prawną (co wynika wprost z art. 22 § 1 ksh). Przychód uprawnionego ze świadectw użytkowych nie będzie zatem mógł być zakwalifikowany jako przychód z „ ,dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych ”, o którym mowa w art. 22 ust. 1 updop. Zatem w przypadku wypłaty na rzecz uprawnionego ze świadectw użytkowych, należności na podstawie świadectw użytkowych, na SPJ nie będą ciążyć obowiązki płatnika na gruncie art. 26 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 1 updop. Biorąc pod uwagę powyższe, w przypadku występowania zysku w SPJ, jeżeli uprawniony ze świadectw użytkowych wystąpi do SPJ z roszczeniem wypłaty przysługującej mu części zysku, wypłata ta nie będzie powodowała powstania po stronie SPJ obowiązków płatnika, w tym obowiązku do pobrania podatku, na podstawie art. 26 ust. 1 updop.
2014
1
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Świadectwo
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.