Świadectwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadectwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania czynności wydawania przez Gminę, za pośrednictwem Placówek Oświatowych duplikatów legitymacji uczniowskich i świadectw szkolnych.

Fragment:

(...) świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz za dokonywanie uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego tworzenia dokumentacji przebiegu nauczania, oceniania wyników pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół i wyników egzaminów przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, a także wymóg, aby wysokość odpłatności za wykonywanie czynności, o których mowa w pkt 2, nie przewyższała kwoty opłaty skarbowej za uwierzytelnienie dokumentu, określonej w przepisach o opłacie skarbowej. Na mocy powyższej delegacji ustawowej, zostało wydane – obowiązujące od dnia 28 stycznia 2017 r. – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 170). Zgodnie z § 27 ust. 3 ww. rozporządzenia za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie:
1. Czy prawa majątkowe wynikające z przyznanych przez Prezesa URE dla Spółki świadectw efektywności energetycznej są przychodem podatkowym zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 updop i w związku z tym powinny być opodatkowane w dacie ich przyznania (zarejestrowania na rachunku Spółki prowadzonym przez Dom Maklerski)?
2. Czy w dacie umorzenia wartość umorzonych świadectw efektywności energetycznej stanowi koszt uzyskania przychodu?

Fragment:

Wydawane przez Prezesa URE świadectwa efektywności energetycznej były potwierdzeniem deklarowanej oszczędności energii wynikającej z przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej. Na mocy przepisów ustawy o efektywności energetycznej obowiązującej od 1 października 2016 r. świadectwa efektywności energetycznej wydaje Prezes URE na wniosek podmiotu, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia tego samego rodzaju służące poprawie efektywności energetycznej. Świadectwo efektywności energetycznej jest potwierdzeniem planowanej do zaoszczędzenia ilości energii finalnej wynikającej z ww. przedsięwzięcia lub przedsięwzięć. Świadectwo efektywności energetycznej zawiera w szczególności: numer świadectwa efektywności energetycznej, nazwę podmiotu, adres siedziby, wartość świadectwa wyrażoną w tonach oleju ekwiwalentnego (toe), równej ilości zaoszczędzonej energii finalnej. Prawa majątkowe wynikające ze świadectw efektywności energetycznej są towarem giełdowym. Powstają z chwilą zapisania świadectwa efektywności energetycznej na koncie w Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii.

2018
14
kwi

Istota:

W zakresie ustalenia, czy prawa majątkowe wynikające z przyznanych przez Prezesa URE dla Spółki świadectw efektywności energetycznej są przychodem podatkowym na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych oraz czy w dacie przesłania wniosku do Prezesa URE o umorzenie przyznanych świadectw efektywności energetycznej ich wartość stanowi koszt uzyskania przychodu

Fragment:

Przychód podatkowy powstałby dopiero w przypadku ewentualnego zbycia świadectwa. W myśl art. 12 ust. 3a updop, przychód powstałby w dniu zbycia świadectwa (praw majątkowych wynikających ze świadectwa), jednak nie później niż w dniu wystawienia faktury lub uregulowania należności. Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. Umorzenie świadectw efektywności energetycznej nie znajduje się w kategorii wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 16 ust. 1 updop. Mając na uwadze, że w momencie powstania praw majątkowych wynikających ze świadectwa efektywności energetycznej (tj. z chwilą zapisania świadectwa efektywności energetycznej po raz pierwszy na koncie Spółki w rejestrze świadectw efektywności energetycznej), nie powstaje dla Spółki przychód podatkowy, wówczas umorzenie świadectw efektywności energetycznej nie będzie stanowić kosztu uzyskania przychodu. Przyznanie przez Prezesa URE świadectw efektywności energetycznej jako nabycie pierwotne, a następnie ich umorzenie w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy o efektywności energetycznej, będzie zatem dla Spółki neutralne podatkowo.

2018
19
sty

Istota:

W zakresie wyłączenia z opodatkowania odpłatnego wydania przez gminne jednostki oświaty duplikatów świadectw, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia, świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, indeksu i legitymacji, legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego oraz legitymacji służbowych dla nauczycieli.

Fragment:

Należy, zatem stwierdzić, że Gmina wydając za pośrednictwem placówek oświatowych duplikaty świadectw, odpisy świadectwa dojrzałości, odpisy aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia, świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, indeksu i legitymacji, legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego, działa w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy i w zakresie, w jakim realizuje ww. zadania nie jest objęta regulacją przepisu art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym, wydawanie przez Gminę za pośrednictwem placówek oświatowych duplikatów świadectw, odpisów świadectwa dojrzałości, odpisów aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia, świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, indeksu i legitymacji, legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym odpłatne wydanie przez gminne jednostki oświaty duplikatów świadectw, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia, świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, indeksu i legitymacji, legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego należy uznać za czynności wykonywania władztwa publicznego przez Wnioskodawcę jako organu władzy publicznej, a zatem na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, za nie podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest nieprawidłowe.

2017
3
paź

Istota:

Województwo - zwolnienie od podatku wydania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.

Fragment:

Na podstawie § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 170), w przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić odpowiednio do szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty, którzy wydali ten dokument, z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia. W przypadku utraty suplementu osoba, która otrzymała suplement, może wystąpić do komisji okręgowej, która wydała ten suplement, z wnioskiem o wydanie nowego suplementu. Na podstawie § 23 ust. 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r., duplikaty indeksu i legitymacji szkolnej wydaje się z fotografią. W myśl § 27 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r., za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.

2017
4
sie

Istota:

Brak opodatkowania czynności sporządzenia i wydania duplikatów legitymacji, świadectw szkolnych oraz innych druków szkolnych.

Fragment:

W myśl § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 170), w przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić odpowiednio do szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty, którzy wydali ten dokument, z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia. W przypadku utraty suplementu osoba, która otrzymała suplement, może wystąpić do komisji okręgowej, która wydała ten suplement, z wnioskiem o wydanie nowego suplementu. W świetle ust. 2 powołanego paragrafu, szkoła, komisja okręgowa lub kurator oświaty sporządza duplikat świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia albo nowy suplement na podstawie odpowiednio dokumentacji przebiegu nauczania, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminów eksternistycznych, egzaminu dojrzałości lub dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 1 lub 2.

2017
28
lip

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku czynności wystawiania przez placówki oświatowe Gminy duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.

Fragment:

U. 2016, poz. 1943) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017, poz. 170) wydają duplikaty świadectw oraz innych druków szkolnych (np. duplikatów legitymacji szkolnych) przeznaczonych do obrotu prawnego. Jednostki pobierają opłaty za wydanie duplikatu świadectwa oraz duplikatu legitymacji na podstawie paragrafu 27 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017, poz. 170). Wystawiona legitymacja czy świadectwo, a także ich duplikaty są potwierdzeniem nauki w szkole. Opłaty za wydanie duplikatu świadectwa oraz duplikatu legitymacji pobierane są na podstawie paragrafu 27 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017, poz. 170). Powyższe rozporządzenie w paragrafie 27 ust. 3 wskazuje, iż należy pobrać opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Organ dokonujący czynności wydania duplikatu dokumentu nie ma możliwości kalkulowania ceny za tę czynność. Zgodnie z rozporządzeniem organ pobiera opłatę określoną w przepisach prawa i nie ma możliwości ustalania jej wysokości.

2017
14
lip

Istota:

W zakresie ustalenia, czy dochód uzyskany przez spółdzielnią mieszkaniową ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej będzie objęty zwolnieniem z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

(...) świadectwa efektywności energetycznej. Opracowanie audytów efektywności energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sporządzenie w imieniu Spółdzielni deklaracji przetargowych pozwalających na uczestnictwo w przetargu ogłoszonym przez Prezesa URE. Złożenie, w przypadku pozyskania świadectw efektywności energetycznej, wniosku o wydanie pozyskanych dla Spółdzielni świadectw oraz dokonanie odpowiednich rejestracji na Giełdzie Towarowej Energetyki (GTE). Sprzedaż pozyskanych świadectw na GTE po najkorzystniejszych cenach. Po sprzedaży świadectw efektywności energetycznej na Giełdzie Instytut otrzymał wynagrodzenie. Spółdzielnia sporządziła upoważnienie dla Instytutu do występowania ww. przetargu. Do przetargu zgłoszono kilka przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Przedsięwzięcia te dotyczyły nieruchomości wspólnych i obejmują wyłącznie lokale mieszkalne lub lokale mieszkalne i użytkowe. Po sprzedaży świadectw, Spółdzielnia wystawiła faktury dla Instytutu za pozyskanie i sprzedaż świadectw efektywności energetycznej zgodnie z zawartą umową na świadczenie usług doradztwa, a Instytut wystawił faktury dla Spółdzielni obciążając ją wynagrodzeniem za zrealizowanie umowy.

2017
22
cze

Istota:

Wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy wydawania duplikatów świadectw/zaświadczeń

Fragment:

Poz. 170) w przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić odpowiednio do szkoły komisji okręgowej lub kuratora oświaty, którzy wydali ten dokument, z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości dyplomu lub zaświadczenia. Zgodnie z § 23 ust. 2 rozporządzenia szkoła, komisja okręgowa lub kurator oświaty sporządza duplikat świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości odpis aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia albo nowy suplement na podstawie odpowiednio dokumentacji przebiegu nauczania, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminów eksternistycznych egzaminu dojrzałości lub dokumentów, o których mowa w § 12 ust 1 i 2. Z kolei z § 27 ust. 3 rozporządzenia wynika, że za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.

2017
22
cze

Istota:

W zakresie momentu powstania przychodu ze świadectw efektywności energetycznej oraz kwalifikacji podatkowej wydatków poniesionych w celu pozyskania i sprzedaży świadectw efektywności energetycznej

Fragment:

Jednocześnie należy uznać, że przychód nie powstaje w chwili przyznania świadectw efektywności energetycznej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Przyznanie tych świadectw stanowi jedynie potwierdzenie zaistnienia określonych okoliczności w zakresie poprawy efektywności energetycznej u danego podmiotu. Przychód nie powstaje również w chwili wpisu tych świadectw do rejestru prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii. W tym momencie dochodzi jedynie do powstania praw majątkowych ze świadectw efektywności energetycznej, a nie do powstania przyrostu majątku u podatnika. Przyrost majątku następuje dopiero w chwili ich zbycia. Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że przychód ze świadectw efektywności energetycznej powstaje w chwili sprzedaży wynikających z nich praw majątkowych na Towarowej Giełdzie Energii. Stanowisko to jest zgodne ze stanowiskiem organów podatkowych prezentowanych w interpretacjach indywidualnych. Co prawda, wydane są one w odniesieniu do praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii, ale świadectwa te cechuje wiele podobieństw do świadectw efektywności energetycznej. Świadectwa pochodzenia energii również są wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i potwierdzają zaistnienie określonych okoliczności (wytworzenie energii ze źródeł odnawialnych).