Świadczenie w naturze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadczenie w naturze. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy zakup od kontrahenta towaru, stanowiącego premię w postaci monitora do komputera po cenie znacznie niższej od wartości rynkowej powoduje powstanie przychodu z działalności gospodarczej w wysokości różnicy pomiędzy ceną rynkową, a kwotą zapłacona kontrahentowi?

Fragment:

(...) o podatku od spadków i darowizn. Jeżeli otrzymane świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem z działalności gospodarczej podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a cyt ustawy , a odpłatnością ponoszoną przez podatnika. W świetle powyższych przepisów otrzymanie przez podatnika za dokonywane zakupy premii w postaci monitora po cenie znacznie niższej niż wartość rynkowa należy traktować jako świadczenie w naturze, którego wartość stanowi u podatnika przychód z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej ustalony jako różnica między ceną rynkową a kwotą zapłaconą kontrahentowi. Zasady dokonywania zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr. 152, poz. 1475 z późn. zm.). W świetle powyższego stosownie do (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy bezpłatny dowóz węgla deputatowego pracownikom przy narzuceniu terminu jego dostawy i ograniczenia swobody dysponowania, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) zwróciła się z prośbą o udzielenie wyjaśnienia, czy bezpłatny dowóz węgla deputatowego pracownikom przy narzuceniu terminu jego dostawy i ograniczenia swobody dysponowania podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? stanowisko wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku bezpłatnego dowozu węgla deputatowego pracownikom przy narzuceniu terminu jego dostawy i ograniczenia swobody dysponowania, ponoszony koszt transportu nie może być traktowany jako dodatkowe świadczenie w naturze, którego wartość zwiększałaby wysokość wynagrodzeń ustalanych dla celu poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ocena prawna stanowiska pytającego: Po przeanalizowaniu przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego, wskazać należy, że w myśl zasady powszechnego opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) opodatkowaniu (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy świadczenia na rzecz osób które nie są pracownikami, a dopiero w przyszłości potencjalnie mogą nimi być podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Z przedstawionego stanu faktycznego we wniosku wynika, iż Spółka z udziałem kapitału zagranicznego zatrudnia na umowę o pracę cudzoziemców. Koszty formalności związanych z zatrudnieniem (pozwolenia na pracę, tłumaczenie dokumentów na język polski, karty stałego pobytu dla obcokrajowców itp.) ponosi Spółka. Spółka dokonuje również zakupu biletów lotniczych na przeloty dla tych osób. Koszty te ponoszone są zarówno przed nawiązaniem stosunku pracy, w trakcie, a także po rozwiązaniu stosunku pracy. Niektóre z tych osób pełnią funkcję członków zarządu świadcząc swoją pracę nieodpłatnie na mocy powołania uchwałą wspólników. W związku z wyżej przedstawionym stanem faktycznym Spółka zwraca się z pytaniem, czy dla pracowników oraz członków zarządu wartość tych świadczeń jest przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych; jeżeli tak jak winno przebiegać naliczanie podatku dochodowego poza okresem zatrudnienia. (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy koszt szkolenia zorganizowanego dla osób niebędących pracownikami stanowi dla tych osób przychód w sytuacji gdy koszty zostały poniesione ryczałtowo bez możliwości rozbicia ich na poszczególnych pracowników?

Fragment:

(...) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka w celu wypromowania swoich usług polegających na sprzedawaniu czasu antenowego, organizuje dla osób niebędących jej pracownikami szkolenia. Spółka wszelkie koszty pokrywa w formie ryczałtu, bez względu na to czy wszyscy zaproszeni wezmą w tych szkoleniach udział. W związku z tym nie ma możliwości przypisania konkretnej kwoty świadczenia do konkretnego uczestnika szkolenia. Spółka twierdzi, iż w przypadku finansowania takich szkoleń nie powoduje powstania u ich uczestników przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000r. poz. 176 ze zm.). Argumentuje to niemożnością określenia jaka kwota świadczenia przypada na konkretnego uczestnika, ze względu na fakt, iż Spółka pokrywa koszty szkoleń w formie ryczałtu. Koszty są pokrywane niezależnie od tego czy wszyscy zaproszeni klienci wezmą udział w tych szkoleniach. Składając (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy zorganizowane przez Szkołę - jako płatnika, imprezy integracyjne dla pracowników i członków ich rodzin, finansowane ze środków funduszu świadczeń socjalnych takie jak:
1) zorganizowanie wycieczki krajowej, polegającej na wykupieniu usługi od biura turystycznego,
2) zorganizowanie we własnym zakresie wyjazdu do teatru - zakup biletów wstępu, koszt wynajmu autokaru, koszt ubezpieczenia
- jako świadczenia dla pracowników stanowią przychód pracowników i są opodatkowane ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 września 2005 roku wpłynął wniosek Szkoły ....... o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek uzupełniono pismem złożonym w dniu 27.09.2005 roku. W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:Szkoła organizuje imprezy integracyjne dla pracowników i członków ich rodzin, które finansowane są ze środków funduszu świadczeń socjalnych, takie jak: 1. zorganizowanie wycieczki krajowej, polegającej na wykupieniu usługi od biura turystycznego, 2. zorganizowanie we własnym zakresie wyjazdu do teatru - zakup biletów wstępu, koszt wynajmu autokaru, koszt (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy bezpłatne użytkowanie działki, na podstawie umowy użyczenia – zawartej z mężem siostry i jej synami, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze, działając na podstawie art. 14a § 1, i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 21.03.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 23.03.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Z wniosku wynika, że zamierza Pani użytkować działkę męża siostry i jej synów na podstawie umowy użyczenia. Zwróciła się Pani z zapytaniem czy bezpłatne użytkowanie tej działki na cele rolnicze, będzie stanowić przychód podlegający opodatkowaniu. Mając na uwadze przedstawiony w piśmie stan faktyczny oraz Pani stanowisko w sprawie, tutejszy organ podatkowy informuje, iż:w myśl art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w przypadku preferencyjnego nabycia przez pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych, zakładowych budynków i lokali mieszkalnych, których nie byli najemcami, przychód podlegający opodatkowaniu stanowi różnica pomiędzy ceną rynkową tych lokali określoną przez rzeczoznawcę a kwotą faktycznie zapłaconą ?

Fragment:

(...) w przytoczonych niżej przepisach prawa podatkowego. Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przychodami są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku podatkowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Z kolei z art. 12 ust. 1 ww. ustawy wynika m. in., że jeśli świadczenie w naturze i inne nieodpłatne świadczenie otrzymuje od pracodawcy pracownik wówczas będą one stanowiły przychód ze stosunku pracy. Stosownie do art. 40a ust. 9 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 roku Nr 45, poz. 435) pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych, nie będący najemcami lokali przeznaczonych do sprzedaży, pozostających w zarządzie Lasów Państwowych, korzystają z pierwszeństwa nabycia lokali wolnych (pustostanów) lub gruntów (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy zorganizowanie ogniska dla pracowników, którego koszty pokryto w całości z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.08.2005 r. uzupełnionego pismem z dnia 5.09.2005 r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu postanawia uznać, że stanowisko przedstawione przez płatnika w powyższym wniosku jest prawidłowe . Pismem z dnia 22.08.2005 r. (…) Z., jako płatnik, wystąpił do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącej opodatkowania świadczeń otrzymanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że płatnik zorganizował dla pracowników ognisko (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy różnica pomiędzy ceną rynkową a kwotą zapłaconą po uwzględnieniu warunków preferencyj-nych stanowi dla byłego pracownika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodo-wym od osób fizycznych ?Czy nadleśnictwo zasadnie wykazało w PIT-8C kwotę przychodu w wysokości bonifikaty?

Fragment:

(...) Stan faktyczny: Podatnik były pracownik (obecnie emeryt ) nadleśnictwa w 2003r. nabył na warunkach pre-ferencyjnych lokal w stanie surowym oraz udział w prawie własności działki gruntu. Nadleśnictwo, zgodnie z art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach, obniżyło cenę sprzedaży o 90% ustalając należność do zapłaty przez nabywcę w kwocie 9.752,90 zł, w tym za lokal 9.078,50 zł i udział w gruncie 674,40zł. Podatnik za rok 2003 otrzymał informację o wypłaconych należnościach i świadczeń (druk PIT-8C) z wykazaną kwotą przychodu 87.776,10 zł, stanowiącą 90% ceny nieruchomości ujętej w umowie sprzedaży. Ocena prawna stanu faktycznego: W myśl art. 40a ust. 9 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U z 2000r. Nr 56, poz. 679 z późn. zm.) do kategorii podmiotów (nie będących najemcą), uprawnionych do nabycia po ob-niżonej cenie lokali wolnych (pustostanów) oraz gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie, zalicza się (...)

2011
1
lut

Istota:

1. Czy wartość otrzymanego bonu Podatnik powinien wykazać jako przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?2. Jak w przedstawionym stanie faktycznym zależałoby zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakup towarów handlowych udokumentowany tą fakturą?

Fragment:

(...) art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z 26.07.1999r. - wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z wyjątkiem otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, W świetle powyższych przepisów otrzymany przez Podatnika - za uzbierane punkty premiujące zakupy – bon, za który Podatnik może nabyć we sklepie nieodpłatnie towary, należy traktować jako świadczenie w naturze, którego wartość stanowi u Podatnika przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 26.07.1991r. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej "księgą", z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi (...)