ITPP1/4512-298/15/DM | Interpretacja indywidualna

Czy czynności podlegają opodatkowaniu VAT (działalność artystyczna)?
ITPP1/4512-298/15/DMinterpretacja indywidualna
  1. opodatkowanie
  2. świadczenie usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 13 maja 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania świadczonych usług – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2015 r. został złożony wniosek uzupełniony w dniu 13 maja 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług.

W złożonym wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Zamierza Pani podjąć czynności związane z wykonywaniem zleceń polegających na wirtualnym kontakcie z potencjalnym klientem polegającym na szczerej rozmowie, wsparciu emocjonalnym klienta a także prezentacji Pani artystycznych i akrobatycznych możliwości. Podejmowałaby się również Pani wykonywania zleceń polegających na wykonywaniu tańca w wersji fitness, ewentualnie byłaby zobowiązana do wykonania w dowolny sposób interpretacji utworów muzycznych a także wcielania się w role i odgrywanie dla klienta monodramu (tj. aktorskiego monologu scenicznego, zgodnego z atrybutami odgrywanej przez Panią postaci) czy też pantomimy zgodnie z wyznaczoną rolą.

Opisane działania byłby wyrazem Pani artystycznych zdolności, niosące za sobą wrażenia estetyczne, przy czym ich prezentacja i wykonanie niesie za sobą dostarczenie przeżyć duchowych dla potencjalnych klientów.

Natomiast przeprowadzane rozmowy byłyby formą terapii dla osób jej potrzebujących, także osób samotnych niemających innych możliwości na kontakt z innymi osobami.

Czynności te byłyby przeprowadzone dopiero na wyraźne życzenie potencjalnego klienta, bądź klient wybierałby je z harmonogramu ofertowego i sporządzonego przez Panią.

Byłaby Pani do dyspozycji klienta przez określony i opłacony przez niego czas, jednakże klient po wyborze wymienionej w ofercie czynności nie miałby wpływu na jej przebieg i wykonanie.

Zamierza Pani wykonywać ww. czynności na terenie Polski, jednakże będą one transmitowane przez łącze internetowe za pomocą środka przekazu, jakim jest kamera internetowa. Opłaty za wykonane przez Panią zlecenia, będą przez klientów uiszczane przed wykonaniem zlecenia.

Ponadto wskazała Pani, że czynności są legalne, nie są zabronione przez porządek prawny w Polsce, są to przedsięwzięcia artystyczne, absolutnie legalne i zgodne z prawem. Będą wykonywane w celach zarobkowych, w sposób ciągły i zorganizowany. Prowadzone regularnie, w określonych porach w ustalony z klientem sposób, mające raczej charakter działalności gospodarczej i usługowej.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie.

Czy wskazana forma zarobkowania podlega opodatkowaniu zgodnie z zasadami wyrażonymi w ustawie o podatku od towarów i usług...

Pani zdaniem, wymienione czynności niewątpliwie stanowią usługi. Zarówno wykonywanie tańca fitness, jak i wykonywanie monodram czy też wykonywanie sztuki pantomimy są to czynności mogące być przedmiotem skutecznie wykonanej umowy. Są to usługi mogące być przedmiotem umowy zlecenia lub umowy o dzieło. W rozumieniu ustawy Kodeks cywilny umowa zlecenie jest to umowa polegająca na wykonaniu czynności, którą zleceniodawca poleca do wykonania zleceniobiorcy.

Jako zleceniobiorca, wykonywałaby Pani czynności zlecone przez klientów, a czynności te byłyby przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Panią a klientem. Strony umowy w sposób swobodny określałyby zatem zarówno sposób wykonania zleconej czynności, jak i opłatę za wykonanie zlecenia. Zobowiązana byłaby Pani do starannego wykonania zlecenia.

Zastosowanie umowy zlecenia byłoby zasadne przy wykonywaniu szeregu wymienionych czynności, umowa ta dotyczyłaby w szczególności usług takich jak: rozmowa, która byłaby formą pocieszenia i terapii dla osób jej potrzebujących a także wykonywania tańca fitness. Natomiast usługi takie, których wykonanie niosłoby za sobą stworzenie dzieła to usługi artystyczne związane z wykonywaniem przez Panią interpretacji utworów muzycznych a także występów aktorskich. Usługa wykonana w ten sposób będzie polegała na stworzeniu aktorskiej koncepcji kreacji artystycznej i odgrywanie roli wiarygodnej dla klienta. Artystyczna koncepcja roli odgrywanej przez Panią, interpretacja roli oraz jej wykonanie stanowi niewątpliwie elementy charakterystyczne dla umowy o dzieło, w tym wypadku byłoby to dzieło niematerialne w postaci występu aktorskiego. Podkreśliła Pani, że zarówno wykonanie aktorskie jak i muzyczne byłoby dostosowane do potrzeb i upodobań zamawiającego. Nie zamierza Pani precyzować na jaki czas zamierzałaby zawierać umowę o dzieło albowiem w zasadzie umowa o dzieło może być zawarta na taki czas, jaki wybiorą strony.

Bierze Pani również pod uwagę odmienny wariant zalegalizowania wymienionych zdarzeń przyszłych, a mianowicie chciałaby zarejestrować prowadzenie działalności artystycznej będącej pozarolniczą działalnością gospodarczą i na tej podstawie od uzyskiwanego przychodu płacić odpowiedni podatek.

Wskazała Pani, że zgodnie z definicjami wyrażonymi w szeregu unormowań obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej a dotyczących definiowania działalności gospodarczej, planowana przyszła działalność zdecydowanie spełnia kryteria działalności gospodarczej i winna jako taka być zakwalifikowana, a co za tym idzie opodatkowana na zasadach stosownych dla działalności gospodarczej.

Zgodnie z przytoczonymi definicjami:

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (art. 2).

Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

W przepisie art. 2 u.s.d.g. zamieszczona jest definicja legalna działalności gospodarczej, co oznacza, iż powinna być ona traktowana jako powszechnie obowiązujące rozumienie tego pojęcia w polskim systemie prawnym, wiążące zarówno dla ustawodawcy, jak i organów wykonawczych oraz sądowniczych.” Postanowienie SN z dnia 2 lutego 2009 r. (V KK 330/08).

Ordynacja podatkowa (art. 3 pkt 9)

Działalność gospodarcza to każda działalność zarobkowa w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każda inną działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców.

Ustawa o podatku od towarów i usług (art. 15 ust. 2)

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podkreśliła Pani, że oferowane usługi podlegają zakwalifikowaniu jako działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, działalność wspomagająca wystawienie przedstawień artystycznych, artystyczna i literacka działalność twórcza, pozostała działalność związana ze sportem oraz pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana.

Pani zdaniem planowana działalność nie powinna być opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z przywołanych regulacji wynika, że usługą jest każde świadczenie wykonane przez podatnika w ramach działalności, które nie jest dostawą towarów, w tym m.in. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji. Zatem na zachowanie to składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy). W przypadku uznania danego świadczenia za usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, winien istnieć bezpośredni konsument, beneficjent świadczenia, odnoszący wymierną korzyści.

Z treści powołanego art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług co do zasady podlegają opodatkowaniu wówczas, gdy są wykonywane odpłatnie. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Przy czym przepisy ustawy nie określają postaci wynagrodzenia.

Dana usługa podlega zatem opodatkowaniu wówczas, gdy istnieje bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ww. ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że zamierza Pani podjąć czynności związane z wykonywaniem zleceń, polegających na wirtualnym kontakcie z potencjalnym klientem - szczerej rozmowie, wsparciu emocjonalnym a także prezentacji artystycznych i akrobatycznych możliwości. Podejmowałaby się również Pani wykonywania zleceń, polegających na wykonywaniu tańca w wersji fitness, ewentualnie byłaby zobowiązana do wykonania w dowolny sposób interpretacji utworów muzycznych a także wcielania się w role i odgrywanie dla klienta monodramu czy też pantomimy zgodnie z wyznaczoną rolą. Opisane działania byłby wyrazem artystycznych zdolności, niosące za sobą wrażenia estetyczne, przy czym ich prezentacja i wykonanie niesie za sobą dostarczenia przeżyć duchowych dla potencjalnych klientów. Przeprowadzane rozmowy byłyby formą terapii dla osób jej potrzebujących, także osób samotnych nie mających innych możliwości na kontakt z innymi osobami. Czynności te byłyby przeprowadzone dopiero na wyraźne życzenie potencjalnego klienta, klient wybierałby je z harmonogramu ofertowego i sporządzonego przez Panią. Byłaby Pani do dyspozycji klienta przez określony i opłacony przez niego czas, jednakże klient po wyborze wymienionej w ofercie czynności nie miałby wpływu na jej przebieg i wykonanie. Czynności będą transmitowane przez łącze internetowe za pomocą kamery internetowej. Opłaty za wykonane zlecenia, będą przez klientów uiszczane przed ich wykonaniem. Planowane czynności są legalne, nie są zabronione przez porządek prawny w Polsce, są to przedsięwzięcia artystyczne i zgodne z prawem. Będą wykonywane w celach zarobkowych, w sposób ciągły i zorganizowany, prowadzone regularnie, w określonych porach w ustalony z klientem sposób, mające charakter działalności gospodarczej i usługowej.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, jak również powołane przepisy wskazać należy, że realizacja za pośrednictwem łącza internetowego przedmiotowych czynności, z tytułu których klienci uiszczać będą określone wynagrodzenie podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zauważyć należy bowiem, że zamierza Pani świadczyć czynności w sposób ciągły, zorganizowany, a ponadto – jak wskazała – czynności te „są legalne, nie są zabronione przez porządek prawny w Polsce, są to przedsięwzięcia artystyczne, absolutnie legalne i zgodne z prawem”.

Jak wskazano powyżej opodatkowaniu podlega m.in. odpłatne świadczenie usług, które wystąpi w sytuacji, gdy pomiędzy świadczącym usługę, a odbiorcą zaistnieje stosunek zobowiązaniowy – w zamian za wykonaną usługę usługobiorca winien zapłacić usługodawcy wynagrodzenie. Oznacza to, że z danego zobowiązania, na podstawie którego wykonywana jest usługa i przekazywane jest wynagrodzenie wynikają bezpośrednie korzyści zarówno dla świadczącego usługę jak i dla odbiorcy usługi.

Z tych też względów mając na uwadze, że jak wynika z wniosku, istnieje bezpośredni związek pomiędzy zamierzoną czynnością realizowaną przez Panią na rzecz klienta dokonującego wyboru „wymienionej w ofercie czynności” a otrzymanym świadczeniem wzajemnym w ten sposób, że zapłacone kwoty będą stanowiły rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę uznać należy, że opisane we wniosku czynności zgodnie z art. 5 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na zasadach ogólnych określonych w ustawie.

Jednocześnie należy podkreślić, że tut. organ nie ocenia skuteczności opisanych we wniosku czynności, zatem niniejsza interpretacja została wydana przy założeniu skuteczności tych czynności. Przepisy podatkowe bowiem nie regulują stosunków cywilnoprawnych (zasad zawierania umów cywilnoprawnych), ani nie maja wpływu na ich treść oraz sposób rozliczania transakcji. Zgodnie z zasadą swobody umów, to strony umowy rozstrzygają zasady rozliczeń z tytułu zawarcia umów cywilnoprawnych.

Końcowo należy zauważyć, że w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

opodatkowanie
IBPP3/4512-693/15/BJ | Interpretacja indywidualna

świadczenie usług
IBPP3/443-1125/14/AZ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.