IPTPP1/4512-370/15-5/ŻR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Brak opodatkowania nieodpłatnego wykonywania usług związanych z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) ) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2015 r. (data wpływu 29 czerwca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 sierpnia 2015 r. (data wpływu 14 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania nieodpłatnego wykonywania usług związanych z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług w zakresie:

 • braku opodatkowania dotacji otrzymanej na realizację projektu „”,
 • braku opodatkowania nieodpłatnego wykonywania usług związanych z realizacją projektu,
 • możliwości odliczenia lub zwrotu podatku VAT za dokonane zakupy niezbędne do realizacji projektu.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 11 sierpnia 2015 r. (data wpływu 14 sierpnia 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisanego stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Zakład .... jest Spółką Skarbu Gminy (100% udziałów). Podstawową działalnością Zakładu .... jest produkcja i sprzedaż wody oraz odprowadzanie ścieków.

Poza działalnością statutową Spółka może prowadzić również inne usługi działalność, a między innymi sklasyfikowaną w PKD jako 85.59.B „Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Spółka nie prowadzi usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 punkt 29 ustawy i nie jest jednostką objętą systemem oświaty. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT.

W bieżącym roku Zakład .... złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w .... o udzielenie dotacji w ramach konkursu pn. „....” na realizację projektu „....”.

Przedmiotowy projekt skierowany jest do mieszkańców z terenu Gminy ...., ze szczególnym uwzględnieniem uczniów placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja). Z uwagi na fakt, że na terenie Gminy ... brak jest systematycznych działań promujących kształtowanie postaw proekologicznych, dlatego też zakład wyszedł z inicjatywą zrealizowania projektu, którego celem jest wspieranie i rozwijanie pozaszkolnych form edukacji ekologicznej adresowanej do uczniów szkół, wychowanków przedszkoli jak i pozostałych mieszkańców Gminy ...., co w konsekwencji prowadzi do wzrostu i rozwijania świadomości społecznej w zakresie funkcjonowania cyklu hydrologicznego na terenach zurbanizowanych, konieczności ochrony wód i zachowania naturalnej retencji oraz kształtowania postaw ekologicznych poprzez propagowanie zasad racjonalnego gospodarowania

zasobami wodnymi.

W ramach realizacji zadania pn. „....” przewidziano:

 • przygotowanie infrastruktury edukacyjnej w postaci interaktywnej ścieżki ekologicznej z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń elektronicznych pozwalających wywołać silne wrażanie poznawcze (tj. infokiosk wraz z aplikacją i grafiką);
 • zorganizowanie i prowadzenie warsztatów stacjonarnych na obiektach zakładu oraz imprez plenerowych w postaci dni otwartych pn. „....” mających na celu przekazanie wiedzy i poruszanie problemów związanych m.in. z ochroną wód, racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi, procesami technologicznymi produkcji wody i oczyszczania ścieków, konsumpcją wody, badaniem jakości wody i ścieków;
 • przygotowanie i przedstawianie prezentacji multimedialnej dotyczącej zasobów wody na świecie i jej racjonalnego wykorzystywania oraz ochrony jakości wód;
 • promocję zdrowego stylu życia poprzez pokazanie walorów i możliwości picia wody z kranu, pokazując jednocześnie problem powstawania nadmiernej ilości odpadów (butelki pet) i ich utylizacji.

Przygotowanie i zorganizowanie ww. działań wymaga zakupu towarów i usług, które zapewnią realizację projektu tj. materiały dydaktyczne, publikacje, infokiosk, źródełka wody pitnej, materiały promocyjne, nagrody w konkursach ekologicznych.

Dlatego też przy realizacji przedmiotowego projektu ZWiK .... we wniosku złożonym do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w .... uwzględnił zakup następujących produktów:

 • materiały dydaktyczne (tj. rzutnik, ekran ręczny, laptop z oprogramowaniem, sprzęt i odczynniki laboratoryjne, urządzenie do badania wody i ścieków-spektofotometr, zestawy edukacyjne do filtracji, drobne akcesoria laboratoryjne), które będą przeznaczone na przygotowanie prezentacji multimedialnej i zorganizowanie warsztatów oraz imprez plenerowych,
 • materiały edukacyjne w postaci publikacji (100 szt.), które będą przekazane mieszkańcom Gminy ....,
 • materiały promocyjne w postaci banerów, które będą informowały adresatów projektu o planowanych działaniach i imprezach,
 • infokiosk wraz z grafiką, czyli wolnostojący terminal zewnętrzny, który będzie dostępny podczas warsztatów stacjonarnych i będzie zlokalizowany na obiekcie zakładu - stacji uzdatniania wody w ..... Infokiosk będzie stanowił interaktywną ścieżkę edukacyjną,
 • źródełka wody pitnej, które będą zamontowane w obiektach publicznych, tj. urząd gminy, szkoły i biuro ZWiK .... - pozwolą na wykonanie zadania w zakresie konsumpcji wody kranowej i promowanie zdrowego stylu życia,
 • karafki i szklanki, które stanowić będą nagrody w konkurach ekologicznych organizowanych podczas dni otwartych pn. „....”,
 • długopisy i butelki z nadrukiem, które stanowią efekty rzeczowe i będą rozdawane mieszkańcom Gminy ..... np. podczas warsztatów i imprez plenerowych; dedykowane akcji butelki wielokrotnego użycia stanowią też element promocji zdrowego stylu życia - piję wodę z kranu.

Projekt jest w 89,73% finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a pozostałą część stanowi udział własny Spółki. Wszystkie działania związane z realizacją projektu będą dokonywane nieodpłatnie.

Termin realizacji przedmiotowego projektu obejmuje okres od 01 czerwca 2015 r. do 31 października 2016 r. Planowane zadanie pn. „....” jest zadaniem złożonym i obejmuje kilka czynności, tj. interaktywną ścieżkę ekologiczną na obiekcie zakładu, promocję picia wody z kranu jako zdrowego stylu życia oraz imprezy plenerowe i warsztaty wypełnione licznymi edukacyjnymi działaniami wpływając na rozwój poznawczy i wiedzę.

Umowa o dofinansowanie ze środków WFOSiGW w .... została podpisana 21 lipca 2015 r. Kwota dotacji będzie przekazana jednorazowo w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku (umowa w załączeniu). Dotacja nie będzie stanowić wynagrodzenia za usługi szkoleniowe, nie jest przyznawana jako dopłata do ceny usługi. Jest przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów działalności związanych z realizacją projektu szkoleniowego. Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT nie podlega opodatkowaniu dotacja, która przeznaczona jest na pokrycie kosztów projektu.

Nieodpłatne świadczenia będą stanowić:

 • warsztaty edukacyjno-ekologiczne stacjonarne i plenerowe,
 • montaż źródełek i zdrojów wody pitnej w szkołach, instytucjach i miejscach publicznych połączony z możliwością badania wody przez uczniów na lekcjach przyrody lub chemii przy pomocy przenośnego sprzętu laboratoryjnego udostępnionego przez ZWiK, gdzie uczniowie jak i nauczyciele oraz rodzice uzyskają możliwość sprawdzenia za pomocą aplikacji telefonicznych (kod QR) aktualnych badań wody na stronie internetowej ZWiK wraz z informacjami na temat wody i ochrony jej zasobów. Źródełka i zdroje montowane są pod hasłem „...”. Akcję wspiera Gmina i Miasto .... oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w ....,
 • ścieżkę edukacyjną z multimedialnym infokioskiem prezentującą w ciekawej, interaktywnej formie proces uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków,
 • plenerowe pikniki wodne organizowane na stacjach uzdatniania wody, połączone z występami artystycznymi, warsztatami plastycznymi, konkursami, quizami, prezentacjami urządzeń wodnych, multimediami, doświadczeniami, konsumpcją wody itp.,
 • publikację biuletynu i komiksu.

Usługi te nie są świadczone na cele osobiste Wnioskodawcy, jego pracowników, byłych pracowników, wspólników, udziałowców i do celów innych niż działalność gospodarcza, czyli niespełnione są warunki wskazane w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Projekt edukacyjny nie mieści się w ramach zadań, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, natomiast mieści się w działalności Spółki, sklasyfikowanej jako „Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. Faktury dokumentujące wydatki poniesione w związku z realizacją projektu wystawione są na Zakład ..... w ramach czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zakład po zakończeniu realizacji zadania pn. „...” nie będzie dokonywać sprzedaży towarów i usług z tytułu zrealizowanego projektu. Wszystkie działania związane z projektem będą realizowane przy udziale pracowników Zakładu i będą wykonywane nieodpłatnie. Dotacja ma charakter bezzwrotny. Warunkiem przyznania dotacji był udział i zakwalifikowanie się w konkursie „....” organizowanym przez WFOŚiGW w .... i wydatkowanie środków zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania. Pod pojęciem „....” mieszczą się opisane powyżej czynności. Nie będzie miało tu zastosowanie zwolnienie (art. 17 ust. 1 pkt 21, 47, 48 ustawy o PDOP).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

(we wniosku wskazane jako nr 2) Czy nieodpłatne wykonywanie usług związanych z realizacją projektu należy opodatkować VAT poprzez wystawienie faktur wewnętrznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), nieodpłatne świadczenie usług, co do zasady nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Jedynie w przypadku spełnienia warunków wskazanych w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT czynność ta będzie uznana za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia usług wystąpi, gdy spełnione będą łącznie dwa warunki, tj: brak związku świadczonych usług z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem i istnienie prawa podatnika do odliczenia w całości lub części podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami. Opodatkowaniu podlegają więc tylko te nieodpłatnie świadczone usługi, w związku z którymi podatnik odliczył podatek zawarty w zakupach. Jednocześnie, aby takie nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu usługi te nie powinny stanowić usług związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Pojęcie usług związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy rozumieć jako usługi wykonywane nieodpłatnie w związku z potrzebami prowadzonej działalności. Odnosząc do przedstawionej powyżej sytuacji, uznać należy zdaniem Wnioskodawcy, że nieodpłatne usługi związane z projektem przynosić będą korzyści wizerunkowe, co przełoży się na wzrost konsumentów wody kranowej, a tym samym wpłynie na wzrost sprzedaży przy podniesieniu świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy ...... Działania takie związane są z prowadzeniem przedsiębiorstwa. W konsekwencji działania takie nie będą opodatkowane podatkiem VAT, czyli podatnik nie będzie miał obowiązku dokumentowania tych czynności fakturą VAT oraz wykazywania ich w deklaracji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów – stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy – należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie).

Definicja świadczenia usług ma zatem charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług co do zasady podlega opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Aby uznać dane świadczenie (usługę) za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte w przypadku świadczenia usług – w art. 8 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z ww. przepisu art. 8 ust. 2 ustawy wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, muszą być spełnione określone warunki:

 1. w przypadku użycia towarów stanowiących część przedsiębiorstwa – użycie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika oraz istnienie prawa podatnika do odliczenia – w całości lub w części – podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych (warunki te muszą być spełnione łącznie),
 2. w przypadku świadczenia usług – świadczenie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Za usługi świadczone do celów innych niż działalność gospodarcza należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej. Niedopełnienie któregokolwiek z warunków określonych w art. 8 ust. 2 ustawy, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Analizując treść powołanego art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy zauważyć należy, że dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej przepisu istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jest jednak od konkretnych okoliczności, jakie w danej sprawie występują.

Podkreślić należy, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega nieodpłatne świadczenie usług (inne niż wskazane w pkt 1) na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika, bez względu na to czy podatnikowi przysługiwało, czy też nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku.

Przez usługi świadczone do celów działalności, należy rozumieć te usługi, które są wykonywane nieodpłatnie w związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej podmiotu, potrzebami związanymi z funkcjonowaniem prowadzonego przedsiębiorstwa. W tym więc aspekcie winny być rozpatrywane działania podejmowane przez podmiot. A zatem jeśli podjęte przez podmiot działania przynoszą korzyści prowadzonej działalności gospodarczej albo służą realizacji zadań na niego nałożonych, tym samym są związane z jej prowadzeniem, a więc, jak to określa art. 8 ust. 2 ustawy, świadczone są do celów działalności gospodarczej podatnika. Cel ten może być zrealizowany w wyniku różnych działań, których efektem (nawet potencjalnym) jest „wykreowanie” sprzedaży opodatkowanej, nawet jeśli środkiem do osiągnięcia tego celu jest wykonanie czynności niepodlegającej opodatkowaniu.

Mając na uwadze treść powołanych przepisów oraz opis sprawy stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, a zatem nieodpłatne świadczenie usług przez Wnioskodawcę w ramach realizacji projektu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Bowiem w opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, iż realizuje projekt pn. „..”. Ww. projekt jest zadaniem złożonym i obejmuje kilka czynności, tj. interaktywną ścieżkę ekologiczną na obiekcie zakładu, promocję picia wody z kranu jako zdrowego stylu życia oraz imprezy plenerowe i warsztaty wypełnione licznymi edukacyjnymi działaniami wpływając na rozwój poznawczy i wiedzę. W ramach realizacji zadania Wnioskodawca świadczy nieodpłatne usługi, które stanowić będą: warsztaty edukacyjno-ekologiczne stacjonarne i plenerowe, montaż źródełek i zdrojów wody pitnej w szkołach, instytucjach i miejscach publicznych połączony z możliwością badania wody przez uczniów na lekcjach przyrody lub chemii przy pomocy przenośnego sprzętu laboratoryjnego udostępnionego przez ZWiK, gdzie uczniowie jak i nauczyciele oraz rodzice uzyskają możliwość sprawdzenia za pomocą aplikacji telefonicznych (kod QR) aktualnych badań wody na stronie internetowej ZWiK wraz z informacjami na temat wody i ochrony jej zasobów, ścieżkę edukacyjną z multimedialnym infokioskiem prezentującą w ciekawej, interaktywnej formie proces uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków, plenerowe pikniki wodne organizowane na stacjach uzdatniania wody, połączone z występami artystycznymi, warsztatami plastycznymi, konkursami, quizami, prezentacjami urządzeń wodnych, multimediami, doświadczeniami, konsumpcją wody itp. oraz publikację biuletynu i komiksu. Usługi te nie są świadczone na cele osobiste Wnioskodawcy, jego pracowników, byłych pracowników, wspólników, udziałowców i do celów innych niż działalność gospodarcza.

Zasady dotyczące wystawiania faktur zostały uregulowane w Dziale XI – Dokumentacja, w Rozdziale 1 – Faktury, powołanej ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 powołanej ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Jednocześnie, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów – art. 2 pkt 22 ustawy.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że powyższy przepis (tj. art. 106a ustawy) obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. Do dnia 31 grudnia 2013 r., kwestie dotyczące dokumentowania nieodpłatnego świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, regulował przepis art. 106 ust. 7 powołanej ustawy, zgodnie z którym w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, mogą być wystawiane faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne mogły być również wystawiane dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Należy zauważyć, że zmiany w przepisach dotyczących faktur wewnętrznych wynikają z faktu, że właściwe regulacje prawa unijnego nie przewidują możliwości wymagania przez państwa członkowskie wystawiania tego rodzaju faktur. Faktura wewnętrzna nie była dokumentem wprowadzanym do obiegu, była dokumentem jedynie pomocniczym, w którym podatnik zawierał przeliczenia wyrażonych w walutach obcych kwot podatku, stawki podatku i inne informacje niezbędne do dokonywania zapisów w ewidencji i deklaracji podatkowej.

W związku z powyższym transakcje, w odniesieniu do których istniała do dnia 31 grudnia 2013 r. możliwość wystawiania faktur wewnętrznych, od dnia 1 stycznia 2014 r. mogą być rozliczane w podatku VAT także na podstawie innych dokumentów. W przypadku czynności wymienionych w art. 8 ust. 2 ustawy taką podstawą może być odpowiedni dokument wewnętrzny wystawiany przez podatnika. Brak jest przy tym przeszkód, aby taki dokument zawierał wszystkie dane, które w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. zawierała faktura wewnętrzna.

Z uwagi na fakt, że - jak wskazał Wnioskodawca - nieodpłatne świadczenie usług w ramach realizacji projektu „....” są związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą oraz nie są wykonywane na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, to nie mogą być traktowane jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Zatem w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy i ww. świadczenia nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Reasumując, nieodpłatne świadczenie usług w zakresie realizacji projektu „...”, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, ponieważ świadczenie to będzie odbywało się w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą.

Wobec należy stwierdzić, że skoro nieodpłatne świadczenia nie mogą być traktowane jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, nie ma obowiązku dokumentowania ich fakturami wewnętrznymi.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawczyni ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Odnośnie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, tutejszy Organ wyjaśnia, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny przesłanych załączników.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie braku opodatkowania nieodpłatnego wykonywania usług związanych z realizacją projektu. Natomiast wniosek w pozostałym zakresie został załatwiony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.