IPTPP1/443-564/14-7/MW | Interpretacja indywidualna

Brak obowiązku opodatkowania czynności nieodpłatnego udostępniania aparatury i urządzeń medycznych
IPTPP1/443-564/14-7/MWinterpretacja indywidualna
 1. umowa użyczenia
 2. świadczenie nieodpłatne
 3. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2014 r. (data wpływu 8 sierpnia 2014r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 października 2014r. (data wpływu 24 października 2014r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania rekompensaty otrzymywanej od Województwa – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • braku obowiązku opodatkowania czynności nieodpłatnego udostępniania aparatury i urządzeń medycznych,
 • opodatkowania rekompensaty otrzymywanej od Województwa,
 • braku prawa do obniżenia podatku należnego lub zwrotu podatku naliczonego w związku z nabyciem aparatury i urządzeń medycznych,
 • braku prawa do zwrotu podatku naliczonego związanego z ponoszonymi nakładami inwestycyjnymi.

Wniosek został uzupełniony w dniu 24 października 2014r. w zakresie przedmiotu wniosku, doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego, przeformułowania pytania nr 4, przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego w zakresie pytania nr 4, uiszczenia dodatkowej opłaty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Kapitał zakładowy Spółki ..... sp. z o. o. wynosi 100.000 PLN złotych i dzieli się na 100 Udziałów po 1.000 PLN każdy, Województwo posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Spółka ..... sp. z o. o. zawrze z Województwem ..... umowę, na mocy której Województwo powierzy Spółce realizację zadania własnego Samorządu Województwa ...., tj. świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej Województwa .... w zakresie promocji i ochrony zdrowia, poprzez realizację inwestycji, tj. zakupu sprzętu medycznego (oraz wyposażenia niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania podmiotu leczniczego w związku z korzystaniem ze sprzętu medycznego), a następnie jego bieżące, nieodpłatne udostępnianie podmiotom leczniczym, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa .........

Udostępnienie podmiotom leczniczym sprzętu medycznego będzie następować na podstawie umów użyczenia, jakie będą zawierane pomiędzy Spółką, a danym podmiotem leczniczym. Z tytułu świadczenia usług publicznych Spółce przysługiwać będzie prawo uzyskania rekompensaty od Województwa. Intencją Spółki i Województwa jest, aby umowa powierzenia regulowała zasady świadczenia przez Spółkę usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym w związku z inwestycjami, o których mowa powyżej i zapłata przez Województwo rekompensaty za świadczenie tych usług.

Rekompensata składać się będzie z Rekompensaty Eksploatacyjnej i Rekompensaty Inwestycyjnej. Wysokość rekompensaty w okresie świadczenia usług nie może przekraczać kwoty niezbędnej do pokrycia kosztów poniesionych w tym okresie, przypadających na wykonywanie zadania publicznego, przy uwzględnieniu przychodów uzyskiwanych przez Spółkę z tytułu działalności polegającej na wykonywaniu zadania publicznego i rozsądnego zysku.

Rekompensata Inwestycyjna - wypłacana będzie dwukrotnie w ciągu każdego roku jako wniesienie wkładu pieniężnego z tytułu objęcia po cenie nominalnej udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

Rekompensata Eksploatacyjna - wypłacana będzie w formie transz zaliczek kwartalnych, na podstawie prognozy rekompensaty rocznej. Rozliczenie rekompensaty eksploatacyjnej nastąpi do ustalonego dnia miesiąca następującego po kwartale, za który wypłacono rekompensatę zaliczkowo - na podstawie rozliczenia rekompensaty eksploatacyjnej przygotowanego przez Spółkę. W rozliczeniu Spółka ma prawo ująć kwotę stanowiącą równowartość kosztów i przychodów, z faktur i rachunków, które do dnia rozliczenia trafiły do Spółki i dotyczą rozliczanego kwartału.

Rekompensata eksploatacyjna będzie pomniejszana o dotacje i inne przysporzenia ze środków publicznych, z zastrzeżeniem, że nie będzie pomniejszana o dotacje i inne przysporzenia ze środków publicznych pozyskanych na pokrycie nakładów inwestycyjnych.

Następnie pomiędzy ..... sp. z o.o., a Bankiem ..... S.A. zostanie zawarta umowa finansowania wydatków Inwestycyjnych związanych z realizacją inwestycji polegającej na zakupie wyposażenia (sprzętu medycznego) oraz udostępnienia go podmiotom leczniczym podlegającym Samorządowi Województwa.

Finansowanie Banku polegać będzie na:

 • finansowaniu wydatków Inwestycyjnych
 • finansowaniu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych

poprzez niepubliczną emisje obligacji zwykłych.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zgodnie z Aktem Notarialnym przedmiotem działalności spółki jest m.in. — zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

 • PKD 41 - roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków
 • PKD 43 - roboty budowlane specjalistyczne
 • PKD 68.20.Z-wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • PKD 82.99.Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
 • PKD 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 • PKD 77 - wynajem i dzierżawa

Zgodnie z umową powierzenia zawartą z W. Spółka nie podejmie działalności komercyjnej i będzie prowadziła tylko i wyłącznie działalność w zakresie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

Faktury dokumentujące nabycie aparatury i urządzeń medycznych będących przedmiotem wniosku będą wystawiane na Wnioskodawcę.

Właścicielem nabytej aparatury i urządzeń medycznych będzie Wnioskodawca. Nieodpłatne udostępnianie przez Wnioskodawcę ww. aparatury i urządzeń będzie stanowiło usługi do celów działalności gospodarczej.

Otrzymana rekompensata (eksploatacyjna i inwestycyjna) jest wynagrodzeniem za świadczenie konkretnych usług w ogólnym interesie gospodarczym polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej Województwa ..... w zakresie promocji i ochrony zdrowia, poprzez realizację Inwestycji, a następnie bieżące jej nieodpłatne udostępnianie Podmiotom Leczniczym, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa, stanowi obrót w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a w konsekwencji podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Otrzymana rekompensata ma bezpośredni wpływ na cenę usług świadczonych przez Wnioskodawcę.

Zakresem pytania nr 4 objęte są wszystkie wydatki inwestycyjne związane z zakupem części do obcych środków trwałych (środki trwałe własność Podmiotu Leczniczego) natomiast część do środka własność spółki, narzędzi, przyrządów, aparaty, sprzęty, materiały lub inne artykuły stosowane samodzielnie lub w połączeniu, włączając oprogramowanie niezbędne do właściwego stosowania wyrobu, przeznaczone do stosowania u ludzi w celu udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. D2. U. 2013 poz. 217 ze zm.) oraz wyposażenie dla prawidłowego funkcjonowania Podmiotu Leczniczego w związku z korzystaniem ze wszystkich powyższych urządzeń. Także wszystkie nakłady związane z emisją obligacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

(we wniosku pytanie nr 2) Czy uzyskana rekompensata od Województwa będzie opodatkowana podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana przez Spółkę rekompensata będzie opodatkowana podatkiem VAT, gdyż środki finansowe (rekompensata) stanowiące wynagrodzenie za wykonanie konkretnej usługi (usług) zleconej przez Województwo stanowią obrót w rozumieniu art. 29 ust. l ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu do 31 grudnia 2013 r., natomiast od dnia 1 stycznia 2014 r. w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy, a w konsekwencji podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosowanie do art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Należy wyjaśnić, że pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r., podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2–5, art. 30a–30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Przepis art. 29a ust. 1 ustawy jest ścisłym odzwierciedleniem przepisu art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L Nr 347, str. 1 ze zm.), zgodnie z którym – w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74–77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) z tytułu dostawy lub świadczenia usługi. Elementem zasadniczym wpływającym na objęcie uzyskanej przez podatnika dotacji definicją podstawy opodatkowania jest stwierdzenie, czy dotacja udzielana jest w celu sfinansowania, czy też dofinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług.

Oznacza to, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają dotacje o charakterze przedmiotowym, a nie te, które mają charakter podmiotowy.

W sytuacji zatem, gdy podatnik dla konkretnej dostawy towarów lub konkretnego świadczenia usług otrzymuje od innego podmiotu dofinansowanie, np. w postaci dotacji, rekompensaty stanowiącej dopłatę do ceny towaru lub usługi – tego rodzaju dofinansowanie stanowi, obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia. Natomiast dotacje mające na celu dofinansowanie ogólnych kosztów działalności, niedające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a więc nieuzależnione od ilości i wartości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, nie stanowią podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ustawy, obowiązującego od 1 stycznia 2014 r., a zatem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Istotne zatem dla określenia, czy dana dotacja jest, czy nie jest opodatkowana, są szczegółowe warunki jej przyznania, określające cel realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zawrze z Województwem umowę, na mocy której Województwo powierzy Spółce realizację zadania własnego Samorządu Województwa, tj. świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej Województwa ..... w zakresie promocji i ochrony zdrowia, poprzez realizację inwestycji, tj. zakupu sprzętu medycznego (oraz wyposażenia niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania podmiotu leczniczego w związku z korzystaniem ze sprzętu medycznego), a następnie jego bieżące, nieodpłatne udostępnianie podmiotom leczniczym, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa . Udostępnienie podmiotom leczniczym sprzętu medycznego będzie następować na podstawie umów użyczenia, jakie będą zawierane pomiędzy Spółką, a danym podmiotem leczniczym. Z tytułu świadczenia usług publicznych Spółce przysługiwać będzie prawo uzyskania rekompensaty od Województwa. Rekompensata składać się będzie z Rekompensaty Eksploatacyjnej i Rekompensaty Inwestycyjnej. Wysokość rekompensaty w okresie świadczenia usług nie może przekraczać kwoty niezbędnej do pokrycia kosztów poniesionych w tym okresie, przypadających na wykonywanie zadania publicznego, przy uwzględnieniu przychodów uzyskiwanych przez Spółkę z tytułu działalności polegającej na wykonywaniu zadania publicznego i rozsądnego zysku. Rekompensata Inwestycyjna - wypłacana będzie dwukrotnie w ciągu każdego roku jako wniesienie wkładu pieniężnego z tytułu objęcia po cenie nominalnej udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Rekompensata Eksploatacyjna - wypłacana będzie w formie transz zaliczek kwartalnych, na podstawie prognozy rekompensaty rocznej. Rozliczenie rekompensaty eksploatacyjnej nastąpi do ustalonego dnia miesiąca następującego po kwartale, za który wypłacono rekompensatę zaliczkowo - na podstawie rozliczenia rekompensaty eksploatacyjnej przygotowanego przez Spółkę. W rozliczeniu Spółka ma prawo ująć kwotę stanowiącą równowartość kosztów i przychodów, z faktur i rachunków, które do dnia rozliczenia trafiły do Spółki i dotyczą rozliczanego kwartału. Rekompensata eksploatacyjna będzie pomniejszana o dotacje i inne przysporzenia ze środków publicznych, z zastrzeżeniem, że nie będzie pomniejszana o dotacje i inne przysporzenia ze środków publicznych pozyskanych na pokrycie nakładów inwestycyjnych. Otrzymana rekompensata (eksploatacyjna i inwestycyjna) jest wynagrodzeniem za świadczenie konkretnych usług poprzez realizację Inwestycji, a następnie bieżące jej nieodpłatne udostępnianie Podmiotom Leczniczym, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa i stanowi obrót w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a w konsekwencji podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Wnioskodawca wskazał, że otrzymana rekompensata ma bezpośredni wpływ na cenę usług świadczonych przez Wnioskodawcę.

Z treści art. 29a ust. 1 ustawy wynika, że włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to celowa dotacja, subwencja lub inna dopłata o podobnym charakterze, związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Podstawę opodatkowania zwiększają tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na cenę konkretnego towaru, czy konkretnego rodzaju usługi.

Z powyższego wynika więc, że otrzymane dotacje i inne dopłaty będą podlegać opodatkowaniu w sytuacji gdy mają bezpośredni wpływ na cenę czynności, z którą są związane. Jeżeli dotacja, subwencja lub inna dopłata o podobnym charakterze przekazywana jest w celu sfinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług – istnieje bezpośredni związek z między otrzymaną dopłatą a dostawą towarów lub świadczeniem usług i ich ceną – to stanowi ona obrót w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu według takiej stawki jak czynności, których dotyczą.

Natomiast dotacje (dopłaty) mające na celu dofinansowanie ogólnych kosztów działalności, w tym na podwyższenie kapitału zakładowego, nieuzależnione od ilości i wartości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem dotacja przeznaczona na działalność lub dotacja celowa przeznaczona na zakup środka trwałego stanowi ogólne dofinansowanie do ponoszonych kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tym samym dofinansowanie takie nie jest bezpośrednio związane z dostawą towarów lub też świadczeniem usług, nie ma więc bezpośredniego wpływu na ich cenę. Dotacja na zakup środka trwałego ma charakter podmiotowy i nie występuje bezpośredni związek pomiędzy otrzymaną dotacją/dopłatą a konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług.

Dokonując analizy przedstawionych w złożonym wniosku okoliczności i powołanych przepisów należy wskazać, że dopłaty – rekompensaty na realizacją powierzonych Spółce zadań własnych Województwa nie będą miały bezpośredniego wpływu na cenę usług i nie będą przyznawane jako dopłata do ceny świadczonej usługi, bowiem – jak wskazał Wnioskodawca – przeznaczone będą na wniesienie wkładu pieniężnego z tytułu objęcia po cenie nominalnej udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki (rekompensata inwestycyjne) oraz na pokrycie kosztów poniesionych w danym okresie rozliczeniowym (rekompensata eksploatacyjna). W konsekwencji powyższego należy uznać, że w związku z realizacją powierzonych przez Województwo zadań, Spółka – wbrew twierdzeniu zawartemu we wniosku – nie będzie otrzymywała od Województwa wynagrodzenia za świadczone usługi w rozumieniu przepisów ustawy, a jedynie zwrot ponoszonych kosztów i dopłaty na podwyższenie kapitału zakładowego. Zatem z okoliczności sprawy wynika, że rekompensaty te nie mają bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych przez Wnioskodawcę usług.

Tym samym należy stwierdzić, że skoro przedmiotowa rekompensata nie będzie miała bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług, a przeznaczona będzie na pokrycie ponoszonych kosztów oraz podwyższenie kapitału, nie będzie ona stanowiła dotacji lub innej dopłaty o podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ustawy, a w konsekwencji nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze okoliczności sprawy wskazane przez Wnioskodawcę oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że uzyskana rekompensata od Województwa nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że postępowanie w przedmiocie wydawania interpretacji indywidualnej opiera się wyłącznie na ściśle określonym stanie przedstawionym przez Wnioskodawcę, czyli takim zdarzeniu, którego wszelkie elementy istotne dla wyrażenia własnego stanowiska w zakresie i sposobie zastosowania prawa podatkowego podatnik przedstawił we wniosku. Należy zaznaczyć, że w postępowaniu w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji, nie może być prowadzone postępowanie dowodowe zmierzające do jednoznacznego określenia przedstawionego zdarzenia, jak również toczyć się spór, co do przedstawionego stanu sprawy.

Wyjaśnić ponadto należy, że powyższa ocena dotyczy stricte okoliczności objętych stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę. W toku zaś kontroli podatkowej lub w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez właściwy organ podatkowy w celu zweryfikowania prawdziwości okoliczności faktycznych wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji, mogą zostać poczynione odmienne ustalenia od przedstawionych przez Wnioskodawcę we wniosku. W takiej sytuacji ustalenie w tych postępowaniach, że rzeczywisty stan faktyczny występujący w zakresie okoliczności faktycznych wskazanych przez Zainteresowanego we wniosku o wydanie interpretacji jest inny, może stanowić podstawę do dokonania wymiaru podatku.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej opodatkowania rekompensaty otrzymywanej od Województwa. Wniosek w pozostałym zakresie zostanie załatwiony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

umowa użyczenia
IPTPP2/443-398/14-2/AW | Interpretacja indywidualna

świadczenie nieodpłatne
IBPP2/443-1158/13/KO | Interpretacja indywidualna

świadczenie usług
IPTPP1/443-564/14-6/MW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.