IPTPP1/443-564/14-6/MW | Interpretacja indywidualna

Brak obowiązku opodatkowania czynności nieodpłatnego udostępniania aparatury i urządzeń medycznych,
IPTPP1/443-564/14-6/MWinterpretacja indywidualna
 1. umowa użyczenia
 2. świadczenie nieodpłatne
 3. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2014 r. (data wpływu 8 sierpnia 2014r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 października 2014r. (data wpływu 24 października 2014r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania czynności nieodpłatnego udostępniania aparatury i urządzeń medycznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • braku obowiązku opodatkowania czynności nieodpłatnego udostępniania aparatury i urządzeń medycznych,
 • opodatkowania rekompensaty otrzymywanej od Województwa,
 • braku prawa do obniżenia podatku należnego lub zwrotu podatku naliczonego w związku z nabyciem aparatury i urządzeń medycznych,
 • braku prawa do zwrotu podatku naliczonego związanego z ponoszonymi nakładami inwestycyjnymi.

Wniosek został uzupełniony w dniu 24 października 2014r. w zakresie przedmiotu wniosku, doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego, przeformułowania pytania nr 4, przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego w zakresie pytania nr 4, uiszczenia dodatkowej opłaty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000 PLN złotych i dzieli się na 100 Udziałów po 1.000 PLN każdy, Województwo posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Spółka zawrze z Województwem umowę, na mocy której Województwo powierzy Spółce realizację zadania własnego Samorządu Województwa, tj. świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej Województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia, poprzez realizację inwestycji, tj. zakupu sprzętu medycznego (oraz wyposażenia niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania podmiotu leczniczego w związku z korzystaniem ze sprzętu medycznego), a następnie jego bieżące, nieodpłatne udostępnianie podmiotom leczniczym, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa.

Udostępnienie podmiotom leczniczym sprzętu medycznego będzie następować na podstawie umów użyczenia, jakie będą zawierane pomiędzy Spółką, a danym podmiotem leczniczym. Z tytułu świadczenia usług publicznych Spółce przysługiwać będzie prawo uzyskania rekompensaty od Województwa. Intencją Spółki i Województwa jest, aby umowa powierzenia regulowała zasady świadczenia przez Spółkę usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym w związku z inwestycjami, o których mowa powyżej i zapłata przez Województwo rekompensaty za świadczenie tych usług.

Rekompensata składać się będzie z Rekompensaty Eksploatacyjnej i Rekompensaty Inwestycyjnej. Wysokość rekompensaty w okresie świadczenia usług nie może przekraczać kwoty niezbędnej do pokrycia kosztów poniesionych w tym okresie, przypadających na wykonywanie zadania publicznego, przy uwzględnieniu przychodów uzyskiwanych przez Spółkę z tytułu działalności polegającej na wykonywaniu zadania publicznego i rozsądnego zysku.

Rekompensata Inwestycyjna - wypłacana będzie dwukrotnie w ciągu każdego roku jako wniesienie wkładu pieniężnego z tytułu objęcia po cenie nominalnej udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

Rekompensata Eksploatacyjna - wypłacana będzie w formie transz zaliczek kwartalnych, na podstawie prognozy rekompensaty rocznej. Rozliczenie rekompensaty eksploatacyjnej nastąpi do ustalonego dnia miesiąca następującego po kwartale, za który wypłacono rekompensatę zaliczkowo - na podstawie rozliczenia rekompensaty eksploatacyjnej przygotowanego przez Spółkę. W rozliczeniu Spółka ma prawo ująć kwotę stanowiącą równowartość kosztów i przychodów, z faktur i rachunków, które do dnia rozliczenia trafiły do Spółki i dotyczą rozliczanego kwartału.

Rekompensata eksploatacyjna będzie pomniejszana o dotacje i inne przysporzenia ze środków publicznych, z zastrzeżeniem, że nie będzie pomniejszana o dotacje i inne przysporzenia ze środków publicznych pozyskanych na pokrycie nakładów inwestycyjnych.

Następnie pomiędzy Spółką a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. zostanie zawarta umowa finansowania wydatków Inwestycyjnych związanych z realizacją inwestycji polegającej na zakupie wyposażenia (sprzętu medycznego) oraz udostępnienia go podmiotom leczniczym podlegającym Samorządowi Województwa.

Finansowanie Banku polegać będzie na:

 • finansowaniu wydatków Inwestycyjnych
 • finansowaniu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych

poprzez niepubliczną emisje obligacji zwykłych.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zgodnie z Aktem Notarialnym przedmiotem działalności spółki jest m.in. — zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

 • PKD 41 - roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków,
 • PKD 43 - roboty budowlane specjalistyczne,
 • PKD 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • PKD 82.99.Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
 • PKD 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 • PKD 77 - wynajem i dzierżawa.

Zgodnie z umową powierzenia zawartą z W Spółka nie podejmie działalności komercyjnej i będzie prowadziła tylko i wyłącznie działalność w zakresie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

Faktury dokumentujące nabycie aparatury i urządzeń medycznych będących przedmiotem wniosku będą wystawiane na Wnioskodawcę.

Właścicielem nabytej aparatury i urządzeń medycznych będzie Wnioskodawca. Nieodpłatne udostępnianie przez Wnioskodawcę ww. aparatury i urządzeń będzie stanowiło usługi do celów działalności gospodarczej.

Otrzymana rekompensata (eksploatacyjna i inwestycyjna) jest wynagrodzeniem za świadczenie konkretnych usług w ogólnym interesie gospodarczym polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej Województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia, poprzez realizację Inwestycji, a następnie bieżące jej nieodpłatne udostępnianie Podmiotom Leczniczym, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa, stanowi obrót w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a w konsekwencji podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Otrzymana rekompensata ma bezpośredni wpływ na cenę usług świadczonych przez Wnioskodawcę.

Zakresem pytania nr 4 objęte są wszystkie wydatki inwestycyjne związane z zakupem części do obcych środków trwałych (środki trwałe własność Podmiotu Leczniczego) natomiast część do środka własność spółki, narzędzi, przyrządów, aparaty, sprzęty, materiały lub inne artykuły stosowane samodzielnie lub w połączeniu, włączając oprogramowanie niezbędne do właściwego stosowania wyrobu, przeznaczone do stosowania u ludzi w celu udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2013 poz. 217 ze zm.) oraz wyposażenie dla prawidłowego funkcjonowania Podmiotu Leczniczego w związku z korzystaniem ze wszystkich powyższych urządzeń. Także wszystkie nakłady związane z emisją obligacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

(we wniosku pytanie nr 1) Czy nieodpłatne udostępnienie aparatury i urządzeń medycznych podmiotom leczniczym przez Spółkę nie spowoduje dodatkowych obciążeń w zakresie podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne udostępnienie aparatury i urządzeń medycznych Podmiotom Leczniczym przez Spółkę nie spowoduje dodatkowych obciążeń podatkowych dla spółki na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz.1054 z późn. zm.), zgodnie z art. 8 ust 2 ustawy o VAT na równi z odpłatnym świadczeniem usługi traktuje się:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów,
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

W przypadku przekazania rzeczy do nieodpłatnego użytkowania, czynność ta będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdy łącznie zostaną spełnione dwa warunki:

 1. przekazanie składników majątku użyczającego nie będzie związane z jego działalnością gospodarczą,
 2. podatnikowi przysługuje, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych rzeczy.

Jeżeli jeden z powyższych warunków nie zostanie spełniony, czynność użyczenia wyłączona jest z zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W przypadku Spółki powyższe warunki nie zostają spełnione i czynność przekazania do nieodpłatnego użytkowania aparatury i urządzeń medycznych nie zostanie opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Ponadto w sytuacji, gdy podatnikowi, w tym wypadku Spółce, nie przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług w momencie nabycia towarów, nieodpłatne przekazanie towarów nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast, stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady, podlega opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte – w przypadku dostawy towarów – w art. 7 ust. 2 oraz – w przypadku świadczenia usług – w art. 8 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Zauważyć jednak należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Zatem aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, zawrze z Województwem umowę, na mocy której Województwo powierzy Spółce realizację zadania własnego, tj. świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie promocji i ochrony zdrowia, poprzez realizację inwestycji, tj. zakupu sprzętu medycznego (oraz wyposażenia niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania podmiotu leczniczego w związku z korzystaniem ze sprzętu medycznego), a następnie jego bieżące, nieodpłatne udostępnianie podmiotom leczniczym, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa. Udostępnienie podmiotom leczniczym sprzętu medycznego będzie następować na podstawie umów użyczenia, jakie będą zawierane pomiędzy Spółką, a danym podmiotem leczniczym. Z tytułu świadczenia usług publicznych Spółce przysługiwać będzie prawo uzyskania rekompensaty od Województwa. Intencją Spółki i Województwa jest, aby umowa powierzenia regulowała zasady świadczenia przez Spółkę usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym w związku z inwestycjami, o których mowa powyżej i zapłata przez Województwo rekompensaty za świadczenie tych usług. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. — zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: PKD 41 - roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków, PKD 43 - roboty budowlane specjalistyczne, PKD 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, PKD 82.99.Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, PKD 77 - wynajem i dzierżawa. Zgodnie z umową powierzenia zawartą z W Spółka nie podejmie działalności komercyjnej i będzie prowadziła tylko i wyłącznie działalność w zakresie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Właścicielem nabytej aparatury i urządzeń medycznych będzie Wnioskodawca. Nieodpłatne udostępnianie przez Wnioskodawcę ww. aparatury i urządzeń będzie stanowiło usługi do celów działalności gospodarczej.

Należy wskazać, że umowa użyczenia jest jedną z umów nazwanych, obok najmu i dzierżawy regulujących zasady używania rzeczy. Przez umowę użyczenia w świetle regulacji art. 710-719 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121) użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Umowa użyczenia nie przenosi własności rzeczy.

Istotnymi cechami tej umowy są zatem dwa elementy: oddanie rzeczy do używania na pewien czas oraz nieodpłatność. Powyższe oznacza, że oddanie do bezpłatnego używania na podstawie umowy użyczenia jest nieodpłatnym świadczeniem usług.

Jednakże jeśli pojawia się jakakolwiek płatność związana z użytkowaniem rzeczy oddanej w używanie, to na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług umowa ta przestaje być umową nieodpłatną i staje się czynnością odpłatną, a więc jako taka podlega opodatkowaniu.

Z ww. art. 8 ust. 2 ustawy wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi mieć miejsce brak związku świadczonych usług z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.

Za usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej.

Niedopełnienie warunków określonych w art. 8 ust. 2 ustawy, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i zdarzenie przyszłe należy zauważyć, że każda czynność wykonana przez podatnika, której efektem jest świadczenie na rzecz drugiego podmiotu, jest w podatku od towarów i usług traktowana jako świadczenie usługi, bowiem usługą jest każde świadczenie wykonane przez podatników w ramach działalności, które nie jest dostawą towarów. Czynność może być albo odpłatna albo nieodpłatna.

Wnioskodawca wskazał we wniosku, że nieodpłatne udostępnianie przez Wnioskodawcę ww. aparatury i urządzeń będzie stanowiło usługi do celów działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę przepisy ustawy oraz ww. okoliczności przedstawione przez Wnioskodawcę stwierdzić należy, że czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotów leczniczych, będą spełniały warunek, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – ww. użyczanie aparatury i urządzeń będzie stanowiło usługi do celów działalności gospodarczej.

Zatem czynności nieodpłatnego udostępniania aparatury i urządzeń podmiotom leczniczym nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT, jako nieodpłatne świadczenie usług zrównane z odpłatnym świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Reasumując, nieodpłatne użyczanie aparatury i urządzeń podmiotom leczniczym nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 2 ust. 2 ustawy, o ile – jak wskazał Wnioskodawca – ww. usługi będą świadczone w związku z prowadzoną działalnością Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że postępowanie w przedmiocie wydawania interpretacji indywidualnej opiera się wyłącznie na ściśle określonym stanie przedstawionym przez Wnioskodawcę, czyli takim zdarzeniu, którego wszelkie elementy istotne dla wyrażenia własnego stanowiska w zakresie i sposobie zastosowania prawa podatkowego podatnik przedstawił we wniosku. Należy zaznaczyć, że w postępowaniu w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji, nie może być prowadzone postępowanie dowodowe zmierzające do jednoznacznego określenia przedstawionego zdarzenia, jak również toczyć się spór, co do przedstawionego stanu sprawy.

Wyjaśnić ponadto należy, że powyższa ocena dotyczy stricte okoliczności objętych stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę. W toku zaś kontroli podatkowej lub w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez właściwy organ podatkowy w celu zweryfikowania prawdziwości okoliczności faktycznych wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji, mogą zostać poczynione odmienne ustalenia od przedstawionych przez Wnioskodawcę we wniosku. W takiej sytuacji ustalenie w tych postępowaniach, że rzeczywisty stan faktyczny występujący w zakresie okoliczności faktycznych wskazanych przez Zainteresowanego we wniosku o wydanie interpretacji jest inny, może stanowić podstawę do dokonania wymiaru podatku.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej braku obowiązku opodatkowania czynności nieodpłatnego udostępniania aparatury i urządzeń medycznych.

Wniosek w pozostałym zakresie zostanie załatwiony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

umowa użyczenia
IPTPP2/443-398/14-2/AW | Interpretacja indywidualna

świadczenie nieodpłatne
IBPP2/443-1158/13/KO | Interpretacja indywidualna

świadczenie usług
IBPP2/443-732/14/RSz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.