IPPP3/443-891/14-2/IG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy premia, która będzie wypłacana przez Wnioskodawcę na rzecz Agenta ubezpieczeniowego z tytułu przystąpienia do ubezpieczenia grupowego określonej ilości ubezpieczonych, a której wysokość uzależniona jest od wysokości przekazanych składek ubezpieczeniowych zapłaconych na rzecz Ubezpieczyciela z tego tytułu, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2014 r. (data wpływu 11 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania wypłaconej premii pieniężnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania wypłaconej premii pieniężnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

E. Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Wykonuje czynności agenta ubezpieczeniowego na rzecz E. S.A. spółki prawa francuskiego z siedzibą w Gennevilliers, Francja.

Dodatkowo świadczy usługi w zakresie likwidacji szkód z umów ubezpieczenia assistance. W ramach tej działalności Wnioskodawca doprowadził do zawarcia przez E. S.A., jako ubezpieczyciela umów ubezpieczenia grupowego dla osób, które zawarły z ubezpieczającym umowę leasingu. Ubezpieczający - firma leasingowa będzie zobowiązany do uiszczenia składki ubezpieczeniowej na rzecz ubezpieczyciela.

Obsługa przedmiotowej umowy ubezpieczenia dokonywana jest w zakresie likwidacji szkód z ubezpieczeń assistance przez Wnioskodawcę, a wszelkie czynności o charakterze agencyjnym przez Agenta ubezpieczeniowego. Do Agenta należy pobór składki ubezpieczeniowej, raportowanie ilości ubezpieczonych, przygotowanie i obsługa systemu informatycznego dedykowanych do kwotowania i obsługi umowy ubezpieczenia. Z tytułu wykonywania tych czynności Agentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne od Ubezpieczyciela – E. S.A.

E Sp. z o.o. i Agenta nie wiąże żadna umowa.

Wnioskodawca nie jest zobowiązany do jakichkolwiek świadczeń na rzecz Agenta. E., w związku ze zwiększoną ilością osób, jakie przystąpiły do ubezpieczenia w poprzednim roku obowiązywania umowy, zamierza wypłacić Agentowi dodatkowe wynagrodzenie, tzw. premię.

Wnioskodawca i Agent nie są wobec siebie zobowiązani do spełnienia jakichkolwiek świadczeń. Wypłata Premii nie będzie wiązała się z żadnym konkretnym świadczeniem ze strony Agenta na rzecz Wnioskodawcy. Co za tym idzie premia ewentualnie wypłacona Agentowi przez Wnioskodawcę nie może być traktowana jako wynagrodzenie za świadczoną usługę.

Wnioskodawca świadczy na rzecz ubezpieczyciela – E. S.A., poza czynnościami agenta ubezpieczeniowego, usługi likwidacji szkód. Za świadczone usługi otrzymuje zryczałtowane wynagrodzenie od każdej likwidowanej szkody. Tym samym jedynym czynnikiem cenotwórczym w stosunku ubezpieczyciel - Wnioskodawca, jest ilość szkód zgłoszonych przez ubezpieczonych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy premia, która będzie wypłacana przez Wnioskodawcę na rzecz Agenta ubezpieczeniowego z tytułu przystąpienia do ubezpieczenia grupowego określonej ilości ubezpieczonych, a której wysokość uzależniona jest od wysokości przekazanych składek ubezpieczeniowych zapłaconych na rzecz Ubezpieczyciela z tego tytułu, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, premia, którą wypłaci Agentowi ubezpieczeniowemu z tytułu zgłoszenia przez ubezpieczającego do ubezpieczenia grupowego na podstawie umowy zawartej z Ubezpieczycielem, a której wysokość uzależniona będzie od wysokości składek ubezpieczeniowych przekazanych Ubezpieczycielowi, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług (VAT) podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy. Powołane regulacje wskazują, że pojęcie świadczenie usług ma szeroki zakres. Obejmuje zarówno zobowiązanie do określonego działania, jak i do powstrzymywania się od określonej działalności. Przez świadczenie usług rozumie się każde zachowanie podatnika, niebędące dostawą towarów, na rzecz innego podatnika.

Do uznania świadczenia za odpłatne świadczenie usług musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą. W zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Konieczny jest bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą, a wypłaconym wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Wszelkie czynności o charakterze agencyjnym w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia grupowego będą wykonywane przez Agenta ubezpieczeniowego na podstawie umowy agencyjnej zawartej przez Agenta z Ubezpieczycielem. Agent w ramach swojej działalności wykonywać będzie na rzecz Ubezpieczyciela usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, obejmujące szereg czynności faktycznych, zmierzających do objęcia ochroną ubezpieczeniową kolejnych ubezpieczonych, a następnie w celu obsługi umowy (uczestnictwo w administrowaniu i wykonywaniu umowy).

Z tytułu wykonywania tych czynności Agentowi przysługuje od Ubezpieczyciela wynagrodzenie prowizyjne.

W przyszłości w związku z obejmowaniem ochroną ubezpieczeniową Agentowi przysługiwać będzie od Ubezpieczyciela prowizja z tytułu wykonywania przez niego usług pośrednictwa.

Wnioskodawca nie będzie świadczył żadnych usług na rzecz Agenta, ani Agent na rzecz Wnioskodawcy. Wypłata Premii nie będzie wiązała się z żadnym konkretnym świadczeniem ze strony Agenta na rzecz Wnioskodawcy.

Wobec powyższego Agent otrzyma od Ubezpieczyciela Prowizję uzależnioną od składki zapłaconej przez Ubezpieczającego na rzecz Ubezpieczyciela. Wnioskodawca otrzyma od Ubezpieczyciela wynagrodzenie za obsługę umowy ubezpieczenia grupowego w zakresie likwidacji szkód, którego wysokość uzależniona jest od ilości osób objętych ubezpieczeniem i zlikwidowanych szkód. Agent natomiast może otrzymać od Wnioskodawcy dodatkową Premię, której wysokość uzależniona będzie od liczby osób objętych ochroną ubezpieczeniową.

W tym stanie rzeczy należy przyjmować, że w świetle prawa podatkowego, Premia wypłacona przez Wnioskodawcę na rzecz Agenta nie jest w żaden sposób związana ze spełnieniem przez Agenta świadczenia wzajemnego na rzecz Wnioskodawcy. Za takie nie można z pewnością uznać doprowadzenia do zapłaty przez Ubezpieczającego na rzecz Ubezpieczyciela określonej składki ubezpieczeniowej.

Wnioskodawca jako wypłacający Premię nie świadczy na rzecz Agenta żadnych usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT a zatem premia pieniężna wypłacona Agentowi z tytułu doprowadzenia do zawarcia i obsługi umowy ubezpieczenia grupowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Również art. 24 ust. 1 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, s. 1 z późn. zm.) wskazuje, że „świadczenie usług” oznacza każdą transakcję, która nie stanowi dostawy towarów.

Z treści cytowanego wyżej przepisu art. 8 ust. 1 ustawy wynika, że ustawodawca przyjął generalną zasadę, że usługami są wszelkie odpłatne świadczenia niebędące dostawą towarów. Stąd też stwierdzić należy, że definicja „świadczenia usług” ma charakter dopełniający definicję „dostawy towarów”. Jest ona wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Powołany przepis wskazuje, że pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Pojęcie usługi, według ustawy, jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Przez świadczenie usług należy zatem rozumieć każde zachowanie się podatnika – nie będące dostawą towarów – na rzecz innego podmiotu.

Ponadto aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a jej odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść dla świadczącego usługę.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zapis art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy, który przez świadczenie usług nakazuje rozumieć także zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji. W związku z powyższym należy uznać, iż pojęcie świadczenia, składającego się na istotę usługi, należy interpretować zgodnie z jego cywilistycznym rozumieniem. W efekcie, przez świadczenie usług należy rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy).

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy - podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że ani w dyrektywie VAT ani też w ustawie o podatku od towarów i usług prawodawca nie zdefiniował pojęcia „premia pieniężna”. Zatem celem dokonania prawidłowej kwalifikacji premii pieniężnych (bonusów pieniężnych) w świetle przepisów o podatku od towarów i usług, należy przeprowadzić obiektywną analizę całokształtu okoliczności faktycznych konkretnej transakcji, która pozwoli na ocenę skutków takiej transakcji w świetle regulacji dotyczących podatku od towarów i usług. Należy przy tym mieć na uwadze, że sama wola podatnika, znajdująca odzwierciedlenie w treści czynności prawnej, nie może określać charakteru prawnego świadczenia w oderwaniu od jego obiektywnych cech, bowiem nie nazwa, lecz treść świadczenia decyduje o tym jaki ma ono charakter.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Wykonuje czynności agenta ubezpieczeniowego na rzecz E. S.A. spółki prawa francuskiego z siedzibą w Gennevilliers, Francja.

Dodatkowo świadczy usługi w zakresie likwidacji szkód z umów ubezpieczenia assistance. W ramach tej działalności Wnioskodawca doprowadził do zawarcia przez E. S.A., jako ubezpieczyciela umów ubezpieczenia grupowego dla osób, które zawarły z ubezpieczającym umowę leasingu. Ubezpieczający - firma leasingowa będzie zobowiązany do uiszczenia składki ubezpieczeniowej na rzecz ubezpieczyciela.

Obsługa przedmiotowej umowy ubezpieczenia dokonywana jest w zakresie likwidacji szkód z ubezpieczeń assistance przez Wnioskodawcę, a wszelkie czynności o charakterze agencyjnym przez Agenta ubezpieczeniowego. Do Agenta należy pobór składki ubezpieczeniowej, raportowanie ilości ubezpieczonych, przygotowanie i obsługa systemu informatycznego dedykowanych do kwotowania i obsługi umowy ubezpieczenia. Z tytułu wykonywania tych czynności Agentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne od Ubezpieczyciela – E. S.A.

E. Sp. z o.o. i Agenta nie wiąże żadna umowa.

Wnioskodawca i Agent nie są zobowiązani do spełnienia do jakichkolwiek świadczeń wobec siebie. E., w związku ze zwiększoną ilością osób, jakie przystąpiły do ubezpieczenia w poprzednim roku obowiązywania umowy, zamierza wypłacić Agentowi dodatkowe wynagrodzenie, tzw. premię. Wypłata Premii nie będzie wiązała się z żadnym konkretnym świadczeniem ze strony Agenta na rzecz Wnioskodawcy.

Wnioskodawca świadczy na rzecz ubezpieczyciela – E. S.A., poza czynnościami agenta ubezpieczeniowego, usługi likwidacji szkód. Za świadczone usługi otrzymuje zryczałtowane wynagrodzenie od każdej likwidowanej szkody. Tym samym jedynym czynnikiem cenotwórczym w stosunku ubezpieczyciel - Wnioskodawca, jest ilość szkód zgłoszonych przez ubezpieczonych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy premia, która będzie wypłacana przez Wnioskodawcę na rzecz Agenta ubezpieczeniowego z tytułu przystąpienia do ubezpieczenia grupowego określonej ilości ubezpieczonych, a której wysokość uzależniona jest od wysokości przekazanych składek ubezpieczeniowych zapłaconych na rzecz Ubezpieczyciela z tego tytułu, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zauważyć należy, że podmioty podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji świadczenia usług, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne. W praktyce występują sytuacje, w których w zamian za udzielenie premii ma miejsce świadczenie innych usług, w tym usług mających na celu zintensyfikowanie świadczenia usług, które wpłyną na otrzymywane wynagrodzenie od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. W takiej sytuacji należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami podmiotu na rzecz którego została wypłacona, a zatem ze świadczeniem usług przez otrzymującego taką premię, które to świadczenia, jako usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Analizując przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że pomiędzy Wnioskodawcą, a Agentem ubezpieczeniowym dochodzi do odpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy. Premia, którą wypłaci Agentowi ubezpieczeniowemu z tytułu zgłoszenia przez ubezpieczającego do ubezpieczenia grupowego na podstawie umowy zawartej z Ubezpieczycielem, a której wysokość uzależniona będzie od wysokości składek ubezpieczeniowych przekazanych Ubezpieczycielowi i od ilości osób objętych ochroną ubezpieczeniową, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jako odpłatne świadczenie usług.

Należy zauważyć, że Wnioskodawca zajmuje się obsługą umowy ubezpieczenia w zakresie likwidacji szkód z ubezpieczeń assistance, natomiast do Agenta należy pobór składki ubezpieczeniowej, raportowanie ilości ubezpieczonych, przygotowanie i obsługa systemu informatycznego dedykowanych do kwotowania i obsługi umowy ubezpieczenia. Wynika z tego, że zarówno Wnioskodawca jak i agent uczestniczą w sposób bezpośredni lub pośredni w realizacji tej samej umowy likwidacji szkód. Agent pobiera składkę od firmy Leasingowej i przekazuje ją na rzecz ubezpieczyciela, raportuje ilości ubezpieczonych a wysokość premii jest uzależniona od wysokości składek ubezpieczeniowych przekazanych ubezpieczycielowi i liczby osób objętych ochroną ubezpieczeniową.

Jednocześnie Wnioskodawca świadczy usługi likwidacji szkód przy umowach, które zawiera Agent. Przy tym Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie za obsługę umowy ubezpieczenia grupowego w zakresie likwidacji szkód, którego wysokość jest uzależniona od ilości osób objętych ubezpieczeniem i zlikwidowanych szkód.

W przedmiotowej sprawie niewątpliwie istnieje zależność pomiędzy określonym zachowaniem Agenta i otrzymywaną z tego tytułu premią wypłacaną na jego rzecz przez Wnioskodawcę. W opisanej sytuacji tym samym spełnione są przesłanki świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Wnioskodawca będzie wypłacał Agentowi wynagrodzenie za jego konkretnie zdefiniowane zachowanie, które będzie miało określony wpływ na świadczone przez Stronę usługi w zakresie likwidacji szkód z umów ubezpieczenia assistance. Im więcej umów ubezpieczenia grupowego zawrze agent tym większe wynagrodzenie z tytułu likwidacji szkód dotyczących ubezpieczeń grupowych otrzyma Wnioskodawca.

W przedmiotowej sprawie bez znaczenia jest to, że premia, która będzie wypłacana Agentowi, nie wynika z żadnej bezpośredniej umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Agentem.

Zatem wypłacona przez Wnioskodawcę premia (wynagrodzenie dla Agenta ubezpieczeniowego) stanowi rodzaj wynagrodzenia za jego określone zachowanie (aktywność w zakresie obejmowania ubezpieczeniem kolejnych ubezpieczonych). W przedmiotowej sprawie istnieje więc element wzajemności, konieczny do uznania, że płatność w formie premii pieniężnej jest wynagrodzeniem za świadczoną dorozumianą usługę, gdyż to przecież Wnioskodawca będzie świadczył usługi w zakresie likwidacji szkód dla osób ubezpieczonych.

Tym samym, wypłacone przez Wnioskodawcę wynagrodzenie stanowić będzie wynagrodzenie za świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że premia, którą wypłaci Agentowi nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.