IPPP1/4512-338/16-4/MP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Opodatkowanie czynności wykonywanych w ramach struktury cash poolingu;

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 21 kwietnia 2016 r. (data wpływu 25 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym w dniu 20 maja 2016 r. (data wpływu 23 maja 2016 r.) na wezwanie Organu z dnia 11 maja 2016 r. (doręczone w dniu 16 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych w ramach struktury cash poolingu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych w ramach struktury cash poolingu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny :

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”) jest polskim rezydentem podatkowym mającym siedzibę w Polsce. Spółka jest dostawcą specjalistycznych produktów chemicznych i dodatków funkcjonalnych do żywności w Polsce. Wnioskodawca jest członkiem międzynarodowej grupy kapitałowej składającej się ze spółek zlokalizowanych w różnych krajach (dalej: „Grupa”).

Spółka przystąpiła do struktury cash poolingu oferowanej przez bank z siedzibą w Holandii (dalej: „Bank”). Usługa cash poolingu jest systemem zarządzania płynnością finansową spółek z danej grupy kapitałowej, którego głównym celem jest bardziej efektywne wykorzystanie nadwyżek finansowych spółek biorących udział w strukturze. W efekcie dochodzi do zmniejszenia kosztów finansowania poszczególnych uczestników i efektywnej alokacji środków pieniężnych w ramach danej grupy kapitałowej. Usługa jest realizowana w oparciu o umowę (dalej: „Umowa”) zawartą między Bankiem a członkami Grupy (dalej: „Uczestnicy”), w tym ze Spółką. Oprócz Spółki do struktury przystąpiły inne podmioty z Grupy, nie będące polskimi rezydentami podatkowymi dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „GT”). Na potrzeby cash poolingu Uczestnicy prowadzą rachunki bankowe w Banku. Rachunki te są prowadzone w EUR.

W wyniku przeprowadzanych codziennie operacji gospodarczych, każda ze spółek biorących udział w strukturze wykazuje na koniec dnia roboczego określone saldo (dodatnie bądź ujemne) na swoim rachunku bankowym prowadzonym w EUR. Następnie, salda te są konsolidowane na jednym rachunku. Zgodnie z treścią Umowy, spółka z Grupy, której siedziba znajduje się w Holandii pełni funkcję agenta w systemie cash poolingu (dalej: „Agent”). Rachunek Agenta służy bilansowaniu sald występujących na rachunkach Uczestników.

Na podstawie Umowy, na koniec każdego dnia roboczego na rachunku Agenta następuje konsolidacja środków zgromadzonych na rachunkach Uczestników. W konsekwencji, na koniec każdego dnia roboczego saldo na rachunkach Uczestników wynosi 0, a rachunek Agenta wykazuje łączne saldo rachunków Uczestników. Powyższe czynności są przeprowadzane automatycznie przez Bank. Bank za czynności wykonywane w ramach struktury cash poolingu otrzymuje wynagrodzenie. Bank w odniesieniu do wykazywanych sald na kontach Uczestników dokonuje kalkulacji należnych odsetek od poszczególnych sald i nalicza je w okresach miesięcznych.

Przedstawiona we Wniosku struktura cash poolingu jest systemem zarządzania płynnością finansową spółek z danej grupy kapitałowej, którego głównym celem jest efektywne wykorzystanie nadwyżek finansowych spółek biorących udział w strukturze. Jego główną zaletą jest zmniejszenia kosztów finansowania zewnętrznego poszczególnych uczestników poprzez bilansowanie się sald ujemnych z saldami dodatnimi poszczególnych uczestników.

W wyniku przeprowadzanych codziennie operacji gospodarczych, każda ze spółek biorących udział w strukturze wykazuje na koniec dnia roboczego określone saldo (dodatnie bądź ujemne) na swoim rachunku bankowym prowadzonym w EUR. Następnie, salda te są konsolidowane na jednym rachunku (rachunek Agenta).

W analizowanym stanie faktycznym nie dochodzi do faktycznego wypływu środków pochodzących z kont uczestników. Dochodzi jedynie do technicznego przeksięgowania sald kont pomiędzy rachunkami z zachowaniem pełnego władztwa nad tymi środkami przez uczestników struktury (cash pooling wirtualny).

Uczestnicy struktury cash poolingu są beneficjentami usługi świadczonej przez Bank, tj. spółki nie pełnią żadnych określonych funkcji poza uczestnictwem w strukturze. Uczestnicy nie są zobowiązani do organizowania konsolidacji bądź kalkulacji należnych odsetek, jedynie udostępniają salda na rachunku na koniec dnia w celu ich konsolidacji.

Jedna ze spółek uczestniczących w strukturze, tj. spółka z siedzibą w Holandii, pełni funkcję tzw. Agenta. W tym zakresie udostępnia swój rachunek bankowy, na którym konsolidowane są salda rachunków poszczególnych spółek. Niemniej jednak, jak już zostało nadmienione, to Bank organizuje konsolidacje, jak również dokonuje kalkulacji należnych odsetek (naliczając je w okresach miesięcznych).

Wnioskodawca jest wyłącznie uczestnikiem struktury cash poolingu oraz jej potencjalnym beneficjentem. Nie jest zobowiązany do konsolidacji sald, przelewów ani kalkulacji odsetek. Wskazane powyżej czynności stanowią obowiązek Banku, jako podmiotu świadczącego kompleksową usługę zarządzania płynnością finansową. Wnioskodawca jedynie udostępnia saldo rachunku na koniec dnia w celu jego konsolidacji. Wnioskodawca nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od spółek uczestniczących w strukturze, ponieważ nie pełni żadnych określonych czynności na rzecz pozostałych podmiotów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle opisanego powyżej zdarzenia, czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach struktury cash poolingu nie stanowią świadczenia usług przez Wnioskodawcę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”) i pozostają poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, uczestnictwo Spółki w strukturze cash poolingu nie stanowi świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Przepis art. 5 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje zamknięty katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce. Zgodnie z wymienionym przepisem, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Mając na uwadze przytoczony przepis oraz stan faktyczny, w stosunku do Spółki należy rozważyć, czy istnieje możliwość zakwalifikowania czynności wykonywanych w ramach cash poolingu jako odpłatnego świadczenia usług.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

Aby dana czynność była opodatkowana podatkiem VAT musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonywaniem działa jako podatnik podatku VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są m.in. osoby prawne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie z kolejnym ustępem tego przepisu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wnioskodawca wskazuje, że to Bank jest podmiotem, który na podstawie Umowy (w oparciu o którą będzie realizowana usługa cash poolingu) świadczy kompleksową usługę zarządzania płynnością finansową.

W przedstawionym stanie faktycznym wszystkie czynności wchodzące w skład struktury cash poolingu są wykonywane przez Bank w zamian za wynagrodzenie. W praktyce to Bank jako usługodawca, a więc podmiot organizujący operacje konsolidacji środków pieniężnych podmiotów uczestniczących w strukturze cash poolingu posiada status podatnika VAT. Spółka zaś pozostaje jedynie beneficjentem świadczenia.

Spółka jako uczestnik umowy zarządzania płynnością finansową nie świadczy żadnej usługi w związku z uczestnictwem w strukturze. Spółka jest odbiorcą kompleksowej usługi świadczonej przez Bank. Wszelkie czynności faktyczne i prawne, jak np. transfer środków finansowych a także operacje związane z rozliczeniami wynikającymi z tych transferów są dokonywane wyłącznie przez Bank.

Ponadto, czynności wykonywane przez Spółkę w ramach Umowy cash poolingu nie stanowią odpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT, lecz jedynie elementy pomocnicze, konieczne do efektywnego świadczenia przez Bank usługi zarządzania środkami finansowymi, którego beneficjentem jest Wnioskodawca. Tym samym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że czynności, które będzie (nieodpłatnie) wykonywał jako Uczestnik nie będą stanowiły świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, w związku z czym nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Powyższe jest zgodne ze stanowiskiem, jakie organy podatkowe prezentują w wydawanych interpretacjach indywidualnych.

Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 12 października 2015 r., sygn. IPTPP2/4512-462/15-2/PRP wskazał, iż z uwagi na cechy charakterystyczne umowy cash poolingu: „czynności wykonywane przez Wnioskodawcę jako uczestnika przedmiotowej usługi nie stanowią/nie będą stanowić odpłatnego świadczenia przez Spółkę usług w rozumieniu art. 8 ust 1 ustawy, lecz jedynie elementy pomocnicze, konieczne dla efektywnego świadczenia przez Bank usługi cash poolingu. W związku z powyższym, nie podlegają/nie będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym Wnioskodawca z tego tytułu nie działa/nie będzie działał w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ust 1 ustawy.

Podobne stanowisko zostało przedstawione m.in. w:

  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2015 r., sygn. ILPP1/4512-1-435/15-2/AW,
  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 22 lipca 2015 r., sygn. ILPP1/4512-1-313/15-2/TK,
  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 10 lipca 2015 r., sygn. IPTPP2/4512-301/15-2/SM,
  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 czerwca 2015 r., sygn. IPPP1/4512-546/15-2/AW,
  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 4 maja 2015 r., sygn. IPTPP2/4512-51/15-4/PRP.

Z uwagi na powyższe, Wnioskodawca nie posiada statusu podatnika VAT w przypadku czynności dokonywanych przez Wnioskodawcę w ramach struktury cash poolingu.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż czynności dokonywane przez Spółkę w ramach struktury cash poolingu nie stanowią odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i w konsekwencji usługi te pozostają poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zauważyć należy również, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretacje przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualną). A zatem wniosek o wydanie interpretacji może być złożony tylko w indywidualnej sprawie zainteresowanego. Z tych też względów - z uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego - zaznacza się, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy jedynie Wnioskodawcy, nie zaś Banku ani pozostałych Uczestników. W konsekwencji regulacje zawarte w art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa nie będą miały zastosowania dla Banku oraz pozostałych Uczestników Systemu.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.