IPPP1/443-794/14-2/IGo | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie świadczonych usług.
IPPP1/443-794/14-2/IGointerpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2014 r. (data wpływu 14 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług oraz prawa do odliczenia podatku VAT.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Działalność Wnioskodawcy i rodzaje przychodów X

X („X ”, „Wnioskodawca”) prowadzi działalność na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 392), dalej „Ustawa o X ”.

W świetle art. 117 ust. 2 Ustawy o X , dochody X są uzyskiwane z następujących źródeł:

 1. wpłat zakładów ubezpieczeń wykonujących działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, jak również odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego;
 2. wpłat zakładów ubezpieczeń prowadzących ubezpieczenia w dziale I załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.) - dalej: „Ustawa o działalności ubezpieczeniowej” w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń, umorzenia postępowania upadłościowego lub zarządzenia likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność ubezpieczeniową w tym zakresie;
 3. wpłat zakładów ubezpieczeń wykonujących działalność ubezpieczeniową w grupie obejmującej ubezpieczenie obowiązkowe budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, jak również ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę, nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia - w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń, umorzenia postępowania upadłościowego lub zarządzenia likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność ubezpieczeniową w tym zakresie;
 4. wpływów z tytułu opłat za niespełnienie obowiązku zawarcia umów ubezpieczeń obowiązkowych odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, jak również odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego;
 5. wpływów z tytułu roszczeń regresowych;
 6. zwrotów zakładu ubezpieczeń przejmującego portfel upadłego zakładu ubezpieczeń, w zakresie wypłaconych odszkodowań lub świadczeń do wysokości wynikającej z umowy o przeniesienie portfela;
 7. wpłat uzyskanych z podziału masy upadłości, o których mowa w art. 111 ust. 5 Ustawy o X ;
 8. zwrotów świadczeń, o których mowa w art. 114 ust. 4 Ustawy o X , wypłaconych przez X z umów ubezpieczenia na życie i z umów ubezpieczeń obowiązkowych: odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, wynikających z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę, nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia;
 9. przychodów z oprocentowania pożyczek, udzielanych zakładom ubezpieczeń w ramach zwrotnej pomocy finansowej w sytuacji, gdy posiadane środki własne nie gwarantują w pełni wypłacalności zakładu ubezpieczeń, do wysokości określonej w Ustawie o X ;
 10. przychodów z lokat środków X dokonywanych według zasad określonych w Ustawie o działalności ubezpieczeniowej dla zakładów ubezpieczeń;
 11. inne dochody.

Aktualnie X wykazuje część powyższych pozycji przychodowych (dochody), przy czym należy wskazać na następujące fakty istotne z punktu widzenia niniejszego wniosku:

 • zakładów ubezpieczeń w ramach pomocy finansowej o charakterze zwrotnym (punkt (i) powyżej),
 • Aktualnie X uzyskuje „inne dochody” m.in. z tytułu okazjonalnej sprzedaży samochodów stanowiących własne środki trwałe X (w roku 2014 przychody uzyskane z powyższego tytułu wyniosły 62.000 zł).
 • X przewiduje, że w kategorii „innych dochodów” pojawią się w najbliższym czasie przychody z tytułu Umowy o współpracy, jaką X planuje zawrzeć z Polską Izbą Ubezpieczeń (szczegóły tej umowy zostały opisane poniżej).

Wszystkie uzyskiwane aktualnie przychody z działalności prowadzonej przez X na podstawie Ustawy o X oraz Statutu X wynikają z czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Natomiast przychody, które X będzie uzyskiwał z tytułu Umowy o współpracy, jaką X planuje zawrzeć z Polską Izbą Ubezpieczeń, będą w opinii X podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT (powyższej kwestii dotyczy pytanie 1 z niniejszego wniosku).

Umowa o Współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń

Jak wspomniano powyżej, Wnioskodawca planuje zawarcie z Polską Izbą Ubezpieczeń („PIU”) Umowy o współpracy („Umowa”). Umowa będzie dotyczyć wdrożenia i utrzymywania Bazy Zdarzeń i Szkód Polskiej Izby Ubezpieczeń („Baza”). W założeniach do projektu Umowy wskazano, że:

 • Na podstawie Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, do zadań PIU należy m.in. tworzenie i wykonywanie informatycznych baz danych niezbędnych do przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej, w tym informacji o wypłaconych odszkodowaniach lub świadczeniach, z wyłączeniem ubezpieczeń, o których mowa w dziale II w grupach 3 i 10 załącznika do tej ustawy.
 • Projekt utworzenia (wdrożenia) i wykonywania (prowadzenia) Bazy jest priorytetowym przedsięwzięciem PIU w zakresie realizacji ustawowych obowiązków w zakresie tworzenia i wykonywania informatycznych baz danych, o których mowa w art. 220 ust. 2 pkt 7 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
 • X posiada bogate doświadczenie w zakresie tworzenia i prowadzenia informatycznych baz danych związanych z działalnością ubezpieczeniową, jak również w zakresie identyfikacji i weryfikacji zjawisk przestępczości ubezpieczeniowej oraz dysponuje niezbędną infrastrukturą techniczną oraz narzędziami systemowymi niezbędnymi do utworzenia (wdrożenia) Baz.
 • Baza ma stanowić informatyczną bazę danych, o której mowa w art. 220 ust. 2 pkt 7 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej przeznaczoną do przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej, służącą do gromadzenia, analizowania, wykorzystywania i udostępniania danych i informacji o zaistniałych zdarzeniach, wypłaconych odszkodowaniach lub świadczeniach z tytułu zawartych umów ubezpieczeń, z wyłączeniem ubezpieczeń, o których mowa w grupach 3 i 10 działu II załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Baza ma być częścią systemu informatycznego, zapewniającego możliwość zasilania i udostępniania danych z Bazy jak również korzystania z Bazy (obsługa Bazy).

System informatyczny obejmujący Bazę ma zostać wdrożony przez X na zlecenie PIU zgodnie z postanowieniami Umowy. Przedmiotem Umowy będzie określenie zasad współpracy Stron w zakresie utworzenia (wdrożenia) tego systemu. Administratorem danych objętych systemem informatycznym (w tym Bazą) pozostanie PIU.

W projekcie Umowy wskazano, że jej nadrzędnym celem jest możliwość korzystania przez PIU oraz beneficjentów (każdy krajowy oraz zagraniczny zakład ubezpieczeń, będący członkiem PIU, który spełnił wymogi formalne przystąpienia do Bazy oraz inne instytucje mogące mieć dostęp na podstawie odrębnych przepisów do Bazy lub mające wpływ na funkcjonowanie Bazy) z określonych rozwiązań informatycznych, w szczególności pozwalających na skuteczną realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem zjawiskom przestępczości ubezpieczeniowej, zapewniających integralność, poufność, rozliczalność i bezpieczeństwo danych i informacji, zapewniających zgodność z przepisami prawa jak również możliwość współpracy, wymiany danych i informacji z innymi systemami informatycznymi.

Usługa wdrożenia i utrzymywania Bazy będzie świadczona przez X na rzecz PIU z wykorzystaniem własnego sprzętu, zakupionego z myślą o realizacji przedmiotowej usługi. W ramach systemów zainstalowanych na sprzęcie zostaną wyodrębnione obce bazy danych (Bazy PIU). W ramach wykonywania przedmiotu Umowy, X może korzystać ze świadczeń podwykonawców, wyłonionych w ramach postępowań przetargowych.

W zamian za usługi świadczone na podstawie Umowy, X otrzyma od PIU wynagrodzenie. Wynagrodzenie za powyższe usługi zostanie określone w odniesieniu do poszczególnych etapów prac. W projekcie Umowy zaznaczono, że przedmiotowe wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia przez X na PIU wszelkich majątkowych praw autorskich oraz udzielenia i zapewnienia PIU wszelkich licencji (sublicencji), o których mowa w Umowie. Pierwszym etapem współpracy X z PIU było wykonanie przez UFU projektu pilotażowego w ramach Bazy.

Za ten etap określono odrębne wynagrodzenie, które zostanie wypłacone Wnioskodawcy w najbliższym czasie. O ile - na podstawie analizy i testów projektu pilotażowego - PIU uzna, że wykonany przez X projekt spełnia jego oczekiwania, strony zawrą Umowę na realizację całościowej usługi w zakresie Bazy, przewidującej kontynuację świadczenia usług przez X oraz wypłatę wynagrodzenia za te usługi przez PIU na opisanych zasadach.

Działalność Wnioskodawcy niegenerująca przychodów

Należy wspomnieć, że ze względu na charakter prawny i gospodarczy X , jak również zadania i zasady działania X określone w Ustawie o X , poza działalnością generującą opisane powyżej przychody, X wykonuje ponadto działalność, która nie generuje (i nie będzie generować) żadnych przychodów. Przykładem takiej działalności jest pełnienie przez X funkcji „ośrodka informacji”, zdefiniowanego w Ustawie o X jako „ośrodek gromadzący informacje o umowach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz informacje o reprezentantach do spraw roszczeń ustanowionych przez zakłady ubezpieczeń”.

Również w ramach ustawowych / statutowych zadań związanych z informacją i komunikacją, X podjął się wdrożenia projektu „Portal Internetowy X ” i rozpoczął prace w tym zakresie. Projekt jest dofinansowywany ze środków publicznych w ramach 7. Osi priorytetowej PO IG. Jego ukończenie przewidziano na I połowę 2015 r.

Portal Internetowy ma stanowić jednolitą platformę komunikacji z odbiorcami usług X oraz wprowadzać nowe mechanizmy komunikacji w odniesieniu do określonych usług realizowanych przez X . Produktami Portalu będą infrastruktura informatyczna oraz oprogramowanie aplikacyjne służące obsłudze procesów komunikacyjnych z ostatecznymi odbiorcami. Beneficjentami końcowymi będą obywatele, podmioty będące w posiadaniu pojazdów mechanicznych, zakłady ubezpieczeń oraz organy administracji, współdziałające z X w zakresie przypisanych im zadań ustawowych. Koszty związane z utrzymaniem oraz eksploatacją Portalu Internetowego są /będą ponoszone przez X i nie będą przenoszone na osoby trzecie.

Jak zaznaczono powyżej, działalność wykonywana w ramach obowiązków informacyjnych i dotyczących komunikacji wykonywana jest przez X nieodpłatnie. Nieodpłatny charakter tych czynności wynika z brzmienia Ustawy o X , która wyraźnie stanowi, że udostępnianie danych przez X jest nieodpłatne.

Charakterystyka kosztów ponoszonych przez X

X ponosi w ramach prowadzonej działalności szereg kosztów o zróżnicowanym charakterze. Z punktu widzenia niniejszego wniosku, celowe wydaje się wprowadzenie podziału ponoszonych przez X kosztów na dwie następujące grupy:

 1. Koszty, które mają jednoznaczny i wyłączny związek z konkretną „działalnością merytoryczną” X . Aktualnie jest to określona działalność statutowa generująca przychody (jak dochodzenie roszczeń regresowych czy pobieranie opłat za niespełnienie obowiązku zawarcia umów ubezpieczeń obowiązkowych) albo określona działalność statutowa nie generująca przychodów (jak pełnienie przez X funkcji „ośrodka informacji”). W związku z zamiarem rozpoczęcia przez X świadczenia usług na podstawie Umowy z PIU, do tej grupy będą się również zaliczały koszty mające jednoznaczny i wyłączny związek z realizacją tej Umowy - przykładem będzie usługa informatyczna mająca na celu stworzenie określonego modułu Bazy.
  Dla potrzeb niniejszego wniosku, koszty mające jednoznaczny i wyłączny związek z daną „działalnością merytoryczną” X nazywane są „kosztami jednorodnymi”.
 2. Druga grupa to koszty, których nie można w sposób jednoznaczny i wyłączny przypisać do konkretnej działalności merytorycznej. Są to koszty dotyczące X jako podmiotu gospodarczego (jak koszty audytu czy koszty usług prawnych) lub dotyczące kilku (albo wszystkich) aktywności merytorycznych X - przykładem tych ostatnich są koszty najmu powierzchni biurowej, koszty zakupu usług internetowych, koszty administracyjne (np. usługi pocztowe, usługi porządkowe czy ochroniarskie), koszty środków trwałych wykorzystywanych przez dział księgowości lub dział kadr.
  Dla potrzeb niniejszego wniosku, powyższe koszty nazywane są „kosztami mieszanymi”.

W ramach opisanego w niniejszym wniosku zdarzenia przyszłego Wnioskodawca zakłada, że po podjęciu przez Wnioskodawcę działalności opodatkowanej podatkiem VAT (usługi świadczone na rzecz PIU na podstawie Umowy), kategoria „kosztów mieszanych” będzie każdorazowo obejmowała te kategorie kosztów, które dotyczą jednocześnie czynności niepodlegających opodatkowaniu (działalność „statutowa” nieobjęta Ustawą o VAT) oraz czynności podlegających opodatkowaniu i niepodlegających zwolnieniu z podatku (usługi świadczone na podstawie Umowy z PIU).

Wybrane zasady ewidencjonowania przychodów i kosztów X

X prowadzi księgi rachunkowe zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 330, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. z 2012 r. Nr 1442) - dalej: „Rozporządzenie”.

Przychody i koszty X ewidencjonowane są zgodnie z zasadami wynikającymi z ww. aktów prawnych, z uwzględnieniem szczególnych obowiązków z nich wynikających - co dotyczy zwłaszcza przepisów Rozporządzenia, które specyficznie reguluje sposób prowadzenia rachunkowości przez X .

Przykładem takiej specyficznej regulacji wynikającej z Rozporządzenia jest obowiązek prowadzenia przez X wyodrębnionej ewidencji kosztów własnych X , z wyodrębnieniem kosztów pełnienia funkcji „ośrodka informacji”.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia, informacje dotyczące działalności X , wykazywane w sprawozdaniu finansowym, powinny obejmować w szczególności informacje o zwiększeniach i zmniejszeniach dokonanych w okresie sprawozdawczym, z wyodrębnieniem wartości niematerialnych i prawnych „ośrodka informacji” oraz rzeczowych składników „ośrodka informacji”, jak również strukturę rodzajową bezpośrednich kosztów „ośrodka informacji”, w tym odrębnie dane o amortyzacji wraz z amortyzacją oprogramowania systemu bazy danych „ośrodka informacji”, usługi obce i pozostałe koszty.

Powyższy obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji kosztów pełnienia funkcji „ośrodka informacji” realizowany jest przez X w dwojaki sposób:

 1. jeżeli możliwe jest jednoznaczne ustalenie, na podstawie dokumentacji źródłowej (faktury), że dany koszt dotyczy wyłącznie „ośrodka informacji”, to taki koszt („koszt jednorodny”) alokowany jest w całości do „ośrodka informacji”,
 2. w przypadku, gdy koszt ma charakter „kosztu mieszanego” i nie ma możliwości jego bezpośredniego i jednoznacznego przypisania do „ośrodka informacji”, taki koszt poniesiony przez X , a dotyczący między innymi funkcji „ośrodka informacji” alokowany jest do „ośrodka informacji” przez pion merytoryczny X w sposób szacunkowy, na podstawie ustalonego klucza alokacji (według przyjętych wewnętrznie wskaźników procentowych).

Podobne szacunkowe klucze podziału mogą być stosowane także w odniesieniu do innych „kosztów mieszanych”. Alternatywnie, koszty takie nie są alokowane w księgach X do poszczególnych działów, ale wykazywane łącznie w ramach kosztów administracyjnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w okolicznościach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku, usługi świadczone przez X na rzecz PIU na podstawie Umowy będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, według podstawowej stawki tego podatku tj. aktualnie 23%...

W opinii Wnioskodawcy, w okolicznościach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku, usługi świadczone przez X na rzecz PIU na podstawie Umowy będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT według podstawowej stawki tego podatku (aktualnie 23%).

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel <...>.

Zgodnie zaś z brzmieniem art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT, świadczeniem usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z regulacji art. 41 ust. 1 Ustawy o VAT wynika, że stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie natomiast z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 Ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%. Ustawa o VAT przewiduje opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub ich zwolnienie z opodatkowania.

W zakresie świadczeń związanych z ubezpieczeniami, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 Ustawy o VAT zwolnieniu z podatku podlegają: „usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji”. Zatem w świetle przepisów Ustawy o VAT, powyższe zwolnienie z podatku dotyczy wyłącznie następujących kategorii usług:

 • usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych,
 • usług pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i usług reasekuracyjnych,
 • usług świadczonych przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek.

Zgodnie z art. 43 ust. 13 Ustawy o VAT, zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41.

Przepisu ust. 13 nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług pośrednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37-41 (art. 43 ust. 14 Ustawy o VAT).

Ponadto, zgodnie z art. 43 ust. 15, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41 oraz w ust. 13 nie mają zastosowania do:

 • czynności ściągania długów, w tym factoringu,
 • usług doradztwa,
 • usług w zakresie leasingu.

Wskazany przepis stanowi implementację do polskich przepisów o VAT art. 135 pkt 1 Dyrektywy 2006/112/WE, zgodnie z którym państwa członkowskie zwalniają z VAT transakcje ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, wraz z usługami pokrewnymi świadczonymi przez brokerów ubezpieczeniowych oraz agentów ubezpieczeniowych.

Należy wskazać, że ani Ustawa o VAT, ani też Dyrektywa 2006/112/WE nie wyjaśniają pojęć określających czynności objęte zakresem zwolnienia. Z powyższego względu, w celu ustalenia zakresu czynności, które podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 Ustawy o VAT, należy odwołać się do ich wykładni językowej, aktów prawnych regulujących czynności związane z ubezpieczeniami, orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - dalej: „TSUE”, jak również odpowiedniej praktyki polskich sądów administracyjnych i organów podatkowych.

Z powyższego odwołania, a w szczególności z praktyki europejskiej ukształtowanej w odniesieniu do zwolnienia przewidzianego w art. 135 ust. 1 pkt a) Dyrektywy 2006/112/WE wynika, że transakcjami ubezpieczeniowymi korzystającymi ze zwolnienia z podatku VAT są zasadniczo transakcje zawierające zobowiązanie, w zamian za uprzednią zapłatę składki, do zapewnienia ubezpieczonemu, w razie zmaterializowania się pokrywanego ryzyka, usługi uzgodnionej w chwili zawarcia umowy. Natomiast czynnościami pomocniczymi (pośrednictwo ubezpieczeniowe) są czynności świadczone przez brokerów lub agentów ubezpieczeniowych, na rzecz zakładów ubezpieczeniowych lub podmiotów poszukujących ochrony ubezpieczeniowej oraz mające wyłącznie charakter usług pośrednictwa - tj. polegające na pośredniczeniu, które może obejmować między innymi wskazywanie stronie danej umowy okazji do zawarcia takiej umowy, przy czym celem takiej działalności jest uczynienie wszystkiego, co niezbędne, aby dwie strony zawarły umowę, a sam pośrednik nie ma żadnego interesu w zakresie treści umowy (tak: TSUE w sprawie C-453/05).

W opinii Wnioskodawcy, usługi, które mają być przez niego świadczone na rzecz PIU podstawie planowanej Umowy, nie spełniają powyższych przesłanek. Z tego względu, w opinii Wnioskodawcy, usługi świadczone przez niego na rzecz PIU na podstawie Umowy będą podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych, aktualnie według 23% stawki podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja dotyczy tylko i wyłącznie kwestii opodatkowania świadczonych usług tj. pytania nr 1 wniosku, natomiast w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT (pytania nr 2 wniosku) zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności opodatkowane
IPTPP2/443-574/14-6/JS | Interpretacja indywidualna

świadczenie usług
IPTPP1/443-564/14-6/MW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.