IPPP1-443-290/08-3/BS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez Uczelnię w ramach realizacji projektu badawczego pt. „Identyfikacja genów odpowiedzialnych za procesy patologiczne w rozwoju zmian demielinizacyjnych w stwardnieniu rozsianym”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Uczelni, przedstawione we wniosku z dnia 11.02.2008 r. (data wpływu 18.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez Uczelnię w ramach realizacji projektu badawczego pt. „Identyfikacja genów odpowiedzialnych za procesy patologiczne w rozwoju zmian demielinizacyjnych w stwardnieniu rozsianym” - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18.02.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez Uczelnię w ramach realizacji projektu badawczego pt. „Identyfikacja genów odpowiedzialnych za procesy patologiczne w rozwoju zmian demielinizacyjnych w stwardnieniu rozsianym”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Uczelnia zawarła z Fundacją w roku 2006 i 2007 trzy umowy o finansowanie projektów badawczych, w tym umowę o finansowanie przez Fundację projektu badawczego pt. „Identyfikacja genów odpowiedzialnych za procesy patologiczne w rozwoju zmian demielinizacyjnych w stwardnieniu rozsianym”, zwanego dalej projektem. Projekt przyjęto do finansowania przez Fundację na podstawie przeprowadzonego konkursu (Umowy w załączeniu).

W ramach projektu Uczelnia wykonuje badania naukowe zgodnie z tematem określonym w umowie i we wniosku o finansowanie projektu badawczego. Badania prowadzone w ramach projektu są zaplanowane przez kierownika, a więc nie są zamawiane przez Fundację.

Zgodnie z umową między Fundacją a Uczelnią, wyniki uzyskane w ramach niniejszego projektu badawczego są własnością obu stron (§ 14). Fundacja zgodnie z regulaminem ogłasza otwarte konkursy na projekty badawcze, które są rozpatrywane przez Radę i oceniane przez niezależnych recenzentów.

Finansowanie otrzymują najlepsze projekty z listy rankingowej.

Wybór tematu i stworzenie koncepcji realizacji projektu leży całkowicie po stronie Uczelni (regulamin konkursu Fundacji w załączeniu).

Uczelnia zwracała się z zapytaniem w sprawie Umowy nr 1 „Wpływ wybranych metod leczenia na właściwości chemotaktyczne subpopulacji leukocytów chorych na stwardnienie rozsiane”, do Łódzkiego Urzędu Skarbowego i otrzymała interpretację, że czynności wykonywane w ramach tego projektu są opodatkowane (Interpretacja w załączeniu).

W związku ze stanowiskiem Fundacji, czynności wykonywane przez Uczelnię w ramach zawartych umów o finansowanie projektu badawczego nie stanowią świadczeń usług na rzecz Fundacji, zaś wypłacane kwoty grantu (dofinansowania) nie stanowią wynagrodzenia z tytułu podejmowanych czynności przez Uczelnię.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy środki przekazywane na realizację projektu badawczego wyłonionego w drodze konkursu, stanowią wynagrodzenie za usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy kwoty projektów (grantów) wypłacane na rzecz Uczelni w związku z realizacją tego projektu nie stanowią wynagrodzenia za świadczone usługi w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT, stanowią natomiast formę dotacji, która nie ma bezpośredniego wpływu na cenę, a tym samym nie stanowią obrotu podlegającego opodatkowaniu na mocy art. 29 ust. 1.

Wybór tematu, stworzenie koncepcji realizacji grantu leży całkowicie po stronie Uczelni. Uczelnia otrzymuje wsparcie finansowe na podstawie konkursu. Uczelnia może złożyć do innych instytucji opracowany projekt badawczy w celu dofinansowania, jeżeli nie uzyskałaby wsparcia od Fundacji.

Wnioskodawca podkreśla, że projekt jest realizowany przez Uczelnię i Fundacja nie ingeruje w jego merytoryczny przebieg. Zgodnie z umową Fundacja sprawuje nadzór nad prawidłowością wydatkowania środków a raporty są składane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Środki niewykorzystane na potrzeby realizacji grantów podlegają zwrotowi do Fundacji. Wnioskodawca podkreśla również (§ 17 ust. 3 umowy), że postanowienia odnoszące się do zwrotu środków na rzecz Fundacji nie dotyczą przypadku, gdyby wykonano prace badawcze a osiągnięto rezultaty negatywne.

Jak wynika z powyższego przyznane granty nie przekładają się wprost na cenę towarów i usług dla otrzymującego dofinansowanie.

Biorąc pod uwagę powyższe zdaniem Wnioskodawcy, kwota dofinansowania wypłacona przez Fundację na rzecz Uczelni stanowi formę dotacji pozostającej bez wpływu na cenę i nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, a w związku z tym, że projekty wyłoniony jest w drodze konkursu, uczelnia nie świadczy na rzecz Fundacji usług naukowo – badawczych, ani innego rodzaju czynności w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwaną dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się co do zasady, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W świetle przytoczonej definicji można na gruncie podatku od towarów i usług mówić o świadczeniu usług, jeżeli poza samym świadczeniem istnieje również jego odbiorca (świadczeniobiorca, nabywca, konsument); opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają bowiem czynności wykonywane na rzecz podmiotu i osób trzecich.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. ustawy podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Z treści cytowanych przepisów wynika, iż w sytuacji gdy podatnik, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia.

Z okoliczności przedstawionych we wynika, że przedmiotowy projekt badawczy został wyłoniony do finansowania przez Fundację w drodze otwartego konkursu, a wyniki uzyskane w ramach niniejszego projektu badawczego są własnością obu stron.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku, uznać należy, że w danym przypadku, finansowania projektu badawczego ze środków pochodzących od podmiotu zewnętrznego mamy do czynienia z odpłatnymi usługami, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, istnieje bowiem beneficjent czynności wykonywanych w ramach projektu, czyli podmiot na rzecz którego następuje świadczenie. Odbiorcą (beneficjentem) czynności wykonanych przez Uczelnię w ramach projektu „Identyfikacja genów odpowiedzialnych za procesy patologiczne w rozwoju zmian demielinizacyjnych w stwardnieniu rozsianym” jest Fundacja, której wspólnie z Uczelnią przysługują prawa do projektu i wyników badań, a świadczenie polega na wytworzeniu (uzyskaniu) wyników projektu, natomiast fakt, iż środki przyznane zostały w drodze konkursu, a temat projektu nie został zaproponowany przez Fundację, jest w tym wypadku bez znaczenia.

Środki pieniężne otrzymane od Fundacji na realizację ww. projektu nie stanowią dotacji, subwencji, czy innej dopłaty o podobnym charakterze, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, lecz są w istocie zapłatą (wynagrodzeniem) za wykonaną usługę. Wnioskodawca jest zatem zobowiązany odprowadzić od otrzymanych środków podatek VAT, z uwagi na fakt, iż środki te stanowią zapłatę za odpłatną usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Jednocześnie organ podatkowy informuję, iż nie dokonuje analizy dokumentów załączonych do wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock