IPPP1/443-1165/14-2/AW | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie wyznaczenia do pełnienia funkcji członków zarządów spółek córek, członków zarządu Wnioskodawcy
IPPP1/443-1165/14-2/AWinterpretacja indywidualna
 1. czynności podlegające opodatkowaniu
 2. usługa nieodpłatna
 3. świadczenie nieodpłatne
 4. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2014 r. (data wpływu 6 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wyznaczenia do pełnienia funkcji członków zarządów spółek córek, członków zarządu Wnioskodawcy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wyznaczenia do pełnienia funkcji członków zarządów spółek córek, członków zarządu Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej „Spółka”) - jest jedynym udziałowcem lub akcjonariuszem 25 spółek kapitałowych (dalej „spółki-córki”), które już prowadzą lub będą prowadzić w przyszłości działalność w zakresie: produkcji biogazu rolniczego do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w systemie kogeneracji, jej dystrybucji, a także pozyskiwania lokalizacji (w tym nabywania nieruchomości) pod budowę biogazowni rolniczych i ich budowy, oraz obsługi serwisowej tych biogazowni. Przy czym zgodnie z przyjętym założeniem, każda ze spółek-córek Spółka ma być spółką celową, prowadzącą wyspecjalizowaną działalność w jednym z opisanych sektorów (zdecydowana większość z nich będzie spółkami produkującymi biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej w systemie kogeneracji).

Spółka jest spółką typu holdingową. Jej działalność ogranicza się do nabywania/obejmowania lub zbywania udziałów i akcji w zależnych od niej spółkach, pozyskiwania i udzielania finansowania dla całej grupy spółek oraz czerpania korzyści z posiadania tych udziałów (akcji), przede wszystkim w postaci dywidendy, a także wykonywania wszelkich uprawnień przysługujących udziałowcom lub akcjonariuszom. Natomiast Spółka nie prowadzi działalności w innym zakresie.

Obecnie Spółka planuje powierzyć niektórym z członków swojego Zarządu pełnienie funkcji członków zarządów w każdej z powyżej opisanych spółek, w których Spółka jest jedynym udziałowcem/akcjonariuszem. Należy dodać, że w żadnym przypadku osoby te (członkowie Zarządu Spółka) nie będą jedynymi członkami zarządu danej spółki-córki. Poza nimi w zarządach tych spółek zasiadać będą również inne osoby, odpowiadające, zgodnie z przyjętym założeniem, za działalność operacyjną danej spółki (członkowie Zarządu Spółka zasiadający w zarządzie poszczególnych spółek-córek odpowiadać będą za zarząd strategiczny - zapewnienie zgodności celów realizowanych przez daną spółkę z celami Grupy jako całości).

Zgodnie z przyjętym założeniem, członkowie Zarządu Spółka będący zarazem członkami zarządów jej spółek-córek nie będą uzyskiwali od tych spółek wynagrodzenia z tytułu pełnienia w nich funkcji członków Zarządu. Natomiast otrzymują oni wynagrodzenie z tego tytułu od Spółka, tzn. otrzymują oni wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu Spółka. Również Spółka nie będzie otrzymywać żadnego wynagrodzenia od spółek-córek w związku z powierzeniem członkom swojego Zarządu funkcji członków zarządów tych spółek.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku i wyznaczeniem członków Zarządu Spółka do pełnienia funkcji członków zarządów spółek-córek ma miejsce odpłatne świadczenie usług przez Spółka, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W związku z wyznaczeniem członków Zarządu Spółka do pełnienia funkcji członków zarządów spółek-córek nie ma miejsca odpłatne świadczenie usług przez Spółka podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Uzasadnienie

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług, którym zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Przy czym zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Mając powyższe na względzie, zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka nie będzie świadczyła na rzecz spółek-córek usług podlegających opodatkowaniu VAT na podstawie art. 8 ustawy o VAT.

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że w tej sytuacji w ogóle nie ma miejsca świadczenie ze strony Spółka na rzecz spółek-córek. Ustawa o VAT nie zawiera definicji „świadczenia”, wobec czego należy przyjąć, że posługuje się nim w znaczeniu przyjętym w prawie cywilnym, zgodnie z którym stanowi ono wykonanie zobowiązania - tj. zachowanie dłużnika, którego celem jest zaspokojenie interesu wierzyciela wyrażonego w treści zobowiązania. Tymczasem w niniejszej sprawie, po pierwsze, wyznaczenie (wybór) przez Spółka członka swojego Zarządu na członka zarządu spółki-córki nie stanowi wykonania żadnego zobowiązania Spółka wobec tej spółki. Spółka-córka nie jest uprawniona do żądania wyznaczenia ww. osoby na członka jej zarządu, a przy tym wyznaczając członka zarządu spółki-córki Spółka nie działa jako odrębny od tej spółki uczestnik obrotu gospodarczego (a przepisy ustawy o VAT regulują relacje między nimi), lecz jako udziałowiec/akcjonariusz tej spółki, wykonujący funkcje walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników. Wyznaczenie przez Spółka członka zarządu spółki-córki jest więc domeną stosunków wewnętrznych (w ramach tej ostatniej osoby prawnej), a nie relacji między dwoma odrębnymi podmiotami.

Po drugie zaś, wyznaczając swojego członka Zarządu (czyli osobę reprezentującą Spółka) na członka zarządu spółki-córki, której jest jedynym akcjonariuszem, Spółka nie działa w celu zapewnienia korzyści spółce-córce, ale przede wszystkim swojej własnej - zapewnienie efektywnego zarządu spółki-córki powinno przełożyć się na wymierne korzyści samej Spółka (przede wszystkim w postaci dywidendy). Innymi słowy, Spółka przede wszystkim działa w celu zaspokojenia swojego własnego interesu, a nie interesu spółki-córki.

Z tego względu nie można uznać, że dochodzi tutaj do jakiegokolwiek świadczenia ze strony Spółka na rzecz spółki-córki - co wyklucza możliwość uznania, że ma tutaj miejsce świadczenie usług przez Spółka w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT. Na marginesie można dodać, że wniosek ten potwierdza fakt, że zgodnie z utrwalonym poglądem, w przypadku pełnienia funkcji członka zarządu spółki kapitałowej przez jej wspólnika (lub przez osobę go reprezentującą, w przypadku wspólnika niebędącego osobą fizyczną) bez wynagrodzenia spółka ta nie uzyskuje przychodu z nieodpłatnych świadczeń.

Niemniej jednak, na wypadek uznania, że w przedstawionej sytuacji ma miejsce świadczenie usług przez Spółka na rzecz spółek-córek, należy stwierdzić, że nie jest ono objęte zakresem zastosowania art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Zgodnie z nim, nieodpłatne świadczenie usług inne niż polegające na oddaniu do używania towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika, podlega opodatkowaniu VAT tylko wówczas, gdy następuje „do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika”.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na to, że art. 8 ust 2 ustawy o VAT stanowi implementację do polskich przepisów regulacji art. 26 ust. 1 Dyrektywy Rady UE 112/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE nr 347 ze zm.) - w związku z czym powinien być on interpretowany w taki sposób, aby zapewnić jego zgodność z przywołanym przepisem Dyrektywy. Zgodnie z nim „Za odpłatne świadczenie usług uznaje się każdą z następujących czynności:

 1. użycie towarów stanowiących część majątku przedsiębiorstwa do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników lub, bardziej ogólnie, do celów innych niż działalność jego przedsiębiorstwa, w przypadkach kiedy VAT od takich towarów podlegał w całości lub w części odliczeniu;
 2. nieodpłatne świadczenie usług przez podatnika na prywatny użytek jego lub jego pracowników, lub hardziej ogólnie, do celów innych niż działalność jego przedsiębiorstwa.”

Na gruncie art. 26 ust. 1 Dyrektywy 112/2006 - z którą co do zasady powinien być zgodny art. 8 ust. 2 ustawy o VAT - warunkiem opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług jest więc świadczenie ich „do celów innych niż działalność jego przedsiębiorstwa”, podczas gdy w myśl art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, warunkiem tym jest świadczenie ich „do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika”. W celu zachowania zgodności art. 8 ust 2 ustawy o VAT z Dyrektywą należy zatem użyte w nim pojęcie „działalności gospodarczej” interpretować właśnie jako działalność przedsiębiorstwa podatnika. Innymi słowy, pojęcie to należy rozumieć względnie szeroko. Dodatkowo trzeba mieć na względzie, że art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, wprowadzający swoistą fikcję prawną, polegającą na zrównaniu z czynnościami odpłatnymi pewnych kategorii czynności nieodpłatnych, ma charakter wyjątkowy i powinien być interpretowany w sposób zawężający.

Uwzględniając powyższe, należy stwierdzić, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą (co potwierdza fakt, że w Polskiej Klasyfikacji Działalności sklasyfikowana jest również „Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych” (PKD 70.10.Z) - obejmującą m.in. kontrolowanie i zarządzanie innymi spółkami lub przedsiębiorstwami, planowanie strategiczne lub organizacyjne oraz procesy podejmowania decyzji). Co za tym idzie, posiada ona status przedsiębiorcy, jak również posiada ona przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu cywilnego, tj. zespół składników materialnych i niematerialnych służących do prowadzenia tej działalności gospodarczej - jak również prowadzi przedsiębiorstwo (w znaczeniu funkcjonalnym).

Wszelkie działania służące podstawowej działalności Spółka, polegającej na kontrolowaniu spółek zależnych i czerpaniu z tego tytułu korzyści, np. w postaci dywidendy, są więc działaniami służącymi celom działalności jej przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 26 ust. 1 Dyrektywy - czyli celom „działalności gospodarczej” w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

Mając powyższe na uwadze, należy zatem stwierdzić, że wyznaczenie członków Zarządu Spółka na członków zarządów jej spółek-córek bezpośrednio służy powyższym celom; ma ono bowiem na celu zapewnienie efektywnego zarządu spółki-córki, co powinno przełożyć się na wymierne korzyści samej Spółka (przede wszystkim w postaci dywidendy).

W konsekwencji, nawet jeśli mamy tutaj do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem usług przez Spółka na rzecz spółek-córek, to służy ono celom działalności jej przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 26 ust. 1 Dyrektywy - czyli celom „działalności gospodarczej” w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. W konsekwencji nie podlega ono opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przemawia to za uznaniem za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa o podatku od towarów i usług zalicza do grona usług każde świadczenie niebędące dostawą towarów. Z powyższego jednoznacznie wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 8 ust. 2 ustawy, w pewnych, ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy - za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zatem, by uznać dane świadczenie za opodatkowane podatkiem VAT musi ono być odpłatne w myśl art. 8 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, bądź też nieodpłatne, ale spełniające warunki wynikające z art. 8 ust. 2 ustawy. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie podlega opodatkowaniu, w świetle art. 8 ust. 2 ustawy, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia.

Zatem opodatkowaniu podlegać powinno, jako odpłatne świadczenie usług, użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza (w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników), jeżeli przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, w całości lub w części, przy nabyciu tych towarów, ich imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych. Tylko łączne zaistnienie ww. przesłanek umożliwia zastosowanie fikcji prawnej i objęcie zakresem opodatkowania VAT usług świadczonych nieodpłatnie. Jeśli jeden z tych warunków nie jest spełniony Wnioskodawca nie powinien opodatkowywać takiego nieodpłatnego świadczenia usług.

Zauważyć należy, że dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej przepisu istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują.

Ponadto wskazać należy, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega nieodpłatne świadczenie usług (inne niż wskazane w pkt 1) na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika, bez względu na to czy podatnikowi przysługiwało, czy też nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają zatem wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Podkreślić należy, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega nieodpłatne świadczenie usług na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika, bez względu na to czy podatnikowi przysługiwało, czy też nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Nie każda zatem czynność dokonana przez podmiot będący podatnikiem, będzie podlegać opodatkowaniu. Status bycia podatnikiem podatku od towarów i usług nie powoduje automatycznie rozciągnięcia skutków podatkowych na całą sferę aktywności danego podmiotu.

Zatem za działalność rodzącą obowiązki w podatku od towarów i usług, należy uznać tylko tę działalność, którą można zidentyfikować i zaliczyć do zawodowej płaszczyzny jednostki.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest jedynym udziałowcem lub akcjonariuszem 25 spółek kapitałowych, które już prowadzą bądź będą prowadzić w przyszłości działalność w zakresie produkcji biogazu rolniczego do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, jej dystrybucji a także pozyskiwania lokalizacji pod budowę biogazowni rolniczych i ich budowy, oraz obsługi serwisowej tych biogazowni. Działalność Wnioskodawcy ogranicza się do nabywania/obejmowania lub zbywania udziałów i akcji w zależnych od niej spółkach, pozyskiwania i udzielania finansowania dla cełej grupy spółek oraz czerpania korzyści z posiadania tych udziałów (akcji), przede wszystkim w postaci dywidendy, a także wykonywania wszelkich uprawnień przysługujących udziałowcom lub akcjonariuszom. Zainteresowany nie prowadzi działalności w innym zakresie.

Wnioskodawca planuje powierzyć niektórym z członków swojego zarządu pełnienie funkcji członków zarządów w każdej z opisanych spółek w których jest jedynym udziałowcem/akcjonariuszem. W zarządach tych spółek będą zasiadać również inne osoby, odpowiadające za działalność danej spółki. W opisie sprawy Zainteresowany wskazał, że członkowie zarządu Wnioskodawcy będący zarazem członkami zarządów spółek-córek nie będą uzyskiwali od tych spółek wynagrodzenia z tytułu pełnienia w nich funkcji członków zarządu. Otrzymają wynagrodzenie od Wnioskodawcy za pełnienie funkcji członków zarządu Zainteresowanego. Ponadto ze stanu sprawy wynika, że również Wnioskodawca nie otrzyma od spółek-córek żadnego wynagrodzenia w związku z powierzeniem członkom swojego zarządu funkcji członków zarządu w spółkach zależnych.

W związku z przedstawionym opisem sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy wyznaczenie członków zarządu Spółki do pełnienia funkcji członków zarządów spółek-córek będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Należy powtórzyć, że aby uznać dane świadczenie za opodatkowane podatkiem VAT musi ono być odpłatne w myśl art. 8 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, bądź też nieodpłatne, ale spełniające warunki wynikające z art. 8 ust. 2 ustawy. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Dla ustalenia, czy konkretne nieodpłatne świadczenie podlega opodatkowaniu, w świetle art. 8 ust. 2 ustawy, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia.

W rozpatrywanej sprawie należy rozstrzygnąć kwestię, jakiego rodzaju związek ma nieodpłatne oddelegowanie pracowników Spółki do pełnienia funkcji członków zarządu spółki zależnej z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą.

Przez świadczenie usług niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą należy rozumieć takie świadczenie usług, które odbywa się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności. Natomiast przez usługi związane z prowadzeniem działalności, należy rozumieć te usługi, które są wykonywane nieodpłatnie w związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej podmiotu, potrzebami związanymi z jej funkcjonowaniem. W tym więc aspekcie winny być rozpatrywane działania podejmowane przez podmiot. A zatem, jeśli podjęte przez podmiot działania mają na celu przyniesienie korzyści prowadzonej działalności gospodarczej, tym samym są związane z jej prowadzeniem, a więc, jak to określa art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W treści wniosku Spółka wskazała, że powierzenie niektórym członkom zarządu pełnienia funkcji członka zarządu spółek-córek ma na celu efektywne zarządzanie tymi spółkami i jest związane z działalnością gospodarczą Zainteresowanego, gdyż wiąże się z możliwością uzyskania w przyszłości przychodów w postaci dywidendy, przychodu z odpłatnego zbycia udziałów i akcji w spółkach zależnych.

Należy zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług, ani przepisy wykonawcze do niej nie definiują pojęcia „dywidenda”. Zatem w celu jego zdefiniowania należy odwołać się do słownika języka polskiego. Zgodnie z definicją słownikową, zawartą w internetowym słowniku języka polskiego (http://sjp.pwn.pl), słowo dywidenda oznacza „część rocznego zysku spółki akcyjnej dzielona między akcjonariuszy odpowiednio do posiadanych przez nich akcji”.

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.), wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, z uwzględnieniem przepisu art. 195 § 1. Umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku, z uwzględnieniem przepisów art. 192-197. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów.

Stosownie do treści art. 347 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Statut może przewidywać inny sposób podziału zysku, z uwzględnieniem art. 348, art. 349, art. 351 § 4 oraz art. 353.

Zatem dywidenda jest formą partycypowania przez akcjonariuszy w zysku rocznym spółki. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zyskach spółki, której akcji jest posiadaczem, pod warunkiem przeznaczenia go uchwałą walnego zgromadzenia do wypłaty. Wypłata dywidendy jest jednostronnym świadczeniem spółki na rzecz akcjonariusza.

Ustawodawca, między innymi w cytowanym art. 8 oraz art. 15 ustawy, powołuje pojęcia wartości niematerialnych i materialnych, jednakże ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera legalnej definicji, tj. definicji ustalającej w sposób wiążący rozumienie tego pojęcia na użytek powyższej ustawy.

Udziałem w spółce jest ogół praw i obowiązków wspólnika. Chodzi tu zarówno o prawa i obowiązki majątkowe, np.: prawo do podziału i wypłaty zysku, prawo do odsetek od udziału, prawo do wypłaty udziału w razie wystąpienia ze spółki, obowiązek wniesienia wkładu, obowiązek uczestniczenia w stratach, jak i prawa i obowiązki niemajątkowe, np.: prawo do reprezentowania spółki, prawo do prowadzenia jej spraw, prawo do zasięgania informacji o stanie majątku i interesów spółki, prawo do przeglądania ksiąg i dokumentów spółki, prawo do wypowiedzenia umowy spółki, prawo żądania rozwiązania spółki, obowiązek prowadzenia spraw spółki, obowiązek lojalności.

Udział w spółce posiadającej osobowość prawną jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem transakcji (prawo zbywalne), nie mieści się jednak ani w definicji towarów, ani usług w rozumieniu ustawy.

Kwestia, czy za działalność gospodarczą można uznać działalność polegającą na posiadaniu i sprzedaży akcji oraz udziałów była przedmiotem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Posiłkując się tym orzecznictwem należy stwierdzić, że co do zasady powyższe czynności nie stanowią działalności gospodarczej, a zatem podmiot dokonujący tych czynności nie ma statusu podatnika, nawet jeżeli z tytułu innej działalności jest podatnikiem.

Z uwagi na wskazane wyjaśnienia nie można zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, że wyznaczenie członków zarządu do pełnienia funkcji członków zarządów spółek-córek jest związane z działalnością gospodarczą Spółki. Nie można bowiem uznać za taką działalność czynności polegającej na uzyskaniu przychodu w postaci dywidendy. Należy wskazać, że Wnioskodawca uzyskujący owe przychody nie ma statusu podatnika, nawet jeżeli z tytułu innej działalności jest podatnikiem, a tym samym np. wypłaty dywidendy nie można utożsamiać z prowadzoną działalnością.

Zatem nieodpłatne wyznaczenie członków zarządu Spółki do pełnienia funkcji członków zarządu spółek zależnych, nie będzie związane z działalnością gospodarczą Spółki, nie będzie się wpisywać w cel prowadzonej działalności gospodarczej Spółki dominującej.

Skoro opisane nieodpłatne wyznaczenie członków zarządu Spółki do pełnienia funkcji członków zarządu spółek-córek nie będzie związane z działalnością gospodarczą Zainteresowanego, to spełnione zostaną tym samym warunki wynikające z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, aby uznać nieodpłatne świadczenie usług za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu.

Zatem, z uwagi na fakt, że nieodpłatne usługi polegające na wyznaczeniu członków zarządu Spółki do pełnienia funkcji członków zarządu spółek-córek, nie będą związane z prowadzoną działalnością przez Zainteresowanego, podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym Wnioskodawca zaprezentował nieprawidłowe stanowisko w sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności podlegające opodatkowaniu
IPPP1/443-958/14-2/AW | Interpretacja indywidualna

usługa nieodpłatna
ITPP2/443-162/14/RS | Interpretacja indywidualna

świadczenie nieodpłatne
IBPBII/1/415-350/14/ASz | Interpretacja indywidualna

świadczenie usług
IBPP2/443-561/14/AB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.