IPPB1/415-492/12-3/IF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
2. Czy wynagrodzenie za świadczenie na rzecz Spółki usług doradczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c PIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10.05.2012 r. (data wpływu 14.05.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania 19% podatkiem liniowym, dochodów uzyskanych przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia usług doradztwa w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14.05.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego do osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania 19% podatkiem liniowym, dochodów uzyskanych przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia usług doradztwa w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca do dnia 31 grudnia 2011 r. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce S. S.A. (dalej jako Spółka” lub „S.”) na stanowisku Wice Prezes Zarządu - Dyrektor Handlowy. W ramach stosunku pracy Wnioskodawca wykonywał zarówno obowiązki o charakterze zarządczym jak i obowiązki z zakresu szeroko pojętego doradztwa gospodarczego.

Do obowiązków pracowniczych Wnioskodawcy jako Dyrektora Handlowego należały następujące czynności o charakterze zarządczym:

 • bieżący nadzór nad pracą i udzielanie wytycznych podległym mu bezpośrednio pracownikom Działu Handlowego,
 • bieżący nadzór nad działalnością Spółki w zakresie operacji handlowych,
 • bieżący nadzór nad realizacją umów z kontrahentami,
 • realizowanie polityki handlowej Spółki,
 • zatwierdzanie warunków handlowych kluczowych kontraktów,
 • podejmowanie kluczowych dla Spółki decyzji inwestycyjnych,
 • podejmowanie kluczowych decyzji personalnych,
 • podejmowanie decyzji oraz wyrażania zgody na rozporządzanie majątkiem Spółki,
 • podejmowanie innych decyzji dotyczących gospodarowania zasobami materialnymi i niematerialnymi Spółki.

Do obowiązków pracowniczych Wnioskodawcy o charakterze stricte analitycznym i doradczym (formułowanie niewiążących opinii i zaleceń w oparciu o wiedzę ekspercką Wnioskodawcy), należało w szczególności:

 • dokonywanie analiz rynku, ukierunkowanych na identyfikację nowych klientów i produktów;
 • dokonywanie analiz dotyczących decyzji inwestycyjnych we współpracy z Dyrektorem Finansowym i Dyrektorem Operacyjnym;
 • dokonywanie bieżącej analizy danych finansowych Spółki we współpracy z Dyrektorem Finansowym;
 • dokonywanie bieżącej analizy raportów technicznych dotyczących jakości świadczonych przez Spółkę usług, we współpracy z Dyrektorem Operacyjnym;
 • utrzymywanie kontaktów z klientami Spółki, we współpracy z Dyrektorem Generalnym,
 • dokonywanie analizy marketingowej we współpracy z Szefem Marketingu;
 • konsultacje z Dyrektorem Personalnym oraz kierownikami właściwych komórek organizacyjnych w kwestii polityki personalnej Spółki,
 • konsultacje w zakresie IT oraz wdrażanych technologii Informatycznych.

Prawno - handlową podstawą pełnienia przez Wnioskodawcę funkcji Wice Prezesa Zarządu jest uchwała Rady Nadzorczej z dnia 28 października 2011 r. Ww. uchwała nie określa wynagrodzenia za sprawowanie funkcji Wice Prezesa Zarządu. Do dnia 31 grudnia 2011 r. zakres obowiązków Wnioskodawcy jako Prezesa Zarządu oraz wynagrodzenie precyzowała ww. umowa o pracę.

Zgodnie z Umową Spółki, do składania oświadczeń woli w imieniu S. upoważnieni są:

(i) Prezes Zarządu działający samodzielnie;
(ii) dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub
(iii) jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem. Wnioskodawca może więc reprezentować Spółkę jedynie wspólnie z innym członkiem zarządu lub prokurentem.

W związku ze zmianami korporacyjnymi w Spółce, w tym w szczególności w związku z pozyskaniem nowego inwestora, od dnia 1 stycznia 2012 r. zmianie uległy zasady współpracy oraz wynagradzania kluczowych menedżerów, w tym Wnioskodawcy, które przedstawione zostały poniżej.

Po pierwsze, obowiązki Wnioskodawcy o charakterze zarządczym i doradczym, opisane według klucza wskazanego powyżej, zostały formalnie wyodrębnione poprzez zawarcie dwóch odrębnych umów cywilnoprawnych.

Świadczenie usług o charakterze zarządczym, od dnia 1 stycznia 2012 r. reguluje Kontrakt Menadżerski zawarty między Spółką i Wnioskodawcą. Kontrakt Menedżerski reguluje, w szczególności:

(i) zakres obowiązków - zgodny z zakresem świadczeń o charakterze zarządczym wskazanym powyżej dla umowy o pracę,

(ii) wysokość miesięcznego wynagrodzenia i kwestię premii,

(iii) termin płatności wynagrodzenia,

(iv) okres wypowiedzenia,

(v) minimalny wymiar dyspozycyjności menedżera.

Wnioskodawca wybrał Kontrakt Menedżerski jako tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. W związku z tym, Wnioskodawca zobowiązał Spółkę do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu Kontraktu Menedżerskiego, a Spółka to zobowiązanie przyjęła, co potwierdza brzmienie § 3 ust. 2 Kontraktu Menedżerskiego.

Kontrakt Menedżerki reguluje również kwestię odpowiedzialności Wnioskodawcy wobec Spółki, analogicznie do zasad wynikających z Kodeksu pracy (Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 1998, Nr 21, poz. 94 ze zm.) (art. 119) tj. Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec Spółki za czynności wykonywane na podstawie Kontraktu Menedżerskiego do wysokości kwoty 3-miesięcznego wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy. W przypadku, gdyby szkoda powstała z winy umyślnej Wnioskodawcy, odpowiedzialność za szkodę jest pełna. Kontrakt Menedżerski nie zawiera postanowień regulujących odpowiedzialność Wnioskodawcy wobec osób trzecich, odsyłając w tym zakresie do przepisów prawa cywilnego (podobnie jak w przypadku innych kwestii nieuregulowanych w Kontrakcie Menadżerskim).

Usługi o charakterze doradczym świadczone są przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej w dniu 1 stycznia 2012 r. Umowa o świadczenie usług doradczych została zawarta przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Umowa o świadczenie usług doradczych reguluje w szczególności:

(i) zakres usług - zgodny z zakresem usług o charakterze doradczym wskazanym powyżej dla umowy o pracę,

(ii) kwestie miesięcznego wynagrodzenia i prawo do premii,

(iii) okres wypowiedzenia,

(iv) minimalny wymiar dyspozycyjności doradcy,

(v) okres trwania umowy,

(vi) poufność,

(vii) zakaz konkurencji,

(viii) kwestie własności intelektualnej.

Zgodnie z umową, Wnioskodawca odpowiada wobec Spółki za czynności wykonywane na jej podstawie do wysokości trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia, przy czym ograniczenie to nie dotyczy winy umyślnej. Kwestia odpowiedzialności wobec osób trzecich nie jest uregulowana umową. Tym samym znajdują do nich zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa cywilnego.

Przed dniem uzyskania pierwszego przychodu Wnioskodawca złożył właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c PIT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie doradztwa, Wnioskodawca wykonuje usługi również na rzecz podmiotów innych niż Spółka.

Zgodnie z wolą stron, zarówno czynności z zakresu doradztwa jak i zarządzania nie będą wykonywane pod kierownictwem zlecającego te czynności, Spółka nie będzie narzucać też czasu i miejsca wykonywania usług z zastrzeżeniem, iż Wnioskodawca zobowiązał się w obu przypadkach do minimum trzech sześciogodzinnych wizyt w tygodniu w siedzibie Spółki w wybranym przez siebie czasie.

Powyżej wskazane umowy doradcza i zarządcza „zastąpiły” dotychczasową umowę o pracę która została rozwiązana z dniem 31 grudnia 2011 r.

Pomimo powyższych zmian umownych, z punktu widzenia prawno - handlowego Wnioskodawca nadal pozostaje członkiem zarządu Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
 1. Czy wynagrodzenie za świadczenie usług zarządczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, jest przychodem z działalności wykowanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 9 PIT, a dochód z tego źródła opodatkowany jest wg skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 PIT...
 2. Czy wynagrodzenie za świadczenie na rzecz Spółki usług doradczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c PIT...

Odpowiedź na pytanie drugie stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Wniosek Pana w zakresie pytania pierwszego zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi doradcze świadczone na rzecz Spółki w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane w roku 2012 i latach następnych wg zasad wskazanych w art. 30c PIT (19% podatek liniowy) jeśli Wnioskodawca:

(i) rozwiązał istniejący stosunek pracy do 31 grudnia 2011 r.,

(ii) podjął pozarolniczą działalność gospodarczą w 2011 r. a przed dniem jej rozpoczęcia powiadomił właściwy urząd skarbowy o wyborze tego sposobu opodatkowania.

Powyższe wynika w opinii Wnioskodawcy z następujących przepisów prawa.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 PIT źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z treścią definicji zawartej w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

(i) wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa;

(ii) polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż;

(iii) polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie z art. 5b ust. 1 PIT za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

(i) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

(ii) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

(iii) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Stosownie do zapisu art. 9a ust. 1 powołanej ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba ze podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Opodatkowanie podatkiem liniowym normują przepisy art. 9a i art. 30c PIT. Zgodnie z art. 9a ust. 2 PIT, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku obowiązani są do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego — do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Z kolei w myśl art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Należy podkreślić, iż z dniem 20 maja 2010 r. uchylono art. 5a ust. 3 pkt 1 PIT przewidujący, iż podatnicy nie mieli możliwości wyboru podatku liniowego, także jeśli świadczyli usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w roku podatkowym poprzedzającym rok w którym zdecydowali o świadczeniu na jego rzecz usług w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę wolę ustawodawcy wyrażoną ustawą nowelizującą PIT (ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 10.75.473), należy jednoznacznie stwierdzić, iż Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do opodatkowania podatkiem liniowym usług doradczych świadczonych na rzecz Spółki w 2012 r. pod warunkiem rozpoczęcia działalności gospodarczej w 2011 r. i złożenia w terminie oświadczenia o którym mowa w art. 5a ust. 2 PIT.

W opinii Wnioskodawcy nie budzi również wątpliwości okoliczność, iż w świetle przedstawionego stanu faktycznego usługi doradcze mieścić się będą w definicji pozarolniczej działalności gospodarczej z art. 5a pkt 6 PIT. Co więcej, zdaniem Wnioskodawcy w omawianym zdarzeniu przyszłym nie są spełnione przesłanki, o których mowa w art. 5b ust. 1 PIT tj. w szczególności w omawianym przypadku nie istnieje stosunek podporządkowania (kierownictwa) pomiędzy Wnioskodawcą, a Spółką (wynika to nie tylko z treści umowy o świadczenie usług ale również ze specyfiki wykonywanych usług) oraz Wnioskodawca ponosić będzie ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy źródłami przychodów jest:

 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 tej ustawy za działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą, uważa się działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do treści przepisu art. 9a ust. 1 wyżej powołanej ustawy, dochody osiągnięte przez podatników z pozarolniczej działalności gospodarczej, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu (art. 9a ust. 2 ww. ustawy).

W myśl art. 30c ww. ustawy (w stanie prawnym obowiązującym od 01.01.2011 r.), podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Zgodnie z art. 9a ust. 3 ww. ustawy jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

 1. uchylony
 2. wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Z treści powołanych powyżej uregulowań prawnych wynika, że możliwości wyboru sposobu opodatkowania 19% podatkiem liniowym pozbawieni zostali podatnicy, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyskują przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, a usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik wykonywał na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w roku podatkowym w ramach stosunku pracy.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca do 31.12.2011 r. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce. W ramach stosunku pracy Wnioskodawca wykonywał zarówno obowiązki o charakterze zarządczym jak i obowiązki z zakresu szeroko pojętego doradztwa gospodarczego. W związku ze zmianami korporacyjnymi w Spółce od dnia 1 stycznia 2012 r. zmianie uległy zasady współpracy oraz wynagradzania kluczowych menedżerów, w tym Wnioskodawcy. Obowiązki Wnioskodawcy o charakterze zarządczym i doradczym zostały formalnie wyodrębnione poprzez zawarcie dwóch odrębnych umów cywilnoprawnych.

Świadczenie usług o charakterze zarządczym zostały zawarte między Spółką i Wnioskodawcą w ramach Kontraktu Menedżerskiego. Umowa o świadczenie usług doradczych została zawarta przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Każda z tych umów odrębnie określa zakres świadczonych usług oraz wynagrodzenie za świadczone usługi. Każda z umów definiując zakres świadczonych usług obejmuje w szczególności czynności wykonywane obecnie na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z wolą stron zarówno czynności z zakresu doradztwa jak i zarządzania nie będą wykonywane pod kierownictwem zlecającego te czynności, Spółka nie będzie narzucać też czasu i miejsca wykonywania usług.

O kwalifikacji wykonywanej działalności na gruncie prawa podatkowego do poszczególnego źródła przychodu decyduje rzeczywisty charakter wykonywanej działalności (faktyczny zakres świadczonych usług).

Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem – zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

W przypadku kiedy Wnioskodawca w ramach usług doradztwa nie będzie wykonywał żadnych czynności kierowania (zarządzania), a jedynie szereg czynności których istotą jest doradztwo, należy uznać, iż przedmiotowych usług nie można kwalifikować jako uzyskiwanych w ramach kontraktu menadżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy też umowy o podobnym charakterze.

Stwierdzić zatem należy, iż usługi doradcze w zakresie opisanym we wniosku można zakwalifikować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż przychody ze świadczenia usług doradczych w zakresie opisanym we wniosku należy zakwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Uzyskiwane z tego tytułu dochody mogą z ww. zastrzeżeniem być opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.