ILPP5/4512-1-230/15-2/AI | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy do limitu wartości sprzedaży, o którym mowa w art. 113 ust. l ustawy o VAT, Wnioskodawca powinien wliczać jedynie wartość wynagrodzenia należnego od organizatora za przyjmowanie wpisowego.
ILPP5/4512-1-230/15-2/AIinterpretacja indywidualna
 1. limit
 2. limit obrotu
 3. obrót
 4. podstawa opodatkowania
 5. zwolnienia podmiotowe
 6. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2015 r. (data wpływu 2 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy do limitu wartości sprzedaży, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawca powinien wliczać jedynie wartość wynagrodzenia należnego od organizatora za przyjmowanie wpisowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy do limitu wartości sprzedaży, o którym mowa w art. 113 ust. l ustawy o VAT, Wnioskodawca powinien wliczać jedynie wartość wynagrodzenia należnego od organizatora za przyjmowanie wpisowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT) zwolnionym na podstawie art. 113 ust. l ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.; dalej: ustawa o VAT), prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w branży sportowej.

Wnioskodawca planuje rozszerzyć zakres świadczonych przez siebie usług o usługę polegającą na elektronicznym pomiarze czasu na zawodach sportowych, takich jak np. biegi czy triathlony oraz o usługę pośrednictwa w zapisach na zawody sportowe (nie będąc przy tym organizatorem tych zawodów) poprzez udostępnienie swojej strony internetowej, poprzez którą chętne osoby będą mogły zapisać się na zawody/zgłosić swój udział w zawodach.

Poprzez stronę internetową Wnioskodawcy, osoba chętna do udziału w zawodach sportowych (dalej: Zawodnik) będzie mogła dokonać przelewu określonej kwoty pieniędzy za przyszły udział w zawodach (dalej: Wpisowe). Wnioskodawca będzie przyjmował Wpisowe od Zawodnika na rzecz i w imieniu Organizatora zawodów sportowych. Wpisowe przyjmowane będą poprzez niezależny i niepowiązany z Wnioskodawcą podmiot trzeci, prowadzący serwis internetowy świadczący usługi profesjonalnego systemu autoryzacji, rozliczeń i płatności, np. serwis Przelewy24.pl (dalej: Partner). Wpłata Wpisowego przez Zawodnika dokonywana przez stronę internetową Wnioskodawcy będzie trafiała na rachunek bankowy Wnioskodawcy za pośrednictwem Partnera. Partner pobierze prowizję od każdej wpłaty Wpisowego w wysokości ustalonej w umowie (np. l,9%). Na koniec miesiąca lub na życzenie Wnioskodawcy, Partner będzie wystawiał fakturę na Wnioskodawcę dokumentującą pobraną prowizję Partnera. Wnioskodawca przelewa na własny rachunek bankowy całość środków zebranych na rachunku Partnera, umniejszoną wcześniej o prowizję Partnera.

Rozliczenia Wnioskodawcy z Organizatorem będą odbywały się w dwojaki sposób:

Opcja nr 1

Wnioskodawca przeleje z własnego rachunku bankowego zebrane od Zawodników Wpisowe na rachunek bankowy Organizatora zawodów sportowych, umniejszając je o kwotę własnej prowizji o wysokości ustalonej wcześniej z organizatorem (np. 3%), będącej wynagrodzeniem Wnioskodawcy za świadczenie usługi pośrednictwa w przyjmowaniu Wpisowego (dalej: Wynagrodzenie). Wnioskodawca wystawi na rzecz Organizatora rachunek jedynie na kwotę Wynagrodzenia.

Opcja nr 2

Wnioskodawca przeleje całość zgromadzonych Wpisowych zebranych od Zawodników (pomniejszonych o prowizję Partnera) na rachunek bankowy Organizatora, który następnie wypłaci Wnioskodawcy ustalone Wynagrodzenie, w wysokości np. 3% od zebranych Wpisowych na podstawie wystawionego przez Wnioskodawcę rachunku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy do limitu wartości sprzedaży, o którym mowa w art. 113 ust. l ustawy o VAT, Wnioskodawca powinien wliczać jedynie wartość Wynagrodzenia należnego od Organizatora za przyjmowanie Wpisowego, a nie całą kwotę Wpisowego, którą uiszcza Zawodnik (i która następnie trafia na rzecz Organizatora)...

Zdaniem Wnioskodawcy, do limitu wartości sprzedaży, o którym mowa w art. 113 ust. l ustawy o VAT, Wnioskodawca powinien wliczać jedynie wartość Wynagrodzenia należnego od Organizatora za przyjmowanie Wpisowego, a nie całą kwotę Wpisowego, którą uiszcza Zawodnik.

Zgodnie z art. 15 ust. l i ust. 2 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast, zgodnie z art. 5 ust. l ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: VAT) podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z kolei, zgodnie z art. 7 ust. l ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. l pkt l, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast art. 8 ust. l ustawy o VAT stanowi, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. l pkt l, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Ponadto, zgodnie z art. 29a ust. l ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Stosownie do art. 29a ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Ponadto art. 113 ust. l ustawy o VAT stanowi, że zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

W przypadku transakcji przebiegających według schematu opisanego w Opcji nr l, Wnioskodawca będzie otrzymywał kwotę wpłaconą przez Zawodnika pomniejszoną o prowizję Partnera, z której to kwoty zaledwie część (np. 3%) stanowi Wynagrodzenie Wnioskodawcy w zamian za przyjmowanie Wpisowego. Z otrzymanej od Partnera kwoty, Wnioskodawca większość będzie przekazywał Organizatorowi, który jako usługobiorca Wnioskodawcy, wyrazi zgodę na pobranie Wynagrodzenia przez Wnioskodawcę z kwoty Wpisowego. Wnioskodawca nie może rozporządzać kwotą wpisowego, ponieważ jest jedynie pośrednikiem pomiędzy wpłacającym Zawodnikiem a Organizatorem. Kwota, którą pobierze Wnioskodawca, jest Wynagrodzeniem od Organizatora za elektroniczne przyjęcie Wpisowego.

Natomiast w przypadku transakcji przebiegających według schematu opisanego w Opcji nr 2, Wnioskodawca przekaże Organizatorowi całą kwotę Wpisowego (pomniejszoną o prowizję Partnera), po czym dopiero od Organizatora otrzyma należne mu Wynagrodzenie za przyjmowanie wpisowego w wysokości np. 3% od przekazanych Organizatorowi środków. W związku z tym, należy uznać, że pieniądze, które Wnioskodawca przeleje na rachunek bankowy Organizatora, nigdy nie były jego własnością ani obrotem oraz nie miał prawa do rozporządzania nimi jak właściciel. Dopiero otrzymane później Wynagrodzenie za świadczenie usługi przyjmowania wpłat od Zawodników, będzie zapłatą za usługę.

Przedstawione stanowisko Wnioskodawcy potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 kwietnia 2015 r. o sygn. IPPP1/4512-319/15-2/AW, w której organ stwierdził: „Zatem w omawianej sprawie czynności podejmowane przez Wnioskodawcę polegające na – wyszukiwaniu towarów na zagranicznych portalach, zamieszczaniu informacji o tych towarach na różnych serwisach internetowych, przekazaniu sprzedawcy towaru otrzymanej od klienta kwoty stanowiącej cenę za towar – należy uznać za usługi pośrednictwa. Z tytułu świadczenia tych usług Wnioskodawca otrzyma od klienta wynagrodzenie. Zatem podstawą opodatkowania z tytułu świadczenia usług pośrednictwa zgodnie z art. 29a ust. l ustawy, będzie kwota jaką otrzyma Zainteresowany od klienta w związku z wykonaniem na jego rzecz usług pośrednictwa w sprzedaży towarów. Kwota stanowiąca cenę za towar, którą Wnioskodawca przekaże Sprzedawcy nie będzie wchodzić do podstawy opodatkowania świadczonych usług pośrednictwa, gdyż będzie to wynagrodzenie sprzedawcy z tytułu dokonanej przez niego na rzecz klienta dostawy towarów”.

Mając na uwadze opisane zdarzenie przyszłe oraz przepisy ustawy o VAT, w szczególności art. 29a ust. 7 pkt 3 i art. 113 ust. 1, w ocenie Wnioskodawcy, kwotą liczoną do wartości sprzedaży 150.000 zł w rozumieniu art. 113 ust. l ustawy o VAT, jest jedynie ustalona kwota należna za usługę przyjęcia Wpisowego, tj. Wynagrodzenie Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto, zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego. W szczególności istotna dla przyjętego rozstrzygnięcia była informacja wskazana przez Wnioskodawcę, że „(...) Wnioskodawca będzie przyjmował Wpisowe od Zawodnika na rzecz i w imieniu Organizatora zawodów sportowych. (...)”. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.