ILPP1/443-742/14-2/JSK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania rozliczeń w ramach systemu zarządzania płynnością finansową

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2014 r. (data wpływu 22 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania rozliczeń w ramach systemu zarządzania płynnością finansową (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania rozliczeń w ramach systemu zarządzania płynnością finansową (pytanie oznaczone we wniosku nr 1).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej jako: Spółka, Zainteresowany lub Wnioskodawca) jest członkiem międzynarodowej grupy (dalej jako: Grupa) działającej globalnie w obszarze dostawy pomp obiegowych do c.w.u. i c.o., pomp do klimatyzacji oraz pomp odśrodkowych do zastosowań przemysłowych, zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków i dozowania. Grupa, do której należy Spółka, jest jednym z wiodących producentów pomp na świecie.

Spółka wraz z innymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy zamierza przystąpić do Umowy banku wewnętrznego oraz cash poolingu („Inhouse bank cash pool agreement”, dalej jako: Umowa). Umowa zostanie zawarta pomiędzy spółkami z Grupy (zwanymi łącznie Uczestnikami), w tym Spółką a H. H jest podmiotem mającym siedzibę w Szwajcarii i jest bezpośrednim większościowym udziałowcem Spółki. Umowa będzie dotyczyła odrębnych usług finansowych, wśród których wyróżnić można między innymi: płatności wewnątrzgrupowe, usługi administrowania i zarządzania usługami cash poolingu, przyznania linii kredytowej, udzielania gwarancji, zabezpieczających transakcji finansowych. Niniejszy wniosek dotyczy usługi administrowania i zarządzania usługami cash poolingu.

Dla prawidłowego funkcjonowania usług cash poolingu wymagane będzie dodatkowo zawarcie umów z bankami.

W konsekwencji, podstawą prawną funkcjonowania cash poolingu, poza Umową, będą również umowy zawarte pomiędzy poszczególnymi Uczestnikami, H oraz bankami zarejestrowanymi w krajach siedziby każdego z Uczestników (dalej jako: Lokalna Umowa).

Przykładowo, w przypadku Spółki, Lokalna Umowa zostanie zawarta pomiędzy Spółką, H oraz wybranym bankiem z siedzibą w Polsce.

Usługi cash poolingu świadczone na podstawie Umowy oraz Lokalnej Umowy będą stanowić usługi dotyczące zarządzania środkami finansowymi w Grupie, mające na celu realizację efektu synergii poprzez centralizację usług bankowych, płynności oraz optymalizację w zakresie płynności (dalej również: System cash pooling lub Usługi cash poolingu).

Przedmiotowe Usługi cash poolingu będą stanowić tzw. zero-balancing cash pooling. Z perspektywy Spółki oraz pozostałych Uczestników z Grupy, najważniejszym elementem Systemu cech poolingu jest wprowadzenie procesu zarządzania środkami finansowymi na rachunkach bankowych Uczestników i możliwym zadłużeniem poszczególnych Uczestników, poprzez poprawę bieżących przepływów pieniężnych. W tym celu H zostanie wyznaczony jako bank wewnętrzny Grupy. Zgodnie z Umową H otworzy specjalny rachunek bankowy dla każdego z Uczestników cash poolingu (dalej: Rachunek H). Równocześnie H będzie upoważniony do wykonywania w imieniu Spółki płatności z należącego do Spółki Rachunku H. Rachunek H będzie powiązany z rachunkiem założonym dla H (dalej jako: Rachunek Główny) i będzie podlegał procesowi zerowania w ramach Usługi cash poolingu (zero-balancing process).

Proces zerowania rachunków dokonywany w ramach Usługi cash poolingu (zero-balancing process) polegać będzie na automatycznym przenoszeniu wszystkich sald dodatnich na Rachunkach H na Rachunek Główny, salda ujemne na Rachunkach H będą natomiast pokrywane poprzez przelewy z Rachunku Głównego. W wyniku powyższych operacji, saldo na każdym z Rachunków H będzie zawsze wynosiło zero.

W konsekwencji, w przypadku gdy saldo na należącym do Spółki Rachunku H będzie dodatnie, w wyniku procesu zerowania sald kwota nadwyżki zostanie automatycznie przelana z Rachunku H Spółki na Rachunek Główny. Środki przelane na Rachunek Główny traktowane będą jako depozyt Spółki.

Równocześnie, w przypadku gdy saldo na należącym do Spółki Rachunku H będzie ujemne, w wyniku procesu zerowania sald, Spółka otrzyma środki finansowe od H pełniącego rolę banku wewnętrznego (maksymalna kwota przelewu zostanie ograniczona do wysokości limitu wewnętrznego ustalonego w Umowie ramowej). Środki zostaną przelane na Rachunek H Spółki z Rachunku Głównego należącego do H bez względu na wysokość kwot przelanych z Rachunków H należących do poszczególnych uczestników oraz kwot przelanych z Rachunku Głównego na Rachunki H poszczególnych Uczestników. Jedynym ograniczeniem nałożonym w ramach cash poolingu będzie limit wewnętrzny ustalony w Umowie. Limit wewnętrzny przyjmie formę wewnętrznego finansowania przyznanego przez H na rzecz każdego Uczestnika cash poolingu na warunkach wskazanych w Umowie. Środki uzyskane przez Spółkę w ramach automatycznego procesu zerowania sald (w formie finansowania wewnętrznego) będą prezentowane przez Spółkę jako zobowiązanie finansowe Spółki wobec H. W konsekwencji, zobowiązania powstające w ramach Usługi cash poolingu będą zobowiązaniami pomiędzy Spółką oraz H. W żadnym wypadku, na podstawie Umowy nie będzie powstawać zobowiązanie pomiędzy Spółką oraz Innym Uczestnikiem cash poolingu (stroną Umowy) niż H.

Równocześnie wskazać należy, że niezależnie od Usług cash poolingu, na podstawie Umowy (Inhouse bank cash pool agreement), H będzie mógł udzielić poszczególnym spółkom z Grupy gwarancji, a także grupowych pożyczek.

W ramach Usług cash poolingu saldo dodatnie oraz ujemne na Rachunkach H poszczególnych Uczestników będzie obciążane/uznawane odsetkami obliczanymi wg stawek ogłaszanych przez H. Stawki odsetek będą odpowiadały lokalnym warunkom rynkowym, tj. stawki odsetek będą ustalane zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie rynkowym w transakcjach zawieranych na podobnych zasadach. Odsetki będą pobierane miesięcznie za dany miesiąc z dołu poprzez obciążenie lub uznawanie wyliczoną kwotą odsetek odpowiedniego Rachunku H.

Zgodnie z postanowieniami Umowy, w ramach Usług cash poolingu, H będzie odpowiedzialny m.in. za:

 • otwarcie i utrzymanie Rachunków H,
 • administrację i zarządzanie cash poolingiem (w tym m.in.: instruowanie lokalnych banków właściwych dla poszczególnych Uczestników w zakresie wykonywania zerowania sald, kalkulację i transfer odsetek),
 • zarządzanie oraz zapewnienie finansowania wewnętrznego, w formie limitu wewnętrznego w ramach cash poolingu.

Z tytułu czynności związanych z Usługą cash poolingu wykonywanych przez H na podstawie Umowy, H będzie uprawniony do naliczenia uzasadnionych opłat oraz odpowiednio obciążania tymi opłatami właściwych Rachunków H.

Równocześnie, Umowa nie przewiduje żadnego wynagrodzenia (odsetek lub opłat), które miałyby być wypłacane pomiędzy poszczególnymi Uczestnikami cash poolingu.

Mając na uwadze istotę Usług cash poolingu wskazać dodatkowo należy, że funkcja banku/banków uczestniczącego/uczestniczących w Systemie cash poolingu będzie ograniczać się w praktyce do obsługi technicznych rozliczeń w ramach Systemu oraz rozliczania rachunków bankowych uczestniczących w Systemie.

H nie jest w Polsce zarejestrowany dla potrzeb VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy kwoty opłat związanych z czynnościami dotyczącymi zarządzania i administrowania Systemem cash poolingu, wypłacane przez Spółkę na rzecz H w omawianym stanie sprawy, stanowią wynagrodzenie z tytułu świadczenia na rzecz Spółki kompleksowej usługi, podlegającej opodatkowaniu VAT... Jednocześnie, czy w związku z przystąpieniem do opisanego Systemu cash poolingu oraz dokonywaniem dwukierunkowych transferów pomiędzy należącym do Spółki Rachunkiem H a Rachunkiem Głównym należącym do H, Spółka będzie wykonywała czynności opodatkowane VAT, czy też w ramach analizowanego Systemu będziemy mieć jedynie do czynienia z jedną kompleksową usługą finansową świadczoną za odpłatnością przez H na rzecz Spółki (oraz odpowiednio pozostałych Uczestników)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w omawianym stanie sprawy kwoty (opłaty) wypłacane przez Spółkę na rzecz H stanowią wynagrodzenie z tytułu świadczenia przez H na rzecz Spółki kompleksowej usługi podlegającej opodatkowaniu VAT. Jednocześnie, w związku z przystąpieniem do omawianego Systemu cash poolingu oraz dokonywaniem dwukierunkowych transferów pomiędzy należącym do Spółki Rachunkiem H a Rachunkiem Głównym należącym do H, Spółka nie będzie wykonywała czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (świadczyła usług na rzecz H czy też innych Uczestników Systemu), będzie natomiast pełniła rolę usługobiorcy kompleksowych usług świadczonych przez H.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają w szczególności odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jednocześnie, na mocy art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się co do zasady każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Ze świadczeniem usług na gruncie ustawy o VAT mamy do czynienia wówczas, gdy istnieje stosunek prawny między podmiotem świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonane usługi będzie wypłacone wynagrodzenie. Powyższe powoduje, że ze stosunku prawnego łączącego strony musi wynikać korzyść zarówno dla świadczącego, jak i otrzymującego usługę.

W tym miejscu Spółka wskazuje, że w ramach opisanego Systemu cash poolingu H będzie odpowiedzialny za całościową obsługę Systemu, w tym przede wszystkim za:

 • otwarcie i utrzymanie Rachunków H,
 • administrację i zarządzanie cash poolingiem (w tym m.in.: instruowaniem lokalnych banków właściwych dla poszczególnych Uczestników w zakresie wykonywania zerowania sald, kalkulację i transfer odsetek),
 • zarządzanie oraz zapewnienie finansowania wewnętrznego, w formie limitu wewnętrznego w ramach cash poolingu.

Zdaniem Spółki, z powyższego jednoznacznie wynika, że w ramach analizowanego Systemu cash poolingu mamy do czynienia z kompleksową usługą, której przedmiotem jest administrowanie i zarządzanie przez H usługami cash poolingu na rzecz Uczestników Systemu (w tym także Spółki). Dodatkowo należy wskazać, że z tytułu powyższych czynności wykonywanych przez H na podstawie Umowy, H będzie uprawniony do naliczenia uzasadnionych opłat oraz odpowiednio obciążania tymi opłatami właściwych Rachunków H.

Jeśli chodzi o rolę banku/banków pełnioną w ramach omawianego Systemu cash poolingu, funkcja ta będzie się w praktyce ograniczać do obsługi technicznych rozliczeń w ramach Systemu cash poolingu oraz rozliczenia rachunków bankowych uczestniczących w Systemie. A zatem bank/banki zapewniając możliwość dokonywania transferów pomiędzy rachunkami poszczególnych Uczestników Systemu oraz H umożliwi/umożliwią realizację usług świadczonych na rzecz Spółki.

Aktywność pozostałych Uczestników Systemu cash poolingu, w tym także Spółki, będzie się ograniczała do udostępnienia rachunków bankowych (tj. Rachunku H) oraz zgromadzonych na nich środków pieniężnych. Pozostałych Uczestników Systemu nie będzie łączył żaden stosunek prawny ze Spółką, na podstawie którego Spółka byłaby zobowiązana do wykonania jakiegokolwiek świadczenia na rzecz innego Uczestnika.

Reasumując, w opinii Spółki, w ramach omawianej Umowy H świadczył będzie za wynagrodzeniem kompleksowe usługi na rzecz Uczestników Systemu cash poolingu (w tym Spółki), które będą podlegały opodatkowaniu VAT. Tym samym, wszelkie czynności wykonywane w ramach świadczonej usługi (w tym m.in. przelewanie środków finansowych pomiędzy Rachunkiem H Spółki a Rachunkiem Głównym dokonywane w ramach automatycznego procesu zerowania sald, wypłata lub otrzymywanie odsetek przez Uczestników) nie powinny być rozpatrywane dla potrzeb VAT odrębnie od świadczonej przez H na podstawie Umowy usługi administrowania i zarządzania usługami cash poolingu (czynności te stanowić bowiem będą nierozerwalny element świadczonej przez H kompleksowej usługi podlegającej opodatkowaniu VAT).

W konsekwencji uznać należy, że żadne z opisanych czynności podejmowanych przez Spółkę w ramach Systemu cash poolingu i w związku z usługami świadczonymi przez H, nie powinny zostać uznane za świadczenie usług przez Spółkę na rzecz H lub innych Uczestników Systemu cash poolingu w rozumieniu ustawy o VAT.

Dodatkowo Spółka nadmienia, że z uwagi na fakt, że H nie jest zarejestrowany dla potrzeb podatku VAT w Polsce (nie posiada również w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności), w ocenie Spółki, płacąc na jego rzecz wynagrodzenie z tytułu świadczonych przez H usług Spółka zobowiązana będzie do rozpoznania importu usług w kraju.

Jednocześnie, zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 38-42 ustawy o VAT, zwolnione od VAT są m.in.:

 • usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę,
 • usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;
 • usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług;
 • usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 131, poz. 763), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.

Ponadto, zgodnie z art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Spółki, analizowane usługi świadczone na jej rzecz przez H (dotyczące administrowania i zarządzania Usługami cash poolingu) korzystać będą ze zwolnienia od podatku VAT. Tym samym, w związku z nabyciem usług od H Spółka zobowiązana będzie do wykazywania w swoich rozliczeniach VAT importu usług zwolnionych od VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy zatem rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy).

Należy zaznaczyć, że nie każde działanie, powstrzymanie się od działania czy tolerowanie czynności lub sytuacji może zostać uznane za usługę, w rozumieniu przepisów ustawy. Aby tak się stało muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia;
 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Oba ww. warunki winny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało – jako usługa – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Aby dana usługa podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy świadczoną usługą a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonywanie tego świadczenia.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Zainteresowany jest członkiem międzynarodowej Grupy działającej globalnie w obszarze dostawy pomp obiegowych do c.w.u. i c.o., pomp do klimatyzacji oraz pomp odśrodkowych do zastosowań przemysłowych, zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków i dozowania. Grupa, do której należy Spółka, jest jednym z wiodących producentów pomp na świecie. Spółka wraz z innymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy zamierza przystąpić do Umowy banku wewnętrznego oraz cash poolingu (Inhouse bank cash pool agreement). Umowa zostanie zawarta pomiędzy spółkami z Grupy (zwanymi łącznie Uczestnikami), w tym Spółką a H. H jest podmiotem mającym siedzibę w Szwajcarii i jest bezpośrednim większościowym udziałowcem Spółki. Umowa będzie dotyczyła odrębnych usług finansowych, wśród których wyróżnić można między innymi: płatności wewnątrzgrupowe. usługi administrowania i zarządzania usługami cash poolingu, przyznania linii kredytowej, udzielania gwarancji, zabezpieczających transakcji finansowych. Niniejszy wniosek dotyczy usługi administrowania i zarządzania usługami cash poolingu.

Dla prawidłowego funkcjonowania usług cash poolingu wymagane będzie dodatkowo zawarcie umów z bankami. W konsekwencji, podstawą prawną funkcjonowania cash poolingu, poza Umową, będą również umowy zawarte pomiędzy poszczególnymi Uczestnikami, H oraz bankami zarejestrowanymi w krajach siedziby każdego z Uczestników. Przykładowo, w przypadku Spółki, Lokalna Umowa zostanie zawarta pomiędzy Spółką, H oraz wybranym bankiem z siedzibą w Polsce.

Usługi cash poolingu świadczone na podstawie Umowy oraz Lokalnej Umowy będą stanowić usługi dotyczące zarządzania środkami finansowymi w Grupie, mające na celu realizację efektu synergii poprzez centralizację usług bankowych, płynności oraz optymalizację w zakresie płynności.

Przedmiotowe Usługi cash poolingu będą stanowić tzw. zero-balancing cash pooling. Z perspektywy Spółki oraz pozostałych Uczestników z Grupy, najważniejszym elementem Systemu cech poolingu jest wprowadzenie procesu zarządzania środkami finansowymi na rachunkach bankowych Uczestników i możliwym zadłużeniem poszczególnych Uczestników, poprzez poprawę bieżących przepływów pieniężnych. W tym celu H zostanie wyznaczony jako bank wewnętrzny Grupy. Zgodnie z Umową H otworzy specjalny rachunek bankowy dla każdego z Uczestników cash poolingu. Równocześnie H będzie upoważniony do wykonywania w imieniu Spółki płatności z należącego do Spółki Rachunku H. Rachunek H będzie powiązany z rachunkiem założonym dla H (Rachunek Główny) i będzie podlegał procesowi zerowania w ramach Usługi cash poolingu (zero-balancing process).

Proces zerowania rachunków dokonywany w ramach Usługi cash poolingu (zero-balancing process) polegać będzie na automatycznym przenoszeniu wszystkich sald dodatnich na Rachunkach H na Rachunek Główny, salda ujemne na Rachunkach H będą natomiast pokrywane poprzez przelewy z Rachunku Głównego. W wyniku powyższych operacji, saldo na każdym z Rachunków H będzie zawsze wynosiło zero.

W konsekwencji, w przypadku gdy saldo na należącym do Spółki Rachunku H będzie dodatnie, w wyniku procesu zerowania sald kwota nadwyżki zostanie automatycznie przelana z Rachunku H Spółki na Rachunek Główny. Środki przelane na Rachunek Główny traktowane będą jako depozyt Spółki.

Równocześnie, w przypadku gdy saldo na należącym do Spółki Rachunku H będzie ujemne, w wyniku procesu zerowania sald, Spółka otrzyma środki finansowe od H pełniącego rolę banku wewnętrznego (maksymalna kwota przelewu zostanie ograniczona do wysokości limitu wewnętrznego ustalonego w Umowie ramowej). Środki zostaną przelane na Rachunek H Spółki z Rachunku Głównego należącego do H bez względu na wysokość kwot przelanych z Rachunków H należących do poszczególnych uczestników oraz kwot przelanych z Rachunku Głównego na Rachunki H poszczególnych Uczestników. Jedynym ograniczeniem nałożonym w ramach cash poolingu będzie limit wewnętrzny ustalony w Umowie. Limit wewnętrzny przyjmie formę wewnętrznego finansowania przyznanego przez H na rzecz każdego Uczestnika cash poolingu na warunkach wskazanych w Umowie. Środki uzyskane przez Spółkę w ramach automatycznego procesu zerowania sald (w formie finansowania wewnętrznego) będą prezentowane przez Spółkę jako zobowiązanie finansowe Spółki wobec H. W konsekwencji, zobowiązania powstające w ramach Usługi cash poolingu będą zobowiązaniami pomiędzy Spółką oraz H. W żadnym przypadku, na podstawie Umowy nie będzie powstawać zobowiązanie pomiędzy Spółką oraz Innym Uczestnikiem cash poolingu (stroną Umowy) niż H. Równocześnie wskazać należy, że niezależnie od Usług cash poolingu, na podstawie Umowy (Inhouse bank cash pool agreement), H będzie mógł udzielić poszczególnym spółkom z Grupy gwarancji, a także grupowych pożyczek.

W ramach Usług cash poolingu saldo dodatnie oraz ujemne na Rachunkach H poszczególnych Uczestników będzie obciążane/uznawane odsetkami obliczanymi wg stawek ogłaszanych przez H. Stawki odsetek będą odpowiadały lokalnym warunkom rynkowym, tj. stawki odsetek będą ustalane zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie rynkowym w transakcjach zawieranych na podobnych zasadach. Odsetki będą pobierane miesięcznie za dany miesiąc z dołu poprzez obciążenie lub uznawanie wyliczoną kwotą odsetek odpowiedniego Rachunku H.

Zgodnie z postanowieniami Umowy, w ramach Usług cash poolingu, H będzie odpowiedzialny m.in. za:

 • otwarcie i utrzymanie Rachunków H,
 • administrację i zarządzanie cash poolingiem (w tym m.in.: instruowanie lokalnych banków właściwych dla poszczególnych Uczestników w zakresie wykonywania zerowania sald, kalkulację i transfer odsetek),
 • zarządzanie oraz zapewnienie finansowania wewnętrznego, w formie limitu wewnętrznego w ramach cash poolingu.

Z tytułu czynności związanych z Usługą cash poolingu wykonywanych przez H na podstawie Umowy, H będzie uprawniony do naliczenia uzasadnionych opłat oraz odpowiednio obciążania tymi opłatami właściwych Rachunków H. Równocześnie, Umowa nie przewiduje żadnego wynagrodzenia (odsetek lub opłat), które miałyby być wypłacane pomiędzy poszczególnymi Uczestnikami cash poolingu. Mając na uwadze istotę Usług cash poolingu wskazać dodatkowo należy, że funkcja banku/banków uczestniczącego/uczestniczących w Systemie cash poolingu będzie ograniczać się w praktyce do obsługi technicznych rozliczeń w ramach Systemu oraz rozliczania rachunków bankowych uczestniczących w Systemie. H nie jest w Polsce zarejestrowany dla potrzeb VAT.

Umowa „cash-poolingu” jest formą efektywnego zarządzania środkami finansowymi, stosowaną przez podmioty należące do jednej grupy kapitałowej, lub podmioty powiązane ekonomicznie w jakikolwiek inny sposób. Sprowadza się ona do koncentrowania środków pieniężnych z jednostkowych rachunków poszczególnych podmiotów na wspólnym rachunku grupy i zarządzaniu zgromadzoną w ten sposób kwotą, przy wykorzystaniu korzyści skali. Pozwala to na kompensowanie przejściowych nadwyżek, wykazywanych przez jedne z podmiotów, z przejściowymi niedoborami zaistniałymi u innych podmiotów. Dzięki temu dochodzi do minimalizowania kosztów kredytowania działalności podmiotów z grupy poprzez kredytowanie się przy wykorzystaniu środków własnych grupy. W ramach porozumienia cash-poolingu uczestnicy wskazują podmiot organizujący cash-pooling i zarządzający systemem. Zarządzający systemem w ramach umowy zapewnia dla wszystkich uczestników systemu środki finansowe na pokrycie sald ujemnych, a przypadku wystąpienia sald dodatnich na rachunkach uczestników to na jego rachunek trafiają środki finansowe.

Odnosząc powyższe do sytuacji przedstawionej we wniosku zauważyć należy, że w ramach opisanego systemu zarządzania środkami finansowymi to H zobowiąże się do całościowej obsługi Systemu, polegającej w szczególności na zawarciu stosownych umów z bankami, zagospodarowaniu nadwyżek środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach Uczestników, a także na zapewnieniu Uczestnikom Systemu finansowania, w sytuacji, gdy prowadzone przez nich rachunki źródłowe wykażą saldo ujemne na koniec danego okresu rozliczeniowego. Zatem w ramach analizowanego Systemu będziemy mieli do czynienia z kompleksową usługą, której przedmiotem będzie zarządzanie płynnością finansową przez H na rzecz Spółki.

W przypadku świadczenia usług, bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dana usługa podlegała będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Zgodnie z przepisem art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku – rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Stosownie do treści art. 2 pkt 9 ustawy, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
 2. usługobiorcą jest:
  • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b – podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,
  • w pozostałych przypadkach – podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.

Z kolei, w art. 17 ust. 2 ustawy stwierdza się, że w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Jak wskazano w opisie sprawy, H jest podmiotem mającym siedzibę w Szwajcarii i nie jest zarejestrowany dla potrzeb podatku VAT w Polsce.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że Spółka jako podatnik, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, zobowiązana będzie do opodatkowania importu usług będących przedmiotem sprawy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego na terytorium Polski.

Natomiast odnosząc się do kwestii opodatkowania czynności wykonywanych w ramach umowy dotyczącej zarządzania płynnością finansową, gdzie Spółka występuje w ramach Struktury jako Uczestnik, należy stwierdzić, że przedstawiony mechanizm zarządzania płynnością finansową jest administrowany i zarządzany przez H, który będzie usługodawcą. System nie wymaga żadnego dodatkowego zaangażowania Spółki, ani pozostałych podmiotów w nim uczestniczących. W ramach przedstawionego Systemu, wszystkie czynności wchodzące w skład kompleksowej usługi zarządzania płynnością finansową będą wykonywane przez H w zamian za wynagrodzenie określone w umowie.

Podsumowując, w ramach omawianej Umowy to H świadczył będzie za wynagrodzeniem kompleksowe usługi na rzecz Spółki, które będą podlegały opodatkowaniu VAT. Natomiast w związku z przystąpieniem do opisanego Systemu, Spółka nie będzie wykonywała czynności opodatkowanych podatkiem VAT, w szczególności nie będzie świadczyła usług w myśl art. 8 ust. 1 ustawy. Zatem w ramach analizowanego Systemu będziemy mieć jedynie do czynienia z jedną kompleksową usługą finansową świadczoną za odpłatnością przez H na rzecz Spółki.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytań) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy oraz stanowiska własnego, które nie zostały objęte pytaniami nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności korzystania ze zwolnienia importu usług rozliczanego w deklaracji przez Wnioskodawcę.

Należy także zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych (art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej). Zatem wniosek o wydanie interpretacji może być złożony tylko w indywidualnej sprawie zainteresowanego. Z tych też względów – z uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego – niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy jedynie Spółki, nie dotyczy natomiast pozostałych Uczestników będących w strukturze cash poolingu.

Ponadto tut. Organ informuje, że niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania rozliczeń w ramach systemu zarządzania płynnością finansową (pytanie oznaczone we wniosku nr 1), natomiast wniosek w części dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych został rozstrzygnięty odrębnym pismem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.