IBPP4/443-10/12/PK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Określenie miejsca świadczenia usług hotelowych i związanych z infrastrukturą kolejową.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2012r. (data wpływu 12 stycznia 2012r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 kwietnia 2012r. (data wpływu10 kwietnia 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie określenia miejsca świadczenia usług hotelowych i związanych z infrastrukturą kolejową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2012r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie określenia miejsca świadczenia usług hotelowych i związanych z infrastrukturą kolejową. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 kwietnia 2012r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Podatnik (Wnioskodawca) będący czynnym podatnikiem podatku VAT podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest przedstawicielem na Polskę Firmy z siedzibą w Ostrawie (Czechy), która jest uznanym i doświadczonym producentem sprzętu z dziedziny techniki kolejowej. Zadaniem Wnioskodawcy w Polsce jest wyszukiwanie klientów (rynków zbytu) i bieżąca obsługa księgowa i logistyczna realizowanych dostaw sprzętu kolejowego, kompleksowe organizowanie spotkań konsultacyjnych (w tym poprzez zorganizowanie bazy noclegowej) oraz podejmowanie wszelkich innych czynności mających na celu intensyfikację sprzedaży wyrobów produkowanych przez firmę czeską. Wnioskodawca nie produkuje samodzielnie (jako polska firma) sprzętu kolejowego. Wszelki sprzęt który znajduje się w ofercie Wnioskodawcy jest produkowany przez Firmę z siedzibą w Ostrawie, która posiada w tym zakresie odpowiedni potencjał osobowy, techniczny i technologiczny, potwierdzony stosownymi certyfikatami i referencjami. Ewentualny montaż, uruchomienie i wdrożenie produktu jest wykonywane przez personel należący bezpośrednio do Firmy z siedzibą w Ostrawie lub przez wynajętych podwykonawców. Bardzo rzadko zdarza się, że stroną umowy sprzedaży sprzętu kolejowego jest Wnioskodawca. W większości przypadków jako sprzedawca, w transakcji ze znalezionym przez Wnioskodawcę kontrahentem, występuje bezpośrednio podmiot czeski. Niemniej jednak w tego rodzaju transakcjach bierze również udział Wnioskodawca poprzez wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i bieżącą obsługą danej inwestycji (sprowadzeniem i organizacją montażu sprzętu u klienta końcowego) w zakresie organizacyjnym i biurowym.

Od kwietnia 2009r. Wnioskodawca prowadzi z czeską Firmą współpracę w oparciu o stosowną umowę pośrednictwa. Umowa ta zawiera m.in. następujące zapisy (Zleceniodawcą jest podmiot czeski a Zleceniobiorcą/ Pośrednikiem- Wnioskodawca):

„ § 1 ust. 2 w ramach niniejszej Umowy Pośrednik nie jest umocowany do zawierania jakichkolwiek umów w imieniu Zleceniodawcy. Zleceniodawca może jednak udzielić pośrednikowi stosownego pełnomocnictwa

Ust. 4. W okresie obowiązywania niniejszej umowy, pośrednik będzie pełnił rolę Generalnego Przedstawiciela Handlowego Zleceniodawcy w Polsce.

Ust. 5. Zleceniodawca udziela Pośrednikowi wyłączności na oferowanie jego wyrobów na terytorium Polski.

§ 3 ust.1

1. Pośrednik będzie podejmował wszelkie działania mogące spowodować zwiększenie sprzedaży Wyrobów na terytorium Polski. Do obowiązków Pośrednika w tym zakresie będzie należało w szczególności:

 1. prowadzenie działań reklamowych oraz promocyjnych w odniesieniu do Wyrobów,
 2. nadzorowanie wykonania umów zawartych z udziałem Pośrednika, a w szczególności kontrolowanie terminowego dokonywania płatności przez kontrahentów Zleceniodawcy za nabyte Wyroby,
 3. informowanie Zleceniodawcy o sugestiach kontrahentów dotyczących jakości, ceny oraz warunków dostawy Wyrobów,
 4. niezwłoczne informowanie Zleceniodawcy o wszelkich reklamacjach dotyczących Wyrobów składanych przez kontrahentów,
 5. podejmowanie działań marketingowych mających na celu pozyskiwanie nowych kontrahentów dla zleceniodawcy,
 6. współdziałanie w przygotowywaniu ofert zleceniodawcy do przetargów,
 7. uczestnictwo w targach,
 8. informowanie Zleceniodawcy o wszelkich znanych mu działaniach podmiotów oferujących towary konkurencyjne w stosunku do Wyrobów,
 9. utworzenie zaplecza technicznego, pod kątem świadczenia usług montażowych bądź serwisowych,
 10. branie udziału w opracowywaniu i przygotowywaniu materiałów reklamowych, przekazywanie materiałów reklamowych do potencjalnych i obecnych kontrahentów Zleceniodawcy,
 11. przekazywanie na rzecz potencjalnych i obecnych kontrahentów Zleceniodawcy wszelkich uzupełniających informacji technicznych i handlowych,
 12. dokonywanie uzgodnień technicznych, pomiarów oraz wizji lokalnych miejsc potencjalnej zabudowy Wyrobów,
 13. tłumaczenie na język polski informacji i dokumentacji technicznych Wyrobów, pism jak również prowadzenie korespondencji z polskimi urzędami,
 14. załatwianie wszelkich formalności we właściwych polskich urzędach, związanych z certyfikacją, legalizacją i dopuszczeniem do ruchu produktów i urządzeń Zleceniodawcy,
 15. przygotowywanie i uczestnictwo Firm w prezentacjach, sympozjach, konferencjach oraz targach,
 16. nadzór techniczny (również BHP) podczas prowadzenia prac montażowych sprzedawanych przez Zleceniodawcę urządzeń w zakresie badania rynku, analiz rynkowych i technicznych
 17. opieka nad klientami wcześniej pozyskanymi w Polsce, bieżący z nimi kontakt, kontrola wyrobów i miejsc pracy oddanych do ruchu urządzeń (zwłaszcza będących w okresie gwarancyjnym),
 18. wyszukiwanie na rynku polskim atrakcyjnych jakościowo i cenowo źródeł dostaw towarów, części i podzespołów niezbędnych do produkcji Wyrobów oraz ich zakup na rzecz Zleceniodawcy,
 19. wyszukiwanie na rynku polskim podmiotów świadczących usługi, z których można skorzystać podzlecając im pewne zakresy prac montażowych, remontowych czy serwisowych,
 20. inne czynności, które zostaną zlecone Pośrednikowi w drodze zaakceptowanego przez obie strony pisemnego Aneksu do niniejszej umowy.”

Na mocy § 5 umowy w przypadku gdy Wnioskodawca nabędzie w Polsce (w imieniu własnym ale na rzecz kontrahenta czeskiego – w oparciu o powołany § 3 – w szczególności ust. 1 lit. i, l, p, r i s umowy) usługi lub towary, które następnie odsprzeda Kontrahentowi czeskiemu, ma prawo doliczyć do wartości sprzedaży tych towarów lub usług prowizję w wysokości nie większej niż 5% ich wartości brutto po jakiej zostały nabyte od podmiotu polskiego. Innymi słowy w przypadku gdy Wnioskodawca, w związku z wykonywaniem umowy pośrednictwa, nabędzie w Polsce jakieś towary lub usługi, których ostatecznym konsumentem będzie kontrahent czeski, ma prawo na nich zarobić (w ramach odsprzedaży tej samej usługi kontrahentowi czeskiemu) nie więcej niż 5% ich wartości zakupu. Wnioskodawca w ok. 90% faktur stosuje prawo doliczenia prowizji. W nielicznych przypadkach (najczęściej w zakresie usług zakwaterowania w hotelach) prowizja nie jest doliczana (co nie wpływa na zakres odpowiedzialności Wnioskodawcy).

Najczęstszym rodzajem usług, które Wnioskodawca zakupuje w Polsce w imieniu własnym ale na rzecz kontrahenta Czeskiego (bo to on będzie ich ostatecznym konsumentem) są usługi hotelowe (zakup usług noclegowych) oraz zakup usług polegających na wykonaniu w Polsce robót związanych z infrastrukturą kolejową tj. położenie szyn, podkładów, położenie na torach płyt umożliwiających przejazd przez tory pojazdów kołowych (w tym wózków widłowych i dźwigów prowadzących załadunek na urządzenia kolejowe). W skład usług związanych z infrastrukturą kolejową wchodzą wyrównanie i utwardzenie terenu pod wykonanie szyn, podkładów oraz płyt, przeprowadzenie robót polegających na wykonaniu fundamentu (beton lub kruszywo) na którym zostaną położone podkłady, szyny i płyty kolejowe. Szyny i płyty kolejowe (położenie płyt ma na celu umożliwienie poruszania się po torowisku we wszystkich kierunkach pojazdów kołowych w tym w szczególności wózków widłowych i dźwigów załadowczych) są mocowane za pomocą kotw i śrub do podłoża (wykonanych podkładów osadzonych w gruncie lub betonowego fundamentu).

Przedmiotem zapytania ma być ustalenie miejsca opodatkowania i sposobu rozliczania pomiędzy Wnioskodawcą a kontrahentem czeskim usług hotelowych i opisanych wyżej usług związanych z infrastrukturą kolejową, które nie są świadczone bezpośrednio przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca zastrzega jednak że:

 1. w przypadku usług hotelowych – znajduje odpowiednie miejsce noclegowe, negocjuje ceny za nocleg, nadzoruje prawidłowe wykonanie umowy, odpowiada przed kontrahentem czeskim za prawidłowe wykonanie umowy, płaci za wykonaną usługę, zajmuje się również nadzorem nad wygodą i potrzebami bezpośrednio zakwaterowanej w hotelu osoby (nocujący pracownik kontrahenta czeskiego z problemami z kwaterunkiem zwraca się w pierwszej kolejności do Wnioskodawcy),
 2. w przypadku usług związanych z infrastrukturą kolejową – znajduje firmę świadczącą usługi tego rodzaju, negocjuje warunki umowy w tym ceny, nadzoruje wykonanie umowy, egzekwuje prawa i obowiązki, odpowiada przed kontrahentem czeskim za prawidłowe wykonanie umowy, płaci wykonawcy za wykonanie umowy.
W związku z powyższym zadano pytanie:

W jakim miejscu, w rozumieniu przepisów Działu V ustawy o VAT, są opodatkowane opisane w stanie faktycznym usługi hotelowe i usługi związane z infrastrukturą kolejową (wykonanie torowiska lub elementów torowiska wskazanych w opisie stanu faktycznego)...

Zdaniem Wnioskodawcy, wyświadczone w Polsce usługi hotelowe oraz usługi związane z infrastrukturą kolejową a polegające na przygotowaniu nieruchomości do instalowania w określonym miejscu urządzeń kolejowych lub przygotowanie infrastruktury związanej z gruntem (choćby za pomocą kotw i śrub, czy posadowionych podkładów kolejowych albo fundamentów) podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wyłącznie Polsce, właściwą według przepisów polskich stawką podatku VAT.

Uzasadnienie:

Wnioskodawca wykonuje w Polsce na rzecz Firmy z siedzibą w Ostrawie (Republika Czeska) usługi w zakresie:

 • organizacji miejsc noclegowych (pobytu w hotelach),
 • przygotowania nieruchomości do instalowania w określonym miejscu urządzeń kolejowych lub przygotowania infrastruktury na trwałe związanej z gruntem.

Wskazane usługi są w pierwszej kolejności nabywane przez Wnioskodawcę a następnie sprzedawane z prowizją na (choć nie zawsze) rzecz czeskiego Kontrahenta.

Zgodnie z przepisem art. 28e polskiej ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych m.in. w zakresie zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji a także usług w zakresie przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, jest miejsce położenia nieruchomości. Innymi słowy dana usługa, mieszcząca się między innymi w opisanym katalogu czynności, jest opodatkowana w tym kraju w którym mieści się dany hotel lub w którym znajduje się nieruchomość na której prowadzone są prace związane z instalacją urządzeń kolejowych czy przygotowaniem infrastruktury związanej z gruntem. Zdaniem Wnioskodawcy fakt, że usługi związane z infrastrukturą kolejową polegają w istocie na przygotowaniu podłoża (torowiska) pod możliwość korzystania z urządzeń kolejowych (np. kadziowozów, lokomotyw, wagonów itp.) świadczy o tym, że mamy do czynienia z usługą związaną z nieruchomościami. Przedstawiony powyżej przepis polskiej ustawy o VAT stanowi niemal dosłowne odzwierciedlenie przepisów wydanych przez organy Unii Europejskiej w zakresie koordynacji systemów podatku VAT we wszystkich krajach Unii. Obowiązująca w tym zakresie Dyrektywa nr 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE z 11 grudnia 2006r, seria L nr 347/1) w art. 47 stanowi wprost:

Miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomością, łącznie z usługami agentów nieruchomości i rzeczoznawców oraz usługami związanymi z przygotowywaniem i koordynacją prac budowlanych, takimi jak usługi architektów i biur nadzoru budowlanego, jest miejsce, w którym znajduje się dana nieruchomość.

Zagadnienia dotyczące elementów wskazujących na sposób oceny i uznania danej usługi za związaną z nieruchomością były również kilkakrotnie przedmiotem analizy Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (np. sprawa C-l66/05 <Heger Rudi>).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe

Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które – w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy – rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 28b ust. 1 i ust. 2 ustawy miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j i art. 28n. W przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Przez podatnika rozumie się:

 1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
 2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej (art. 28a pkt 1 ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, że miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika działającego w takim charakterze jest miejsce, w którym podatnik ten posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej. Jeżeli jednak usługi te są świadczone na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika znajdującego się w miejscu innym niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Od powyższej reguły ustawodawca przewidział szereg wyjątków, wskazując m.in. szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia usług związanych z nieruchomościami. I tak, stosownie do art. 28e ustawy, miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

Przepis ten – jak wynika z jego brzmienia, stanowi wyjątek od zasady, przyjmując jako kryterium nie usytuowanie podmiotu, lecz przedmiotu, którym jest nieruchomość, a usługi, które jej wprost dotyczą, mają być opodatkowane według jej miejsca położenia. Jednocześnie usługi te mogą mieć charakter nieograniczony, na co wskazuje katalog zamieszczony w tym przepisie, który ma postać otwartą. Również Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L Nr 347, str. 1 ze zm.) w art. 47 przewiduje, że miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomością, w tym usług rzeczoznawców i agentów nieruchomości, usług zakwaterowania w sektorze hotelarskim lub sektorach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, przyznawanie prawa użytkowania nieruchomości oraz usług związanych z przygotowywaniem i koordynacją prac budowlanych, takich jak usługi architektów i biur nadzoru budowlanego, jest miejsce, w którym znajduje się dana nieruchomość.

W Memorandum Wyjaśniającym do artykułu 9(2)(a) VI Dyrektywy wskazano, że opodatkowanie usług związanych z nieruchomościami jest bardziej racjonalne w miejscu, w którym dana nieruchomość się znajduje. Rozwijając powyższą myśl, należy uznać, że wprowadzenie takiego rozwiązania miało przede wszystkim zapewnić realizację podstawowej zasady wspólnego systemu VAT, jaką jest zasada opodatkowania transakcji w miejscu faktycznej konsumpcji towaru lub usługi. Efekt czynności związanych z nieruchomościami jest bowiem w większości przypadków wykorzystywany w miejscu lokalizacji nieruchomości. Należy jednak podkreślić, że reguła art. 47 Dyrektywy 2006/112/WE ma zastosowanie tylko w sytuacjach, w których wynik prac wiąże się z konkretną nieruchomością.

Pamiętać trzeba, że stosownie do Dyrektywy 2006/112/WE podatek ten nakładany jest zgodnie z zasadą terytorialnej suwerenności podatkowej, która powoduje opodatkowanie w kraju ich rzeczywistej konsumpcji, a więc wskazane w przepisie art. 28a do 28o ustawy rozwiązania mają zagwarantować uniknięcie przypadków braku opodatkowania lub podwójnego nałożenia podatku.

W tym miejscu należy rozważyć, co należy rozumieć przez nieruchomość, jak również, jakie usługi należy uznać za związane z nieruchomościami. W związku z brakiem definicji nieruchomości w ustawie o podatku od towarów i usług wydaje się być słuszne posiłkowanie się w tej kwestii przepisami prawa cywilnego.

Zgodnie z art. 46 § 1 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Zgodnie z art. 3 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) przez budowlę rozumie się każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, m.in. jak: obiekty liniowe, przez który należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w tym linia kolejowa.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że miejscem świadczenia usług hotelarskich jako wprost wymienionych w art. 28e ustawy o VAT i uznanych za związane z nieruchomościami jest kraj w którym położony jest dany hotel w tym przypadku Polska.

Natomiast w odniesieniu do usług związanych z infrastrukturą kolejową zauważyć trzeba, że składają się na nią następujące czynności:

 • położenie szyn, podkładów,
 • położenie na torach płyt umożliwiających przejazd przez tory pojazdów kołowych (w tym wózków widłowych i dźwigów prowadzących załadunek na urządzenia kolejowe)
 • wyrównanie i utwardzenie terenu pod wykonanie szyn, podkładów oraz płyt
 • przeprowadzenie robót polegających na wykonaniu fundamentu (beton lub kruszywo) na którym zostaną położone podkłady, szyny i płyty kolejowe.

Szyny i płyty kolejowe są mocowane za pomocą kotw i śrub do podłoża (wykonanych podkładów osadzonych w gruncie lub betonowego fundamentu).

Mając na uwadze czynności jakie wchodzą w zakres ww. usługi należy stwierdzić, że niewątpliwie jest to usługa związana z nieruchomościami, albowiem składają się na nią roboty gruntowe (wyrównanie i utwardzenie terenu) roboty budowlane (wykonaniu fundament) oraz powiązanie odrębnych elementów (szyny i płyty kolejowe) na trwałe z fundamentem. Czyli na przedmiotową usługę składają się roboty związane konkretną powierzchnią ziemi oraz budową posadowioną na tej powierzchni.

Reasumują usługi hotelarskie i związane z infrastrukturą kolejową stanowią usługi związane z nieruchomością, których miejscem opodatkowania jest miejsce położenia nieruchomości w związku z którą świadczone są usługi i tym samym podlegają opodatkowaniu w kraju położenia tych nieruchomości, w tym przypadku w Polsce.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.