IBPP3/4512-125/15/UH | Interpretacja indywidualna

Czy partycypacja Wnioskodawcy w kosztach budowy kanału odwadniającego stanowi wynagrodzenie za świadczenie usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej tę usługę
IBPP3/4512-125/15/UHinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. jednostka budżetowa
  3. umowa
  4. zadania własne
  5. świadczenie usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 10 lutego 2015 r. (data wpływu 12 lutego 2015 r.) uzupełnionym pismem z 23 kwietnia 2015 r. (data wpływu 28 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy partycypacja Wnioskodawcy w kosztach budowy kanału odwadniającego stanowi wynagrodzenie za świadczenie usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej tę usługę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy partycypacja Wnioskodawcy w kosztach budowy kanału odwadniającego stanowi wynagrodzenie za świadczenie usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej tę usługę. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 23 kwietnia 2015 r. (data wpływu 28 kwietnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 16 kwietnia 2015 r. znak: IBPP3/4512-125/15/UH.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Jednostka, prowadząca działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca posiada własne nieruchomości, w których prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji mebli; część nieruchomości jest wynajmowana, a Wnioskodawca czerpie korzyści w postaci opłat czynszowych. Jedna z nieruchomości, będąca przedmiotem najmu, znajduje się na terenie często zalewanym w trakcie dużych opadów i powodzi. Na skutek tych zdarzeń Wnioskodawca zmuszony jest ponosić cyklicznie koszty remontów, napraw, itp. W związku z powyższym Wnioskodawca wystąpił do Gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość, z prośbą o dokonanie stosownych melioracji publicznych celem unikania takich sytuacji, bądź obniżenia ich negatywnych skutków. Władze Gminy zdecydowały się podjąć decyzję o realizacji inwestycji w postaci kanału odwadniającego przy założeniu, że Wnioskodawca udzieli stosownego wsparcia finansowego na realizację tego zadania. Wnioskodawca podjął decyzję o dofinansowaniu inwestycji i tym samym zawarł w tym zakresie z Gminą stosowne porozumienie, przy czym ostateczna kwota przedmiotowego dofinansowania została ustalona po zakończeniu jej realizacji. W momencie przekazania stosownych środków przez Wnioskodawcę powstał problem udokumentowania tego przekazu. Gmina podjęła decyzję o wystawieniu faktury sprzedaży na okoliczność ww. czynności wpisując w przedmiocie sprzedaży „...”. Zwrócić uwagę należy na fakt, że Wnioskodawca nie stanie się na żadnym etapie właścicielem kanału odwadniającego. Całość inwestycji pozostanie własnością Gminy.

W uzupełnieniu wniosku wyjaśniono, że nieruchomość będąca przedmiotem najmu znajdująca się na terenie zalewanym wykorzystywana jest przez Wnioskodawcę wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Partycypacja w kosztach budowy kanału odwadniającego jest uwarunkowana potrzebami Wnioskodawcy. Wynika to z faktu, że nieruchomość jest zalewana a w ślad za tym jej użyteczność jest ograniczona, czasami wręcz korzystanie z niej nie jest możliwe. Dodatkowo najemca nieruchomości zwraca uwagę, że jest to dla niego bardzo uciążliwe; w dłuższej perspektywie taki stan rzeczy może spowodować jego decyzję o rozwiązaniu umowy najmu.

Partycypacja w kosztach budowy kanału odwadniającego jest związana z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi VAT. Związek przejawia się w możliwości świadczenia usług najmu podlegających opodatkowaniu ww. podatkiem. Budowa kanału odwadniającego może mieć wpływ na osiągnięcie obrotu opodatkowanego podatkiem VAT. Przejawiać się to będzie ryzykiem rozwiązania przez najemcę umowy najmu i tym samym obniżeniem obrotu dla celów VAT. Budowa kanału odwadniającego w sposób ewidentny przyczyni się do uatrakcyjnienia nieruchomości.

Przedmiotem uzgodnienia pomiędzy Stronami jest partycypacja w kosztach budowy kanału odwadniającego i określenie kwoty partycypacji jak może obciążyć Wnioskodawcę. Gmina zobowiązana jest to zorganizowania i realizacji budowy kanału odwadniającego a Wnioskodawca do częściowej, partycypacji w kosztach realizacji. Z poczynionych uzgodnień wynika realizacja świadczenia polegającego na organizacji i budowie kanału odwadniającego (po stronie Gminy) oraz świadczenia pieniężnego (po stronie Wnioskodawcy).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku od towarów i usług:

Czy partycypacja Wnioskodawcy w kosztach budowy kanału stanowi na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług „świadczenie usług” (świadczenie usług przez Gminę na rzecz Wnioskodawcy) i czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia tego podatku na podstawie faktury otrzymanej z Gminy...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W związku z tym, że poniesiony wydatek stanowi wynagrodzenie za świadczenie usług oraz ma związek z czynnościami opodatkowanymi, zdaniem Wnioskodawcy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury otrzymanej z Gminy.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ustawy o VAT) przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Ponadto w myśl art. 29 a ust. 1 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania stanowi wszystko, co jest zapłatą. W ocenie Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę wskazywane powyżej brzmienie regulacji ustawy o VAT oraz treść zawartej umowy z Gminą – należy stwierdzić, że przedmiotowy zwrot części kosztów na budowę kanału (partycypacja w jego budowie) stanowi wynagrodzenie z tytułu usługi świadczonej w tym zakresie na rzecz Wnioskodawcy.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, świadczenie usług, jako czynność opodatkowania VAT, występuje wówczas, gdy możliwe jest wskazanie identyfikowalnego „świadczenia na rzecz” drugiej strony. Powyższe oznacza, że warunkiem uznania danej transakcji za świadczenie usług jest istnienie podmiotu, będącego odbiorcą świadczenia (odbiorca usługi). W przedmiotowej sprawie, co prawda Wnioskodawca nie jest jedynym odbiorcą usługi polegającej na wybudowaniu kanału odwadniającego, niemniej jednak jest właścicielem nieruchomości wynajmowanej i w sposób ewidentny budowa kanału przyczyni się do atrakcyjności posiadanej nieruchomości.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że realizacja świadczenia wynikającego z umowy stanowić będzie odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu tym podatkiem zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, a zatem kwota, którą zapłaciła spółka na rzecz Gminy jako udział w partycypacji w kosztach budowy tego kanału stanowi wynagrodzenie za świadczenie usługi i tym samym powinno być udokumentowane fakturą VAT wystawioną przez Gminę na rzecz Wnioskodawcy.

Powyższe potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2009 r. (sygn. III SA/ Wa 154/09), zgodnie z którym „Elementem koniecznym do uznania, że umowa obejmowała świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT jest wyodrębnienie podmiotu będącego odbiorcą świadczenia.” oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 28 sierpnia 2007 r. (sygn. I 5A/Bk 254/07) zgodnie z którym „usługą jest każde, co do zasady, odpłatne świadczenie, które nie jest dostawą towarów i które przejawia się tym, że świadczeniobiorca (konsument) odnosi z niego choćby nawet potencjalną korzyść. Podobne stanowiska zostały zaprezentowane w następujących interpretacjach podatkowych, np. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 lutego 2013 r., nr IBPP2/443-1200/12WN; Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 1 marca 2013 r, nr IPPP1/443-1191/12-3/AS. Ponadto, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca nie precyzuje w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą można mówić wówczas, gdy nabywane towary lub usługi służą np. dalszej odsprzedaży, ponieważ bezpośrednio wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Natomiast, ze związkiem pośrednim mamy do czynienia w sytuacji, gdy ponoszone wydatki nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych obrotach, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje uzyskanie obrotu opodatkowanego podatkiem od towarów i usług.

Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają pośredni związek z działalnością, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług przyczynia się pośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika przez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości. Odliczeniu podlega zatem tylko podatek naliczony, który jest związany z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Mając na uwadze kompleksowy charakter działalności gospodarczej, należy uznać że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje także w przypadku, gdy związek pomiędzy podatkiem naliczonym (zakupami) a wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi ma charakter pośredni. Potwierdza to wyrok NSA z 22 lutego 2002 r. (III SA 7776/98, LEX nr 40400), zgodnie z którym: „Co do zasady, ustawa o VAT nie wymaga – dla odliczenia podatku naliczonego – istnienia bezpośredniego związku między zakupem i sprzedażą tego samego towaru”.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z uwagi na powyższe oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT wystawionej przez Gminę, a dokumentującej realizację usługi wybudowania kanału, ponieważ istnieje związek (pośredni) pomiędzy wynagrodzeniem wynikającym z umowy (partycypacja w kosztach budowy kanału) a opodatkowaną sprzedażą spółki, polegającą na odpłatnym udostępnianiu nieruchomości do użytkowania na podstawie umów najmu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. – kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Powołany art. 86 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do celów transakcji opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia. Ani charakter ani zakres tego związku nie został przez ustawodawcę w jakikolwiek sposób dookreślony. W szczególności żaden przepis nie wyraża wprost zasady, że związek ten ma być bezpośredni i wyłączny. Wobec tego, przy ocenie, czy nabyty towar lub usługa związane są z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, należy przede wszystkim zbadać cel wykonania tej czynności lub fakt jej zaistnienia. Cel ten może być zrealizowany przez różne działania, których efektem (nawet potencjalnym) jest „wykreowanie” sprzedaży opodatkowanej, nawet jeśli środkiem do osiągnięcia tego celu jest wykonanie czynności niepodlegającej opodatkowaniu, a ostatecznie dokonane zakupy towarów lub usług mają związek z czynnością (sprzedażą) opodatkowaną. Związek między zakupami a sprzedażą opodatkowaną nie musi mieć charakteru bezpośredniego. Wystarczające jest ustalenie istnienia związku pośredniego, byleby w końcowym rozrachunku można było stwierdzić przełożenie dokonanych zakupów na sprzedaż opodatkowaną, np. w postaci chociażby intensyfikacji działalności opodatkowanej danego podmiotu.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl ust. 1 pkt 1 art. 5 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z powyższych przepisów wynika, że definicja świadczenia usług ma charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach ich działalności gospodarczej. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu. Niemniej muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

  • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
  • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Należy podkreślić, że oba ww. warunki winny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało, jako usługa, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Bezpośredni związek pomiędzy świadczeniem usług, a otrzymanym wynagrodzeniem istnieje wówczas, gdy jest możliwe zidentyfikowanie bezpośredniej i jasno zindywidualizowanej korzyści na rzecz świadczącego usługę oraz gdy świadczenie wzajemne pozostaje w bezpośrednim związku ze świadczeniem dokonanej czynności.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca posiada własne nieruchomości, w których prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji mebli. Część nieruchomości jest wynajmowana, i Wnioskodawca pobiera opłaty czynszowe. Co do jednej z nieruchomości, będącej przedmiotem najmu Wnioskodawca wystąpił do Gminy, na terenie której znajduje się ta nieruchomość, z prośbą o dokonanie stosownych melioracji publicznych. Gmina podjęła decyzję o realizacji inwestycji w postaci kanału odwadniającego przy założeniu, że Wnioskodawca udzieli stosownego wsparcia finansowego na realizację tego zadania. Wnioskodawca podjął decyzję o dofinansowaniu inwestycji i zawarł z Gminą stosowne porozumienie, przy czym ostateczna kwota dofinansowania została ustalona po zakończeniu jej realizacji. Przedmiotem uzgodnienia pomiędzy Stronami jest partycypacja w kosztach budowy kanału odwadniającego i określenie kwoty partycypacji jak może obciążyć Wnioskodawcę. Gmina zobowiązana jest to zorganizowania i realizacji budowy kanału odwadniającego a Wnioskodawca do częściowej, partycypacji w kosztach realizacji. Z poczynionych uzgodnień wynika realizacja świadczenia polegającego na organizacji i budowie kanału odwadniającego (po stronie Gminy) oraz świadczenia pieniężnego (po stronie Wnioskodawcy). Gmina podjęła decyzję o wystawieniu faktury sprzedaży na okoliczność ww. czynności wpisując w przedmiocie sprzedaży „...”.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą uznania czy partycypacja Wnioskodawcy w kosztach budowy kanału odwadniającego stanowi wynagrodzenie za świadczenie usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej tę usługę.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego na tle powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że mamy tu do czynienia – w związku z zawartym porozumieniem – ze świadczeniem wzajemnym, bezpośrednim i ekwiwalentnym, polegającymi z jednej strony na wybudowaniu kanału odwadniającego w obrębie nieruchomości Wnioskodawcy przez Gminę, z drugiej zaś strony – na zapłacie wynagrodzenia, określonego jako partycypacja w kosztach budowy kanału na rzecz Gminy. W konsekwencji dofinansowanie otrzymane przez Gminę stanowi wynagrodzenie w ramach wzajemnych zobowiązań. Podkreślenia wymaga, że Gmina podjęła decyzję o realizacji inwestycji w postaci kanału odwadniającego przy założeniu, że Wnioskodawca udzieli stosownego wsparcia finansowego na realizację tego zadania.

W omawianej sprawie istnieje więc stosunek prawny w postaci zawartej umowy pomiędzy świadczącym usługę (Gminą) a bezpośrednim beneficjentem (Spółką) świadczenia. Na podstawie zawartej umowy Gmina świadczy usługę, a świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy tj. Spółki w postaci określonego wynagrodzenia. W związku z powyższym opisana czynność wypełnia definicję świadczenia usług zawartą w art. 8 ust. 1 cyt. ustawy. W związku z powyższym partycypacja w kosztach budowy kanału stanowi wynagrodzenie za świadczoną na rzecz Wnioskodawcy usługę.

Przechodząc do kwestii prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wskazać należy, że jak wskazano na wstępie warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Z opisu sprawy wynika, że nieruchomość będąca przedmiotem najmu znajdująca się na terenie zalewanym wykorzystywana jest przez Wnioskodawcę wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Partycypacja w kosztach budowy kanału odwadniającego jest uwarunkowana potrzebami Wnioskodawcy. Partycypacja w kosztach budowy kanału odwadniającego jest związana z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi VAT. Związek przejawia się w możliwości świadczenia usług najmu podlegających opodatkowaniu ww. podatkiem. Budowa kanału odwadniającego może mieć wpływ na osiągnięcie obrotu opodatkowanego podatkiem VAT. Przejawiać się to będzie ryzykiem rozwiązania przez najemcę umowy najmu i tym samym obniżeniem obrotu dla celów VAT. Budowa kanału odwadniającego w sposób ewidentny przyczyni się do uatrakcyjnienia nieruchomości.

Zatem, z uwagi na spełnienie pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego w świetle przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, jaką jest związek nabytych usług z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, będzie miał on prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej od Gminy.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Końcowo wskazuje się, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych (art. 14b § 2 ww. ustawy). A zatem wniosek o wydanie interpretacji może być złożony tylko w indywidualnej sprawie zainteresowanego. Z tych też względów – z uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego – niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy jedynie Wnioskodawcy, nie zaś Gminy i nie wywołuje skutków prawnych dla Gminy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W zakresie podatku dochodowego zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.