IBPP2/4512-518/15/JJ | Interpretacja indywidualna

Jaką stawkę vat należy zastosować przy kompleksowych usługach obejmujących materiał i robociznę dla docieplania, tynkowana i wykończenia wnętrz w budynku mieszkalnym i lokalu mieszkalnym a jaką przy kompleksowych usługach docieplania, tynkowania i wykończenia wnętrz w pozostałych budynkach?
Czy wykonanie usług z materiałów wykonawcy należy traktować jako jedną kompleksową usługę, czy raczej jak dwie osobne transakcje obejmujące materiały budowlane i robociznę?
IBPP2/4512-518/15/JJinterpretacja indywidualna
 1. budownictwo społeczne
 2. stawka preferencyjna podatku
 3. usługi kompleksowe
 4. usługi montażowe
 5. usługi remontowo-budowlane
 6. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 maja 2015r. (data wpływu 2 czerwca 2015r.), uzupełnionym pismem z 11 sierpnia 2015r. (data wpływu 13 sierpnia 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia prawidłowej stawki podatku VAT dla świadczonych usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2015r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia prawidłowej stawki podatku VAT dla świadczonych usług.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 11 sierpnia 2015r. (data wpływu 13 sierpnia 2015r.), będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 4 sierpnia 2015 r. znak: IBPP2/4512-518/15/JJ.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu projektów budowlanych, usług kierownika budowy i inspektora nadzoru. Jest czynnym podatnikiem VAT i wszystkie swoje usługi opodatkowuje stawką VAT 23%. Wnioskodawca zamierza poszerzyć swoją działalność o usługi polegające na docieplaniu, tynkowaniu i wykańczaniu wnętrz w budynkach mieszkalnych, lokalach mieszkalnych i pozostałych budynkach.

Umowy zawierane z inwestorami na wyżej wymienione usługi będą obejmowały materiał dostarczony przez wykonawcę oraz robociznę. Faktury będą wystawiane na kompleksową usługę docieplania, tynkowania lub wykańczania wnętrz.

Ponadto w ww. piśmie z 11 sierpnia 2015r Wnioskodawca wyjaśnił:

 1. Planowane usługi docieplania, tynkowania i wykańczania wnętrz będą realizowane w ramach czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o Vat. W zależności od okoliczności danej umowy i potrzeb zlecającego, z klientami będą zawierane umowy na budowę, remont, modernizację, termomodernizację lub przebudowę obiektu budowlanego zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
 2. Planowane usługi docieplania będą dotyczyły zewnętrznej części budynku. Tynkowanie może mieć miejsce zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku. Wykańczanie wnętrz będzie polegać na gipsowaniu, malowaniu, tapetowaniu.
 3. Umowy zawierane z klientami będą obejmowały świadczenie usług polegające na docieplaniu, tynkowaniu czy wykańczaniu wnętrz. Będzie to umowa na świadczenie kompleksowej usługi, a jednym z jej elementów będzie zobowiązanie dla wykonawcy, że dostarczy on materiałów niezbędnych do wykonania tej usługi.
 4. Zawarte umowy będą zawierały jedno wynagrodzenie dla wykonawcy, obejmujące wszystkie elementy umowy, m.in. wykonanie usługi, pomiary, materiały, transport. Wynagrodzenie nie będzie dzielone na część dotyczącą usługi i na część dotyczącą materiałów.
 5. Udział w cenie usługi zużytych materiałów będzie zróżnicowany. Kalkulowane wynagrodzenie dotyczące konkretnej usługi będzie uwzględniało koszt materiałów, jednak każde zlecenie będzie miało indywidualny charakter. Szacuje się, że wartość materiałów w cenie całej usługi kompleksowej raczej nie przekroczy 40%.
 6. Z uwagi na fakt, że klient będzie zawierał jedną umowę na kompleksową usługę, na fakturze będzie jedna pozycja dotycząca tej usługi (nie będzie odrębnej pozycji na materiały).
 7. W ramach zawieranych umów dotyczących usług kompleksowych, elementem dominującym będzie usługa budowlano-remontowa, czyli docieplanie, tynkowanie, wykańczanie wnętrz. Ten element będzie dla klientów decydujący, aby taką umowę zawrzeć. Pozostałe elementy tej usługi kompleksowej, jak obmiary, kalkulacja, dostarczenie towarów, transport stanowią elementy pomocnicze.
 8. Elementami pomocniczymi do wykonywanej usługi docieplania, tynkowania czy wykańczania wnętrz będą obmiary, kalkulacje, dostarczenie materiałów, transport.
 9. Usługi będą wykonywane w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym.
 10. Przez pojęcie „pozostałe budynki” należy rozumieć te budynki, które nie mieszczą się w ramach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
 11. Świadczone usługi nie będą obejmowały usług projektowania i nadzoru budowlanego.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Jaką stawkę vat należy zastosować przy kompleksowych usługach obejmujących materiał i robociznę dla docieplania, tynkowana i wykończenia wnętrz w budynku mieszkalnym i lokalu mieszkalnym a jaką przy kompleksowych usługach docieplania, tynkowania i wykończenia wnętrz w pozostałych budynkach...
 2. Czy wykonanie usług z materiałów wykonawcy należy traktować jako jedną kompleksową usługę, czy raczej jak dwie osobne transakcje obejmujące materiały budowlane i robociznę...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem podatnika zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o vat do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stosuje się stawkę vat w wysokości 8%. Społeczny program mieszkaniowy obejmuje:

 • obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
 • lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowane w PKOB w dziale 12,
 • obiekty sklasyfikowane w PKOB w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowa świadczących usługi zakwaterowania z opieka lekarską i pielęgniarską.

Dla stawki 8% wprowadzono limit powierzchni, który wynosi dla domów jednorodzinnych 300 mkw, a dla lokali mieszkalnych 150 mkw. Oznacza to, że usługi wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT mogą zostać objęte:

 • wyłącznie stawką 8%, jeżeli powierzchnia mieści się w limicie 300 mkw jeśli chodzi o domy jednorodzinne i odpowiednio 150 mkw jeśli chodzi o lokale mieszkalne,
 • dwoma stawkami 8% i 23% jeżeli powierzchnia przekracza limit 300 mkw przy domach jednorodzinnych i 150 mkw przy lokalach mieszkalnych.

Zdaniem podatnika usługi docieplania, tynkowania i wykańczania wnętrz wraz z materiałem dostarczonym przez wykonawcę dla obiektów objętych społecznym programem mieszkaniowym należy opodatkować stawką vat w wysokości 8% jako kompleksowe usługi obejmujące robociznę i materiał.

Dla usług docieplania, tynkowania i wykańczania wnętrz wraz z materiałem dostarczonym przez wykonawcę w pozostałych budynkach nie objętych społecznym programem mieszkaniowym należy stosować stawkę podatku vat w wysokości 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

Przepis art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przez towary – stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak wynika z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i ust. 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast, w myśl art. 146a ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
 3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
 4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Na mocy art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2 stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – art. 41 ust. 12a ustawy – rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Art. 41 ust. 12b ustawy stanowi, iż do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Obiekty budownictwa mieszkaniowego to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11 (art. 2 pkt 12 ustawy).

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do rozumienia tych terminów przyjętego w języku potocznym.

Według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2), przez budowę należy rozumieć m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast „budować” to znaczy wznosić budowle, pomieszczenia, ich części lub zespoły.

Pojęcie „modernizacja” oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś, natomiast termomodernizacja to modernizacja dotycząca ocieplenia budynku (pierwszy człon wyrazu wskazuje na związek z ciepłem tego, co oznacza człon drugi) - według internetowego słownika języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.).

Ponadto należy wskazać, że również w uchwale z 24 czerwca 2013 r. sygn. akt I FPS 2/13 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził że „czynności wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, w tym pojęcie modernizacji, zostały wprowadzone do tej ustawy w rozumieniu przyjętym w języku powszechnym. W takim znaczeniu modernizacja oznacza unowocześnienie, ulepszenie, udoskonalenie, podniesienie standardu obiektu budowlanego lub jego części”.

Natomiast „przebudowa” – zgodnie z ww. Słownikiem języka polskiego (str. 770, kol. 1) – to zmiana istniejącego stanu czegoś na inny; ulepszenie, poprawienie czegoś.

Budowa, modernizacja, przebudowa podobnie jak w przypadku innych wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy czynności, powinny zatem dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektów lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W znaczeniu słownikowym („Współczesny słownik języka polskiego”, red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), „remont” oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia.

Przy czym, warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług (tj. do dostawy, budowy, przebudowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym), jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, przebudowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Świadczenie kompleksowe (złożone) to zgodnie z orzecznictwem TSUE szereg działań podejmowanych przez podatnika na rzecz konsumenta, które z gospodarczego punktu widzenia tworzy jedną całość i z podatkowego punktu widzenia nie powinno być w sposób sztuczny dzielone. Natomiast o tym, czy będziemy mieli do czynienia z dostawą towarów, czy świadczeniem usług powinien przesądzić element, który w ramach danego świadczenia ma charakter dominujący (zob. np. wyroki TSUE: z 2 maja 1996 r. w sprawie C-231/94, Faaborg – Gelting Linien; z 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd p-ko Commissioners of Custom and Excise; z 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04, Levob Verzekeringen BV i OV Bank NV v Staatssecretaris van Financien, z glosą P. Selera, opubl. Lex/el. 2010). Jeżeli elementem dominującym w ramach danej transakcji będzie wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel, zaś pozostałe czynności będą miały charakter pomocniczy lub uboczny wówczas transakcja powinna być traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Natomiast w przypadku gdy istotą transakcji będą inne czynności to mimo, że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu projektów budowlanych, usług kierownika budowy i inspektora nadzoru. Jest czynnym podatnikiem VAT i wszystkie swoje usługi opodatkowuje stawką VAT 23%. Wnioskodawca zamierza poszerzyć swoją działalność o usługi polegające na docieplaniu, tynkowaniu i wykańczaniu wnętrz w budynkach mieszkalnych, lokalach mieszkalnych i pozostałych budynkach.

Umowy zawierane z inwestorami na wyżej wymienione usługi będą obejmowały materiał dostarczony przez wykonawcę oraz robociznę. Faktury będą wystawiane na kompleksową usługę docieplania, tynkowania lub wykańczania wnętrz.

Planowane usługi docieplania, tynkowania i wykańczania wnętrz będą realizowane w ramach czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o Vat. W zależności od okoliczności danej umowy i potrzeb zlecającego, z klientami będą zawierane umowy na budowę, remont, modernizację, termomodernizację lub przebudowę obiektu budowlanego zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Planowane usługi docieplania będą dotyczyły zewnętrznej części budynku. Tynkowanie może mieć miejsce zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku. Wykańczanie wnętrz będzie polegać na gipsowaniu, malowaniu, tapetowaniu.

Umowy zawierane z klientami będą obejmowały świadczenie usług polegające na docieplaniu, tynkowaniu czy wykańczaniu wnętrz. Będzie to umowa na świadczenie kompleksowej usługi, a jednym z jej elementów będzie zobowiązanie dla wykonawcy, że dostarczy on materiałów niezbędnych do wykonania tej usługi.

Zawarte umowy będą zawierały jedno wynagrodzenie dla wykonawcy, obejmujące wszystkie elementy umowy, m.in. wykonanie usługi, pomiary, materiały, transport. Wynagrodzenie nie będzie dzielone na część dotyczącą usługi i na część dotyczącą materiałów.

Udział w cenie usługi zużytych materiałów będzie zróżnicowany. Kalkulowane wynagrodzenie dotyczące konkretnej usługi będzie uwzględniało koszt materiałów, jednak każde zlecenie będzie miało indywidualny charakter. Szacuje się, że wartość materiałów w cenie całej usługi kompleksowej raczej nie przekroczy 40%.

Z uwagi na fakt, że klient będzie zawierał jedną umowę na kompleksową usługę, na fakturze będzie jedna pozycja dotycząca tej usługi (nie będzie odrębnej pozycji na materiały).

W ramach zawieranych umów dotyczących usług kompleksowych, elementem dominującym będzie usługa budowlano-remontowa, czyli docieplanie, tynkowanie, wykańczanie wnętrz. Ten element będzie dla klientów decydujący, aby taką umowę zawrzeć. Pozostałe elementy tej usługi kompleksowej, jak obmiary, kalkulacja, dostarczenie towarów, transport stanowią elementy pomocnicze.

Elementami pomocniczymi do wykonywanej usługi docieplania, tynkowania czy wykańczania wnętrz będą obmiary, kalkulacje, dostarczenie materiałów, transport.

Usługi będą wykonywane w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym.

Przez pojęcie „pozostałe budynki” należy rozumieć te budynki, które nie mieszczą się w ramach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Świadczone usługi nie będą obejmowały usług projektowania i nadzoru budowlanego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego jaką stawkę vat należy zastosować przy kompleksowych usługach obejmujących materiał i robociznę dla docieplania, tynkowana i wykończenia wnętrz w budynku mieszkalnym i lokalu mieszkalnym a jaką przy kompleksowych usługach docieplania, tynkowania i wykończenia wnętrz w pozostałych budynkach oraz czy wykonanie usług z materiałów wykonawcy należy traktować jako jedną kompleksową usługę, czy raczej jak dwie osobne transakcje obejmujące materiały budowlane i robociznę.

Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej całe świadczenie kompleksowe podlega takim regulacjom opodatkowania VAT, jakie dotyczą świadczenia głównego. Opodatkowanie pozostałych świadczeń, składających się na świadczenie kompleksowe, podlega takim samym regulacjom, jakim podlega świadczenie główne.

Pogląd taki wyrażony został w orzeczeniu TSUE w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd. W orzeczeniu tym TSUE stwierdził, że „pojedyncze świadczenie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jedną lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, podczas gdy inny lub inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej”.

Stosowanie tych samych zasad opodatkowania do usługi zasadniczej oraz usług pomocniczych dotyczy również stawki VAT. Oznacza to, że całe świadczenie kompleksowe podlega opodatkowaniu taką stawką VAT, jaka jest właściwa dla świadczenia podstawowego. Stawka VAT dla świadczeń pomocniczych „podąża” za stawką VAT dla świadczenia podstawowego.

W przypadku świadczenia usług, opisanych we wniosku, mamy do czynienia z jedną kompleksową usługą, która obejmuje świadczenie podstawowe, usługę polegającą na docieplaniu, tynkowaniu czy wykańczaniu wnętrz oraz usługi pomocnicze tj. obmiary, kalkulacja, dostarczenie towarów, transport.

Skoro przedmiotem sprzedaży będzie kompleksowa usługa obejmująca świadczenie usług polegających na docieplaniu, tynkowaniu czy wykańczaniu wnętrz, gdzie jednym z jej elementów będzie zobowiązanie dla wykonawcy, że dostarczony on materiały niezbędne do wykonania tej usługi oraz zawarte umowy będą zwierały jedno wynagrodzenie dla wykonawcy obejmujące wszystkie elementy umowy, m.in. wykonanie usługi, pomiary, materiały, transport i na fakturze będzie jedna pozycja dotycząca tej usługi (nie będzie odrębnej pozycji na materiały), wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia, itp.). Wyliczenie co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

W związku z powyższym wykonanie ww. usług z materiałów wykonawcy należy traktować jako jedna kompleksową usługę, obejmującą robociznę i materiał.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w przypadku kompleksowej usługi obejmującej materiał i robociznę dla ocieplania, tynkowania i wykończenia wnętrz, wykonywanej w ramach czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy w obiektach budowlanych lub ich częściach, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu przepisów ustawy, zastosowanie znajdzie stawka podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 41 ust 12b.

Natomiast w przypadku kompleksowej usługi obejmującej materiał i robociznę dla ocieplania, tynkowania i wykończenia wnętrz w pozostałych budynkach, które nie mieszczą się w ramach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, w rozumieniu przepisów ustawy, zastosowanie znajdzie stawka podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/4512-518/15/JJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.