IBPP2/4512-161/15/JJ | Interpretacja indywidualna

W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla czynności związanych z wydawaniem zaświadczeń oraz uwierzytelnionych odpisów z akt osobowych przechowywanej dokumentacji
IBPP2/4512-161/15/JJinterpretacja indywidualna
 1. stawki podatku
 2. usługi archiwizacji danych
 3. zwolnienia podatkowe
 4. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 lutego 2015r. (data wpływu 20 lutego 2015r.), uzupełnionym pismem z 19 maja 2015r. (data wpływu 22 maja 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla czynności związanych z wydawaniem zaświadczeń oraz uwierzytelnionych odpisów z akt osobowych przechowywanej dokumentacji – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2015r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla czynności związanych z wydawaniem zaświadczeń oraz uwierzytelnionych odpisów z akt osobowych przechowywanej dokumentacji.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 19 maja 2015r. (data wpływu 22 maja 2015r.), będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 7 maja 2015 r. znak: IBPP2/4512-161/15/JJ.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

XXX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa w oparciu o Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS. W dniu 04.01.2006 r. Sąd Rejonowy Wydział VIII Gospodarczy KRS wydał postanowienie sygn. akt. Xxx w przedmiocie połączenia Spółek ZZZ Spółka Jawna i XXX Sp. z o.o. przez przejęcie na podstawie art. 492 par. 1 KSH. Tak więc XXX Spółka z o.o. jest prawnym następcą firmy ZZZ Spółka Jawna działającej od 1993 roku na rynku usług archiwizacyjnych. XXX Spółka z o.o. powstała w wyniku zmiany przepisów dotyczących przechowawców dokumentacji archiwalnej. Jako pierwsi w województwie śląskim uzyskaliśmy wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych pod numerem x dokonany przez Wojewodę z upoważnienia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych tym samym spełniając rygorystyczne wymogi ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 173, poz. 1808).

Siedziba Spółki znajduje się w x przy ul. x. prowadzona jest również działalność w x przy ul. x. Spółka prowadzi działalność w zakresie 91.01. B. Działalność archiwów polegającą na przechowywaniu dokumentów przekazanych przez zlikwidowane zakłady pracy. Za brakowanie, przechowywanie oraz archiwizację Spółka w momencie przekazania dokumentów do archiwum wystawia f-ry VAT. Na usługi te naliczany jest 23% podatek VAT (poprzednio 22% podatek VAT).

Który rozliczany jest w m-cu wystawienia f-ry. Prace związane z przechowywaniem dokumentacji obejmują:

 • segregację akt na zespoły archiwalne i komórki organizacyjne,
 • kwalifikację archiwalną (podział akt na kategorie),
 • systematyzację akt w obrębie komórek organizacyjnych lub grup rzeczowych według haseł klasyfikacyjnych,
 • ułożenie dokumentacji w obrębie grup rzeczowych w odpowiedniej kolejności (chronologicznie, numerycznie, alfabetycznie),
 • ułożenie dokumentacji według podziału na poszczególni komórki organizacyjne,
 • przełożenie dokumentacji do obwolut archiwizacyjnych lub kartonów archiwizacyjnych (tzw. archibox),
 • opisanie, ponumerowanie grzbietów kartonów archiwizacyjnych, obwolut, zawartość kartonu, daty skrajne, kategoria akt itd.,
 • przesznurowanie wytypowanie i zewidencjonowanie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania już minął, w celu przekazania na makulaturę,
 • uporządkowanie akt kategorii A wewnątrz teczek, ich paginacja i przesznurowanie, zewidencjonowanie akt przeznaczonych do dalszego przechowywania, w formie spisów zdawczo-odbiorczych.

Jednym z podstawowych dokumentów, w oparciu o które ustala się wysokość świadczeń emerytalno-rentowych dla pracowników, jest zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, sporządzane na druku ZUS Rp-7. Pracodawcy, zobowiązani są na wniosek pracownika do jego wystawienia i muszą zadbać o to, aby był on sporządzony prawidłowo. Wszelkie nieprawidłowości mogą bowiem spowodować ewentualną nadpłatę lub niedopłatę świadczenia należnego ubezpieczonemu. Obowiązki płatników składek wobec swoich ubezpieczonych (w tym również byłych) w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych wynikają wprost z art. 125-125a ustawy o emeryturach i rentach z ZUS, zwanej ustawą emerytalną. W świetle tych przepisów pracodawca zobowiązany jest m.in. do współdziałania z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia oraz wydawania pracownikowi lub organowi rentowemu zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości. Dokumentami potwierdzającymi wysokość wynagrodzeń pracowników dla celów ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty są:

-zaświadczenie o wysokości przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, wypłaconego za okresy, za które przychód ten przysługuje, a także o wysokości wypłaconych wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, świadczeń i zasiłków oraz innych należności, o których mowa w art. 15 ust. 3 ustawy emerytalnej - jest ono wystawiane przez pracodawcę na określonym przez ZUS formularzu znajdującymi się w aktach osobowych, jak np.: umowy o pracę, pisma o powołaniu, przeszeregowaniu lub przyznaniu podwyżki.

Jednakże w większości przekazanych do Archiwum aktach w/w zaświadczeń brakuje dlatego też na podstawie zawartych umów Spółka zobowiązana jest do wystawiania z przejętych akt osobowych zaświadczeń o przebiegu zatrudnienia oraz uwierzytelnionych kopii z dokumentacji kadrowej oraz płacowej dla byłych pracowników, którzy zwrócą się z prośbą o ich wystawienie. Osoby pragnące uzyskać dostęp do dokumentacji archiwalnej zlikwidowanych przedsiębiorstw winny zgłosić się osobiście bądź w formie pisemnej do Archiwum. Na podstawie przechowywanych akt pracownicy archiwum sporządzają urzędowo potwierdzone kserokopie dokumentów osobowych i płacowych.

Archiwum natomiast nie ma uprawnień do wystawiania nowych świadectw pracy, wyliczania i wystawiania zarobków na druku ZUS Rp-7. (Dz.U. Nr 10 poz. 49 1983 r.). Za rozpatrywanie wniosków i wydawanie kserokopii dokumentów Archiwum pobiera opłatę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania Dz.U. nr 135, poz. 1270, ze zmianą - Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania Dz.U. Nr 28 poz. 240. Od wyżej wymienionych czynności Spółka nie nalicza podatku VAT z uwagi na to, że zaświadczenia wydane dla celów emerytalno rentowych i są zwolnione z podatku VAT.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 z późniejszymi zmianami),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami),
 3. Ustawa z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 39 poz. 353 z 2004 r. z późniejszymi zmianami),
 4. Ministra Kultury z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania Dz.U. nr 135 poz.1270.
 5. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania Dz.U. nr 28 poz. 240.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że usługi korzystające ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41 bez oznaczania symbolami PKWiU Ustawy o podatku VAT. Spółka zakwalifikowała te czynności mieszczące się w zakresie PKWIU 84.30.12 - jako usługi zabezpieczenia emerytalnego i rentowego dla pracowników i poza pracowniczych grup ludności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 19 maja 2015r.):

Czy XXX Sp. z o.o. na podstawie w/w przepisów prawidłowo określiła wysokość podatku VAT od czynności związanych z wydawaniem zaświadczeń oraz uwierzytelnionych odpisów z akt osobowych pracowników zlikwidowanych przedsiębiorstw przechowywanych w zasobach archiwalnych spółki, traktując tę czynność jako zwolnioną z podatku VAT przy zastosowaniu przepisów ustawy o podatku VAT - usługi korzystające ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41 oraz oznaczane symbolami mieszczącymi się w sekcji PKWiU 84.30.12...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 19 maja 2015r.):

Wnioskodawca uważa, że na podstawie przytoczonych aktów prawnych XXX Sp. z o.o. prawidłowo określiła czynność związaną z wydawaniem zaświadczeń oraz odpisów z akt osobowych przechowywanej dokumentacji dla celów emerytalno-rentowych jako zwolnioną z podatku VAT. XXX nie jest uprawnione do wystawiania druków Rp-7 czy też Świadectw Pracy w imieniu zlikwidowanych zakładów pracy jednakże na podstawie wcześniej zawartych umów Spółka zobowiązana jest do wystawienia z przejętych akt osobowych zaświadczeń o przebiegu zatrudnienia oraz uwierzytelnionych kopii z dokumentacji kadrowej oraz płacowej dla byłych pracowników, którzy zwrócą się z prośbą o ich wystawienie, podst. prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 171 poz. 1396 z późniejszymi zmianami)
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)
 3. Ustawa z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 39 poz. 353 z 2004 r. z późniejszymi zmianami)
 4. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania Dz.U. Nr 135 poz. 1270
 5. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania Dz.U. Nr 28 poz. 240
 6. USTAWA O PODATKU OD TOWARÓW i USŁUG Z DNIA 11 MARCA 2004 ZE ZMIANAMI art. 43 ust. 1 pkt 30 ustawy o VAT.
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.10.2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) sekcja O 84.30.12
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepisy art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy definiują pojęcie dostawy towarów i świadczenia usług za wynagrodzeniem.

W świetle art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stosownie do treści art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Przepis art. 41 ust. 1 ustawy, stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2010 r. wyznaczenie zakresu zwolnienia usługi z opodatkowania podatkiem VAT następowało przez zidentyfikowanie usługi (czynności) w klasyfikacji statystycznej (PKWiU). Z dniem 1 stycznia 2011 r. ustawodawca odstąpił od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych, określając poszczególne czynności zwolnione od podatku wskazując na ich cechy, charakter oraz okoliczności wykonania.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną.

Natomiast w myśl pkt 12 ww. art. 43 ust. 1 ustawy zwolnieniu od podatku podlegają usługi zarządzania:

 1. funduszami inwestycyjnymi i zbiorczymi portfelami papierów wartościowych – w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych,
 2. portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, o których mowa w lit. a, lub ich częścią,
 3. ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej,
 4. otwartymi funduszami emerytalnymi oraz dobrowolnymi funduszami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, a także Funduszem Gwarancyjnym utworzonym na podstawie tych przepisów,
 5. pracowniczymi programami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych,
 6. obowiązkowym systemem rekompensat oraz funduszem rozliczeniowym utworzonymi na podstawie przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a także innymi środkami i funduszami, które są gromadzone lub tworzone w celu zabezpieczenia prawidłowego rozliczenia transakcji zawartych w obrocie na rynku regulowanym w rozumieniu tych przepisów albo w obrocie na giełdach towarowych w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, przez partnera centralnego, agenta rozrachunkowego lub izbę rozliczeniową w rozumieniu przepisów o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami.

Ponadto stosownie do ust. 1 pkt 37-41 ww. art. 43 ustawy o VAT, zwolnione od podatku są:

37.usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji;

38.usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;

39.usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;

40.usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług;

40a.usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w:

 1. spółkach,
 2. innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną

-z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi;

41.usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 131, poz. 763), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wskazał, że uzyskał wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych pod numerem 1/04 dokonany przez Wojewodę z upoważnienia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych tym samym spełniając rygorystyczne wymogi ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 173, poz. 1808).

Spółka prowadzi działalność w zakresie 91.01.B. Działalność archiwów polegającą na przechowywaniu dokumentów przekazanych przez zlikwidowane zakłady pracy.

Prace związane z przechowywaniem dokumentacji obejmują:

 • segregację akt na zespoły archiwalne i komórki organizacyjne,
 • kwalifikację archiwalna (podział akt na kategorie),
 • systematyzację akt w obrębie komórek organizacyjnych lub grup rzeczowych według haseł klasyfikacyjnych,
 • ułożenie dokumentacji w obrębie grup rzeczowych w odpowiedniej kolejności (chronologicznie, numerycznie, alfabetycznie),
 • ułożenie dokumentacji według podziału na poszczególni komórki organizacyjne,
 • przełożenie dokumentacji do obwolut archiwizacyjnych lub kartonów archiwizacyjnych (tzw. archibox),
 • opisanie, ponumerowanie grzbietów kartonów archiwizacyjnych, obwolut, zawartość kartonu, daty skrajne, kategoria akt itd.,
 • przesznurowanie wytypowanie i zewidencjonowanie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania już minął, w celu przekazania na makulaturę,
 • uporządkowanie akt kategorii A wewnątrz teczek, ich paginacja i przesznurowanie, zewidencjonowanie akt przeznaczonych do dalszego przechowywania, w formie spisów zdawczo-odbiorczych.

Jednym z podstawowych dokumentów, w oparciu o które ustala się wysokość świadczeń emerytalno-rentowych dla pracowników, jest zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, sporządzane na druku ZUS Rp-7. Pracodawcy, zobowiązani są na wniosek pracownika do jego wystawienia i musza zadbać o to, aby był on sporządzony prawidłowo. Wszelkie nieprawidłowości mogą bowiem spowodować ewentualną nadpłatę lub niedopłatę świadczenia należnego ubezpieczonemu. Obowiązki płatników składek wobec swoich ubezpieczonych (w tym również byłych) w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych wynikają wprost z art. 125-125a ustawy o emeryturach i rentach z ZUS, zwanej ustawą emerytalną. W świetle tych przepisów pracodawca zobowiązany jest m.in. do współdziałania z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia oraz wydawania pracownikowi lub organowi rentowemu zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości. Dokumentami potwierdzającymi wysokość wynagrodzeń pracowników dla celów ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty są:

 • zaświadczenie o wysokości przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, wypłaconego za okresy, za które przychód ten przysługuje, a także o wysokości wypłaconych wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, świadczeń i zasiłków oraz innych należności, o których mowa w art. 15 ust. 3 ustawy emerytalnej - jest ono wystawiane przez pracodawcę na określonym przez ZUS formularzu znajdującymi się w aktach osobowych, jak np.: umowy o pracę, pisma o powołaniu, przeszeregowaniu lub przyznaniu podwyżki.

Jednakże w większości przekazanych do Archiwum aktach w/w zaświadczeń brakuje dlatego też na podstawie zawartych umów Spółka zobowiązana jest do wystawiania z przejętych akt osobowych zaświadczeń o przebiegu zatrudnienia oraz uwierzytelnionych kopii z dokumentacji kadrowej oraz płacowej dla byłych pracowników, którzy zwrócą się z prośbą o ich wystawienie. Osoby pragnące uzyskać dostęp do dokumentacji archiwalnej zlikwidowanych przedsiębiorstw winny zgłosić się osobiście bądź w formie pisemnej do Archiwum. Na podstawie przechowywanych akt pracownicy archiwum sporządzają urzędowo potwierdzone kserokopie dokumentów osobowych i płacowych.

Za rozpatrywanie wniosków i wydawanie kserokopii dokumentów Archiwum pobiera opłatę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania Dz.U. Nr 135, poz. 1270, ze zmianą - rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania Dz.U. Nr 28 poz. 240.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że usługi korzystające ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41 bez oznaczania symbolami PKWiU Ustawy o podatku VAT. Spółka zakwalifikowała te czynności mieszczące się w zakresie PKWIU 84.30.12 - jako usługi zabezpieczenia emerytalnego i rentowego dla pracowników i poza pracowniczych grup ludności.

Na tle powyższego, Wnioskodawca ma wątpliwości czy przy prawidłowo określił wysokość podatku VAT od czynności związanych z wydawaniem zaświadczeń oraz uwierzytelnionych odpisów z akt osobowych pracowników zlikwidowanych przedsiębiorstw przechowywanych w zasobach archiwalnych spółki, traktując tą czynność jako zwolnioną z podatku VAT.

Odnosząc przywołane wcześniej przepisy do okoliczności sprawy przedstawione we wniosku należy stwierdzić, że czynności, których dotyczy zapytanie Wnioskodawcy tj. czynności związane z wydawaniem zaświadczeń oraz uwierzytelnionych odpisów z akt osobowych pracowników zlikwidowanych przedsiębiorstw przechowywanych w zasobach archiwalnych Spółki, nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie wskazanych przez Wnioskodawcę przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (tj. art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 czy też pkt 37-41), bowiem w tych przepisach nie zostały wymienione usługi związane z wydawaniem zaświadczeń oraz uwierzytelnionych odpisów z akt osobowych pracowników zlikwidowanych przedsiębiorstw. Wskazać jednocześnie należy, że żaden przepis dotyczący podatku od towarów i usług nie zawiera zwolnienia od tego podatku dla usług wskazanych przez Wnioskodawcę.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, uznające że Wnioskodawca prawidłowo określił czynność związaną z wydawaniem zaświadczeń oraz odpisów z akt osobowych przechowywanej dokumentacji dla celów emerytalno rentowych jako zwolnioną z podatku VAT, jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Przedmiotowa interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie zakreślonym pytaniem Wnioskodawcy tj. w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla czynności związanych z wydawaniem zaświadczeń oraz uwierzytelnionych odpisów z akt osobowych przechowywanej dokumentacji.

Zmiana elementu opisu stanu faktycznego lub zmiana stanu prawnego powodują, że interpretacja traci ważność.

Należy zauważyć, że wskazane przez Wnioskodawcę przepisy regulują kwestie związane m.in. z usługami finansowymi i zarządzania, natomiast czynności opisane w stanie faktycznym nie wpisują się w charakter tychże usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/4512-161/15/JJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.