IBPP2/443-732/14/RSz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zastosowanie 23% stawki podatku VAT:- do kompleksowej usługi p.n. „ ....” mieszczącej się w grupowaniu PKWiU 81.2 – „Usługi sprzątania obiektów”,- do usługi wymiany piasku w piaskownicach oraz toaletach dla psów mieszczącej się w grupowaniu PKWiU 96.09.19.0 – „Pozostałe różnorodne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 lipca 2014 r. (data wpływu 28 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 16 września 2014 r. (data wpływu 19 września 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • prawidłowe – w zakresie zastosowania 23% stawki podatku VAT do kompleksowej usługi p.n. „ ....” mieszczącej się w grupowaniu PKWiU 81.2 – „Usługi sprzątania obiektów”,
 • prawidłowe - w zakresie zastosowania 23% stawki podatku VAT do usługi wymiany piasku w piaskownicach oraz toaletach dla psów mieszczącej się w grupowaniu PKWiU 96.09.19.0 – „Pozostałe różnorodne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 16 września 2014 r. (data wpływu 19 września 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 23% stawki podatku VAT:

 • do kompleksowej usługi p.n. „ ....” mieszczącej się w grupowaniu PKWiU 81.2 – „Usługi sprzątania obiektów”,
 • do usługi wymiany piasku w piaskownicach oraz toaletach dla psów mieszczącej się w grupowaniu PKWiU 96.09.19.0 – „Pozostałe różnorodne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca uczestniczył w przetargu ograniczonym na wykonanie usługi pn. „ ...”.

Jedną z usług wymienionych w SIWZ było - utrzymanie przejścia podziemnego pod ulicą zwanego pasażem handlowym oraz placu dolnego przy ul. W.

Ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji wynikało, że:

Pasaż handlowy obejmuje:

1.tunel główny wykonany z polerowanego kamienia naturalnego,

2.korytarze boczne wykonane z polerowanego kamienia naturalnego,

3.schody prowadzące z tunelu głównego do przystanków autobusowych przy ul. ... wraz z podestami wykonane z kamienia groszkowanego - wraz ze ścianami bocznymi z kamienia naturalnego polerowanego,

4.schody prowadzące z tunelu głównego do przystanków tramwajowych przy ul. ... wraz z podestami wykonane z kamienia groszkowanego - wraz ze ścianami bocznymi z kamienia naturalnego polerowanego,

5.szklane drzwi prowadzące do korytarzy bocznych,

6.drzwi wind ze stali nierdzewnej + wnętrza wind,

7.ściany z kamienia naturalnego polerowanego przy wejściach do wind,

8.poręcze ze stali nierdzewnej, szyby wraz z zadaszeniami nad schodami prowadzącymi do przystanków tramwajowych przy ul. ... wraz z wiatami,

10.szyby wraz z zadaszeniami nad schodami prowadzącymi do przystanków autobusowych przy ul. ...,

11.kosze wykonane z granitu i stali nierdzewnej.

W pasażu handlowym utrzymanie czystości i porządku należy zapewnić przez całą dobę wykonując następujące prace:

 1. mechaniczne mycie posadzek z użyciem czyszczących środków chemicznych - 6 x na dobę w okresie zimowym i w czasie opadów atmosferycznych. W okresie letnim i w czasie braku opadów mycie posadzek - 3 x na dobę
 2. mycie szyb i powierzchni ścian - 100% powierzchni 1 x na 2 tygodnie.
 3. zamiatanie schodów 2 x na dobę + 1 x na dobę mycie. W okresie zimowym zamiatanie schodów 2 x na dobę i 1 x na dobę mycie lub odśnieżanie bądź usuwanie śliskości w zależności od panujących warunków atmosferycznych. Środki użyte do usunięcia śliskości należy usunąć ze schodów niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.
 4. konserwacja poręczy ze stali nierdzewnej - 1 x na tydzień,
 5. sprzątanie wind - 3 razy na dobę,
 6. opróżnianie i mycie koszy - 1 x na dobę

Plac dolny przy ul. W. (to przedłużenie pasażu handlowego w przejściu podziemnym) obejmuje:

 1. posadzkę z kamienia naturalnego groszkowanego,
 2. schody prowadzące z placu dolnego na ul. W. wraz z podestami wykonane z kamienia groszkowanego - wraz ze ścianami bocznymi z kamienia naturalnego polerowanego,
 3. poręcze i obramowania ze stali nierdzewnej,
 4. schody ruchome wraz ze ścianami wokół nich,
 5. zadaszenie nad schodami ruchomymi,
 6. kosze wykonane z granitu i stali nierdzewnej,
 7. fontannę i stopnie wokół fontanny.

Na placu dolnym przy ul. W. utrzymanie czystości i porządku należy uwzględnić przez całą dobę wykonując następujące prace:

 1. mycie posadzki placu - 1 raz na dobę,
 2. zamiatanie posadzki placu - 2 razy na dobę,
 3. zamiatanie schodów stałych - 2 razy na dobę + 1 x na dobę mycie.

W okresie zimowym prace wyszczególnione w pkt 1-3 należy wykonywać z wyjątkiem dni, kiedy konieczne jest utrzymanie zimowe, tj. odśnieżanie lub usuwanie śliskości. Środki użyte do usunięcia śliskości należy usunąć ze schodów niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.

4.zamiatanie schodów ruchomych - 2 x na dobę + 1 x na dobę mycie,

5.mycie zadaszenia schodów ruchomych - 1 x na dwa tygodnie,

6.konserwacja poręczy ze stali nierdzewnej - 1 x na tydzień,

7.mycie powierzchni ścian przy schodach stałych i ruchomych 100% powierzchni - 1 x na dwa tygodnie,

8.mycie fontanny wraz ze stopniami wokół niej l x na dwa tygodnie,

9.opróżnianie i mycie koszy - 1 x na dobę.

Z formularza ofertowego wynikało, w/w usługi miały być rozliczane łącznie w formie wynagrodzenia ryczałtowego p.n. „ ....”. Ponieważ zakres wykonywanych czynności był szeroki, a usługa miała być wykonywana wewnątrz obiektu, Wnioskodawca zastosował podstawową stawkę podatku VAT

 • 23% - klasyfikując je do ugrupowania PKWiU - Dział 81- Nazwa ugrupowania - usługi sprzątania obiektów - 81.21.10 (Usługi niespecjalistycznego sprzątania budynków i obiektów przemysłowych).

Drugą usługą wymienioną w SIWZ była wymiana piasku:

 • w piaskownicach - czynność ta obejmowała wywiezienie piasku z poprzedniego sezonu, zakup czystego piasku, jego przywiezienie do piaskownicy i rozścielenie - 2 razy do roku,
 • w toaletach dla psów - czynność ta obejmowała wywiezienie zużytego piasku (z odchodami), zakup czystego piasku i jego przywiezienie - 1 x w tygodniu w okresie od 1 marca do 30 listopada.

Ponieważ wymiana piasku została zakwalifikowana przez Urząd Statystyczny w Łodzi pod symbolem PKWiU w starej klasyfikacji z 2004 r. - 93.05.12-00.00 - Usługi pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane co ma swoje odniesienie w kluczu powiązań z PKWiU 2008 r.- 96.09.19.0 - Pozostałe różnorodne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane Wnioskodawca zastosował również stawkę podstawową VAT - 23%.

W piśmie uzupełniającym z 16 września 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił punkt 68 wniosku odnośnie usługi pn. „ ....” i w załączeniu przesłał:

 • pismo GUS Departamentu Metodologii, Standardów i Rejestrów znak: ... z dnia 22 sierpnia 2014 r., które jest odpowiedzią na pismo Urzędu Miejskiego w S. z dnia 28 lipca 2014 r. (..),
 • pismo GUS Departamentu Metodologii, Standardów i Rejestrów znak: ... z dnia 4 września 2014 r., które jest odpowiedzią na pismo Wnioskodawcy o doprecyzowanie stanowiska z dnia 6 sierpnia 2014 r. (znak: ...).

GUS stwierdził, ze w ramach kompleksowej usługi pn. „ ....” ma zastosowanie grupowanie PKWiU 81.2 – Usługi sprzątania obiektów – wobec czego należało zastosować stawkę podatku VAT – 23%.

W uzupełnieniu Wnioskodawca nadmienił, że obecnie tę usługę kompleksowo wykonuje firma (...). W załączeniu Wnioskodawca przesłał kopię umowy nr ... z dnia 24 lipca 2014 r. Prace te są rozliczane w formie ryczałtu. Usługa wykonywana przez obecnego Wykonawcę została obciążona stawką podstawową podatku VAT 23%.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. 1 Czy zastosowana stawka podstawowa podatku VAT - 23% na kompleksową usługę p.n. „ ....” jest prawidłowa...
 2. Czy zastosowana stawka podstawowa podatku VAT - 23% na usługę wymiany piasku w piaskownicach oraz toaletach dla psów jest prawidłowa...

Stanowisko Wnioskodawcy (doprecyzowane w piśmie uzupełniającym z 16 września 2014 r.).

 1. Odnośnie usługi p.n. ....- zdaniem Wnioskodawcy - opodatkowanie stawką podstawową 23% jest prawidłowe, ponieważ usługi są wykonywane wewnątrz obiektu (jakim jest przejście podziemne) w którym usytuowany jest pasaż handlowy. W/g klasyfikacji PKOB - Grupa 2 - przejście podziemne jest obiektem inżynierii lądowej. Wnioskodawca podkreślił, że w okresie od 24 marca 2014 r. do 23 lipca 2014 r. Wnioskodawca świadczy taką samą usługę sprzątania obiektu dla Zarządcy tego terenu jakim jest Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w S.. Zgodnie z podpisaną w dniu 24 marca 2014 r. umową Nr ... - usługa w całości jest obciążona podstawową stawką podatku VAT - 23%.
 2. Odnośnie wymiany piasku w piaskownicach oraz toaletach dla psów, opodatkowanie stawką podstawową VAT 23% jest również uzasadnione z uwagi na symbol klasyfikacji PKWiU. Czynności te nie znalazły się w wykazie usług z obniżoną stawką podatku VAT - 8% w załącznikach do Ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z późn. zmianami. Prowadząc zakład komunalny, usługę wymiany piasku Wnioskodawca świadczy od wielu lat dla różnych klientów, stosując zawsze stawkę podstawową podatku VAT, która od 1 stycznia 2011 r. wynosi - 23%.

Reasumując - zdaniem Wnioskodawcy - świadcząc w/w usługi i nakładając na nie 23% podatek VAT postąpił on zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r.- art. 146a pkt 1, z zastrzeżeniem art. 146f.

W piśmie uzupełniającym z 16 września 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił punkt 70 wniosku w następujący sposób:

Zdaniem Wnioskodawcy, odpowiedzi uzyskane z GUS potwierdzają prawidłowość zastosowanej przez Wnioskodawcę 23% stawki podatku VAT, ponieważ prace są wykonywane kompleksowo wewnątrz obiektu inżynierii lądowej (jakim jest przejście podziemne) PKWiU 81.2 – „Usługi sprzątania obiektów”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za:
 • prawidłowe – w zakresie zastosowania 23% stawki podatku VAT do kompleksowej usługi p.n. „ ....” mieszczącej się w grupowaniu PKWiU 81.2 – „Usługi sprzątania obiektów”,
 • prawidłowe - w zakresie zastosowania 23% stawki podatku VAT do usługi wymiany piasku w piaskownicach oraz toaletach dla psów mieszczącej się w grupowaniu PKWiU 96.09.19.0 – „Pozostałe różnorodne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej również ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Według art. 2 pkt 22 ustawy przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl przepisu art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od 1 stycznia 2011r., jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Należy przy tym wskazać, że zarówno w przepisach ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku w stosunku do niektórych czynności.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca uczestniczył w przetargu ograniczonym na wykonanie usługi pn. „Utrzymanie porządku i czystości w jedenastu rejonach na terenie miasta S.”. Jedną z usług wymienionych w SIWZ było - utrzymanie przejścia podziemnego pod ulicą zwanego pasażem handlowym oraz placu dolnego przy ul. W., w ramach świadczenia której winien był wykonać szereg szczegółowo przedstawionych we wniosku czynności, np. zamiatanie i mycie posadzek i schodów, mycie szyb i ścian, opróżnianie i mycie koszy, itd., z różną częstotliwością. Wnioskodawca do kompleksowej usługi pn. „ ....” mieszczącej się w grupowaniu PKWiU 81.21.10 „Usługi niespecjalistycznego sprzątania budynków i obiektów przemysłowych” zastosował podstawową stawkę podatku VAT 23%. Wnioskodawca wskazał, że z formularza ofertowego wynikało, ww. usługi miały być rozliczane łącznie w formie wynagrodzenia ryczałtowego p.n. „ ....”.

Drugą usługą wymienioną w SIWZ była wymiana piasku:

 • w piaskownicach - czynność ta obejmowała wywiezienie piasku z poprzedniego sezonu, zakup czystego piasku, jego przywiezienie do piaskownicy i rozścielenie,
 • w toaletach dla psów - czynność ta obejmowała wywiezienie zużytego piasku (z odchodami), zakup czystego piasku i jego przywiezienie.

Wnioskodawca zaklasyfikował ww. usługę wg PKWiU 2008 r. do grupowania 96.09.19.0 – „Pozostałe różnorodne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Wnioskodawca zastosował również 23% stawkę VAT.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca ma wątpliwości jak powinna być opodatkowana całość ww. usług w związku z udziałem w przetargu, które obejmują:

 • kompleksową usługę utrzymania porządku i czystości na terenie miasta p.n. „ ....”,
 • usługę wymiany piasku w piaskownicach oraz toaletach dla psów.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy, jak również wskazane wcześniej przepisy prawa należy stwierdzić, że wykonywane przez Wnioskodawcę czynności polegające na wykonaniu:

 • kompleksowej usługi p.n. „ ....” mieszczącej się w grupowaniu PKWiU 81.2 – „Usługi sprzątania obiektów”,
 • usługi wymiany piasku w piaskownicach oraz toaletach dla psów, mieszczącej się w grupowaniu PKWiU 96.09.19.0 – „Pozostałe różnorodne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane

należało opodatkować podstawową stawką podatku VAT - 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy. Dla wymienionych czynności ustawodawca nie przewidział preferencyjnych stawek podatku od towarów i usług, jak również zwolnienia od podatku.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W tym miejscu należy podkreślić, że niniejsza interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie objętym pytaniami Wnioskodawcy. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy i własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone, w szczególności interpretacja niniejsza nie odnosi się do kwestii opodatkowania usług świadczonych przez podwykonawcę na rzecz Wnioskodawcy.

Tut. organ zauważa, że nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Podkreślić należy, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Dlatego też niniejszej interpretacji udzielono wyłącznie w oparciu o grupowania statystyczne wskazane przez Wnioskodawcę.

Zaznaczenia wymaga także, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Z powyższego wynika, że za prawidłową klasyfikację wyrobu lub usługi jest odpowiedzialny producent lub dokonujący dostawy towaru bądź świadczący usługę. To właśnie ten podmiot obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania wykonywanych usług.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego zaistniałego stanu faktycznego, udzielona interpretacja traci swą ważność.

Należy w tym miejscu wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.