IBPP1/4512-91/15/AZb | Interpretacja indywidualna

Brak opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego doradztwa prawnego udzielanego przez Wnioskodawcę na rzecz mieszkańców gminy
IBPP1/4512-91/15/AZbinterpretacja indywidualna
 1. podatnik
 2. usługi prawnicze
 3. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 stycznia 2015 r. (data wpływu 2 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z 21 kwietnia 2015 r. (data wpływu 24 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego doradztwa prawnego udzielanego przez Wnioskodawcę na rzecz mieszkańców gminy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego doradztwa prawnego udzielanego przez Wnioskodawcę na rzecz mieszkańców gminy.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 21 kwietnia 2015 r. (data wpływu 24 kwietnia 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 13 kwietnia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest zatrudniony na stanowisku doradcy wójta gminy (art. 17 ustawy o pracownikach samorządowych), będąc z wykształcenia prawnikiem po aplikacji notarialnej, nie jest członkiem żadnego samorządu zawodowego, nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca chciałby w przyszłości w urzędzie gminy udzielać nieodpłatnego doradztwa prawnego na rzecz mieszkańców przedmiotowej gminy, które będzie miało charakter bezinteresownej działalności prospołecznej.

W uzupełnieniu wniosku z 21 kwietnia 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, „Czy Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, jeśli tak to od kiedy i z jakiego tytułu...” Wnioskodawca podał, że nie.
 2. W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, „Czy Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym...” Wnioskodawca wskazał, że tak.
 3. W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, „Czy Wnioskodawca zamierza udzielać nieodpłatnego doradztwa prawnego na rzecz mieszkańców gminy jako osoba zatrudniona w Gminie w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych i w ramach otrzymywanego od Gminy wynagrodzenia z tego tytułu...” Wnioskodawca stwierdził, że tak.
 4. W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, „Czy też Wnioskodawca zamierza udzielać nieodpłatnego doradztwa prawnego na rzecz mieszkańców gminy czyniąc to nie w ramach zatrudnienia w Gminie lecz w ramach własnej działalności gospodarczej, którą Wnioskodawca będzie prowadził, zaś Gmina będzie Wnioskodawcy wyłącznie udostępniała pomieszczenie (miejsce) dla tych celów...” Wnioskodawca podał, że nie.
 5. W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, „Czy też Wnioskodawca zamierza udzielać nieodpłatnego doradztwa prawnego na rzecz mieszkańców Gminy czyniąc to we własnym imieniu (a nie w imieniu Gminy) jako osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, pozostając jednocześnie zatrudniony „na etacie” w Gminie... Czy Wnioskodawca będzie wykonywał poza tymi nieodpłatnymi czynnościami doradztwa prawnego jakiekolwiek inne czynności „poza etatem” – jeśli tak to jakie to będą czynności i na jakich zasadach wykonywane...” Wnioskodawca wskazał: tak (pierwsze zdanie), nie (zdanie drugie).
 6. W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, „Czy jeśli Wnioskodawca będzie wykonywał ww. czynności nieodpłatnego doradztwa prawnego w ramach umowy zawartej z Gminą, to czy te czynności stanowić będą czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 pkt 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.)...” Wnioskodawca podał, że tak, z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 7. W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, „Czy jeśli Wnioskodawca będzie wykonywał ww. czynności nieodpłatnego doradztwa prawnego w ramach umowy zawartej z Gminą, to czy te czynności stanowić będą czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli tak to należy wskazać, czy z tytułu wykonania tych czynności Wnioskodawca będzie związany ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich...” Wnioskodawca podał, że nie.
 8. W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, „Dlaczego Wnioskodawca będzie wykonywał ww. czynności doradztwa prawnego na rzecz mieszkańców gminy nieodpłatnie... Jaki będzie cel takiego działania...” Wnioskodawca stwierdził, że bezinteresowna pomoc prawna mieszkańcom Gminy.
 9. Doradztwo prawne będzie ograniczało się do udzielania ustnych porad, ewentualnie pomocy w sporządzeniu pism, wypełnianiu wniosków, bez reprezentowania zainteresowanych podmiotów.
 10. W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, „Czy Wnioskodawca w związku z wykonywaniem ww. czynności doradztwa prawnego nieodpłatnie uzyska jakiekolwiek korzyści – jeśli tak to jakie (np. budowanie pozytywnego wizerunku własnego nazwiska, pozyskiwanie w przyszłości własnych klientów itp.)... Wnioskodawca podał, że nie.
 11. W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, „Czy możliwość skorzystania przez mieszkańców z nieodpłatnego doradztwa prawnego od Wnioskodawcy będzie podana do publicznej wiadomości – w jaki sposób (np. Internet, media)...” Wnioskodawca wskazał, że tak, w miejscowej gazetce.
 12. W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, „Czy Gmina będzie świadczyła (poprzez zatrudnionych w niej pracowników) jakiekolwiek odpłatne usługi doradztwa w tym doradztwa prawnego, jakiekolwiek odpłatne usługi udzielania porad prawnych, opinii w jakimkolwiek zakresie – jeśli tak to jakie to będą usługi i na czyją rzecz będą świadczone...” Wnioskodawca podał, że nie.
 13. W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, „W przypadku, gdy Wnioskodawca zamierza udzielać nieodpłatnego doradztwa prawnego na rzecz mieszkańców gminy w ramach działalności gospodarczej prowadzonej na własne imię i nazwisko, to należy wskazać czy nieodpłatne świadczenie ww. usług stanowić będzie świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza Wnioskodawcy tj. celów pozostających bez związku z potrzebami prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, czy też zostanie dokonane dla celów działalności gospodarczej Wnioskodawcy (jeśli tak to jakie to będą cele i jaka działalność)...” Wnioskodawca wskazał, że nie.
 14. Doradztwo będzie funkcjonowało w ramach infrastruktury Gminy, Gmina będzie zapewniać powierzchnię nieodpłatnie powierzchnie biurową. Doradztwo będzie odbywało się w godzinach urzędowania Gminy.
 15. W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, „Jeśli Wnioskodawca będzie świadczył nieodpłatne doradztwo prawne na podstawie umowy zawartej z Gminą (jaka to umowa...), to czy z warunków wykonywania umowy będzie wynikało, że Wnioskodawca będzie dysponować niezależnością i samodzielnością w działaniu pozwalającą na uznanie, iż będzie działać jako profesjonalny podmiot prowadzący działalność gospodarczą... Jeśli tak, proszę szczegółowo opisać w czym będzie się przejawiać samodzielność i niezależność w działaniu Wnioskodawcy...” Wnioskodawca poinformował, że umowa w oparciu o przepis art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych. Z warunków umowy nie będzie wynikało dysponowanie niezależnością i samodzielnością.
 16. W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, „Czy jeśli Wnioskodawca będzie świadczył nieodpłatne doradztwo prawne na podstawie umowy zawartej z Gminą (jaka to umowa...), to świadcząc ww. usługi będzie wyrażać oświadczenie woli w imieniu i na rzecz Gminy oraz czy będzie występował jako reprezentant Gminy...” Wnioskodawca podał, że umowa w oparciu o przepis art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych. Podczas doradztwa Wnioskodawca nie będzie wyrażać oświadczenia woli w imieniu i na rzecz Gminy oraz nie będzie występował jako reprezentant Gminy.
 17. W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, „Jeśli Wnioskodawca będzie świadczył nieodpłatne doradztwo prawne na podstawie umowy zawartej z Gminą (jaka to umowa...), to w jaki sposób będzie ustalone wynagrodzenie za wykonywane czynności w ramach umowy, czy Wnioskodawca będzie miał wpływ na wysokość wynagrodzenia, jeśli tak to w jaki sposób...” Wnioskodawca wskazał, że umowa w oparciu o przepis art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych. Stałe wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę z Gminą na stanowisku doradcy. Wnioskodawca nie będzie miał wpływu na wysokość wynagrodzenia.
 18. Ryzyko gospodarcze będzie ponosiła osoba zainteresowana udzieleniem doradztwa.
 19. W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, „Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany w związku z wykonywaniem nieodpłatnego doradztwa prawnego do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności wobec osób trzecich, jeśli tak to jakie będą postanowienia i warunki umowy ubezpieczenia w związku z odpowiedzialnością wobec osób trzecich...” Wnioskodawca podał, że nie.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:

W związku z tym powstaje pytanie, czy ewentualne przyszłe nieodpłatne doradztwo prawne będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług... Jeżeli tak to kto ewentualnie odprowadzałby VAT - Wnioskodawca, w jakiej wysokości...

Zdaniem Wnioskodawcy, jego stanowisko nie odbiega od stanowiska Ministra Finansów z 2012 r., załączonego do niniejszego wniosku, tj. nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nieodpłatna pomoc prawna świadczona we własnym imieniu przez prawników „na etatach”, którzy poza tą nieodpłatną działalnością nie wykonują innych czynności „poza etatem”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy o VAT.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie).

Definicja świadczenia usług ma zatem charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej.

Zauważyć tutaj należy, iż jak wynika z powołanego przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT dla uznania, iż dostawa towarów oraz świadczenie usługi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bezwzględnym warunkiem jest „odpłatność” za daną czynność.

Aby uznać dane świadczenie (usługę) za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Przy czym odpłatność oznacza wykonanie czynności (dostawy towarów oraz świadczenia usług) za wynagrodzeniem. W znaczeniu potocznym wynagrodzenie to zapłata za pracę, należność. Natomiast odpłatny to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny.

Zatem pod pojęciem odpłatności świadczenia usług rozumieć należy prawo podmiotu sprzedającego towar lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego).

Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte w przypadku świadczenia usług – w art. 8 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z ww. powołanego przepisu wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, muszą być spełnione określone warunki:

 • w przypadku użycia towarów stanowiących część przedsiębiorstwa – użycie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika oraz istnienie prawa podatnika do odliczenia – w całości lub w części – podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych (warunki te muszą być spełnione łącznie),
 • w przypadku świadczenia usług – świadczenie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zatem dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują.

Wypełnienie warunku określonego w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Należy zatem stwierdzić, iż opodatkowaniu podlegają te nieodpłatne usługi, które nie mają związku z prowadzoną działalnością. Za usługi świadczone do celów innych niż działalność gospodarcza należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej. Niedopełnienie któregokolwiek z warunków określonych w art. 8 ust. 2 ustawy, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Należy w tym miejscu wskazać, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W zakresie prawa unijnego, z mocy art. 9 ust. 1 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, s. 1 ze zm.), „podatnikiem” jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności.

Działalność gospodarcza” obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

Art. 10 ww. Dyrektywy stwierdza, że warunek, o którym mowa w art. 9 ust. 1, przewidujący, że działalność gospodarcza jest prowadzona samodzielnie wyklucza opodatkowanie VAT pracowników i innych osób, o ile są one związane z pracodawcą umową o pracę lub jakimikolwiek innymi więzami prawnymi tworzącymi stosunek prawny między pracodawcą a pracownikiem w zakresie warunków pracy, wynagrodzenia i odpowiedzialności pracodawcy.

Stwierdzić należy, że nie wszystkie czynności wykonywane przez osoby fizyczne uznawane są za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

W myśl art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest zatrudniony na stanowisku doradcy wójta gminy (art. 17 ustawy o pracownikach samorządowych), będąc z wykształcenia prawnikiem po aplikacji notarialnej, nie jest członkiem żadnego samorządu zawodowego, nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca chciałby w przyszłości w urzędzie gminy udzielać nieodpłatnego doradztwa prawnego na rzecz mieszkańców przedmiotowej gminy, które będzie miało charakter bezinteresownej działalności prospołecznej.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy kwestii ustalenia, czy ewentualne przyszłe nieodpłatne doradztwo prawne będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług, jeżeli tak to kto ewentualnie odprowadzałby VAT (czy Wnioskodawca) i w jakiej wysokości.

Odnosząc się do powyższego należy wskazać, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem jednak, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy o VAT i są wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Jak wynika z przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy, Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Wnioskodawca nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca potwierdził, że zamierza udzielać nieodpłatnego doradztwa prawnego na rzecz mieszkańców gminy jako osoba zatrudniona w Gminie w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych i w ramach otrzymywanego od Gminy wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę.

Odpowiadając na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, „Czy jeśli Wnioskodawca będzie wykonywał ww. czynności nieodpłatnego doradztwa prawnego w ramach umowy zawartej z Gminą, to czy te czynności stanowić będą czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 pkt 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.)...” Wnioskodawca wskazał, że tak, z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z kolei w odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, „Czy też Wnioskodawca zamierza udzielać nieodpłatnego doradztwa prawnego na rzecz mieszkańców gminy czyniąc to nie w ramach zatrudnienia w Gminie lecz w ramach własnej działalności gospodarczej, którą Wnioskodawca będzie prowadził, zaś Gmina będzie Wnioskodawcy wyłącznie udostępniała pomieszczenie (miejsce) dla tych celów...” Wnioskodawca podał, że nie.

Jednocześnie udzielając odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, „Jeśli Wnioskodawca będzie świadczył nieodpłatne doradztwo prawne na podstawie umowy zawartej z Gminą (jaka to umowa...), to w jaki sposób będzie ustalone wynagrodzenie za wykonywane czynności w ramach umowy, czy Wnioskodawca będzie miał wpływ na wysokość wynagrodzenia, jeśli tak to w jaki sposób...” Wnioskodawca wskazał, że umowa w oparciu o przepis art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych. Stałe wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę z Gminą na stanowisku doradcy. Wnioskodawca nie będzie miał wpływu na wysokość wynagrodzenia.

Z opisu sprawy wynika zatem, że zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy, nie będzie on wykonywał czynności nieodpłatnego doradztwa prawnego na rzecz mieszkańców gminy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, lecz jako osoba zatrudniona w Gminie w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych i w ramach otrzymywanego od Gminy wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę. Wnioskodawca podał bowiem, że będzie wykonywał ww. czynności w ramach umowy zawartej z Gminą, będą to czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto Wnioskodawca – odnosząc się do kwestii, w jaki sposób będzie ustalone wynagrodzenie za wykonywane czynności w ramach umowy – wskazał, że będzie to stałe wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę z Gminą na stanowisku doradcy i nie będzie miał on wpływu na wysokość wynagrodzenia.

W świetle przywołanych przepisów prawa i przedstawionych okoliczności sprawy należy zatem stwierdzić, że w odniesieniu do wskazanych czynności doradztwa prawnego realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Wnioskodawca nie będzie występował w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT prowadzącego działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ww. ustawy. Ww. czynności doradztwa prawnego będą podlegały wyłączeniu na mocy art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z definicji samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, gdyż w przedmiotowej sprawie, zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy, czynności te będą stanowiły czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś wynagrodzeniem za te czynności będzie stałe wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę z Gminą na stanowisku doradcy.

W konsekwencji, skoro przedmiotowe usługi doradztwa prawnego realizowane na rzecz mieszkańców gminy, nie będą wykonywane przez Wnioskodawcę jako podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT prowadzącego samodzielną działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ww. ustawy, to czynności te u Wnioskodawcy nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie, ze względu na rozstrzygnięcie tut. organu, zgodnie z którym ww. czynności doradztwa prawnego u Wnioskodawcy nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, kwestia opodatkowania przez Wnioskodawcę przedmiotowych czynności odpowiednią stawką podatku VAT stała się bezprzedmiotowa.

Zaznaczyć należy, że kwestia opodatkowania podatkiem od towarów i usług przyszłego nieodpłatnego doradztwa prawnego przez Gminę zostanie objęta odrębnym rozstrzygnięciem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.