IBPP1/4512-81/15/AZb | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnego świadczenia usług przez Wnioskodawcę
IBPP1/4512-81/15/AZbinterpretacja indywidualna
 1. czynności podlegające opodatkowaniu
 2. usługa nieodpłatna
 3. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 stycznia 2015 r. (data wpływu 29 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 22 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego świadczenia usług przez Wnioskodawcę na rzecz C. – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego świadczenia usług przez Wnioskodawcę na rzecz C.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 22 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 10 kwietnia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą: xxx. Rodzaje działalności wykonywane przez firmę dotyczą: 85.59.B, 86.90.E.

W ramach swojej działalności podstawowej podatnik zamierza świadczyć jednorazowo usługę na rzecz C. - instytucji kościelnej.

Czynność ta polegałaby na organizacji badań ankietowych wykonywanych dla C., dotyczących postrzegania marki C. wśród Polaków.

Czynność tą będzie wykonywał Wnioskodawca osobiście, jako właściciel firmy, bez udziału zatrudnionych w firmie pracowników i osób z zewnątrz.

Czynności te zostaną wykonane nieodpłatnie, tzn. bez pobrania należności od C.

Świadczenie nieodpłatnych usług na rzecz organizacji C., wzmocni, zdaniem Wnioskodawcy wizerunek przedsiębiorstwa i stanowi element strategii i rozwoju przedsiębiorstwa.

W uzupełnieniu wniosku z 22 kwietnia 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT od dnia 28 maja 2007 r. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą: szkoleniową, doradczą oraz usług badawczych (badania społeczne) w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania problemom społecznym. Działalność polega między innymi na organizacji i prowadzeniu szkoleń dla jednostek administracji publicznej (w szczególności pomocy społecznej) oraz doradzaniu, konsultowaniu kierunków i strategii pracy m.in. poprzez prowadzenie badań społecznych diagnozujących najbardziej palące problemy społeczności lokalnych m.in. konsultacja i doradztwo w opracowaniach Gminnych Programów Profilaktyki Alkoholowej, Diagnozach lokalnych zagrożeń społecznych, strategiach przeciwdziałania problemom społecznym.
 3. Wnioskodawca wykona usługę organizacji badań ankietowych na rzecz C. nieodpłatnie z chęci wspierania instytucji pomocy społecznej, a wykonane czynności będzie traktował, jako darowiznę na rzecz C.
 4. Firma Wnioskodawcy prowadzi w ramach działalności odpłatne usługi na rzecz jednostek samorządów terytorialnych (Ośrodki Pomocy Społecznej, Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), obejmujące między innymi organizację badań ankietowych.
 5. Działanie to pozostanie bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdyż Wnioskodawca będzie wykonywał te czynności poza przyjętymi i wykonywanymi aktualnie zleceniami, tj. działania takie nie mają związku z potrzebami prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.
 6. Nieodpłatne wykonywanie usługi organizacji badań ankietowych na rzecz C. przyniesie korzyści przede wszystkim dla C., gdyż pozwoli Jej zrealizować społeczne cele. Co do ewentualnych przyszłych korzyści z tego tytułu wpływających na działalność gospodarczą Wnioskodawcy to Wnioskodawca uważa, że zdobędzie doświadczenie w prowadzeniu takich badań.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, nieodpłatne świadczenie usługi na rzecz C. - będącej organizacją pożytku publicznego, będzie stanowić czynność opodatkowaną w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi świadczone nieodpłatnie na rzecz tej osoby prawnej, nie są czynnościami, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zdaniem Wnioskodawcy, z cytowanego wyżej przepisu wynika, iż opodatkowane VAT-em są jedynie usługi o charakterze odpłatnym.

Przy czym nieodpłatne świadczenie usług jest traktowane, jako odpłatne, w szczególności podlegające podatkowi VAT w sytuacji spełnienia łącznie dwóch warunków, tj.:

 • świadczona usługa nie jest związana z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
 • i podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, przy nabyciu towarów i usług, związanych z tymi usługami.

Ponieważ czynności, które zostały opisane wcześniej będą związane ściśle z wykonywanymi już w ramach działalności gospodarczej, nie będą podlegały opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy o VAT.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie).

Definicja świadczenia usług ma zatem charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług co do zasady podlega opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Aby uznać dane świadczenie (usługę) za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte w przypadku świadczenia usług – w art. 8 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z ww. przepisu art. 8 ust. 2 ustawy wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, muszą być spełnione określone warunki:

 • w przypadku użycia towarów stanowiących część przedsiębiorstwa – użycie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika oraz istnienie prawa podatnika do odliczenia – w całości lub w części – podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych (warunki te muszą być spełnione łącznie),
 • w przypadku świadczenia usług – świadczenie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zatem dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują.

Wypełnienie warunku określonego w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Należy zatem stwierdzić, iż opodatkowaniu podlegają te nieodpłatne usługi, które nie mają związku z prowadzoną działalnością. Za usługi świadczone do celów innych niż działalność gospodarcza należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej.

Natomiast przez usługi świadczone do celów działalności, należy rozumieć te usługi, które są wykonywane nieodpłatnie w związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej podmiotu, potrzebami związanymi z funkcjonowaniem prowadzonego przedsiębiorstwa. W tym więc aspekcie winny być rozpatrywane działania podejmowane przez podmiot. A zatem jeśli podjęte przez podmiot działania przynoszą korzyści prowadzonej działalności gospodarczej albo służą realizacji zadań na niego nałożonych, tym samym są związane z jej prowadzeniem, a więc, jak to określa art. 8 ust. 2 ustawy, świadczone są do celów działalności gospodarczej podatnika.

Niedopełnienie któregokolwiek z warunków określonych w art. 8 ust. 2 ustawy, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Należy w tym miejscu wskazać, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w ramach swojej działalności podstawowej zamierza świadczyć jednorazowo usługę na rzecz C. - instytucji kościelnej. Czynność ta polegałaby na organizacji badań ankietowych wykonywanych dla C., dotyczących postrzegania marki C. wśród Polaków.

Czynności te zostaną wykonane nieodpłatnie, tzn. bez pobrania należności od C.

Świadczenie nieodpłatnych usług na rzecz organizacji C., wzmocni, zdaniem Wnioskodawcy wizerunek przedsiębiorstwa i stanowi element strategii i rozwoju przedsiębiorstwa.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy kwestii ustalenia, czy nieodpłatne świadczenie usługi na rzecz C., będzie stanowić czynność opodatkowaną w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Odnosząc się do powyższego należy zauważyć, że w odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, „Czy nieodpłatne świadczenie ww. usług przez Wnioskodawcę stanowić będzie świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza Wnioskodawcy tj. celów pozostających bez związku z potrzebami prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, czy też zostanie dokonane dla celów działalności gospodarczej Wnioskodawcy - jeśli tak to jakie to będą cele i jaka działalność...”, Wnioskodawca wyjaśnił, że działanie to pozostanie bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdyż Wnioskodawca będzie wykonywał te czynności poza przyjętymi i wykonywanymi aktualnie zleceniami, tj. działania takie nie mają związku z potrzebami prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Wnioskodawca podał też, że wykona tę usługę z chęci wspierania instytucji pomocy społecznej, a wykonane czynności będzie traktował jako darowiznę na rzecz C.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że nieodpłatne wykonywanie usługi organizacji badań ankietowych na rzecz C. przyniesie korzyści przede wszystkim dla C., gdyż pozwoli Jej zrealizować społeczne cele. Co do ewentualnych przyszłych korzyści z tego tytułu wpływających na działalność gospodarczą Wnioskodawcy to Wnioskodawca uważa, że zdobędzie doświadczenie w prowadzeniu takich badań.

Jak zatem wynika z przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy, działanie Wnioskodawcy polegające na wykonaniu nieodpłatnej usługi organizacji badań ankietowych dla C. pozostanie bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, tj. działania takie nie mają związku z potrzebami prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Wnioskodawca zaznaczył, że nieodpłatne wykonywanie usługi organizacji badań ankietowych na rzecz C. przyniesie korzyści przede wszystkim dla C., gdyż pozwoli Jej zrealizować społeczne cele, ewentualne przyszłe korzyści Wnioskodawcy to doświadczenie w prowadzeniu takich badań.

Skoro zatem nieodpłatne usługi organizacji badań ankietowych świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz C. stanowić będą usługi świadczone do celów innych niż działalność gospodarcza Wnioskodawcy tj. świadczenie ww. usług nie będzie miało związku z potrzebami prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej a ponadto przyniesie korzyści przede wszystkim dla C., wówczas w przedmiotowej sprawie stwierdzić należy, że czynność ta dokonana dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością Wnioskodawcy stanowić będzie odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT.

Tym samym, usługa organizacji badań ankietowych świadczona przez Wnioskodawcę na rzecz C. będzie stanowiła nieodpłatne świadczenie usług zrównane z odpłatnym świadczeniem usług na podstawie art. 8 ust. 2 ww. ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Zaznaczyć należy, że w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności podlegające opodatkowaniu
IPPP1/443-958/14-2/AW | Interpretacja indywidualna

usługa nieodpłatna
ITPP2/443-162/14/RS | Interpretacja indywidualna

świadczenie usług
ILPP1/443-999/14-4/HW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.