IBPP1/4512-268/15/MS | Interpretacja indywidualna

Prawo do skorzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia podmiotowego w związku z wykonywaniem czynności polegających na wymianie wirtualnej waluty „PED” na środki pieniężne
IBPP1/4512-268/15/MSinterpretacja indywidualna
 1. limit
 2. miejsce świadczenia
 3. prawa majątkowe
 4. rejestracja
 5. zwolnienie
 6. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 marca 2015 r. (data wpływu 25 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 3 czerwca 2015 r. (data wpływu 5 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia podmiotowego w związku z wykonywaniem czynności polegających na wymianie wirtualnej waluty „PED” na środki pieniężne - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresieprawa do skorzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia podmiotowego w związku z wykonywaniem czynności polegających na wymianie wirtualnej waluty „PED” na środki pieniężne.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 3 czerwca 2015 r. (data wpływu 5 czerwca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 28 maja 2015 r. znak: IBPB II/1/4511-279/15/MK, IBPP1/4512-268/15/MS.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Od paru miesięcy Wnioskodawca jest uczestnikiem gry internetowej X. Producent gry ma swoją siedzibę oraz serwery, na których znajduje się wirtualny świat gry, poza granicami Polski. Gra X umożliwia stworzenie wirtualnej postaci tzw. „Avatara”, rozwój tej postaci oraz partycypowanie online m.in. w: polowaniach, poszukiwaniu minerałów, wytwarzaniu przedmiotów czy handlu przedmiotami wytworzonymi lub znalezionymi podczas m.in. polowań. Wirtualną walutą gry jest tzw. „PED”. Wirtualna waluta umożliwia zakup potrzebnego sprzętu, materiałów, broni, zbroi itp. potrzebnych do ww. profesji (polowanie, górnictwo itd.). Nabycie wirtualnej waluty może nastąpić m.in.:

 • poprzez dokonanie wpłaty pieniędzy do gry X;
 • poprzez eksplorację świata gry, poszukiwanie kamieni, owoców i ich późniejszą sprzedaż za wirtualną walutę;
 • poprzez uczestnictwo w ww. profesjach, poświęcenie na to odpowiedniej ilość czasu, wysiłku intelektualnego oraz wykorzystanie doświadczenia i znajomości świata gry do wykonywania owych profesji z nastawieniem na zysk (zysk następuje gdy np. łączny koszt polowania jest niższy od wartości uzyskanych podczas tego polowania wirtualnych przedmiotów - łupów z polowania).

Uczestnicy gry X mają również możliwość wymiany wirtualnej waluty „PED” na realne pieniądze wykonując odpowiednie zlecenie, po którym producent gry zmniejsza stan wirtualnego konta uczestnika o sumę „PED” określoną w zleceniu, pobiera opłatę za zlecenie i dokonuje przelew bankowy na wskazane przez użytkownika gry X konto. Transakcje wpłaty i wypłaty pieniędzy z gry następują tylko i wyłącznie za pośrednikiem producenta gry i są dostępne jedynie dla uczestników zalogowanych na swoich kontach gry X. Transakcje wpłaty i wypłaty pieniędzy przeliczane są przez producenta gry X według sztywnego kursu: 10 PED = 1 USD.

Każdy użytkownik gry X akceptuje „warunki umowy licencyjnej użytkownika końcowego”. Wszystkie wymienione wyżej czynności związane z wirtualnymi przedmiotami (w tym z wirtualną walutą), w szczególności wpłaty i wypłaty pieniędzy, zgodnie z umową licencyjną użytkownika końcowego („EULA”), dotyczą tylko i wyłącznie licencji na użytkowanie wirtualnych przedmiotów, co zawarte jest w pkt 4.1 „EULA” prawa własności, który mówi że: w odniesieniu do wirtualnych przedmiotów, wliczając w to wirtualną walutę, wszystkie terminy jak wymiana, handel, nabycie, sprzedaż i inne podobne terminy w kontekście transakcji dotyczących wirtualnych przedmiotów, odnoszą się do licencjonowanego prawa do użytkowania konkretnego składnika świata gry X.

W przypadku Wnioskodawcy nabycie wirtualnej waluty „PED” ani razu nie polegało na wpłacie pieniędzy do gry. Pierwsze wirtualne przedmioty Wnioskodawca zdobył poszukując owoców, kamieni oraz biorąc udział w polowaniach online sponsorowanych przez innych uczestników gry X. Obecnie duże doświadczenie oraz dobra znajomość świata gry X pozwala Wnioskodawcy na uzyskiwanie praktycznie systematycznych zysków głównie poprzez handel wirtualnymi przedmiotami wewnątrz świata gry X oraz poszukiwanie złóż minerałów wewnątrz świata gry X. Pozwala to Wnioskodawcy na praktycznie ciągłe powiększanie stanu posiadanej wirtualnej waluty „PED”. W związku z tym Wnioskodawca planuje dokonywać systematycznych wymian wirtualnej waluty „PED” na realne pieniądze za pośrednictwem producenta gry zgodnie z opisaną wyżej procedurą. Zgodnie z pkt 4.1 „EULA” Wnioskodawca posiada licencjonowane prawo do użytkowania wirtualnej waluty gry X i w momencie wymiany „PED” na realne pieniądze Wnioskodawca dokona odpłatnego zbycia tych praw. Producent gry nie wystawia żadnych faktur rozliczeniowych ani rachunków do zapłaty. Jako uczestnik gry X Wnioskodawca nie dokonuje żadnych płatności (kosztów) na rzecz producenta gry, ponieważ nie obciąża on Wnioskodawcy żadnymi rachunkami. Przyszłe przelewy otrzymywane od producenta gry będą wykonywane w dolarach amerykańskich. Wnioskodawca planuje zlecać wykonywanie od 1 do 3 przelewów w ciągu roku na bliżej nieokreśloną jeszcze kwotę. Z racji braku jakiegokolwiek pewności dotyczącej możliwości ciągłego powiększania stanu posiadanej wirtualnej waluty, możliwe jest wystąpienie lat, w których Wnioskodawca nie będzie otrzymywał od producenta gry żadnych przelewów. W opisanym powyżej przypadku przychodem Wnioskodawcy są tylko i wyłącznie przelewy otrzymywane od producenta gry X. Logowanie do gry odbywa się każdorazowo z terytorium Polski. Wirtualna waluta „PED” nie jest walutą w rozumieniu nazwy odnoszącej się do realnych pieniędzy - „PED” jest wirtualnym przedmiotem, uznanym za środek wymiany, dostępnym i mającym zastosowanie tylko i wyłącznie wewnątrz świata gry X, tylko dla zalogowanych użytkowników.

AD. 1 Wnioskodawca nie jestem czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Ad. 2 Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej.

Ad. 3 Odpłatnego zbycia praw (w ramach wymiany wirtualnej waluty „PED” na realny pieniądz) Wnioskodawca dokonuję na rzecz producenta.

Ad. 4 Producent posiada siedzibę na terytorium unii europejskiej.

Ad. 5 Producent jest podatnikiem VAT w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT.

Ad. 5 Usługa będzie świadczona na rzecz podatnika w ww. rozumieniu, który nie ma siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski.

AD. 6 i 7. Na pytania tut. organu „W sytuacji gdy usługa będzie świadczona na rzecz podatnika w ww. rozumieniu to czy będzie ona świadczona dla siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności tych podatników które znajduje się na terytorium Polski... „W sytuacji gdy usługa (zbycie praw) będzie świadczona na rzecz podatników niebędących podatnikami w ww. rozumieniu proszę o jednoznaczne wskazanie, czy podmioty te posiadają miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium Unii Europejskiej innym niż terytorium Polski... Wnioskodawca wskazał, że nie dotyczy z uwagi na AD. 5 i Ad. 6.

AD. 8 Prowadzone przez Wnioskodawcę usługi są usługami elektronicznymi w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy o VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w przypadku otrzymania w poprzednim roku podatkowym przelewów od producenta gry X na kwotę mniejszą niż 150.000 PLN Wnioskodawca jest zwolniony od podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku otrzymania w poprzednim roku podatkowym przelewów od producenta gry X na kwotę mniejszą niż 150.000 PLN Wnioskodawca jest zwolniony od podatku od towarów i usług. Opisane w poz. 68 zdarzenie spełnia kryteria określone w art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i w przypadku nieprzekroczenia w poprzednim roku podatkowym progu 150.000 PLN Wnioskodawca jest zwolniony od podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami zaś, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z powołanych przepisów wynika, że co do zasady świadczeniem usługi jest wszystko co nie stanowi dostawy towarów.

Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy zwrócić uwagę na to, że usługą jest tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący z niego korzyść. Czynnikiem wyróżniającym określoną czynność jako usługową (usługę) jest bowiem przede wszystkim to, że świadczenie tej czynności zmierza do bezpośredniego zaspokojenia określonej potrzeby zamawiającego.

Należy jednak zaznaczyć, że nie każde działanie może zostać uznane za usługę, w rozumieniu przepisów ustawy. Aby tak się stało muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia;
 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Aby zatem daną czynność uznać za świadczenie usługi, musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym pomiędzy świadczoną usługą a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia.

Przy czym, jak wynika z ww. przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, dla uznania, że świadczenie usługi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług bezwzględnym warunkiem jest „odpłatność” za daną czynność.

Odpłatność oznacza wykonanie czynności (świadczenia usług) za wynagrodzeniem. W znaczeniu potocznym wynagrodzenie to zapłata za pracę, należność, a także odszkodowanie, nagroda. Natomiast odpłatny to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny.

Powyższa analiza prowadzi do wniosku, że istotną cechą wynagrodzenia jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy świadczeniem usług i otrzymaną zapłatą.

Kolejnym czynnikiem decydującym o tym, czy mamy do czynienia z wynagrodzeniem, jest określenie, czy wynagrodzenie takie było należne z tytułu danego świadczenia. Czynność opodatkowana powstaje bowiem wyłącznie w związku z zaistnieniem stosunku prawnego określonego umową między stronami. Zatem wystąpić musi bezpośredni i niezbędny związek pomiędzy wykonywanymi czynnościami i wysokością otrzymanego wynagrodzenia oparty o relacje cywilnoprawne pomiędzy podmiotami i jednocześnie wynagrodzenie to może być wyrażone w pieniądzu.

Zatem, czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest uczestnikiem gry internetowej X. Producent gry ma swoją siedzibę oraz serwery, na których znajduje się wirtualny świat gry, poza granicami Polski. Gra X umożliwia stworzenie wirtualnej postaci tzw. „Avatara”, rozwój tej postaci oraz partycypowanie online m.in. w: polowaniach, poszukiwaniu minerałów, wytwarzaniu przedmiotów czy handlu przedmiotami wytworzonymi lub znalezionymi podczas m.in. polowań. Wirtualną walutą gry jest tzw. „PED”. Wirtualna waluta umożliwia zakup potrzebnego sprzętu, materiałów, broni, zbroi itp. potrzebnych do ww. profesji (polowanie, górnictwo itd.). Nabycie wirtualnej waluty może nastąpić m.in.:

 • poprzez dokonanie wpłaty pieniędzy do gry X;
 • poprzez eksplorację świata gry, poszukiwanie kamieni, owoców i ich późniejszą sprzedaż za wirtualną walutę;
 • poprzez uczestnictwo w ww. profesjach, poświęcenie na to odpowiedniej ilość czasu, wysiłku intelektualnego oraz wykorzystanie doświadczenia i znajomości świata gry do wykonywania owych profesji z nastawieniem na zysk (zysk następuje gdy np. łączny koszt polowania jest niższy od wartości uzyskanych podczas tego polowania wirtualnych przedmiotów - łupów z polowania).

Uczestnicy gry X mają również możliwość wymiany wirtualnej waluty „PED” na realne pieniądze wykonując odpowiednie zlecenie, po którym producent gry zmniejsza stan wirtualnego konta uczestnika o sumę „PED” określoną w zleceniu, pobiera opłatę za zlecenie i dokonuje przelew bankowy na wskazane przez użytkownika gry X konto. Transakcje wpłaty i wypłaty pieniędzy z gry następują tylko i wyłącznie za pośrednikiem producenta gry i są dostępne jedynie dla uczestników zalogowanych na swoich kontach gry X. Transakcje wpłaty i wypłaty pieniędzy przeliczane są przez producenta gry X według sztywnego kursu: 10 PED = 1 USD.

Każdy użytkownik gry X akceptuje „warunki umowy licencyjnej użytkownika końcowego”. Wszystkie wymienione wyżej czynności związane z wirtualnymi przedmiotami (w tym z wirtualną walutą), w szczególności wpłaty i wypłaty pieniędzy, zgodnie z umową licencyjną użytkownika końcowego („EULA”), dotyczą tylko i wyłącznie licencji na użytkowanie wirtualnych przedmiotów, co zawarte jest w pkt 4.1 „EULA” prawa własności, który mówi że: w odniesieniu do wirtualnych przedmiotów, wliczając w to wirtualną walutę, wszystkie terminy jak wymiana, handel, nabycie, sprzedaż i inne podobne terminy w kontekście transakcji dotyczących wirtualnych przedmiotów, odnoszą się do licencjonowanego prawa do użytkowania konkretnego składnika świata gry X.

Obecnie duże doświadczenie oraz dobra znajomość świata gry X pozwala Wnioskodawcy na uzyskiwanie praktycznie systematycznych zysków głównie poprzez handel wirtualnymi przedmiotami wewnątrz świata gry X oraz poszukiwanie złóż minerałów wewnątrz świata gry X. Pozwala to Wnioskodawcy na praktycznie ciągłe powiększanie stanu posiadanej wirtualnej waluty „PED”. W związku z tym Wnioskodawca planuje dokonywać systematycznych wymian wirtualnej waluty „PED” na realne pieniądze za pośrednictwem producenta gry zgodnie z opisaną wyżej procedurą. Zgodnie z pkt 4.1 „EULA” Wnioskodawca posiada licencjonowane prawo do użytkowania wirtualnej waluty gry X i w momencie wymiany „PED” na realne pieniądze Wnioskodawca dokona odpłatnego zbycia tych praw.

Przyszłe przelewy otrzymywane od producenta gry będą wykonywane w dolarach amerykańskich. Wnioskodawca planuje zlecać wykonywanie od 1 do 3 przelewów w ciągu roku na bliżej nieokreśloną jeszcze kwotę. W opisanym powyżej przypadku przychodem Wnioskodawcy są tylko i wyłącznie przelewy otrzymywane od producenta gry X. Logowanie do gry odbywa się każdorazowo z terytorium Polski. Wirtualna waluta „PED” nie jest walutą w rozumieniu nazwy odnoszącej się do realnych pieniędzy - „PED” jest wirtualnym przedmiotem, uznanym za środek wymiany, dostępnym i mającym zastosowanie tylko i wyłącznie wewnątrz świata gry X, tylko dla zalogowanych użytkowników.

Wnioskodawca nie jestem czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Odpłatnego zbycia praw (w ramach wymiany wirtualnej waluty „PED” na realny pieniądz) Wnioskodawca dokonuję na rzecz producenta.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w związku z wykonywaniem czynności polegających na wymianie wirtualnej waluty „PED” na środki pieniężne.

Odnosząc się do powyższej kwestii, w pierwszej kolejności trzeba ustalić czy wymiana wirtualnej waluty na realne środki pieniężne - USD stanowi dostawę towarów lub świadczenie usług dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Analiza okoliczności sprawy przedstawionych przez Wnioskodawcę w odniesieniu do obowiązujących w tym zakresie przepisów pozwala stwierdzić, że czynności wykonywane przez Wnioskodawcę nie stanowią dostawy towarów, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, ponieważ w opisanym zdarzeniu PED z uwagi na swój niematerialny charakter nie spełnia definicji towaru z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT.

Czynności te należy natomiast uznać za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy. Jak wyżej wskazano, w przepisie tym przyjęto generalną zasadę, zgodnie z którą usługami są wszelkie odpłatne świadczenia, niebędące dostawą towarów. Stąd też należy uznać, że definicja „świadczenia usług” ma charakter dopełniający definicję „dostawy towarów” i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zatem, określeniem „usługi” w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług objęto obszerny krąg czynności, obejmujący swym zakresem zarówno czynności określone przez stosowne klasyfikacje statystyczne, jak i cały szereg innych świadczeń, które nie są ujęte w tych klasyfikacjach.

Z opisu sprawy wynika, że będąc uczestnikiem gry Wnioskodawca posiada licencjonowane prawo do użytkowania wirtualnej waluty „PED”. Dokonując jego wymiany na realne pieniądze Wnioskodawca dokona odpłatnego zbycia tych praw.

Co do zasady zbycie praw jest świadczeniem usług na gruncie ustawy o VAT. Jednocześnie jednak zbywanie tych praw musi mieć charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca planuje dokonywać systematycznego zbywania posiadanych praw. Czynności te będą miały zatem charakter powtarzalny i będą dokonywane w celach zarobkowych.

W świetle powyższego uznać należy, że zbycie praw na rzecz producenta, o których mowa we wniosku wypełnia definicje odpłatnego świadczenia usług podlegającą co do zasady opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ponieważ jednak w przedmiotowej sprawie sprzedaż praw odbywa się na rzecz podmiotu zagranicznego należy ustalić jakie jest miejsce świadczenia tych usług. Miejsce świadczenia usługi jest bowiem jednocześnie miejscem jej opodatkowania. W opisanych okolicznościach miejsce świadczenia usług sprzedaży praw zależy od podmiotu, na rzecz którego usługa jest wykonywana.

Na potrzeby stosowania rozdziału dotyczącego miejsca świadczenia usług ustawodawca wprowadził definicję podatnika. I tak, zgodnie z art. 28a pkt 1 ustawy, przez podatnika rozumie się:

 1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6;
 2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej.

W myśl pkt 2 ww. artykułu, podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Co do zasady, na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

W przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (art. 28b ust. 2 ustawy).

Zatem, aby prawidłowo zastosować przepisy prawa w tym zakresie konieczna jest odpowiednia identyfikacja statusu kontrahenta. Pojęcie podatnika zdefiniowane w art. 28a ustawy obejmuje podmioty wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa art. 15 ust. 2 ustawy, ale również podmioty wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą zdefiniowaną w innych systemach prawnych, której definicja odpowiada definicji przyjętej w ustawie o VAT. Jako podatnika należy więc traktować również podatnika podatku od wartości dodanej czy podatku o podobnym charakterze, a w przypadku braku tego rodzaju podatków w danym systemie prawnym, każdy podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą odpowiadającą tej, która została określona w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

We wniosku wskazano, że Wnioskodawca będzie dokonywał sprzedaży praw tj. wirtualnej waluty PED na rzecz producenta gry X, który posiada siedzibę na terytorium unii europejskiej, jest podatnikiem VAT w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT. Zatem usługa będzie świadczona na rzecz podatnika w ww. rozumieniu, który nie ma siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski.

Jak już wyżej ustalono, czynność sprzedaży wirtualnej waluty „PED” podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatne świadczenie usług, na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, z uwzględnieniem miejsca świadczenia tych usług.

Zatem mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie miejscem świadczenia - a zarazem opodatkowania - świadczonych przez Wnioskodawcę usług będzie miejsce siedziby usługobiorcy (nabywcy) - zgodnie z art. 28b ustawy o VAT. W przedmiotowym przypadku bowiem sprzedaż wirtualnej waluty „PED” dokonywana będzie jak wskazał Wnioskodawca na rzecz podatnika, tj. podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, mającego siedzibę w Unii Europejskiej i niemającego w Polsce ani siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Tak więc miejscem świadczenia, a tym samym miejscem opodatkowania ww. usług wykonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz producenta gry X stosownie do treści art. 28b ust. 1 ustawy o VAT będzie terytorium państwa, w których producent posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Zatem usługi te nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski.

W myśl art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 5 ustawy o VAT jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1 zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Stosownie do art. 113 ust. 9 ustawy – podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidziana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Pod pojęciem sprzedaży, rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ustawy).

Wskazany powyżej przepis zawiera zamknięty katalog czynności, za które ustawa uznaje sprzedaż.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że nie stanowią sprzedaży w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług m.in. odpłatne świadczenia usług, których miejsce świadczenia (opodatkowania) znajduje się poza terytorium kraju, za które zgodnie z art. 2 pkt 1 rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (...).

W związku z powyższym, przy ustalaniu prawa do zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ustawy o VAT, należy brać pod uwagę m.in. wartość opodatkowanej sprzedaży towarów i usług na terytorium kraju. W konsekwencji nie uwzględnia się świadczenia usług, których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz powołane regulacje prawne należy stwierdzić, że do wartości limitu zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, nie wlicza się kwot z tytułu sprzedaży usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz producenta gry X, t.j. podatnika mającego siedzibę w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, dla których miejsce świadczenia ustalane będzie na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy i które nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju.

Wnioskodawca do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT powinien wliczyć jedynie ewentualną sprzedaż, która podlega opodatkowaniu na terytorium kraju.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy warunkujące prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od nieprzekroczenia kwoty 150.000 PLN z tytułu sprzedaży usług na rzecz producenta gry X, należało uznać za nieprawidłowe. Do kwoty wartości sprzedaży uzależniającej prawo do zwolnienia podmiotowego zgodnie z art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o VAT nie wlicza się bowiem świadczenia usług, których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju.

W tym miejscu należy wskazać, że w myśl art. 96 ust. 1 ustawy o VAT - podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Na mocy art. 96 ust. 3 ustawy – podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Art. 96 ust. 4 ustawy stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z art. 96 ust. 5 ustawy wynika, że jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni – do aktualizacji tego zgłoszenia, w terminach:

 1. przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-13 oraz art. 82 ust. 3, w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży;
 2. przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku utraty tego prawa;
 3. przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz w art. 113 ust. 1, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia;
 4. przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9.

Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że Wnioskodawca osiągając tylko i wyłącznie obrót z tytułu świadczenia usług opodatkowanych poza terytorium kraju będzie uprawniony do korzystania ze zwolnienia podmiotowego o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy (w przypadku rozpoczęcia świadczenia usług z początkiem roku) lub na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy o VAT (w przypadku rozpoczęcia świadczenia usług w trakcie roku) i w konsekwencji nie będzie miał obowiązku dokonania rejestracji dla podatku od towarów i usług zgodnie z powołanymi przepisami ustawy.

Należy również zwrócić uwagę na treść art. 97 ust. 1 ustawy o VAT, z którego wynika, że podatnicy, o których mowa w art. 15, podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 96, o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności.

Stosownie do art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio również do podatników, o których mowa w art. 15, innych niż wymienieni w ust. 1 i 2, którzy świadczą usługi, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4, dla podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy – podatnicy, o których mowa w art. 15, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych usługach, do których stosuje się art. 28b, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca – zwane dalej „informacjami podsumowującymi”.

Zgodnie z art. 100 ust. 3 ustawy o VAT informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4, 6 i 7.

Zgodnie z art. 100 ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT informacje podsumowujące mogą być składane za okresy kwartalne w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy dotyczą one transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

Zatem w sytuacji, gdy podmiot na rzecz którego Wnioskodawca będzie świadczył usługi jest podmiotem zidentyfikowanym na potrzeby podatku od wartości dodanej, to Wnioskodawca – w myśl art. 97 ust. 1 w zw. z art. 97 ust. 3 oraz art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy – będzie miał obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT UE. Jednocześnie zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT w związku z art. 100 ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT Wnioskodawca będzie zobowiązany do składania informacji podsumowujących.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

W pozostałym zakresie objętym wnioskiem wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.