IBPP1/4512-220/15/AZb | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie usług prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim na studiach I stopnia
IBPP1/4512-220/15/AZbinterpretacja indywidualna
 1. kształcenie
 2. podwykonawstwo
 3. szkolenie
 4. usługi szkoleniowe
 5. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 lutego 2015 r. (data wpływu 11 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 29 maja 2015 r. (data wpływu 2 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim na studiach I stopnia - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim na studiach I stopnia.

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 29 maja 2015 r. (data wpływu 2 czerwca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 18 maja 2014 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie architektury. Aktualnie jako firma wziął udział w przetargu organizowanym przez Uczelnię i przetarg ten wygrał.

W ramach projektu finansowanego częściowo z Unii Europejskiej, Uczelnia prowadzi zajęcia w języku angielskim na kierunku Budownictwo, które to zajęcia są kopią zajęć ze studiów dziennych (stacjonarnych) normalnie prowadzonych w języku polskim.

Usługa polega na przygotowaniu materiałów dydaktycznych i przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych na studiach I stopnia w języku angielskim na kierunku Budownictwo.

W podpisanej przez Wnioskodawcę umowie nie została określona stawka VAT, jaką objęte są wykonywane usługi - wszelkie ustalenia dotyczące kwoty, na jaką opiewa umowa ustalono według wartości brutto.

W uzupełnieniu wniosku z 29 maja 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym od 8 grudnia 2009 r. Prowadzi on działalność w zakresie architektury, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 2. Usługa przygotowania materiałów dydaktycznych polega na pomocy w przygotowaniu i na korygowaniu projektów architektoniczno-budowlanych obiektów użyteczności publicznej przygotowywanych przez studentów 6 i 7 semestru studiów. Projekty te stanowić będą podstawę do wykonania przez nich obliczeń w ramach bronionych inżynierskich prac dyplomowych u swoich promotorów.
  Usługi o których mowa we wniosku wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej a nie w ramach umowy o pracę jako pracownik Uczelni. Firma Wnioskodawcy została wyłoniona w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego.
 3. Wnioskodawca świadczy usługi szkoleniowe, nie są one zwolnione ze stawki VAT. Przyczyną wystawienia takiej faktury ze stawką zwolnioną od VAT był de facto wymóg Uczelni.
 4. Umowa jest zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Uczelnią. Wnioskodawca jest podmiotem świadczącym usługę dla Uczelni co przewiduje umowa. Wymieniona wcześniej umowa zawiera również informacje do czego zobowiązał się Wnioskodawca.
 5. Przygotowanie materiałów dydaktycznych jest czynnością niezbędną i ściśle związaną z wykonaniem przez Wnioskodawcę usługi, ponieważ zgromadzone pomoce w formie projektów architektoniczno-budowlanych obiektów użyteczności publicznej pozwolą studentom 6 i 7 semestru studiów pomyślnie obronić swoje inżynierskie prace dyplomowe u swoich promotorów.
 6. Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania.
 7. Wnioskodawca nie posiada statusu uczelni, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk ani jednostki badawczo rozwojowej, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.
 8. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi będą usługami kształcenia zawodowego, wynika to z umowy zawartej między Wnioskodawcą a Uczelnią. Będą one stanowić usługi wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT.
 9. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi stanowią nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą i zawodem uczestników. Po zakończeniu studiów uczestnicy zajęć otrzymują tytuł zawodowy inżyniera budowlanego, który jest warunkiem koniecznym do wykonywania przez nich zawodu. Jest to nauczanie mające na celu uzyskanie wiedzy do celów zawodowych.
 10. Uczestnicy zajęć nabędą następujące praktyczne umiejętności, które będą mogli bezpośrednio wykorzystać w ramach swojej pracy zawodowej jako inżynier budowlany:
  Umiejętność ustalenia założeń programowych dla projektowanego obiektu,
  Umiejętność opracowania planu zagospodarowania terenu zgodnie z MPZP lub WZiZT.
  Umiejętność opracowania koncepcji przestrzennej obiektu z wytycznymi konstrukcyjno budowlanymi,
  Umiejętność opracowania projektu budowlanego w stopniu dokładności wymaganym do dalszych prac projektowych.
 11. Bezpośrednim uczestnikiem świadczonych przez Wnioskodawcę usług są studenci studiów stacjonarnych 1go stopnia prowadzonych w języku angielskim w ramach projektu „...”.
 12. Rodzaj odpowiedzialności jaki występuje między Wnioskodawcą a osobami korzystającymi z zajęć jest taki sam jak każdego nauczyciela prowadzącego zajęcia na danej uczelni. (Odniesienie w Regulaminie Studiów Wyższych na Uczelni uchwalony przez Senat Uczelni w dniu 27 kwietnia 2012 r. ze zmianami z dnia 26 kwietnia 2013 r. i z dnia 28 marca 2014 r.).
 13. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi będą usługami kształcenia zawodowego, wynika to z umowy zawartej między Wnioskodawcą a Uczelnią, paragraf 2 pkt 4. Będą one stanowić usługi inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT.
 14. Wnioskodawca nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty na prowadzenie ww. zajęć dydaktycznych gdyż nie jest on jednostką objętą systemem oświaty.
 15. Prowadzone przez Wnioskodawcę zajęcia są objęte programem studiów i ich zaliczenie jest niezbędne do zaliczenia danego semestru studiów a w efekcie ukończenia studiów.
 16. Zajęcia te są zgodne z programem nauczania obowiązującym na uczelni.
 17. Zajęcia dydaktyczne w języku angielskim na kierunku budownictwo są obowiązkowe dla studentów tego kierunku.
 18. Udział studentów w zajęciach jest obowiązkowy i związany z programem nauczania obowiązującym na uczelni.
 19. Przedmiotowa usługa jest usługą kształcenia zawodowego, finansowana w 100% ze środków publicznych (85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15% ze środków krajowych).
 20. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi stanowią usługi kształcenia zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych.
  1. Wnioskodawca otrzymuje 100% wynagrodzenia z Uczelni co jest finansowane w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15% z środków krajowych.
  2. Środki przyznawane są w związku z realizacją projektu „...”.
  3. Uczelnia ubiegała się o dofinansowanie projektu w ramach funduszy unijnych.
  4. W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, zgodnie z którym w przypadku, jeśli przedmiotowe usługi świadczone przez Wnioskodawcę są finansowane ze środków publicznych należało wskazać: „Jaki jest dokładnie przepływ tych środków publicznych, kto, komu i za co płaci tymi środkami na poszczególnych etapach obrotu” – Wnioskodawca podał, że nie dysponuje tą informacją, po zakończeniu Wnioskodawca rozlicza się z Uczelnią.
  5. W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu, zgodnie z którym w przypadku, jeśli przedmiotowe usługi świadczone przez Wnioskodawcę są finansowane ze środków publicznych należało wskazać: „Jeżeli podmiotem występującym z wnioskiem o dofinansowanie jest podmiot odrębny od Wnioskodawcy należy wskazać:
   • czy faktura wystawiona przez Wnioskodawcę na rzecz zlecającego (kim jest ten zlecający) stanowi dla Zleceniodawcy dowód poniesienia wydatku przewidzianego w planie realizowanego projektu,
   • czy środki, którymi Zleceniodawca płaci Wnioskodawcy za usługi kształcenia, są środkami uwzględnionymi w realizowanym przez ten podmiot projekcie właśnie na nabycie danego rodzaju usługi kształcenia świadczonej przez Wnioskodawcę”,
   Wnioskodawca odpowiedział - tak, z informacji uzyskanych przez Wnioskodawcę od Zleceniodawcy (Uczelnia) VAT nie może być kosztem zgodnie z realizowanym projektem (patrz pkt 21/b), co zapewne było powodem wpisania przez Zleceniodawcę wymogu wystawienia faktury zwolnionej z VAT albo uzyskania interpretacji indywidualnej w przypadku wystawienia faktury ze stawką VAT. Gdyby nie ten wymóg Wnioskodawca wystawił by normalną fakturę z 23% VATem - Wnioskodawca nie ma takiej wiedzy, domniemywa że tak.
  6. Wnioskodawca otrzymuje zapłatę za wykonane usługi w całości środkami publicznymi.
 21. Zgodnie z paragrafem 2 pkt 4 umowy zawartej między Wnioskodawcą a Uczelnią usługa jest finansowana w 100% ze środków publicznych.
 22. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę w ramach umowy są niezbędne do realizacji projektu (patrz pkt 21/b) przez Uczelnię, natomiast kwestia zwolnienia z podatku VAT z tych usług wynika z informacji podanych w pkt 21/b.
 23. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi są ściśle związane z usługą edukacyjną świadczoną przez uczelnię na rzecz studenta gdyż usługi te są częścią zajęć w języku angielskim na kierunku budownictwo (prowadzonych w ramach projektu pkt 21/b), które to zajęcia są kopią zajęć ze studiów dziennych (stacjonarnych) normalnie prowadzonych bezpłatnie przez uczelnię w języku polskim.
 24. Celem usług wykonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz Zleceniodawcy nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez konkurencyjne wykonywanie czynności objętych zleceniem w stosunku do podatników nie korzystających z takiego zwolnienia. Wynika to z faktu że wszyscy uczestnicy przetargu rozpisanego przez Uczelnię przed złożeniem swoich ofert znali treść umowy, którą będą później musieli podpisać i informację z paragrafu 5 ust. 9, że wystawienie faktury ze stawką VAT w wysokości 23% wymaga przedstawienia interpretacji indywidualnej wydanej przez właściwa Izbę Skarbową. Natomiast wystawianie faktury ze zwolnieniem z VAT, nie wymagało interpretacji indywidualnej i było de facto wymogiem ze strony Uczelni gdyż zgodnie z oświadczeniem uczelni zawartym w paragrafie 2 pkt 4 umowy: Przedmiotowa usługa jest usługą kształcenia zawodowego, finansowana w 100% ze środków publicznych.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim na studiach dziennych można zaklasyfikować jako kształcenie zawodowe i zastosować stawkę zwolnioną...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 29 maja 2015 r.), powołując się na przepisy wykonawcze ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) prowadzone przez Wnioskodawcę zajęcia dydaktyczne na uczelni spełniają warunki konieczne do zastosowania zwolnienia z VAT.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, uczelnie, jednostki naukowe ... oraz jednostki badawczo rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lubświadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lubfinansowane w całości ze środków publicznychoraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

  Wnioskodawca sądzi, iż w przypadku wykładów, zajęć dydaktycznych świadczonych uczelniom wyższym państwowym i prywatnym powinien stosować stawkę zwolniony z VAT. Zajęcia prowadzone przez Wnioskodawcę, można traktować jako usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli. Wnioskodawca sądzi, iż możliwe jest uznanie tego uzasadnienia, ponieważ jest nauczycielem akademickim zatrudnionym w uczelni wyższej. Ponadto należy wspomnieć, że środki na te zajęcia są pozyskiwane ze środków publicznych. Są to też jednostki budżetowe.

  W związku z powyższym w przedstawionym stanie faktycznym stanowisko Wnioskodawcy wyrażone w niniejszym wniosku zasługuje uznanie za prawidłowe.

  Przedstawione przez wnioskodawcę rozumowanie zostało potwierdzone m.in. w poniższej interpretacji:

  • Interpretacja indywidualna z dnia 10 października 2012 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, o sygnaturze ILPP5/443-13/12-4/PG.
  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

  Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

  Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

  Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

  Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

  Zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

  Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

  1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
  2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

  -oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

  W myśl art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli.

  Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

  1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
  2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
  3. finansowane w całości ze środków publicznych

  -oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

  Natomiast w myśl art. 43 ust. 17 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r., zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

  1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
  2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

  Zgodnie z art. 43 ust. 17a (dodanym do ustawy o VAT od dnia 1 kwietnia 2011 r.) zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

  Ponadto, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 13 i pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2013 r., poz. 1722 ze zm.), obowiązującego od 1 stycznia 2014 r., zwalnia się od podatku:

  • usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane,
  • usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

  W myśl § 3 ust. 8 rozporządzenia, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 13, 14, 18 i 19, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

  Na mocy § 3 ust. 9 rozporządzenia, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 13, 14, 18 i 19, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

  1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 13, 14, 18 i 19, lub
  2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

  Aby ustalić, czy dana czynność ma ścisły związek z usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, należy zastosować w pierwszym rzędzie wykładnię językową przepisu posiłkując się w tym zakresie definicją słownikową. Zgodnie zatem z definicją słownikową zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN 2006 „związek” to „stosunek między rzeczami, zjawiskami itp. połączonymi ze sobą w jakich sposób”.

  Przepisy krajowe, jak i europejskie, nie definiują usług „ściśle związanych”. Niemniej jednak, z brzmienia art. 43 ust. 17 oraz § 3 ust. 9 rozporządzenia, wynika, że nie dotyczą one usług, które nie są niezbędne do wykonania usługi podstawowej lub których głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

  Ponadto wskazać należy, że w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 288 s. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, że przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG ze zm.).

  Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 13 część A ust. 1 lit. i) Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – Dz. Urz. UE L 347, s. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.

  Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązuje natomiast rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r., ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 77, s. 1). Zgodnie z art. 44 tego rozporządzenia, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

  Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednoznacznie wynika, że pojęcia używane do opisania zwolnień stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego i mają na celu uniknięcie rozbieżności w stosowaniu systemu VAT w poszczególnych państwach członkowskich. Jednocześnie, pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 132 dyrektywy 2006/112/WE, powinny być interpretowane w sposób ścisły, jako że stanowią odstępstwa od ogólnej zasady powszechności opodatkowania. Jednakże interpretacja tych pojęć powinna być zgodna z celami realizowanymi przez te zwolnienia oraz z zasadą neutralności podatkowej, na której zasadza się wspólny system podatku VAT. Zatem powyższa zasada ścisłej interpretacji nie oznacza, że pojęcia użyte w celu opisania zwolnień z art. 132 powinny być interpretowane w sposób, który uniemożliwiałby osiągnięcie zakładanych przez nie skutków.

  Z opisu stanu faktycznego sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie architektury. Aktualnie jako firma wziął udział w przetargu organizowanym przez Uczelnię i przetarg ten wygrał.

  W ramach projektu finansowanego częściowo z Unii Europejskiej, Uczelnia prowadzi zajęcia w języku angielskim na kierunku Budownictwo, które to zajęcia są kopią zajęć ze studiów dziennych (stacjonarnych) normalnie prowadzonych w języku polskim.

  Usługa polega na przygotowaniu materiałów dydaktycznych i przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych na studiach I stopnia w języku angielskim na kierunku Budownictwo.

  W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim na studiach dziennych można zaklasyfikować jako kształcenie zawodowe i zastosować stawkę zwolnioną.

  Analizując powołane wyżej regulacje należy zauważyć, że zgodnie z ww. przepisem art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, zwolnione od podatku są usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia na podstawie tego przepisu ma zatem charakter przedmiotowo-podmiotowy. Aby możliwe było skorzystanie z tego zwolnienia nie wystarczy by dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania. Powyższy przepis ma jednak zastosowanie wyłącznie do tych usług kształcenia, które są przedmiotem zakresu działania podmiotu jako jednostki objętej systemem oświaty.

  Analogicznie w przypadku zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT koniecznym jest spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. kształcenia na poziomie wyższym, ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być uczelnią, jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk albo jednostką badawczo-rozwojową. Również w tym przypadku niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania.

  Z kolei z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 27 wynika, że warunkiem zastosowania zwolnienia jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym, dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług prywatnego nauczania na odpowiednim poziomie edukacji, ale także przesłanki podmiotowej, odnoszącej się do usługodawcy, który musi być nauczycielem. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania. Zwolnione od podatku jest nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe. Prywatne nauczanie obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność (tj. nauczyciel działa we własnym imieniu). Prywatny charakter nauczania zależy od istnienia bezpośredniej relacji umownej między uczącym a uczniem (bądź uczniami) lub też np. z rodzicami lub opiekunami uczniów. Przykładem takiej usługi jest udzielanie korepetycji. Bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje, czy odbiorcą usługi jest indywidualny uczeń czy też jednocześnie większa liczba osób.

  Nie stanowi natomiast usługi prywatnego nauczania usługa świadczona przez nauczyciela na rzecz szkoły czy uczelni. W takim bowiem przypadku nabywcą usługi nie jest uczeń (czy jego rodzic) ale inny podmiot gospodarczy, i ten podmiot świadczy usługę edukacyjną na rzecz ucznia.

  Natomiast w przypadku zwolnienia od podatku na podstawie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a-c ww. ustawy koniecznym jest spełnienie przesłanki dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, innego niż wymienione w pkt 26 przy jednoczesnym spełnieniu jednej z przesłanek wymienionych w poz. a-c tego przepisu.

  Jednocześnie z powołanych przepisów art. 43 ust. 17 i art. 43 ust. 17a ustawy o VAT wynika, że zwolnienia określone w art. 43 ust. 1 pkt 26 i art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a-c ustawy o VAT mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe, jeżeli: są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, a ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

  Zgodnie z ww. przepisem art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, zwolnione od podatku są usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia na podstawie tego przepisu ma zatem charakter przedmiotowo-podmiotowy. Aby możliwe było skorzystanie z tego zwolnienia nie wystarczy by dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

  Powyższy przepis ma jednak zastosowanie wyłącznie do tych usług kształcenia, które są przedmiotem zakresu działania podmiotu jako jednostki objętej systemem oświaty.

  Jak wynika z przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy, Wnioskodawca jako firma wziął udział w przetargu organizowanym przez Uczelnię i przetarg ten wygrał. Usługa polega na przygotowaniu materiałów dydaktycznych i przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych na studiach I stopnia w języku angielskim na kierunku Budownictwo.

  Umowa jest zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Uczelnią. Wnioskodawca jest podmiotem świadczącym usługę dla Uczelni co przewiduje umowa.

  Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania.

  Wnioskodawca nie posiada statusu uczelni, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk ani jednostki badawczo rozwojowej, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.

  Świadczone przez Wnioskodawcę usługi stanowią nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą i zawodem uczestników. Po zakończeniu studiów uczestnicy zajęć otrzymują tytuł zawodowy inżyniera budowlanego, który jest warunkiem koniecznym do wykonywania przez nich zawodu. Jest to nauczanie mające na celu uzyskanie wiedzy do celów zawodowych.

  Uczestnicy zajęć nabędą następujące praktyczne umiejętności, które będą mogli bezpośrednio wykorzystać w ramach swojej pracy zawodowej jako inżynier budowlany:

  • umiejętność ustalenia założeń programowych dla projektowanego obiektu,
  • umiejętność opracowania planu zagospodarowania terenu zgodnie z MPZP lub WZiZT.
  • umiejętność opracowania koncepcji przestrzennej obiektu z wytycznymi konstrukcyjno budowlanymi,
  • umiejętność opracowania projektu budowlanego w stopniu dokładności wymaganym do dalszych prac projektowych.

  Bezpośrednim uczestnikiem świadczonych przez Wnioskodawcę usług są studenci studiów stacjonarnych 1go stopnia prowadzonych w języku angielskim w ramach projektu „...”.

  Rodzaj odpowiedzialności jaki występuje między Wnioskodawcą a osobami korzystającymi z zajęć jest taki sam jak każdego nauczyciela prowadzącego zajęcia na danej uczelni.

  Świadczone przez Wnioskodawcę usługi będą usługami kształcenia zawodowego, wynika to z umowy zawartej między Wnioskodawcą a Uczelnią, paragraf 2 pkt 4. Będą one stanowić usługi inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT.

  Wnioskodawca nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty na prowadzenie ww. zajęć dydaktycznych gdyż nie jest on jednostką objętą systemem oświaty.

  Prowadzone przez Wnioskodawcę zajęcia są objęte programem studiów i ich zaliczenie jest niezbędne do zaliczenia danego semestru studiów a w efekcie ukończenia studiów.

  Zajęcia te są zgodne z programem nauczania obowiązującym na uczelni.

  Zajęcia dydaktyczne w języku angielskim na kierunku budownictwo są obowiązkowe dla studentów tego kierunku.

  Udział studentów w zajęciach jest obowiązkowy i związany z programem nauczania obowiązującym na uczelni.

  Usługi świadczone przez Wnioskodawcę w ramach umowy są niezbędne do realizacji projektu (patrz pkt 21/b opisu stanu faktycznego) przez Uczelnię, natomiast kwestia zwolnienia z podatku VAT z tych usług wynika z informacji podanych w pkt 21/b.

  Świadczone przez Wnioskodawcę usługi są ściśle związane z usługą edukacyjną świadczoną przez uczelnię na rzecz studenta gdyż usługi te są częścią zajęć w języku angielskim na kierunku budownictwo (prowadzonych w ramach projektu pkt 21/b), które to zajęcia są kopią zajęć ze studiów dziennych (stacjonarnych) normalnie prowadzonych bezpłatnie przez uczelnię w języku polskim.

  Odnosząc się zatem do kwestii zwolnienia od podatku usług świadczonych przez Wnioskodawcę należy zauważyć, że z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. Zatem Wnioskodawca nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Ponadto Wnioskodawca nie posiada statusu uczelni, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk ani jednostki badawczo rozwojowej, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym, zatem również nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT.

  Jednocześnie należy zauważyć, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) użyte w ustawie określenia oznaczają: uczelnia – szkołę prowadzącą studia wyższe, utworzoną w sposób określony w ustawie.

  W myśl art. 2 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, studia pierwszego stopnia są formą kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończącą się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia.

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uczelnia ma w szczególności prawo do prowadzenia kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach doktoranckich zgodnie z przysługującymi jej uprawnieniami, w tym:

  1. ustalania warunków przyjęcia na studia, w tym liczby miejsc na kierunkach i formach studiów, z wyjątkiem studiów na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym, w zakresie w jakim mają do nich zastosowanie przepisy wydane na podstawie art. 8 ust. 9,
  2. ustalania programów kształcenia uwzględniających efekty kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, zwanymi dalej „Krajowymi Ramami Kwalifikacji”, dla obszarów kształcenia określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2.

  Natomiast w myśl art. 6 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ww. ustawy, uczelnia ma w szczególności prawo do wydawania dyplomów ukończenia studiów potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego, świadectw ukończenia studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń oraz potwierdzania efektów uczenia się na zasadach określonych w ustawie.

  Studia w uczelni są prowadzone w ramach kierunku studiów; przyjęcie studenta na określony kierunek studiów następuje nie później niż po upływie pierwszego roku studiów. Kierunek studiów może być prowadzony przez podstawową jednostkę organizacyjną uczelni albo łącznie przez kilka takich jednostek (art. 8 ust. 1 ww. ustawy).

  W świetle przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego i obowiązującego stanu prawnego stwierdzić należy, że Wnioskodawca jako podmiot niebędący uczelnią nie może świadczyć usługi studiów pierwszego stopnia we własnym imieniu. Do świadczenia takich usług w zakresie studiów pierwszego stopnia uprawniona jest tylko uczelnia wyższa, w tym przypadku Uczelnia (jako podmiot uprawniony w świetle powołanych przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym do prowadzenia przedmiotowego kształcenia).

  Dlatego to xxx jako uczelnia, świadcząc usługi kształcenia na poziomie wyższym (tj. w zakresie usługi studiów pierwszego stopnia) korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT.

  Wnioskodawca świadczy natomiast na rzecz Uczelni usługi polegające na przygotowaniu materiałów dydaktycznych i przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych na studiach I stopnia w języku angielskim na kierunku Budownictwo.

  Wnioskodawca świadczy zatem przedmiotowe usługi na rzecz uczelni wyższej w tym przypadku Uczelni - jako podmiotu uprawnionego w świetle powołanych przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym do prowadzenia przedmiotowego kształcenia na poziomie wyższym.

  Należy zauważyć, że zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE Rady państwa członkowskie zwalniają kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie. Oznacza to, że przepis ten zwalnia od podatku określone działania wykonywane w interesie publicznym wraz z innymi dostawami towarów i świadczeniem usług ściśle powiązanymi z działalnością zwolnioną od podatku.

  Warunki, które powinny być spełnione, aby zwolnienie mogło zostać zastosowane, znaleźć można m.in. w wyroku w sprawie C-434/05 (Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord-Kennemerland/West-Frlesland – Horizon College).

  Po pierwsze, zarówno działalność edukacyjna, jak i dostawa towarów lub świadczenie usług muszą być wykonywane przez podmiot, który jest uprawniony do zastosowania zwolnienia z VAT (odpowiedni podmiot prawa publicznego lub inna instytucja działająca w dziedzinie kształcenia).

  Po drugie, zwolnienie z VAT przysługuje dla świadczeń, które są konieczne do wykonywania transakcji podlegających zwolnieniu. Przykładowo bez wykorzystania tych towarów i usług nie byłoby gwarancji, że nauczanie miałoby taką samą wartość.

  Po trzecie, świadczenie usług i dostawa towarów są wyłączone z zakresu zwolnienia, jeśli ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu poprzez dokonywanie transakcji stanowiących bezpośrednią konkurencję w stosunku do działalności przedsiębiorstw opodatkowanych VAT.

  W związku z powyższym stwierdzić należy, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi na rzecz Uczelni w ramach organizowanych studiów pierwszego stopnia nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT, jako świadczenie usług i dostawa towarów ściśle związana ze świadczeniem zwolnionych od podatku VAT usług świadczenia studiów pierwszego stopnia.

  W przedmiotowej sprawie należy bowiem zauważyć, że Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie architektury, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca świadczy usługi szkoleniowe, jednak nie są one zwolnione ze stawki VAT. Przyczyną wystawienia faktury ze stawką zwolnioną od VAT był de facto wymóg Uczelni. Ponadto Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. Wnioskodawca nie posiada statusu uczelni, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk ani jednostki badawczo rozwojowej, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym. Wnioskodawca nie posiada także akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty na prowadzenie ww. zajęć dydaktycznych.

  Z powyższego wynika zatem, że Wnioskodawca nie jest więc podmiotem co do zasady korzystającym ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT lub też na podstawie § 3 ust. 1 pkt 13 i pkt 14 ww. rozporządzenia, nie jest zatem podmiotem prawa publicznego, działającym w zakresie kształcenia, o którym mowa w powołanym wyżej wyroku TSUE.

  Ponadto stwierdzić należy, iż zastosowanie przez Wnioskodawcę zwolnienia od podatku dla świadczonych usług polegających na przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych na studiach I stopnia w języku angielskim na kierunku Budownictwo oraz przygotowaniu materiałów dydaktycznych, stanowiłoby zakłócenie konkurencji na niekorzyść innych przedsiębiorstw komercyjnych (niebędących podmiotami korzystającymi co do zasady ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT lub też na podstawie § 3 ust. 1 pkt 13 i pkt 14 ww. rozporządzenia) wykonujących takie same usługi, a podlegających opodatkowaniu VAT.

  Wprawdzie, jak wynika z treści wniosku, usługi świadczone przez Wnioskodawcę w ramach umowy są ściśle związane z usługą edukacyjną świadczoną przez uczelnię na rzecz studenta gdyż usługi te są częścią zajęć w języku angielskim na kierunku budownictwo, które to zajęcia są kopią zajęć ze studiów dziennych (stacjonarnych) normalnie prowadzonych bezpłatnie przez uczelnię w języku polskim.

  Jednakże z uwagi na niespełnienie pozostałych wskazanych wyżej przesłanek Wnioskodawca świadcząc przedmiotowe usługi na rzecz Uczelni w ramach studiów pierwszego stopnia nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b, jako świadczenie usług i dostawa towarów ściśle związana ze świadczeniem zwolnionych od podatku VAT usług świadczenia studiów pierwszego stopnia, gdyż – jak wskazano powyżej – nie jest podmiotem prawa publicznego, działającym w zakresie kształcenia, o którym mowa w powołanym wyżej wyroku TSUE, ponadto zastosowanie przez Wnioskodawcę zwolnienia od podatku dla świadczonych usług stanowiłoby zakłócenie konkurencji na niekorzyść innych podmiotów wykonujących takie same usługi opodatkowane podatkiem VAT.

  Przedmiotowe usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie podlegają również zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT, gdyż jak Wnioskodawca wskazał w treści wniosku, usługi wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zaś umowa jest zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Uczelnią. Wnioskodawca jest podmiotem świadczącym usługę dla Uczelni co przewiduje umowa.

  Wnioskodawcę nie łączy zatem bezpośrednia relacja umowna ze studentami, bowiem przedmiotowe usługi Wnioskodawca świadczy na zlecenie Uczelni. Tak więc Wnioskodawca wykonuje przedmiotowe usługi w ramach usług studiów pierwszego stopnia świadczonych na rzecz studentów przez uczelnię. Tym samym, jak wskazano powyżej, ww. usługi nie korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT.

  Odnosząc się natomiast do kwestii zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na fakt, że jak już zaznaczono w niniejszej interpretacji, Wnioskodawca jako podmiot niebędący uczelnią nie może świadczyć usługi studiów pierwszego stopnia we własnym imieniu. Do świadczenia takich usług w zakresie studiów pierwszego stopnia uprawniona jest tylko uczelnia wyższa, w tym przypadku xxx (jako podmiot uprawniony w świetle powołanych przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym do prowadzenia przedmiotowego kształcenia). Dlatego to xxx jako uczelnia, świadcząc usługi kształcenia na poziomie wyższym (tj. w zakresie usługi studiów pierwszego stopnia) korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT. Wnioskodawca świadczy natomiast na rzecz Uczelni usługi polegające na przygotowaniu materiałów dydaktycznych i przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych na studiach I stopnia w języku angielskim na kierunku Budownictwo.

  Skoro zatem w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca świadczy ww. usługi na rzecz Uczelni - jako podmiotu uprawnionego w świetle powołanych przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym do prowadzenia przedmiotowego kształcenia na poziomie wyższym, zaś usługi kształcenia na poziomie wyższym świadczone przez Uczelnię korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT, wówczas nie można uznać, że w odniesieniu do świadczonych przez Wnioskodawcę usług znajduje zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT.

  Zgodnie bowiem z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

  1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
  2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
  3. finansowane w całości ze środków publicznych

  -oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

  Tym samym zwolnienie od podatku w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy odnosi się wyłącznie do usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, innych niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT (tj. spełniających przesłankę dotyczącą rodzaju świadczonych usług przy jednoczesnym spełnieniu jednej z przesłanek wymienionych w poz. a-c tego przepisu) oraz świadczenia usług i dostawy towarów ściśle z tymi usługami związanych.

  Zatem w rozpatrywanej sprawie, w sytuacji gdy Wnioskodawca świadczy usługi polegające na przygotowaniu materiałów dydaktycznych i przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych na studiach I stopnia w języku angielskim na kierunku Budownictwo na rzecz Uczelni, zaś Uczelnia jako podmiot uprawniony w świetle powołanych przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym świadczy usługi kształcenia na poziomie wyższym korzystające ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT, wówczas usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie są objęte zwolnieniem w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, gdyż powyższy przepis znajduje zastosowanie wyłącznie do usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, innych niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT (tj. spełniających przesłankę dotyczącą rodzaju świadczonych usług przy jednoczesnym spełnieniu jednej z przesłanek wymienionych w poz. a-c tego przepisu) oraz świadczenia usług i dostawy towarów ściśle z tymi usługami związanych. W przedmiotowej sprawie natomiast taka sytuacja nie występuje, gdyż usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie stanowią usług kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego lecz są elementem kształcenia na poziomie wyższym świadczonego przez uczelnię na rzecz studentów.

  Wobec powyższego świadczone przez Wnioskodawcę usługi na rzecz Uczelni podlegają opodatkowaniu na postawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT stawką podatku w wysokości 23%.

  W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że prowadzone przez Wnioskodawcę zajęcia dydaktyczne na uczelni spełniają warunki konieczne do zastosowania zwolnienia z VAT, należało uznać za nieprawidłowe.

  Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

  Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

  Ponadto w sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, że analiza załączników dołączonych do uzupełnienia wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Natomiast w myśl art. 14b § 3 ww. ustawy, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej załączników dołączonych przez Wnioskodawcę.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.