IBPP1/4512-134/16/ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zwolnienie od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług, na które otrzymał akredytację

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 lutego 2016 r. (data wpływu 17 lutego 2016 r.), uzupełnionym pismem z 4 maja 2016 r. (data wpływu 10 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług, na które otrzymał akredytację – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2016 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług, na które otrzymał akredytację.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 4 maja 2016 r. (data wpływu 10 maja 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 29 kwietnia 2016 r. znak: IBPP1/4512-134/15/ES.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Spółka cywilna ...) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej „podatek VAT”).

W dniu 15 października 2015 r. (...) Kurator Oświaty wydał decyzję (dalej „Decyzja”), którą przyznał „akredytację (nazwa Wnioskodawcy), prowadzonej w ramach działalności oświatowej, na część prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w zakresie kursów (dalej „Akredytacja”):

 1. P.,
 2. S.”

Decyzja wydana została na podstawie art. 68b ust. 1, 2, 3 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz § 16 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. Decyzja stała się ostateczna z dniem 4 listopada 2015 r.

W uzasadnieniu Decyzji (...) Kurator Oświaty między innymi wskazał, iż „zgodnie z art. 68b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty placówki kształcenia ustawicznego, o których mowa w art. 68a ust. 1 pkt 2 ustawy prowadzące kształcenie w formach pozaszkolnych mogą uzyskać akredytację, stanowiącą potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewnienie wysokiej jakości prowadzonego kształcenia. Przepis powyższy stosuje się także do działalności oświatowej, o której mowa w art. 83a ust. 2 ustawy. Akredytacja może obejmować całość lub część prowadzonego kształcenia. Akredytację przyznaje kurator oświaty właściwy dla siedziby placówki, w drodze decyzji administracyjnej wydanej, po przeprowadzeniu przez powołany przez niego zespół, oceny działalności danej placówki w zakresie określonym w ust. 3 tegoż artykułu.

W postępowaniu o przyznanie Akredytacji powołany został stosowny Zespół Akredytacyjny, którego ustalenia dały podstawę do uznania w Decyzji, iż „placówka spełnia tym samym warunki określone w art. 68b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, szczegółowo określone w § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

W ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności świadczone są między innymi usługi - kursy objęte wskazaną powyżej Akredytacją.

Działalność Wnioskodawcy jest działalnością, o której mowa w przytoczonym w Decyzji art. 83a ust. 2 ustawy o systemie oświaty, czyli placówka nie posiada wpisu do prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego ewidencji, o której mowa w art. 82 i nn wskazanej ustawy, a więc nie jest jednostką objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit a Ustawy o VAT, ani nie posiada statusu uczelni, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk, czy też jednostki badawczo-rozwojowej, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b Ustawy o VAT.

Oba akredytowane kursy, to jest P. (dalej „Studium”) oraz S. (dalej „Szkoła”) stanowią szkolenia kształcące dla przyszłych i już pracujących w zawodzie psychoterapeutów oraz socjoterapeutów, jak również osób zainteresowanych wykorzystaniem w swojej pracy metody psychoterapii psychodynamicznej.

Uczestnikami obu kursów są osoby dorosłe (pełnoletnie), które posiadają wyższe wykształcenie. Wnioskodawca nie świadczy usług, które w całości byłyby finansowane ze środków publicznych w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. c Ustawy o VAT.

Osoby, które ukończyły Szkołę mogą ubiegać się o certyfikat psychoterapeuty wydawany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Europejskie Towarzystwo Psychoterapii.

Szkoła (...) jest atestowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej oraz jest w trakcie procedury atestacyjnej w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

Studium (...) spełnia kryteria atestacyjne w Polskim Towarzystwie Psychoterapii oraz Polskim Towarzystwie Socjoterapii.

Osoby, które ukończyły Studium mogą ubiegać się o certyfikat socjoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Socjoterapii lub Rekomendację Trenera I lub II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi, na które otrzymał Akredytację od Kuratora Oświaty mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w związku z brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b Ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczone przez niego usługi, na które otrzymał Akredytację Kuratora Oświaty mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w związku z brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b Ustawy o VAT.

Niniejsze zwolnienie od podatku VAT jest zwolnieniem o charakterze przedmiotowo-podmiotowym, a przesłanki do jego spełnienia należy interpretować w sposób ścisły:

 1. Przesłanka o charakterze przedmiotowym, a więc świadczone przez Wnioskodawcę usługi muszą być usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego (innymi niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 Ustawy o VAT),
 2. Przesłanka o charakterze podmiotowym, a więc usługi te muszą być świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty i zwolnienie to przysługuje wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją.

Obie ww. przesłanki do zwolnienia świadczonych usług zostały przez Wnioskodawcę spełnione, a to poprzez:

AD. 1.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca nie spełnia przesłanek do skorzystania ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 26 Ustawy o VAT, ponieważ nie posiada odpowiedniego statusu, o którym mowa w tym punkcie, a więc należy dokonać analizy, czy świadczone przez Wnioskodawcę akredytowane usługi w ramach Studium i Szkoły są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Odpowiedź jest twierdząca, ponieważ aby uznać świadczone usługi za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego należy wykazać, iż dla wykonywania zawodu wymagane jest na przykład posiadanie odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi dokumentami, które można uzyskać po skorzystaniu ze świadczonych usług, co ma miejsce w przypadku Wnioskodawcy (możliwość uzyskania certyfikatów zawodowych opisanych w poz. 80 Wniosku - opis stanu faktycznego).

Wyżej wymienione certyfikaty psychoterapeuty wymagane są między innymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia, który finansuje, na zasadach odrębnie określonych, świadczenia zdrowotne wykonywane przez osobę spełniającą ustalone wymogi, natomiast certyfikaty socjoterapeuty i Rekomendacja Trenera I lub II stopnia wymagane są w placówkach opieki nad dziećmi, w świetlicach środowiskowych, socjoterapeutycznych, domach dziecka, ośrodkach wychowawczych, resocjalizacyjnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Dodatkowo należy wskazać, iż od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r., ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 77, s. 1). Zgodnie z art. 44 tegoż rozporządzenia, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia. W przypadku Wnioskodawcy mamy do czynienia z usługami kształcenia związanymi z zawodem psychoterapeuty oraz zawodem socjoterapeuty.

Powyższe potwierdza również definicja legalna zawodu „psychoterapeuta” zawarta w par. 2 ust. 1 pkt 31 Zarządzenia Nr 83/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, a to „psychoterapeuta” - osoba, która ukończyła studia wyższe, posiada zaświadczenie o ukończeniu atestowanego lub rekomendowanego szkolenia w zakresie psychoterapii i może prowadzić psychoterapię. Dokumentem potwierdzających uzyskanie kwalifikacji psychoterapeuty (do czasu wydania odrębnych przepisów określających umiejętności psychoterapeutów) jest certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Końcowo, zawód psychoterapeuty i zawód socjoterapeuty są między innymi ujęte w klasyfikacji zawodów (psychoterapeuta pod pozycją 229905, a socjoterapeuta pod pozycją 235202 wraz z pedagogiem resocjalizacji) określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Klasyfikacja ta stosowana jest między innymi w zakresie szkolenia zawodowego (§ 2 pkt 2 wskazanego rozporządzenia).

AD. 2.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego w poz. 80 Wniosku, Wnioskodawca uzyskał Akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie usług Studium i Szkoły, a przepisy Ustawy o VAT nie wskazują na konkretną akredytację, którą należy uzyskać, aby usługi świadczone w jej ramach były zwolnione z podatku VAT. Regulacja ta stawia jedynie wymóg uzyskania akredytacji wydanej w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz nakazuje, aby dane usługi były objęte akredytacją, co zostało przez Wnioskodawcę wykazane w niniejszym Wniosku, a więc spełniona jest również ta przesłanka konieczna do zwolnienia świadczonych usług z podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z przepisu art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

-oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

-oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 288 s. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG ze zm.).

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 13 część A ust. 1 lit. i) Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – Dz. Urz. UE L 347, s. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązuje natomiast rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r., ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 77, s. 1 ze zm.). Zgodnie z art. 44 tego rozporządzenia, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie C- 61/08 wyrażony został pogląd, że pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 Dyrektywy 77/388/EWG powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika. Również w wyroku z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie C-287/00 Trybunał w swym orzeczeniu wskazał, jak należy interpretować zwolnienia przedmiotowe w VAT uregulowane w Dyrektywie 77/388/EWG. W wyroku tym podkreślono, że pojęcia używane do doprecyzowania zakresu zwolnienia powinny być interpretowane ściśle m.in. dlatego, że zwolnienia stanowią wyjątek od zasady powszechności opodatkowania i choćby z tych przyczyn muszą być interpretowane jednolicie.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (Spółka cywilna) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W dniu 15 października 2015 r. (...) Kurator Oświaty wydał decyzję, którą przyznał „akredytację Wnioskodawcy, prowadzonej w ramach działalności oświatowej, na część prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w zakresie kursów:

 1. P.,
 2. S.”

Decyzja wydana została na podstawie art. 68b ust. 1, 2, 3 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz § 16 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. Decyzja stała się ostateczna z dniem 4 listopada 2015 r.

W ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności świadczone są między innymi usługi - kursy objęte wskazaną powyżej Akredytacją.

Działalność Wnioskodawcy jest działalnością, o której mowa w art. 83a ust. 2 ustawy o systemie oświaty, czyli placówka nie posiada wpisu do prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego ewidencji, o której mowa w art. 82 i następnych wskazanej ustawy, a więc nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit a Ustawy o VAT, ani nie posiada statusu uczelni, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk, czy też jednostki badawczo-rozwojowej, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT.

Oba akredytowane kursy, to jest P. (dalej „Studium”) oraz S. (dalej „Szkoła”) stanowią szkolenia kształcące dla przyszłych i już pracujących w zawodzie psychoterapeutów oraz socjoterapeutów, jak również osób zainteresowanych wykorzystaniem w swojej pracy metody psychoterapii psychodynamicznej.

Uczestnikami obu kursów są osoby dorosłe (pełnoletnie), które posiadają wyższe wykształcenie. Wnioskodawca nie świadczy usług, które w całości byłyby finansowane ze środków publicznych w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. c Ustawy o VAT.

Osoby, które ukończyły Szkołę mogą ubiegać się o certyfikat psychoterapeuty wydawany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Europejskie Towarzystwo Psychoterapii.

Szkoła (...) jest atestowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej oraz jest w trakcie procedury atestacyjnej w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

Studium (...) spełnia kryteria atestacyjne w Polskim Towarzystwie Psychoterapii oraz Polskim Towarzystwie Socjoterapii.

Osoby, które ukończyły Studium mogą ubiegać się o certyfikat socjoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Socjoterapii lub Rekomendację Trenera I lub II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi, na które otrzymał akredytację mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy o VAT.

Odnosząc przedstawiony wyżej stan faktyczny do powołanych w sprawie przepisów prawa stwierdzić należy, że prowadzone przez Wnioskodawcę kursy: P. oraz S., nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Wnioskodawca stwierdził bowiem, że nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, nie posiada statusu uczelni, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk, czy też jednostki badawczo-rozwojowej, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.

W związku z powyższym należy przeanalizować, czy spełnione są przesłanki warunkujące prawo do skorzystania ze zwolnienia dla tych szkoleń na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT.

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego wskazać należy, że kursy: P. oraz S. spełniają definicję usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, bowiem jak wskazał Wnioskodawca ww. kursy stanowią szkolenia kształcące dla przyszłych i już pracujących w zawodzie psychoterapeutów oraz socjoterapeutów, jak również osób zainteresowanych wykorzystaniem w swojej pracy metody psychoterapii psychodynamicznej. Osoby, które ukończyły Szkołę mogą ubiegać się o certyfikat psychoterapeuty wydawany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Europejskie Towarzystwo Psychoterapii, natomiast osoby, które ukończyły Studium mogą ubiegać się o certyfikat socjoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Socjoterapii lub Rekomendację Trenera I lub II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Jednakże sam fakt, że świadczone usługi są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego jest niewystarczający dla objęcia ich zwolnieniem od podatku, jednocześnie musi być bowiem spełniony jeden z dodatkowych warunków przewidzianych w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy VAT. Mianowicie usługi te muszą być:

 • prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 • świadczone przez podmiot, który uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 • finansowane w całości ze środków publicznych.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie wskazał form i zasad przewidzianych w odrębnych przepisach na podstawie których prowadzi przedmiotowe kursy, podał natomiast, że nie świadczy usług, które w całości byłyby finansowane ze środków publicznych lecz posiada akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, którą objęte są oba kursy, o których mowa we wniosku.

Zgodnie z art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 2015 r. Dz.U. poz. 2156 ze zm.), system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Stosownie do art. 3 pkt 16 ww. ustawy, przez kształcenie ustawiczne należy rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny.

Jak stanowi art. 5 ust. 1 ww. ustawy, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

Na mocy art. 5 ust. 2 ww. ustawy, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez:

 1. jednostkę samorządu terytorialnego;
 2. inną osobę prawną;
 3. osobę fizyczną.

W myśl art. 82 ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Zgodnie a art. 83a ust. 2 ww. ustawy, działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, lub innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.).

Należy zauważyć, że kwestie dotyczące akredytacji regulują również przepisy ustawy o systemie oświaty.

I tak, zgodnie z art. 68b ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 20 grudnia 2015 r., placówki i ośrodki, o których mowa w art. 68a ust. 1 pkt 2, prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, mogą uzyskać akredytację, stanowiącą potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości prowadzonego kształcenia. Akredytacja może obejmować całość lub część prowadzonego kształcenia.

W myśl art. 68b ust. 2 ww. ustawy, akredytację przyznaje kurator oświaty właściwy dla siedziby placówki lub ośrodka, w drodze decyzji administracyjnej wydawanej po przeprowadzeniu przez zespół powołany przez kuratora oświaty oceny działalności danej placówki lub ośrodka w zakresie określonym w ust. 3.

Stosownie do art. 68b ust. 4 ww. ustawy, w postępowaniu o uzyskanie akredytacji kurator oświaty uwzględnia również wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego nad placówką lub ośrodkiem.

Na podstawie art. 68b ust. 5 ww. ustawy, kurator oświaty, w drodze decyzji administracyjnej, może cofnąć akredytację, jeżeli stwierdzi niespełnianie przez placówkę lub ośrodek warunków wymaganych do uzyskania akredytacji.

W myśl art. 68b ust. 8 ww. ustawy, przepisy ust. 1-7 stosuje się również do placówek niepublicznych prowadzonych zgodnie z przepisami rozdziału 8, działalności oświatowej, o której mowa w art. 83a ust. 2, a także instytucji rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzących działalność edukacyjno-szkoleniową.

Jak stanowi art. 68b ust. 3 ww. ustawy, akredytację może uzyskać placówka lub ośrodek, które:

 1. zapewniają bazę wyposażoną w środki dydaktyczne;
 2. zatrudniają wykwalifikowaną kadrę;
 3. opracowują i udostępniają materiały metodyczno-dydaktyczne.

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 227, poz. 2247 ze zm.), rozporządzenie określa:

 1. szczegółowe warunki i tryb przyznawania i cofania akredytacji placówkom kształcenia ustawicznego, placówkom kształcenia praktycznego oraz ośrodkom dokształcania i doskonalenia zawodowego, prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, a także działalności oświatowej, o której mowa w art. 83a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 2. skład i sposób działania zespołu powoływanego przez kuratora oświaty w celu przeprowadzenia oceny działalności placówki, ośrodka lub działalności oświatowej, o których mowa w pkt 1;
 3. warunki wynagradzania członków zespołu, o którym mowa w pkt 2;
 4. wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu o uzyskanie akredytacji;
 5. wysokość i tryb wnoszenia opłat przez podmioty ubiegające się o akredytację.

W myśl § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia, zespół akredytacyjny ustala ocenę działalności placówki w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 3/4 składu zespołu.

Natomiast zgodnie z § 16 rozporządzenia, kurator oświaty wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania placówce akredytacji, uwzględniając ocenę, o której mowa w § 12 ust. 1, oraz wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego nad placówką.

Z regulacji art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy o VAT wynika, że ustawodawca zwalnia od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26, świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją.

Biorąc zatem pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że ponieważ kursy: P. oraz S. spełniają definicję usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT i Wnioskodawca posiada akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, którą objęte są oba ww. kursy, to zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy o VAT, usługi te korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, że świadczone przez niego usługi, na które otrzymał Akredytację (...) Kuratora Oświaty mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w związku z brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b Ustawy o VAT, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.