IBPP1/443-1317/11/LSz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Wnioskodawca z tytułu nieodpłatnego przekazania zaproszeń i wejściówek na premiery filmów oraz na poranki na rzecz ww. podmiotów nie jest zobowiązanym do naliczania podatku od towarów i usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 9 sierpnia 2011r. (data wpływu 17 sierpnia 2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 listopada 2011r. (data wpływu 15 listopada 2011r.) oraz pismem z dnia 24 listopada 2011r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy wydawanie nieodpłatnych zaproszeń i wejściówek jest opodatkowane podatkiem VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 sierpnia 2011r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy wydawanie nieodpłatnych zaproszeń i wejściówek jest opodatkowane podatkiem VAT.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 listopada 2011r. (data wpływu 15 listopada 2011r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 4 listopada 2011r. znak: IBPP1/443-1317/11/LSz oraz pismem z dnia 24 listopada 2011r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Instytucja Filmowa jest wojewódzką samorządową instytucją kultury, samodzielną osobą prawną, nad którą nadzór sprawuje Zarząd Województwa .... Do zadań statutowych instytucji należy prowadzenie działalności w dziedzinie kinematografii, ochrony zasobów sztuki filmowej. Instytucja realizuje swoje zadania, m.in. przez:

 • promocję i upowszechnianie twórczości i kultury filmowej, szczególnie związanej z regionem,
 • popularyzację regionalnej tradycji filmowej i wspieranie społecznego ruchu filmowego,
 • dystrybucję i rozpowszechnianie filmów, a w szczególności filmów o walorach artystycznych,
 • działalność w zakresie organizowania imprez kulturalnych,
 • prowadzenie sieci kin,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej.

W ramach prowadzonej działalności instytucja wydaje bezpłatne zaproszenia i wejściówki m.in. na premiery filmów dla Rady Programowej Instytucji, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta, środowiska filmowego, ekip filmowych, dla członków debat dyskusyjnych organizowanych przy współpracy z Tygodnikiem ..., poranki organizowane dla świetlic środowiskowych i podopiecznych MOPS-u, patronom medialnym.

Ponadto wejściówki można uzyskać biorąc udział w konkursach organizowanych przez kino (konkursy internetowe, konkursy i rozdawanie promocyjne przez redakcje portali internetowych, rozgłośnie radiowe reklamujące imprezy Wnioskodawcy). Wejściówki otrzymują także współpracujący z instytucją nauczyciele, jako forma podziękowania za przyprowadzenie młodzieży na seanse. Zdarza się także wydawanie wejściówek potencjalnemu sponsorowi lub najemcy, któremu instytucja chce zaprezentować salę. Sprzedawane w Kinach bilety zawierają się w przedziale cenowym między od kilku do kilkudziesięciu złotych.

Instytucja odlicza podatek VAT od zakupów związanych z wytworzeniem zaproszeń i wizytówek.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca podał, że wydawanie nieodpłatnych zaproszeń i wejściówek ma na celu promocję i reklamę działalności instytucji i regionu. Takie działanie wpływa na zwiększenie sprzedaży biletów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko, że wydawanie nieodpłatnych zaproszeń i wejściówek nie jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług muszą być spełnione łącznie dwa warunki:

 • brak związku świadczonych usług z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem,
 • istnienie prawa podatnika do odliczania w całości lub w części podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami.

Za usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności. Z przedstawionej sytuacji wynika, iż wydawanie nieodpłatnych zaproszeń i wejściówek ma na celu promocję i reklamę działalności instytucji i regionu. Takie działanie wpływa na zwiększenie sprzedaży biletów.

Stanowisko Wnioskodawcy wydaje się być zgodne z wydaną interpretacją indywidualną z dnia 10 września 2009r. sygn. IBPP2/443-473/09/RSz, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

W uzupełnieniu stanowiska Wnioskodawca podał, że zgodnie z przedstawioną argumentacją stwierdza, iż przekazywanie nieodpłatnych zaproszeń i wejściówek w przedstawionym przypadku nie jest opodatkowane podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., a od dnia 26 sierpnia 2011r., t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011r., przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z kolei art. 8 ust. 2 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011r. stanowi, że za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów,
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Dokonana z dniem 1 kwietnia 2011r. nowelizacja art. 8 ust. 2 ustawy o VAT – w szczególności mającego zastosowanie w niniejszej sprawie ust. 2 pkt 2 – polegająca na wyeliminowaniu warunku związanego z prawem do odliczenia podatku, wskazuje, że co do zasady opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega każde nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika, jego pracowników, wspólników i innych wymienionych w tym przepisie osób oraz każde nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza.

A zatem, świadczone nieodpłatnie usługi dla celów innych niż działalność gospodarcza należy opodatkować bez względu na to, czy przy ich nabyciu podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku (w całości lub części) czy też nie.

Wprowadzona zmiana do art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi ściślejsze odwzorowanie definicji odpłatnego świadczenia usług zawartej w art. 26 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, s. 1 ze zm.). Przepis ten stanowi, że za odpłatne świadczenie usług uznaje się każdą z następujących czynności:

 1. użycie towarów stanowiących część majątku przedsiębiorstwa do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników lub, bardziej ogólnie, do celów innych niż działalność jego przedsiębiorstwa, w przypadkach kiedy VAT od takich towarów podlegał w całości lub w części odliczeniu,
 2. nieodpłatne świadczenie usług przez podatnika na prywatny użytek jego lub jego pracowników, lub bardziej ogólnie, do celów innych niż działalność jego przedsiębiorstwa.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w dziedzinie kinematografii, ochrony zasobów sztuki filmowej. Swoje zadania statutowe realizuje, m.in. przez:

 • promocję i upowszechnianie twórczości i kultury filmowej, szczególnie związanej z regionem,
 • popularyzację regionalnej tradycji filmowej i wspieranie społecznego ruchu filmowego,
 • dystrybucję i rozpowszechnianie filmów, a w szczególności filmów o walorach artystycznych,
 • działalność w zakresie organizowania imprez kulturalnych,
 • prowadzenie sieci kin,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej.

W ramach prowadzonej działalności instytucja wydaje bezpłatne zaproszenia i wejściówki m.in. na premiery filmów dla Rady Programowej Instytucji, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta, środowiska filmowego, ekip filmowych, dla członków debat dyskusyjnych organizowanych przy współpracy z Tygodnikiem ..., poranki organizowane dla świetlic środowiskowych i podopiecznych MOPS-u, patronom medialnym.

Ponadto wejściówki można uzyskać biorąc udział w konkursach organizowanych przez kino (konkursy internetowe, konkursy i rozdawanie promocyjne przez redakcje portali internetowych, rozgłośnie radiowe reklamujące imprezy Wnioskodawcy). Wejściówki otrzymują także współpracujący z instytucją nauczyciele, jako forma podziękowania za przyprowadzenie młodzieży na seanse. Zdarza się także wydawanie wejściówek potencjalnemu sponsorowi lub najemcy, któremu instytucja chce zaprezentować salę.

Wydawanie nieodpłatnych zaproszeń i wejściówek ma na celu promocję i reklamę działalności instytucji i regionu. Takie działanie wpływa na zwiększenie sprzedaży biletów.

Uwzględniając powyższe, jak również przywołane przepisy prawa wskazać należy, że dokonana nowelizacja nieodpłatnych świadczeń nie odwołuje się do przesłanki przysługiwania podatnikowi prawa do odliczenia podatku naliczonego jako warunku opodatkowania czynności nieodpłatnego świadczenia usług (art. 8 ust. 2 ustawy). Z przepisu wynika natomiast, że opodatkowaniu podlega nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie podlega opodatkowaniu istotne jest więc ustalenie celu takiego świadczenia.

Przez nieodpłatne usługi służące do celów działalności podatnika należy rozumieć takie, które są wykonywane bez wynagrodzenia, ale w związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej. Świadczenie ich ma dominujący charakter w stosunku do korzyści osiąganej w tym przypadku przez odbiorcę tych świadczeń.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż nieodpłatne przekazanie zaproszeń i wejściówek na premiery filmów na rzecz Rady Programowej Instytucji, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta, środowiska filmowego, ekip filmowych, członków debat dyskusyjnych, patronów medialnych, współpracujących z instytucją nauczycieli, sponsorom, najemcom, osobom biorącym udział w konkursach organizowanych przez kino oraz na poranki organizowane dla świetlic środowiskowych i podopiecznych MOPS-u, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z uwagi na nieodpłatność tej czynności oraz fakt, iż nie ma w tym przypadku zastosowania art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nieodpłatne przekazanie, jak wynika ze stanu faktycznego, ma miejsce w celach promocji i reklamy działalności instytucji i regionu a także w celu zwiększenia sprzedaży biletów, a więc w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością.

A zatem Wnioskodawca z tytułu nieodpłatnego przekazania zaproszeń i wejściówek na premiery filmów oraz na poranki na rzecz ww. podmiotów nie jest zobowiązanym do naliczania podatku od towarów i usług.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, że przekazanie nieodpłatnych zaproszeń i wejściówek w przedstawionym przypadku nie jest opodatkowane podatkiem VAT, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.