IBPP1/443-1140/14/ES | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych
IBPP1/443-1140/14/ESinterpretacja indywidualna
 1. szkolenie
 2. usługi szkoleniowe
 3. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 listopada 2014 r. (data wpływu 12 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku szkoleń przeprowadzanych przez Wnioskodawcę jako jednostkę objętą systemem oświaty – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2014 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku szkoleń przeprowadzanych przez Wnioskodawcę jako jednostkę objętą systemem oświaty.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, pod firmą A. z siedzibą w (...). Wnioskodawca od 2001 r. prowadzi szkolenia na diagnostów stacji kontroli pojazdów, dla diagnostów, szkolenia z przewozu towarów niebezpiecznych z ADR oraz szkolenia dla rzeczoznawców. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 15 maja 1987 r. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca prowadzi szkolenia:

 1. na diagnostów stacji kontroli pojazdów - są to szkolenia przeprowadzane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym którego zdanie upoważnia podejście do państwowego egzaminu dla diagnostów przed TDT,
 2. dla diagnostów - szkolenia uzupełniające wiedze, podnoszące kwalifikacje zawodowe związane np. z nowelizacją przepisów oraz teoretycznej i praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywanego zawodu,
 3. szkolenia dla rzeczoznawców samochodowych - szkolenia uzupełniające wiedzę, podnoszące kwalifikacje zawodowe związane np. z nowelizacją przepisów oraz teoretycznej i praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywanego zawodu,
 4. szkolenia dla kierowców w zakresie z przewozu towarów niebezpiecznych - ADR.

Wykonawca jako niepubliczny ośrodek dokształcenia i doskonalenia zawodowego został wskazany w art. 2 pkt 3a ustawy o systemie oświaty. Wszystkie szkolenia wymienione we wniosku w punktach 1 - 4 są świadczone przez Wnioskodawcę jako przez jednostkę objętą systemem oświaty w ramach uzyskanego wpisu.

Osoby biorące udział w szkoleniach nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 1. wykonywania zawodu diagnosty - ukończenie szkolenia na diagnostę wskazanego w lit. a powyżej upoważnia do przystąpienia do egzaminu państwowego na diagnostę stacji kontroli pojazdów,
 2. wykonywania zawodu diagnosty - w zakresie szkoleń dokształcających,
 3. wykonywania zawodu rzeczoznawcy samochodowego - szkolenie dokształcające z wybranej tematyki. Obowiązek szkoleń dokształcających rzeczoznawców, o których mowa w art. 79a ustawy Prawo o ruchu drogowym, wynika z ich okresowej certyfikacji która prowadzona jest w jednostkach akredytowanych w polskim systemie akredytacji,
 4. wykonujący zawód kierowcy, którzy m.in. przewożą towary niebezpieczne - ADR, o których mowa w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych.

Słuchacze pochodzą z wolnego naboru, przetargów określonych prawem, zamówień publicznych oraz umów cywilnoprawnych zawieranych przez placówkę ze zleceniodawcami szkoleń.

Wnioskodawca został w dniu 10 stycznia 2014 r. wpisany do prowadzonej przez Starostwo Powiatowe ewidencji szkół i placówek niepublicznych - stosownie do art. 82 ustawy o systemie oświaty.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca uprawniony jest do zastosowania zwolnienia o którym mowa w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT w zakresie szkoleń wskazanych w lit. b, c i d powyżej...

Zdaniem Wnioskodawcy, ziściły się przesłanki, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT pozwalające zastosować zwolnienie przepisem tym przewidziane. Zgodnie z tym przepisem zwolnione od podatku są usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Zgodnie z art. 2 pkt 3a ustawy o systemie oświaty - system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

System oświaty ukształtowany ustawą obejmuje swoim zakresem również wskazane w przepisach prywatne jednostki oświatowe (niepubliczne - założone i prowadzone przez osobę fizyczną).

Działalność szkoleniowa prowadzona przez Wnioskodawcę adresowana jest do osób dorosłych, które zamierzają uzyskiwać i uzupełniać wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Z powyższego wynika więc, iż zostały spełnione przesłanki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

-oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter podmiotowo-przedmiotowy. Wobec tego, aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie analizowanego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

W świetle art. 2 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

Na podstawie art. 68a ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy, kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Według art. 82 ust. 1 powołanej ustawy, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Z powyższych przepisów wynika, że placówki niepubliczne mogą zatem być zakładane i prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Natomiast zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, ma zastosowanie wyłącznie do usług kształcenia wymienionych w zaświadczeniu właściwego organu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Z kolei ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy, mogą korzystać uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, o ile świadczone przez te podmioty usługi są usługami kształcenia na poziomie wyższym.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, czynny zarejestrowany podatnik VAT prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której prowadzi szkolenia:

 1. na diagnostów stacji kontroli pojazdów - są to szkolenia przeprowadzane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym którego zdanie upoważnia podejście do państwowego egzaminu dla diagnostów przed TDT,
 2. dla diagnostów - szkolenia uzupełniające wiedzę, podnoszące kwalifikacje zawodowe związane np. z nowelizacją przepisów oraz teoretycznej i praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywanego zawodu,
 3. dla rzeczoznawców samochodowych - szkolenia uzupełniające wiedzę, podnoszące kwalifikacje zawodowe związane np. z nowelizacją przepisów oraz teoretycznej i praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywanego zawodu,
 4. dla kierowców w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych - ADR.

Wykonawca jako niepubliczny ośrodek dokształcenia i doskonalenia zawodowego został wskazany w art. 2 pkt 3a ustawy o systemie oświaty. Wszystkie szkolenia wymienione we wniosku w punktach 1 - 4 są świadczone przez Wnioskodawcę jako przez jednostkę objętą systemem oświaty w ramach uzyskanego wpisu.

Osoby biorące udział w szkoleniach nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • wykonywania zawodu diagnosty - ukończenie szkolenia na diagnostę wskazanego w lit. a powyżej upoważnia do przystąpienia do egzaminu państwowego na diagnostę stacji kontroli pojazdów,
 • wykonywania zawodu diagnosty - w zakresie szkoleń dokształcających,
 • wykonywania zawodu rzeczoznawcy samochodowego - szkolenie dokształcające z wybranej tematyki. Obowiązek szkoleń dokształcających rzeczoznawców, o których mowa w art. 79a ustawy Prawo o ruchu drogowym, wynika z ich okresowej certyfikacji która prowadzona jest w jednostkach akredytowanych w polskim systemie akredytacji,
 • wykonujący zawód kierowcy, którzy przewożą towary niebezpieczne - ADR, o których mowa w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych.

Słuchacze pochodzą z wolnego naboru, przetargów określonych prawem, zamówień publicznych oraz umów cywilnoprawnych zawieranych przez placówkę ze zleceniodawcami szkoleń.

Wnioskodawca został w dniu 10 stycznia 2014 r. wpisany do prowadzonej przez Starostwo Powiatowe ewidencji szkół i placówek niepublicznych - stosownie do art. 82 ustawy o systemie oświaty.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy jest on uprawniony do zastosowania zwolnienia o którym mowa w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT w zakresie szkoleń wskazanych w lit. b, c i d w przedstawionym stanie faktycznym.

W świetle powołanych wyżej przepisów oraz przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, muszą być spełnione łącznie dwa warunki:

 • dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,
 • podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia.

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca świadczy usługi szkoleniowe w ramach ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, będącego placówką objętą systemem oświaty i usługi te są usługami kształcenia, gdyż są świadczone w ramach szkoleń, a osoby w nich uczestniczące nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu wykonywania zawodu diagnosty, rzeczoznawcy samochodowego, kierowcy przewożącego towary niebezpieczne - ADR, to usługi te korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT jako usługi kształcenia świadczone przez jednostkę objętą systemem oświaty.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.