IBPBI/2/423-794/14/KP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Ustalenia przychodu z tytułu świadczonych usług dostępu do systemu informatycznego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 2 lipca 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 4 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia przychodu z tytułu świadczonych usług dostępu do systemu informatycznego (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2014 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia przychodu z tytułu świadczonych usług dostępu do systemu informatycznego.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest twórcą systemu informatycznego (dalej: „System”) umożliwiającego naukę języków obcych w formie konwersacji prowadzonych w czasie rzeczywistym pomiędzy uczniem, a lektorem – nauczycielem języka, za pośrednictwem Internetu. Na System składają się m.in. strona internetowa, oprogramowanie, komunikator i system obsługi płatności, tzw. wirtualne portfele. Lektorzy korzystający z Systemu będą tworzyć w nim swoje konta wraz z internetowymi wizytówkami, umożliwiającymi zaprezentowanie na stronie internetowej, będącej częścią Systemu, swojego doświadczenia, kwalifikacji i zakresu prowadzonych konwersacji. Potencjalni uczniowie będą mogli za pośrednictwem strony internetowej znaleźć odpowiadającego ich potrzebom lektora. Dla przeprowadzenia konwersacji System będzie automatycznie generował połączenia audio/video pomiędzy lektorem, a uczniem i rejestrował czas pracy lektora z danym uczniem.

Wnioskodawca nie będzie stawiać ograniczeń co do miejsca zamieszkania (siedziby) lektorów, korzystających z Systemu. Usługi Wnioskodawcy będą skierowane zarówno do lektorów mających miejsce zamieszkania (siedzibę) na terytorium Polski jak i na terytorium innego państwa należącego do UE, bądź na terytorium państwa trzeciego w rozumieniu art. 2 ustawy VAT. Lektorzy mogą mieć w kraju miejsca zamieszkania bądź siedziby status przedsiębiorców lub osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi według następującego schematu:

Wnioskodawca będzie współpracować z lektorami prowadzącymi we własnym imieniu i na własny rachunek konwersacje językowe. Lektorzy nie będą pracownikami Wnioskodawcy, nie będzie on też zlecać im prowadzenia zajęć językowych. Relacja gospodarcza pomiędzy Wnioskodawcą, a lektorem będzie polegała na udostępnieniu przez Wnioskodawcę lektorom, elektronicznego narzędzia do prowadzenia nauki języka, poprzez konwersacje z uczniami, wraz z dodatkowymi funkcjami. Pomiędzy lektorem, a Wnioskodawcą zostanie zawarta umowa o udostępnienie Systemu i umowa ta będzie jedyną podstawą świadczenia usług Wnioskodawcy na rzecz lektorów oraz płatności dokonywanych przez nich na rzecz Wnioskodawcy, jako zapłaty za jego usługi. Na podstawie umowy, opisane wcześniej przykładowo funkcjonalności systemu, będą dostępne dla lektorów za odpłatnością. Zawarcie umowy o udostępnienie Systemu będzie następowało za pośrednictwem formularza na stronie internetowej, będącej integralną częścią Systemu. Formularz będzie skonstruowany w ten sposób, że aby zawrzeć umowę z Wnioskodawcą, lektor będzie zobowiązany do podania swojego miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz tego, czy z usług Wnioskodawcy korzysta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy też jako osoba nie będąca przedsiębiorcą.

W przypadku lektorów korzystających z systemu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, system będzie wymagał podania przez nich numeru identyfikacji podatkowej dla celów opodatkowania VAT (lub odpowiedni numer ewidencji podatkowej w przypadku lektorów mających siedzibę w państwie trzecim, które nie przyjęło systemu VAT). Jeżeli lektor nie poda numeru identyfikacji podatkowej zostanie dla celów opodatkowania usług Wnioskodawcy potraktowany jako osoba nie prowadząca działalności gospodarczej. Zawarcie umowy pomiędzy lektorem i Wnioskodawcą nie będzie możliwe bez podania przez lektora danych dotyczących jego miejsca zamieszkania lub siedziby. Lektorzy posiadający miejsce zamieszkania bądź siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej będą składali za pośrednictwem formularza odpowiednie oświadczenie na ten temat.

Wnioskodawca będzie wystawiać prowadzącym działalność gospodarczą lektorom fakturyw formie elektronicznej. Adres poczty elektronicznej lektora do przesyłania faktury oraz jej format będzie określony za pomocą internetowego formularza umowy na świadczenie usług Wnioskodawcy. Za pośrednictwem tego formularza lektor będzie też wyrażał zgodę na otrzymywanie w faktur w formie elektronicznej. Wynagrodzenie Wnioskodawcy za świadczone lektorom usługi udostępnienia Systemu składać się będzie z części stałej (abonamentu) oraz prowizyjnej, stanowiącej określoną część wynagrodzenia lektora z tytułu prowadzonych konwersacji. Część stała wynagrodzenia będzie płatna bezpośrednio na rachunek bankowy Wnioskodawcy (poprzez bankowy system płatności elektronicznych lub kartą płatniczą bądź kredytową) lub za pośrednictwem systemu płatności PayPal. Zmienna część wynagrodzenia będzie płatna na jeden z następujących sposobów:

  • za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności PayPal: wpłata stu-denta stanowiąca wynagrodzenie lektora wpływać będzie na konto sys-temu PayPal, gdzie z tego wynagrodzenia automatycznie będzie pobie-rane wynagrodzenie prowizyjne Wnioskodawcy. Wynagrodzenie lekto-ra, pomniejszone o prowizyjne wynagrodzenie Wnioskodawcy będzie automatycznie przelewane na rachunek bankowy lektora. Wynagrodze-nie prowizyjne Wnioskodawcy będzie systematycznie transferowane na jego bieżący rachunek bankowy.
  • za pośrednictwem wirtualnego portfela, stanowiącego część Systemu, studenci będą mogli dokonywać wpłat zasilających swoje wirtualne portfele, w dowolnej wysokości. Kwoty będą trafiać na wydzielony, nie-oprocentowany rachunek bankowy. Wnioskodawca nie będzie miał możliwości korzystania z kwot zasilających wirtualne portfele studen-tów. Wpłacone kwoty będą pozostawione do wyłącznej dyspozycji stu-dentów, i do chwili dokonania rezerwacji lekcji będą mogli w dowolnym momencie wycofywać wpłaty. Z chwilą dokonania rezerwacji i wybrania opcji „płać z wirtualnego portfela” kwota równa wartości lekcji u wybra-nego lektora ulegać będzie zablokowaniu (tą kwotą nie może student dysponować do czasu terminu zarezerwowanej lekcji). W momencie gdy lekcja dojdzie do skutku - żadna ze stron nie zrezygnuje - kwota zostanie przelana na wskazane przez lektora konto z potrąceniem wy-nagrodzenia prowizyjnego, które zostanie automatycznie przelane na bieżący rachunek bankowy Wnioskodawcy. Lektorowi będzie także przysługiwało od studenta wynagrodzenie (jako ustalona część pełnego wynagrodzenia za przeprowadzoną konwersacje) w sytuacji, kiedy stu-dent zrezygnuje z konwersacji na mniej niż 24 godziny przed ustalo-nym terminem. Także od tego wynagrodzenia lektora, Wnioskodawcy należne będzie wynagrodzenie prowizyjne. W tytule przelewu na rzecz lektora określone będzie imię i nazwisko studenta, dokonującego zapła-ty. Polecenie przelewu wynagrodzenia prowizyjnego Wnioskodawcy określać będzie dane identyfikujące lektora, od którego należne będzie to wynagrodzenie.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy stosownie do postanowień art. 12 ust. 1 i 3 o podatku dochodowym od osób prawnych przychodem Wnioskodawcy będą wyłącznie kwoty należne mu z tytułu świadczenia przez niego usług dostępu do Systemu na rzecz lektorów, przychodem nie będą natomiast kwoty wpłacane przez studentów na ich wirtualne portfele... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do postanowień art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychody związane z działalnością gospodarczą, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

W ocenie Wnioskodawcy przychodem nie będą kwoty wpłacane przez studentów na ich wirtualne portfele. Kwoty te będą powiązane z wyodrębnionym, nieoprocentowanym rachunkiem Wnioskodawcy i będą one pozostawać w wyłącznej dyspozycji studentów. Wnioskodawca nie będzie w żaden sposób uprawniony do korzystania z tych środków. Wysokość wpłat będzie dowolna, zależna od potrzeb studentów i nie będzie powiązana z żadnym świadczeniem Wnioskodawcy na ich rzecz. Dopiero w sytuacji, kiedy dojdzie do lekcji z wybranym przez studenta lektorem, bądź kiedy student zrezygnuje z lekcji na mniej niż 24 godziny przed ustalonym terminem konwersacji, należna od lektora część wynagrodzenia prowizyjnego Wnioskodawcy zostanie przelana na jego bieżący rachunek bankowy. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że kwoty wpłacane przez studentów na ich wirtualne portfele nie będą stanowić przychodu Wnioskodawcy w rozumieniu art. 12 ust 1 i 3 o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie będą bowiem stanowiły przysporzenia u Wnioskodawcy – nie będzie on uprawniony do korzystania z tych środków. Przychód Wnioskodawcy z tytułu prowizji powstanie z chwilą, kiedy należne stanie się wynagrodzenie prowizyjne od lektora.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji, zgodnie z zadanym we wniosku pytaniem wyznaczającym jej zakres, jest wyłącznie określenie co jest przychodem Wnioskodawcy z tytułu usług dostępu do systemu informatycznego świadczonych na rzecz lektora, nie jest natomiast kwestia ustalenia momentu uzyskania tego przychodu.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r, poz. 851, dalej: „updop”) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Ponadto stosownie do ust. 3 ww. przepisu za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Natomiast ust. 4 tego artykułu stanowi, że do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Stosownie do ust. 3a tego przepisu, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

Zatem przychodami są środki pieniężne nie tylko faktycznie otrzymane, ale również należne czyli takie których istnieje możliwość żądania i dochodzenia zapłaty. Natomiast do przychodów nie zalicza się otrzymanych zaliczek, zadatków itp. wpłat, z wyjątkiem gdy wpłata jest uregulowaniem należności z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi system informatyczny służący do nauki języków obcych za pośrednictwem Internetu. Osoby korzystające z tego systemu („studenci”) będą mogły dokonywać, w dowolnym czasie i w dowołanej kwocie, wpłat środków pieniężnych, z których w przyszłości będą opłacać zakupione u lektora lekcje. Wnioskodawca będzie przechowywał wpłacone przez „studentów” środki finansowe na wyodrębnionym nieoprocentowanym rachunku bankowym. Nie będzie on jednak w żaden sposób mógł nimi dysponować, do momentu, gdy wpłacający skorzysta z zakupionej lekcji języka obcego lub upłynie termin rezygnacji z zarezerwowanej lekcji. W momencie dokonania rezerwacji lekcji, środki zostaną zablokowane, a po realizacji usługi lub upływu terminu rezygnacji z zarezerwowanej lekcji, Wnioskodawca przeleje je na konto lektora. Usługa dostępu do systemu informatycznego będzie świadczona przez Wnioskodawcę na rzecz lektora. W związku z czym przelane środki zostaną pomniejszone, o należną od lektora na rzecz Wnioskodawcy, prowizję z tytułu świadczonej usługi dostępu do systemu informatycznego. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia co jest przychodem podlegającym opodatkowaniu z tytułu świadczonej przez niego na rzecz lektora usługi.

W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, że wpłata przez „stu-denta” na konto Wnioskodawcy środków finansowych na poczet zakupu w przyszłości lekcji języka obcego nie jest zaliczką na świadczenie usług, a tym bardziej uregulowaniem należności w rozumieniu art. 12 ust. 3a updop. Zaliczka lub uregulowanie należności za świadczone usługi może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy określone są strony umowy o świad-czenie usług oraz przedmiot świadczenia. W przedmiotowej sprawie wpła-cone środki finansowe zostaną przeznaczone na pokrycie wynagrodzenia lektora z tytułu wykonanej na rzecz „studenta” usługi nauki języka obce-go. Wnioskodawca nie może w żaden sposób rozporządzać wpłaconymi pieniędzmi, a student w każdej chwili może dokonać ich wypłaty. Zatem na moment wpłaty pomiędzy Wnioskodawcą, a wpłacającym nie istnieje, żaden stosunek zobowiązaniowy, który powodowałby powstanie należności do uregulowana. Również i w przyszłości środki finansowe wpłacone przez „studentów”, na swoje wirtualne portfele, nie będą stanowiły wynagrodze-nia Wnioskodawcy z tytułu usług świadczonych na rzecz „studentów”, gdyż wynagrodzenie za korzystanie z systemu informatycznego należne jest od lektora, u którego została zakupiona lekcja. Zatem Wnioskodawca, nie świadczy żadnej usługi na rzecz „studenta”, dokonującego wpłaty środków finansowych, a na dzień wpłaty nie jest jeszcze znany lektor, czyli benefi-cjent świadczonej przez Wnioskodawcę usługi dostępu do systemu infor-matycznego.

Podsumowując, w przedmiotowej sprawie przychodem Wnioskodawcy bę-dzie wyłącznie kwota należnego wynagrodzenia od lektora składającego się z części stałej (abonament) i części prowizyjne (pobieranej z wynagro-dzenia lektora, gdyż jest to kwota należna z tytułu świadczonej usługi do-stępu do systemu informatycznego, a w stosunku do pozostałej część na-leżności, Wnioskodawca jest tylko pośrednikiem w jej przekazaniu lekto-rowi).

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 4, należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1-3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Dokonując interpretacji indywidualnej organ podatkowy działający z upoważnienia Ministra Finansów przedstawia jedynie swój pogląd dotyczący wykładni treści analizowanych przepisów i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego (którego elementy przyjmuje jako podstawę rozstrzygnięcia bez weryfikacji). Organ nie rozstrzyga o zindywidualizowanych obowiązkach podatkowych strony, gdyż może to nastąpić w ramach przeprowadzonego postępowania podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.