1462-IPPP1.4512.799.2016.1.AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie opodatkowania przepływów finansowych związanych ze zobowiązaniami podatkowymi realizowanych w ramach podatkowej grupy kapitałowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2016 r. (data wpływu 30 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przepływów finansowych związanych ze zobowiązaniami podatkowymi realizowanych w ramach podatkowej grupy kapitałowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przepływów finansowych związanych ze zobowiązaniami podatkowymi realizowanych w ramach podatkowej grupy kapitałowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką akcyjną, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: pdop), podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej: Wnioskodawca lub O. S.A.).

Wnioskodawca, wraz z inną spółką kapitałową, będącą podatnikiem pdop podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, powiązanym kapitałowo z Wnioskodawcą – P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: P. Sp. z o.o.) zawarł 29 września 2016 r., w formie aktu notarialnego, umowę o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej (dalej: PGK) w rozumieniu art. 1a updop, na okres 7 lat podatkowych (od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2023 roku).

Umowa o utworzeniu PGK (dalej: Umowa PGK) została zgłoszona właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu. Na dzień składania niniejszego wniosku, Umowa PGK nie została zarejestrowana.

PGK przyjęła, iż rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Zgodnie z Umową PGK, pierwszy rok podatkowy PGK rozpocznie się 1 stycznia 2017 r., a zakończy się 31 grudnia 2017 r.

Wnioskodawca pełni funkcję spółki reprezentującej PGK, o której mowa w art. 1a ust. 3 pkt 4 updop. Natomiast funkcję spółki dominującej w PGK, o której mowa w art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. b updop, pełni P. Sp. z o.o.

Na O. S.A. jako spółce reprezentującej PGK będzie spoczywał obowiązek obliczania, pobierania oraz wpłacania pdop (oraz zaliczek na pdop) i składanie stosownych deklaracji podatkowych do właściwego dla PGK urzędu skarbowego.

Jednocześnie, zgodnie z Umową PGK, P. Sp. z o.o. zobowiązana jest do dokonywania terminowych wpłat na rzecz Wnioskodawcy części zaliczek na pdop oraz części pdop wynikającego z rocznego rozliczenia PGK w proporcji udziału obliczonego przez O. S.A. przypadającego na P. Sp. z o.o.

Stosownie do wewnętrznej procedury rozliczeń podatkowych w ramach PGK, która będzie obowiązywać Spółki tworzące PGK:

 1. Spółki tworzące PGK zobowiązane będą do sporządzenia jednostkowej kalkulacji przychodów i kosztów podatkowych, a następnie wyliczenia dochodu /straty w danym okresie rozliczeniowym/roku podatkowym. Na podstawie sporządzonych kalkulacji jednostkowych, spółki tworzące PGK kalkulowały będą zaliczki/zobowiązanie roczne w podatku dochodowym, które będą przekazywane na rachunek bankowy spółki reprezentującej PGK. Na podstawie danych otrzymanych od spółek tworzących PGK, spółka reprezentująca wyliczy kwotę zaliczek/podatek dochodowy PGK, podlegający wpłacie do urzędu skarbowego.
 2. Spółki tworzące PGK, które będą uiszczały zaliczki w trakcie roku na rachunek spółki reprezentującej i które wykażą stratę w zeznaniu rocznym CIT-SA, lub które nadpłaciły zaliczki z innych przyczyn, otrzymają zwrot nadpłaconych zaliczek w pełnej kwocie.
 3. Podobnie, w przypadku korekt przychodów/kosztów na poziomie poszczególnych spółek, skutkujących korektą zobowiązania PGK, kwota odpowiadająca wartości korygowanego podatku (wraz z należnymi odsetkami za zwłokę) będzie przekazywana do spółki reprezentującej od spółek tworzących PGK (i odwrotnie, w zależności od korekty in plus/in minus).
 4. Spółce reprezentującej nie przysługuje wynagrodzenie, ani inna forma odpłatności, z tytułu wykonywanych czynności związanych z rozliczeniem podatku dochodowego PGK.
 5. W sytuacji gdy, wskutek rozliczenia bieżącej straty podatkowej jednej ze spółek tworzących PGK, ostateczna kwota podatku dochodowego podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego będzie niższa aniżeli kwota przekazana przez drugą spółkę tworzącą PGK na rachunek bankowy spółki reprezentującej, powstała tzw. „korzyść podatkowa” będzie zwracana na rachunki spółki tworzącej PGK ponoszącej straty, które obniżyły zobowiązanie podatkowe PGK.

Z uwagi na fakt, iż poniższe pytania dotyczą sytuacji Wnioskodawcy jako podatnika VAT (a nie PGK jako podatnika pdop), Wnioskodawca występuje w niniejszym wnioskiem o interpretację we własnym imieniu i na własną rzecz.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przepływy finansowe wymienione powyżej związane i wynikające z uregulowania / rozliczenia zobowiązania podatkowego PGK, które będą realizowane pomiędzy Wnioskodawcą a P. Sp. z o.o., pozostaną neutralne dla celów VAT, tzn. nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy

Przepływy finansowe wymienione powyżej związane i wynikające z uregulowania / rozliczenia zobowiązania podatkowego PGK, które będą realizowane pomiędzy Wnioskodawcą a P. Sp. z o.o., pozostaną neutralne dla celów VAT, tzn. nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług został określony przez ustawodawcę w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z przepisem, czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT są:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Jak wskazuje się w doktrynie, lista zdarzeń określona w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, co do zasady, ma charakter wyczerpujący i zawiera określenie wszystkich czynności i zjawisk stanowiących przedmiot opodatkowania podatkiem VAT. Wszelkie inne czynności niewymienione we wskazanym przepisie nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem (por. Tomasz Michalik, „VAT. Komentarz”, C.H. Beck, Wydanie 12, Warszawa 2016, publikacja: Legalis).

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Natomiast zgodnie z art. 24 ust. 1 Dyrektywy Rady 2006/112/WE dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L.2006.347.1 z pózn. zm.. dalej; „Dyrektywa VAT”) „świadczenie usług” oznacza każda transakcję, która nie stanowi dostawy towarów.

Takie ukształtowanie definicji świadczenia usług nie oznacza jednak, że każde przesunięcie / rozliczenie określonych wartości ekonomicznych pomiędzy podmiotami może stanowić świadczenie usługi na gruncie VAT jeśli nie stanowi dostawy towarów. Świadczeniem usług jest bowiem wyłącznie czynność, której efektem jest odniesienie korzyści przez jeden z podmiotów na skutek działania bądź zaniechania innego podmiotu. Regulacje ustawy o VAT wskazują ponadto, iż świadczeniu usług musi towarzyszyć odpłatność oraz istnienie zidentyfikowanego odbiorcy (beneficjenta) usługi.

Oznacza to, że aby mówić o usłudze podlegającej opodatkowaniu VAT, musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym pomiędzy świadczoną usługą a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego (tak np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 marca 2015 r. sygn. IPPP3/4512-705/15-4/RD).

Zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanym zdarzeniu przyszłym nie można mówić o żadnym świadczeniu Wnioskodawcy na rzecz P. Sp. z o.o. w związku z rozliczaniem zaliczek / pdop należnego od PGK. O. S.A. będzie wykonywać bowiem jedynie obowiązek wynikający z updop ciążący na niej jako spółce reprezentującej PGK, w zakresie obliczenia, pobrania i odprowadzenia podatku należnego od PGK do właściwego urzędu skarbowego.

Nie ulega zatem wątpliwości, iż wykonanie obowiązku w zakresie obliczania, pobierania i odprowadzania pdop do urzędu skarbowego nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

Jednocześnie, ustawodawca nie wskazuje w przepisach updop, w jaki sposób podmioty wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej powinny obliczyć wysokość przypadających na nie kwot podatku należnego od całej grupy, ani nie wskazuje sposobu przekazywania tychże kwot spółce reprezentującej przez podmioty tworzące PGK. W konsekwencji, regulacje podatkowe pozostawiają podatnikom pewną dowolność w tym zakresie.

W związku z powyższym, w zależności od wyników poszczególnych spółek w PGK, P. Sp. z o.o. będzie przekazywać Wnioskodawcy odpowiednie kwoty należne pdop (w tym również z tytułu należnych zaliczek) przelewem bankowym na rachunek O. S.A. Następnie O. S.A., zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 1a ust. 7 updop, dokona wpłaty podatku należnego od PGK (zaliczek na ten podatek) na konto właściwego urzędu skarbowego.

Jednocześnie, wewnętrzne przepływy pieniężne między Wnioskodawcą a P. Sp. z o.o. z tytułu rozliczenia pdop w ramach PGK mogą wystąpić również w drugą stronę, tj. pewne kwoty mogą być przekazywane przez Wnioskodawcę na rzecz P. Sp. z o.o., np. w przypadku ewentualnych zwrotów / nadpłat kwot podatku dochodowego od osób prawnych z urzędu skarbowego lub wewnętrznych rozliczeń z P. Sp. z o.o., która w trakcie roku podatkowego wykaże zobowiązanie podatkowe, przez co zobowiązana będzie do partycypowania we wpłacanych zaliczkach, po czym na koniec roku wykaże stratę podatkową lub niższe zobowiązanie podatkowe (w takich wypadkach, Wnioskodawca zwróci P. Sp. z o.o. wpłacone przez nią zaliczki w odpowiedniej kwocie).

Powyższe czynności stanowić będą jedynie techniczne aspekty rozliczenia pdop i nie mogą zostać uznane za transakcje gospodarcze, w wyniku których dochodzi do powstania świadczenia wzajemnego po stronie P. Sp. z o.o.. Powyższe czynności będą koniecznym elementem wypełnienia obowiązku Wnioskodawcy wobec urzędu skarbowego, tj. obliczenia i pobrania odpowiedniej kwoty podatku należnego od PGK lub zaliczek na ten podatek, względnie rozliczenia zwrotu podatku.

Mając na uwadze powyższe, nie powinno ulegać wątpliwości, iż rozliczanie pdop od PGK, włącznie z przekazywaniem przez O. S.A. jako spółkę reprezentującą PGK odpowiednich kwot na rzecz urzędu skarbowego oraz - w niektórych przypadkach także na rzecz P. Sp. z o.o. (w szczególności w związku z rozliczeniem w ramach PGK ciężaru podatku dochodowego należnego od PGK) nie stanowi usługi na gruncie ustawy o VAT.

Dodatkowo, należy wskazać, iż zgodnie z ustawą o VAT opodatkowaniu VAT podlega co do zasady tylko odpłatne świadczenie usług. Zgodnie z utrwaloną linią interpretacyjną: „Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Przy czym przepisy ustawy nie określają postaci wynagrodzenia. Przy określeniu, czy miała miejsce czynność podlegająca opodatkowaniu istotne jest zatem określenie czy wykonywano świadczenie i czy wynagrodzenie z tytułu wykonywania tego świadczenia miało być wypłacone’’ (tak interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 lipca 2016 r., sygn. IPPP2/4512-374/16-2/MAO).

Powyższe stanowisko potwierdzone jest również w doktrynie: „W znaczeniu potocznym wynagrodzenie to zapłata za pracę, należność, a także odszkodowanie, nagroda. Natomiast odpłatny to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny. Należy jednak podkreślić, że nie każda płatność, jaką otrzymuje dostawca czy też świadczeniodawca, może być uznana za płatność (wynagrodzenie) za usługę. W konsekwencji niektóre kwoty otrzymywane przez wykonującego usługę czy też dostarczającego towary nie będą wynagrodzeniem, zapłatą za usługę. Stąd też niektóre świadczenia, mimo że łączy się z nimi transfer środków pieniężnych czy też innych korzyści materialnych, nie będą uznane za odpłatne” (Adam Bartosiewicz, VAT. Komentarz, wyd. X, 2016 publikacja Legalis).

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, O. SA., jako spółce reprezentującej, nie będzie przysługiwać wynagrodzenie lub inna forma odpłatności za wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 1a ust. 7 updop, włącznie z rozliczaniem pdop w ramach PGK.

Mając na uwadze powyższe, nie ulega wątpliwości, że ze względu także na brak odpłatnego charakteru czynności, które będą dokonywane przez Wnioskodawcę, a w konsekwencji brak jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego należnego wobec Wnioskodawcy z tego tytułu, przedmiotowe czynności nie będą stanowić odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Co więcej, czynności te nie będą stanowić również odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. W szczególności, zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, jako wyjątek od ogólnej zasady, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Analizując treść powołanego art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, zauważyć należy, że dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej przepisu istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli czynności dokonywane przez podatnika wpisują się w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu VAT nie zostanie spełniona.

Zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanej sytuacji nie można uznać, iż obliczanie, pobieranie i odprowadzanie pdop należnego od PGK, włącznie z rozliczeniem tego podatku pomiędzy członkami PGK, stanowić będzie świadczenie usług na cele osobiste podatnika czy też na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika.

Dokonując wskazanych powyżej czynności O. S.A. wykonywać będzie obowiązek wynikający wprost z updop. ciążący na niej jako na spółce reprezentującej PGK. Oczywistym w tej sytuacji jest, iż pdop oraz zaliczki na ten podatek stanowią przewidziany w ustawie ciężar publicznoprawny, który wynika z przychodów uzyskiwanych przez PGK z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Dlatego też, odpowiednie rozliczenie tego podatku z urzędem skarbowym (i w rezultacie uczynienie zadość obowiązkowi spoczywającym na PGK / spółce reprezentującej PGK na podstawie updop), będzie wprost związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy.

Jednocześnie, ustawodawca nie określa w przepisach ustawy o CIT, w jaki sposób podmioty wchodzące w skład PGK powinny obliczyć wysokość przypadających na nie kwot podatku należnego od całej grupy, ani nie wskazuje sposobu przekazywania tychże kwot przez podmioty wchodzące w skład PGK spółce reprezentującej PGK. Ustawodawca nie zdefiniował również, do której spółki w obrębie PGK należy kwota podatku dochodowego stanowiąca tzw. „korzyść podatkową” wynikającą z możliwości wykorzystania indywidualnych strat podatkowych niektórych spółek w obrębie PGK oraz nie zdefiniował zasad podziału takiej „korzyści podatkowej”. Regulacje podatkowe pozostawiają podatnikom dowolność w tym zakresie.

Ponadto, należy zauważyć, iż czynności wykonywane przez O. S.A. w ramach PGK mogą być w swej istocie porównane do czynności płatnika. Wnioskodawca wypełniać będzie obowiązki wynikające wprost z updop, których istota, tak samo jak w przypadku płatnika podatku, sprowadza się do obliczenia, pobrania i odprowadzenia podatku należnego lub zaliczek na ten podatek do właściwego urzędu skarbowego. Niewątpliwie zaś czynności płatnika podatku nie stanowią czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Mając na względzie powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, przepływy finansowe wymienione powyżej związane i wynikające z uregulowania / rozliczenia zobowiązania podatkowego PGK realizowane pomiędzy Wnioskodawcą a P. Sp. z o.o. będą pozostawać neutralne dla celów VAT, tzn. nie będą podlegać opodatkowaniu VAT, gdyż nie będą stanowić odpłatnej dostawy towarów, odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu ustawy o VAT ani żadnych innych czynności objętych zakresem opodatkowania VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych organów podatkowych wydawanych w analogicznych sprawach.

Przykładowo, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 kwietnia 2016 r., sygn. ILPP1/4512-1-65/16-3/HW organ uznał za prawidłowe następujące stanowisko wnioskodawcy: „Mając na względzie powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, obliczanie, pobieranie podatku należnego od Y oraz zaliczek na ten podatek, włącznie z rozliczeniem ciężaru tego podatku między spółkami wchodzącymi w skład Y, oraz odprowadzanie podatku należnego od Y do właściwego urzędu skarbowego przez Spółkę reprezentującą, a także rozliczenie nadwyżki wynikającej z rozliczenia straty podatkowej w ramach Y - nie będzie stanowiło odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu ustawy o VAT, a tym samym nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie również w następujących rozstrzygnięciach organów podatkowych:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 15 października 2015 r., sygn. ITPP1/4512-784/15/JP,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 15 września 2015 r., sygn. ITPP1/4512-788/15/AJ,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 września 2015 r., sygn. ITPP1/4512-774/15/RH,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 lipca 2012 r., sygn. IPPP2/443-453/12-2/MM.

Mając na uwadze powyższe, opisane w niniejszym wniosku przepływy finansowe związane i wynikające z uregulowania / rozliczenia zobowiązania podatkowego PGK, które będą realizowane pomiędzy Wnioskodawcą a P. Sp. z o.o. pozostaną neutralne dla celów VAT, tzn. nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.