0115-KDIT1-1.4012.244.2018.1.KM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie uznania Gminy za podatnika w związku ze świadczeniem usług odpłatnego udostępniania sali gimnastycznej oraz stawki podatku obowiązującej do tych czynności.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2018 r. (data wpływu 23 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym w dniu 29 maja 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania Gminy za podatnika w związku ze świadczeniem usług odpłatnego udostępniania sali gimnastycznej oraz stawki podatku obowiązującej do tych czynności – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 29 maja 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania Gminy za podatnika w związku ze świadczeniem usług odpłatnego udostępniania sali gimnastycznej oraz stawki podatku obowiązującej do tych czynności.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Gmina ... (dalej: „Gmina lub Wnioskodawca”) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”).

Gmina jest właścicielem następujących obiektów (dalej łącznie: „sale gimnastyczne”):

 • sali gimnastycznej, która znajduje się w budynku szkoły stanowiącej jednostkę budżetową Gminy - Szkołę Podstawową im. ...w N. (dalej: „SP N.”);
 • sali gimnastycznej, która znajduje się w budynku szkoły stanowiącej jednostkę budżetową Gminy - Szkołę Podstawową nr 2 im. K. w C. (dalej: „SP nr 2”).

Gmina za pośrednictwem SP N. i SP nr 2 prowadzi/będzie prowadzić działalność w zakresie odpłatnego udostępniania każdej z sal gimnastycznych.

Gmina otrzymała opinię klasyfikacyjną Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: „GUS”) z dnia 29 marca 2018 r. o nr GUS-..., z której wynika, że świadczone usługi w zakresie odpłatnego korzystania z sal gimnastycznych mieszczą się w grupowaniach:

 • PKWiU 93.11.10.0 tj. „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych” polegające na udostępnianiu obiektu sportowego lub części obiektu sportowego (np. całości lub części sali gimnastycznej) osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym, innym jednostkom organizacyjnym na zasadzie wykupienia wstępu (np. karnetów, biletów wstępu przez pracodawców dla swoich pracowników) uprawniającego do korzystania z obiektu zgodnie z jego charakterem, niezależnie czy celem wstępu jest uprawianie sportu czy rekreacja;
 • PKWiU 93.29.19.0 tj. „Pozostałe usługi związane z rekreacją gdzie indziej niesklasyfikowane” polegające na udostępnianiu przyszkolnej sali gimnastycznej, niebędącej obiektem sportowym, na zasadzie wykupienia wstępu (np. karnetów, biletów wstępu przez pracodawców dla swoich pracowników) uprawniającego do korzystania z obiektu zgodnie z jego charakterem;
 • PKWiU 68.20.12.0 tj. „Wynajem i obsługa nieruchomości niemieszkalnych własnych lub dzierżawionych” polegające na wynajmie przyszkolnej sali gimnastycznej, na podstawie umowy na określony czas osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym lub innym jednostkom organizacyjnym na cele ich działalności (np. klubom sportowym na prowadzenie zajęć sportowych).

W tym celu Gmina zawiera/będzie zawierać następujące umowy cywilnoprawne z:

 1. osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, w zakresie odpłatnego udostępniania sal gimnastycznych (za stosowną opłatą za wstęp do obiektu) w celach zajęć sportowych/treningowych stosując stawkę 8% na podstawie PKWiU 93.11.10.0 tj. „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych” zgodnie z ww. opinią GUS;
 2. innymi podmiotami (np. klubami sportowymi) w zakresie odpłatnego udostępniania sal gimnastycznych celem realizacji przez te osoby/podmioty własnej działalności gospodarczej, stosując stawkę 23% na podstawie PKWiU 68.20.12.0 tj. „Wynajem i obsługa nieruchomości niemieszkalnych własnych lub dzierżawionych” zgodnie z ww. opinią GUS.

Osoby fizyczne, wskazane powyżej pod lit. A) wykorzystują/będą wykorzystywały sale gimnastyczne do zajęć sportowych, w tym np. do gry w piłkę nożną lub siatkówkę oraz treningowych np. zajęcia karate, natomiast podmioty wskazane pod lit. B) prowadzą/będą prowadziły w salach gimnastycznych działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia odpłatnych zajęć sportowych/treningowych.

Powyższe wskazuje, że sale gimnastyczne są/będą wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, tj. na działalność o charakterze sportowym i rekreacyjnym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Gmina w zakresie czynności odpłatnego udostępniania sal gimnastycznych występuje/będzie wstępować w roli podatnika VAT?
 2. Czy usługi świadczone przez Gminę za pośrednictwem swoich jednostek budżetowych tj. SP N. i SP nr 2, polegające na odpłatnym udostępnianiu sal gimnastycznych podlegają/będą podlegać opodatkowaniu VAT stawką 8% w zakresie odpłatnego udostępniania sal gimnastycznych na rzecz osób fizycznych wskazanych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym pod lit. A) oraz stawką 23% w zakresie odpłatnego udostępniania sal gimnastycznych na rzecz podmiotów wskazanych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym pod lit. B)?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1 W zakresie czynności odpłatnego udostępniania sal gimnastycznych Gmina występuje w charakterze podatnika VAT.

Ad 2. Usługi odpłatnego udostępniania sal gimnastycznych podlegają opodatkowaniu:

 • stawką 8% w zakresie odpłatnego udostępniania sal gimnastycznych na rzecz osób fizycznych, wskazanych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym pod lit. A);
 • stawką 23% w zakresie odpłatnego udostępniania sal gimnastycznych na rzecz podmiotów wskazanych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym pod lit. B).

Uzasadnienie stanowiska

Ad. 1

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ww. ustawy nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jako że jednostki samorządu terytorialnego są wyposażone w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonują samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, należy uznać, iż spełniają zawartą w tym przepisie definicję podatnika VAT. Oznacza to, że w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego będą one uznane za podatników VAT natomiast w pozostałym zakresie np. w przypadku wykonywania zadań własnych nałożonych na nie odrębnymi przepisami nie będą występować jako podatnicy VAT.

Gmina za pośrednictwem SP N. i SP nr 2 udostępnia/będzie udostępniać odpłatnie sale gimnastyczne na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zawiera/będzie zawierać w tym zakresie stosowne umowy cywilnoprawne. W opinii Gminy w ramach wykonywania przedmiotowych czynności działa/będzie działała ona w roli podatnika VAT, a więc w ramach reżimu cywilnoprawnego, a nie publicznoprawnego.

W konsekwencji, w świetle powyższych regulacji, w przypadku działania przez Gminę na podstawie stosunku cywilnoprawnego będzie występować ona w roli podatnika VAT. Analogiczne stanowisko zostało potwierdzone w m.in. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 maja 2015 r., sygn. IPTPP1/4512-169/15-2/MW, w której organ wskazał, iż: „odpłatne udostępnienie ww. boiska sportowego i kompleksu na podstawie zawartej umowy dzierżawy będzie niewątpliwie czynnością cywilnoprawną. Zatem w odniesieniu do tej czynności Gmina nie będzie działała jako organ władzy publicznej i w konsekwencji nie będzie mogła skorzystać z wyłączenia, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy. W analizowanym przypadku Gmina wystąpi w roli podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a ww. czynność - jako usługa zdefiniowana w art. 8 ust. 1 ustawy - będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT”)

Tożsame stanowisko zostało potwierdzone również m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 listopada 2016 r. o sygn. IPPP1/4512-668/16-4/MPe, w której organ wprost wskazał, że: „Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Podsumowując, uznać należy, że Gmina w zakresie odpłatnego udostępniania sal gimnastycznych na mocy umów cywilnoprawnych występuje/będzie występowała w roli podatnika VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

Ad. 2

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, (...).

Powołany wyżej przepis art. 8 ust. 1 ww. ustawy wskazuje, że pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres. Z treści tego przepisu wynika, że ustawodawca przyjął generalną zasadę, że usługami są wszelkie odpłatne świadczenia niebędące dostawą towarów. Stąd też należy stwierdzić, że definicja „świadczenia usług” ma charakter dopełniający definicję „dostawy towarów” i jest ona wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Należy jednak zauważyć, że czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym, związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem.

Tak więc, odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług może zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług wówczas, gdy pomiędzy dostawcą towaru lub świadczącym usługę i ich odbiorcą istnieje jawny lub choćby dorozumiany stosunek prawny, w ramach którego spełniane są świadczenia wzajemne.

Ponadto zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyznacza nie tylko czynnik przedmiotowy - opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, ale także czynnik podmiotowy czyli czynności te muszą być wykonywane przez podatnika tego podatku. Jak już zostało wspomniane w ad. l w zakresie odpłatnego udostępniania sal gimnastycznych na mocy umów cywilnoprawnych Gmina występuje/będzie występować w roli podatnika VAT.

Zatem mając na uwadze powyższe, Gmina będzie świadczyć za pośrednictwem SP w N. oraz SP nr 2 w C. odpłatną usługę udostępniania sal gimnastycznych na podstawie umów cywilnoprawnych i przedmiotowa transakcja będzie podlegać opodatkowaniu. Istnieje bowiem bezpośredni związek między opłatą za wstęp a udostępnianiem przez Gminę przedmiotowej sali. Ponadto świadczona usługa nie będzie podlegać zwolnieniu od VAT, gdyż ani ustawa o VAT ani też rozporządzenia wykonawcze nie przewidują w takim przypadku zwolnienia z podatku.

Stanowisko, w którym odpłatne udostępnianie obiektu w formie umowy cywilnoprawnej w formie np. dzierżawy/najmu jest czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT potwierdzają liczne interpretacje indywidualne, w tym m.in.:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 lipca 2013 r., sygn. ILPP1/443-295/13-2/JSK, w której organ także potwierdził konieczność opodatkowania czynności odpłatnego udostępniania majątku przez gminę na podstawie umowy dzierżawy: „(...) odpłatne udostępnienie (dzierżawa) przez Gminę przedmiotowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na rzecz Spółki stanowić będzie po stronie Gminy usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy”);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2014 r., sygn. ILPP1/443-61/14-4/AWa, w której organ uznał, iż „(...) odpłatne udostępnienie na podstawie odpłatnej umowy dzierżawy stadionu miejskiego na rzecz spółki komunalnej oraz budynku XCK na rzecz instytucji kultury, skutkujące uzyskiwaniem korzyści majątkowej po stronie Gminy, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT”;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 28 lutego 2013 r. o sygn. IPTPP1/443-951/12/MW w której organ stwierdził, że: „Mając na uwadze obowiązujące przepisy podatkowe należy stwierdzić, że odpłatne usługi udostępniania (wynajem) świetlic wiejskich, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy”;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 3 grudnia 2012 r. o sygn. IPTPP4/443-602/12-4/ALN w której organ stanął na stanowisku, że: „Świadczenie przez Gminę usług odpłatnego wynajmu świetlic wiejskich na rzecz zainteresowanych (udostępnianie komercyjne), podlegają/będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie do art. 5 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy”.

Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% pod pozycją 186 zostały wskazane: „Pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu” (bez względu na symbol PKWiU).

Gmina w stanie faktycznym/zdarzeniu opisała pod lit. A), iż udostępnia/będzie udostępniać odpłatnie sale gimnastyczne na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które wnoszą/będą wnosiły stosowną opłatę za wstęp. Osoby te korzystają/będą korzystały z danego obiektu w celach sportowych. Zgodnie z otrzymaną przez Gminę opinią klasyfikacyjną GUS należy je zaklasyfikować, jako „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych” (PKWiU 93.11.10.0). Tym samym, w ocenie Gminy, świadczone usługi mieszczą się w zakresie „Usług związanych z działalnością obiektów sportowych” i powinny podlegać opodatkowaniu stawką obniżoną w wysokości 8%.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w m.in.:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13 kwietnia 2017 r. o sygn. 2461-IBPP3.4512.160.2017.2.MŁ w której organ potwierdził, że: „usługi wynajmu sal gimnastycznych świadczone przez szkoły na rzecz osób fizycznych oraz organizacji wykorzystujących sale na cele sportowe, w ramach prowadzenia swojej działalności statutowej, zaklasyfikowane przez Wnioskodawcę jako „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych” - PKWiU 93.11.10.0 - są opodatkowane obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 w powiązaniu z poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy.

Natomiast wynajem sal gimnastycznych na rzecz innych podmiotów celem realizacji przez te podmioty własnej działalności gospodarczej podlega/będzie podlegać opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 23%.

Zgodnie bowiem z otrzymaną opinią klasyfikacyjną GUS świadczone przez Gminę usługi w powyższym zakresie należy zaklasyfikować jako „Wynajem i obsługa nieruchomości niemieszkalnych własnych łub dzierżawionych” (PKWiU 68.20.12.0). Jednocześnie ustawodawca nie przewidział preferencyjnej stawki dla usług mieszczących się pod tym zgrupowaniem PKWiU, zatem podlegają one opodatkowaniu stawką podstawowa tj. 23%.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w m.in.:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2016 r. o sygn. 1462-IPPP1.4512.915.2016.l.MK, w której organ wskazał, że: „należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy - jak wskazał Wnioskodawca - ww. usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 68.20.12.0 (Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi własnymi lub dzierżawionymi), Wnioskodawca powinien opodatkować czynności związane z wynajmem obiektów sportowych tj. sali gimnastycznych, hali sportowych, boisk sportowych na rzecz osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz klubów sportowych stawką podstawową w wysokości 23% - zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1, ponieważ dla tych usług ustawodawca nie przewidział możliwości zastosowania obniżonej stawki VAT”;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 maja 2017 r. o sygn. 2461-IBPP2.4512.152.2017.2.EJu, w której organ stwierdził, że: „Z uwagi na przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy - jak wskazał Wnioskodawca - ww. usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 68.20.12.0 (Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi własnymi lub dzierżawionymi), Wnioskodawca powinien opodatkować czynności związane z wynajmem pomieszczeń stawką podstawową w wysokości 23% - zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy, ponieważ dla tych usług ustawodawca nie przewidział możliwości zastosowania obniżonej stawki VAT”;

Podsumowując, usługi odpłatnego udostępniania sal gimnastycznych podlegają/będą podlegać opodatkowaniu stawką VAT 8% w przypadku odpłatnego wstępu na obiekt przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w celach sportowych oraz stawką 23%, jeśli korzystają z nich inne podmioty w ramach umowy cywilnoprawnej celem prowadzenia przez nie działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy zauważyć, że przy określaniu prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla danej czynności, której miejsce świadczenia lub dostawy znajduje się na terytorium kraju, istotne jest właściwe jej zaklasyfikowanie wg symbolu PKWiU. Tym samym wydając przedmiotową interpretację organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy, tj. na podanych przez Wnioskodawcę klasyfikacjach.

Zgodnie bowiem z poz. 7.3 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zawartych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - dalej: „PKWiU”, zaliczanie danego produktu do odpowiedniego grupowania jest obowiązkiem producenta (względnie usługodawcy). Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Należy jednak podkreślić, że dokonana przez producenta (usługodawcę) klasyfikacja nie może naruszać zasad budowy i logiki struktury PKWiU. W razie trudności przy zaliczaniu wyrobu (towaru) lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU można wystąpić w tej sprawie do organów statystycznych. Procedury udzielania informacji w sprawie standardów klasyfikacyjnych (w tym Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) określa Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych.

Tut. organ nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Podkreślić należy, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisanego stanu faktycznego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU wymienionych we wniosku czynności) lub zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17,43-300 Bielsko-Biała.