0114-KDIP4.4012.53.2018.1.BS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 stycznia 2018 r. (data wpływu 30 stycznia 2018 r.), uzupełnionym w dniu 12 lutego 2018 r. (data wpływu 14 lutego 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych usług. Wniosek uzupełniony został w dniu 12 lutego 2018 r. (data wpływu 14 lutego 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wykonywana przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza obejmuje prowadzenie niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego pod nazwą Szkoła Florystyczna. Zajmuje się ona kształceniem w systemie kursowym osób dorosłych, które chcą uzyskać i uzupełnić umiejętności zawodowe do wykonywania zawodu florysty.

Powyższa instytucja szkoleniowa wpisana jest do prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy rejestru instytucji szkoleniowych.

Na podstawie przepisów o systemie oświaty wpisana jest ona od 2000 roku do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Niewątpliwym zatem jest fakt, iż Szkoła Florystyczna jest jednostką objętą systemem oświaty.

Kursy, które Wnioskodawca prowadzi jako Szkoła Florystyczna to podstawy florystyki, florysta oraz mistrz florystyki. Odbiorcami tych szkoleń są przede wszystkim osoby fizyczne podejmujące kształcenie w kierunku konkretnego zawodu, osoby kierowane przez podmioty prawa handlowego oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Kursy florysta oraz mistrz florystyki przygotowują i umożliwiają zdanie egzaminów państwowych przeprowadzanych przez Izby Rzemieślnicze i otrzymanie tytułów czeladnika i mistrza w zawodzie florysty (art. 3 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle).

Prowadzone przez Wnioskodawcę kursy są pozaszkolną formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym, niż 30 godzin zajęć edukacyjnych i umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności lub kwalifikacji zawodowych. Z przebiegu kształcenia sporządzana jest dokumentacja, na którą składają się (zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz. U. 2017 poz. 1632): program nauczania, dziennik zajęć edukacyjnych (zawierający listę obecności, wymiar godzin zajęć edukacyjnych, tematy zajęć edukacyjnych), a także protokół z egzaminu, jeśli taki został przeprowadzony oraz rejestr wydanych zaświadczeń.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy usługi świadczone przez Szkołę Florystyczną podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Zdaniem Wnioskodawcy:

Prowadzenie działalności świadczenia usług kształcenia, w formie placówki kształcenia ustawicznego, wpisanej do ewidencji szkół i placówek, uprawnia go do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

Zgodnie z wyżej wymienionym zapisem ustawy zwalnia się od podatku od towarów i usług usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe (...) oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane

Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. art. 2 pkt 4 wskazuje, iż placówki kształcenia ustawicznego (a także placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych) są objęte systemem oświaty, co jest jednym z warunków zwolnienia podatkowego. Szkoła Florystyczna została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, jako placówka kształcenia ustawicznego – szkolenia z zakresu florystyki. Placówka prowadzi dokumentację dla każdej formy prowadzonego kształcenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017 poz. 1632).

Szkoła Florystyki , jako jednostka objęta systemem oświaty, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy Prawo oświatowe realizuje usługi, które umożliwiają uzyskanie kwalifikacji zawodowych, a więc mają charakter kształcenia (bez wychowania). Przez kształcenie rozumie się całokształt doświadczeń, składających się na zdobywanie przez jednostkę wiedzy i umiejętności.

Z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT wynika, że zwolnienie obejmuje usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. Zdaniem Wnioskodawcy interpretacja wymienionego przepisu prowadzi do wniosku, iż ze zwolnienia korzystają usługi, które noszą znamiona kształcenia oraz usługi, które posiadają znamiona wychowania taką wykładnię przepisu podtrzymuje Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 22 kwietnia 2011 r. (sygn. IPPP3/443-95/11-4/JK), jak również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 26 kwietnia 2011 r. (sygn. ILPP1/443-136/11-4/NS). Ponadto Minister Finansów w interpretacji z dnia 6 kwietnia 2011 r. (sygn. PT8/033/6/SBA/11/PT) dokonał z urzędu zmiany interpretacji indywidualnej, podkreślając, iż usługa w zakresie kształcenia nie musi być jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Za oddzielną interpretacją pojęć kształcenia i wychowania świadczą także zapisy Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, które nie przewidują warunku usług kształcenia sprzężonych z usługami wychowania, jako przesłanki objęcia zwolnieniem z VAT.

Tym samym interpretacja przepisu art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a, biorąc pod uwagę przepisy Dyrektywy Rady, pozostałe przepisy ustawy o VAT oraz stanowiska organów podatkowych, prowadzi do wniosku, iż warunkiem zwolnienia od podatku od towarów i usług będzie świadczenie usług kształcenia oraz świadczenie usług wychowania.

Świadczenie usług wychowania jest przypisane podmiotom, do których uczęszczanie jest obowiązkowe i regulowane przepisami. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe art. 1 pkt 3 wychowanie rozumiane jest jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Art. 4 punkt 30 ustawy Prawo oświatowe precyzuje także definicję kształcenia ustawicznego, które należy rozumieć, jako kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełniane wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny.

Należy zatem zauważyć, że to szkoły mają obowiązkowo za zadanie realizować program wychowania. W konsekwencji jeżeli podmiot nie ma obowiązku realizowania usług wychowania a świadczy usługi kształcenia, zrealizowana jest przesłanka z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a, uprawniająca do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania.

Podstawową działalnością Szkoły Florystycznej jest świadczenie usług w zakresie kształcenia, w tym przypadku osób dorosłych, w zakresie florystyki, co potwierdza spełnienie warunku do zwolnienia o faktycznym świadczeniu usług.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca jest zdania, iż jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego, wpisana do odpowiedniej ewidencji, świadcząca usługi kształcenia może skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z cytowanych wyżej przepisów ustawy wynika, że przez usługę należy rozumieć każde świadczenie na rzecz danego podmiotu, niebędące dostawą towarów.

Zauważyć należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

W związku z tym, usługa podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością, a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Ponadto należy wskazać, że nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ustawy, lub świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

− oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Z opisu sprawy wynika, że wykonywana przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza obejmuje prowadzenie niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego pod nazwą Szkoła Florystyczna . Zajmuje się ona kształceniem w systemie kursowym osób dorosłych, które chcą uzyskać i uzupełnić umiejętności zawodowe do wykonywania zawodu florysty.

Powyższa instytucja szkoleniowa wpisana jest do prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy rejestru instytucji szkoleniowych.

Na podstawie przepisów o systemie oświaty wpisana jest ona od 2000 roku do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Niewątpliwym zatem jest fakt, iż Szkoła Florystyczna jest jednostką objętą systemem oświaty.

Kursy, które Wnioskodawca prowadzi jako Szkoła Florystyczna to podstawy florystyki, florysta oraz mistrz florystyki. Odbiorcami tych szkoleń są przede wszystkim osoby fizyczne podejmujące kształcenie w kierunku konkretnego zawodu, osoby kierowane przez podmioty prawa handlowego oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Kursy florysta oraz mistrz florystyki przygotowują i umożliwiają zdanie egzaminów państwowych przeprowadzanych przez Izby Rzemieślnicze i otrzymanie tytułów czeladnika i mistrza w zawodzie florysty (art. 3 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle).

Prowadzone przez Wnioskodawcę kursy są pozaszkolną formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym, niż 30 godzin zajęć edukacyjnych i umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności lub kwalifikacji zawodowych. Z przebiegu kształcenia sporządzana jest dokumentacja, na którą składają się (zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz. U. 2017 poz. 1632): program nauczania, dziennik zajęć edukacyjnych (zawierający listę obecności, wymiar godzin zajęć edukacyjnych, tematy zajęć edukacyjnych), a także protokół z egzaminu, jeśli taki został przeprowadzony oraz rejestr wydanych zaświadczeń.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy usługi świadczone przez Szkołę Florystyczną podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy.

Z uregulowań zawartych w cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania, świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma więc charakter podmiotowo-przedmiotowy. Zatem, aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, nie wystarcza, by dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy Prawo oświatowe, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu, zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania. Powyższy przepis ma jednak zastosowanie wyłącznie do tych usług, które są przedmiotem zakresu działania podmiotu jako jednostki objętej systemem oświaty, tj. w ramach uzyskanego wpisu.

Określając krąg usług objętych zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, ustawodawca odwołał się do przepisów ustawy Prawo oświatowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r., poz. 59, z późn. zm.), system oświaty obejmuje szkoły:

 1. podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego,
 2. ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa,
 3. artystyczne.

System oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych (art. 2 pkt 4 ustawy Prawo oświatowe).

Zgodnie z art. 4 pkt 30 ustawy Prawo oświatowe, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o kształceniu ustawicznym – należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny.

W myśl art. 117 ust. 1-2 ustawy Prawo oświatowe, kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w:

 1. publicznych i niepublicznych szkołach dla dorosłych,
 2. publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego

− z zastrzeżeniem ust. 2.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez:

 1. publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe – w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie obszarów kształcenia, do których są przypisane te zawody;
 2. niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych prowadzące kształcenie zawodowe – w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie obszarów kształcenia, do których są przypisane te zawody;
 3. publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
 4. instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.), prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową;
 5. podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2.

Na podstawie powyższych przepisów należy stwierdzić, że kształcenie ustawiczne to kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca wskazał, że Szkoła jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego. Kursy, które Wnioskodawca prowadzi jako Szkoła Florystyczna to podstawy florystyki, florysta oraz mistrz florystyki. Odbiorcami tych szkoleń są przede wszystkim osoby fizyczne podejmujące kształcenie w kierunku konkretnego zawodu, osoby kierowane przez podmioty prawa handlowego oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że usługi prowadzenia przez Szkołę Wnioskodawcy kursów/szkoleń, których celem jest kształcenie w kierunku uzyskania konkretnego zawodu / doskonalenia zawodowego, mieszczą się w definicji ww. kształcenia ustawicznego, gdyż celem działalności Szkoły jest kształcenie uczestników w formach kursów/szkoleń. Dlatego też, uznać należy, że przeprowadzane przez Wnioskodawcę kursy/szkolenia, stanowią usługi szkoleniowe w zakresie kształcenia zawodowego uczestniczących w nich osób, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy. Kształcenie to jest bowiem uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Jednocześnie z wniosku wynika, że Szkoła Wnioskodawcy posiada status niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego, zatem w myśl zapisów art. 2 pkt 4 ustawy Prawo oświatowe należy wskazać, że Wnioskodawca będzie spełniał przesłanki dla uznania go za jednostkę objętą systemem oświaty.

W konsekwencji, usługi realizowane przez Wnioskodawcę, który posiada status placówki kształcenia ustawicznego, polegające na przeprowadzaniu kursów/szkoleń których celem jest kształcenie w kierunku uzyskania konkretnego zawodu / doskonalenia zawodowego: podstawy florystyki, florysta oraz mistrz florystyki, będą zwolnione od opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.