0114-KDIP1-2.4012.293.2018.2.PC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy do świadczonych przez Wnioskodawcę usług instalacji lub konserwacji systemów alarmowych świadczonych z usługą monitoringu ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2018 r. (data wpływu 7 maja 2018 r.), uzupełnionym w dniu 18 czerwca 2018 r. (data wpływu za pośrednictwem ePUAP 18 czerwca 2018 r.) na wezwanie Organu z dnia 7 czerwca 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia.

Wniosek został uzupełniony w dniu 18 czerwca 2018 r. (data wpływu za pośrednictwem ePUAP 18 czerwca 2018 r.) na wezwanie Organu z dnia 7 czerwca 2018 r. skutecznie doręczone Stronie w dniu 13 czerwca 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny uzupełniony w odpowiedzi na wezwanie.

Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.; dalej: „ustawa o VAT”), u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. Wnioskodawca prowadzi działalności w zakresie ochrony osób i mienia. W celu prawidłowego wykonywania usług, w obiektach będących przedmiotem ochrony Wnioskodawca instaluje lub konserwuje systemy alarmowe, świadcząc tym samym usługę instalacji lub konserwacji systemów alarmowych. Można do nich zaliczyć m in.:

 • system sygnalizacji włamania i napadu „SWiN”;
 • system sygnalizacji pożaru „SSP”;
 • system telewizji przemysłowej „CCTV”;
 • system dźwiękowego ostrzegania „DSO”;
 • system kontroli dostępu „KD”.

Systemy alarmowe mogą być wykorzystywane do świadczonej przez Wnioskodawcę usługi monitoringu lub usługi ochrony fizycznej. Usługa monitoringu polega na stałym dozorze sygnałów przesyłanych od systemów alarmowych zainstalowanych u klientów do stacji monitorowania Spółki. W chwili otrzymania sygnału operator stacji monitorowania może m in. wysyłać patrol interwencyjny lub straż pożarną. Spółka świadczy również usługi konserwacji i przeglądu wyżej wskazanych systemów alarmowych.

W związku z wątpliwościami, co od klasyfikacji statystycznej usług instalacji i konserwacji systemów alarmowych nadrzędny podmiot z grupy Wnioskodawcy wystąpił o stosowną interpretację statystyczną do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego. Zgodnie z otrzymaną interpretacją statystyczna usługi konserwacji i przeglądu wyżej wskazanych systemów powinny być klasyfikowane w następujących grupowaniach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. nr 207, poz. 1293, ze zm.; dalej: „PKWiU 2008”) oraz wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r, poz. 1676 ze zm. dalej: „PKWiU 2015”),

 • bez późniejszego ich monitoringu do PKWiU 43.21.10.1 „Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
 • z późniejszym monitoringiem do PKWIU 80.20.10.0 „Usługi ochroniarskie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa.

Z kolei z otrzymanej przez ten sam podmiot interpretacji statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego Departamentu Metodologii, Standardów i Rejestrów wynika, że do grupowania PKWiU 43.21.10.1 „Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu” można zaliczyć instalacje wyżej wskazanych systemów tj. systemu sygnalizacji włamania i napadu „SWiN”; systemu sygnalizacji pożaru „SSP”; systemu telewizji przemysłowej „CCTV”; systemu dźwiękowego ostrzegania „DSO”; systemu kontroli dostępu „KD”.

Jednocześnie z interpretacji tej wynika, że usługi ochroniarskie w zakresie obsługi i monitorowania elektronicznych systemów bezpieczeństwa, takich jak: alarmy przeciwwłamaniowe czy przeciwpożarowe, włącznie z ich sprzedażą, instalacją i naprawą objęte są zakresem działu PKWiU 80 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie (wg PKWIU 2015 i PKWIU 2008), ale tylko w przypadku gdy są świadczone łącznie.

W praktyce świadczenie przez Wnioskodawcę usługi instalacji i konserwacji systemów alarmowych w związku ze świadczeniem usługi monitoringu może występować w wskazanych niżej konfiguracjach. Wnioskodawca w zaufaniu do przywołanych interpretacji statystycznych klasyfikuje usługi w poszczególnych wariantach do wskazanych niżej symboli PKWiU z 2008 r.

Instalacje:

 1. Zawierane są dwie umowy: na instalację i monitoring zawarte z tą samą datą (monitoring jest uruchomiony po dacie zakończenia instalacji). - PKWiU 80.20.10.0
 2. Zawierane są dwie umowy: na instalację i monitoring zawarte z tą samą datą (monitoring jest uruchomiony w dniu zakończenia instalacji). – PKWiU 80.20.10.0
 3. Zawierana jest jedna umowa, której przedmiotem jest instalacja i monitoring (monitoring jest uruchamiany po zakończeniu instalacji). - PKWiU 80.20.10.0
 4. Zawierana jest jedna umowa, której przedmiotem jest instalacja i monitoring (monitoring jest uruchamiany w dniu zakończenia instalacji). - PKWiU 80.20.10.0
 5. Zawarte są dwie umowy: na instalację z datą wcześniejszą i monitoring z datą późniejszą (monitoring jest uruchomiony po dacie zakończenia instalacji). - PKWiU 43.21.10.1
 6. Zawarte są dwie umowy: na instalację z datą wcześniejszą i monitoring z datą późniejszą (monitoring jest uruchomiony w dniu zakończenia instalacji). - PKWiU 80.20.10.0
 7. Zawarta jest umowa na rozbudowę/modernizację systemu, trwa realizacja umowy na monitorowanie / ochronę fizyczną. - PKWiU 80.20.10.0
 8. Zawarta jest umowa na ochronę fizyczną, zostaje zawarta umowa na instalację. Ochrona fizyczna może zostać po zakończeniu instalacji ograniczona lub zakończona. - PKWiU 80.20.10.0

Konserwacje:

 1. Zawierane są dwie umowy: na konserwację i monitoring zawarte z tą samą datą (konserwacja jest wykonywana cyklicznie w czasie trwania monitorowania). - PKWiU 80.20.10.0
 2. Zawierane są dwie umowy: na konserwację i monitoring zawarte z różnymi datami (konserwacja jest wykonywana cyklicznie w czasie trwania monitorowania). PKWiU 80.20.10.0
 3. Zawarta jest jedna umowa: na konserwację i monitoring (konserwacja jest wykonywana cyklicznie w czasie trwania monitorowania). - PKWiU 80.20.10.0

W każdym przypadku na usługę instalacji lub konserwacji wystawiana jest każdorazowo odrębna faktura od faktury za usługę monitoringu lub usługę ochrony.

Niniejszy wniosek dotyczy sytuacji, w której:

 • usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny;
 • Wnioskodawca świadczy te usługi jako podwykonawca w rozumieniu art. 17 ust. 1h ustawy o VAT.

W odpowiedzi na wezwanie Organu o jednoznaczne wskazanie pełnego (siedmiocyfrowego) symbolu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.) dla odpowiednio usług instalacji oraz konserwacji świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach poszczególnych wskazanych konfiguracji, Wnioskodawca wskazał:

 1. „Dla konfiguracji wskazanej w pkt 1 stanu faktycznego tj. Usługi świadczone w oparciu o dwie zawarte umowy: na instalację i monitoring zawarte z tą samą datą (monitoring jest uruchomiony po dacie zakończenia instalacji) Wnioskodawca wskazuje symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z dnia 29 października 2008 r. (Dz.U. nr 207, poz. 1293 ze zm. dalej: „PKWiU”): 80.20.10.0
 2. Dla konfiguracji wskazanej w pkt 2 stanu faktycznego tj. Usługi świadczone w oparciu o dwie zawarte umowy: na instalację i monitoring zawarte z tą samą datą (monitoring jest uruchomiony w dniu zakończenia instalacji) Wnioskodawca wskazuje symbol PKWiU 80.20.10.0
 3. Dla konfiguracji wskazanej w pkt 3 stanu faktycznego tj. Usługi świadczone w oparciu o jedną umowę której przedmiotem jest instalacja i monitoring (monitoring jest uruchamiany po zakończeniu instalacji) Wnioskodawca wskazuje symbol PKWiU 80.20.10.0
 4. Dla konfiguracji wskazanej w pkt 4 stanu faktycznego tj. Usługi świadczone w oparciu o jedną umowę której przedmiotem jest instalacja i monitoring (monitoring jest uruchamiany w dniu zakończenia instalacji) Wnioskodawca wskazuje symbol PKWiU 80.20.10.0
 5. Dla konfiguracji wskazanej w pkt 5 stanu faktycznego tj. Usługi świadczone w oparciu o dwie zawarte umowy: na instalację z datą wcześniejszą i monitoring z datą późniejszą (monitoring jest uruchomiony po dacie zakończenia instalacji) Wnioskodawca wskazuje symbol PKWiU 43.21.10.1
 6. Dla konfiguracji wskazanej w pkt 6 stanu faktycznego tj. Usługi świadczone w oparciu o dwie zawarte umowy: na instalację z datą wcześniejszą i monitoring z datą późniejszą (monitoring jest uruchomiony w dniu zakończenia instalacji) Wnioskodawca wskazuje symbol PKWiU 80.20.10.0
 7. Dla konfiguracji wskazanej w pkt 7 stanu faktycznego tj. Usługi świadczone w oparciu o umowę na rozbudowę/modernizację systemu, podczas gdy trwa realizacja umowy na monitorowanie /ochronę fizyczną Wnioskodawca wskazuje symbol PKWiU 80.20.10.0
 8. Dla konfiguracji wskazanej w pkt 8 stanu faktycznego tj. Usługi świadczone w oparciu o umowę na ochronę fizyczną, w międzyczasie zostaje zawarta umowa na instalację. Ochrona fizyczna może zostać po zakończeniu instalacji ograniczona lub zakończona- Wnioskodawca wskazuje symbol PKWiU 80.20.10.0
 9. Dla konfiguracji wskazanej w pkt 9 stanu faktycznego tj. Usługi świadczone w oparciu o dwie zawarte umowy: na konserwację i monitoring zawarte z tą samą datą (konserwacja jest wykonywana cyklicznie w czasie trwania monitorowania) Wnioskodawca wskazuje symbol PKWiU 80.20.10.0
 10. Dla konfiguracji wskazanej w pkt 10 stanu faktycznego tj. Usługi świadczone w oparciu o dwie zawarte umowy; na konserwację i monitoring zawarte z różnymi datami (konserwacja jest wykonywana cyklicznie w czasie trwania monitorowania) Wnioskodawca wskazuje symbol PKWiU 80.20.10.0
 11. Dla konfiguracji wskazanej w pkt 11 stanu faktycznego tj. Usługi świadczone w oparciu o jedną umowę: na konserwację i monitoring (konserwacja jest wykonywana cyklicznie w czasie trwania monitorowania) Wnioskodawca wskazuje symbol PKWiU 80.20.10.0.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy do świadczonych przez Wnioskodawcę usług instalacji lub konserwacji systemów alarmowych świadczonych z usługą monitoringu w konfiguracjach wskazanych w pkt 1-11 ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, tzn. czy w przypadku świadczenia tych usług instalacji lub konserwacji Wnioskodawca powinien stosować tzw. odwrotne obciążenie, jeżeli działa w charakterze podwykonawcy na rzecz usługobiorcy będącego podatnikiem VAT czynnym?

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w odpowiedzi na wezwanie):

Zdaniem Wnioskodawcy, do świadczonych przez niego usług instalacji lub konserwacji systemów alarmowych świadczonych z usługą monitoringu w konfiguracjach wskazanych w pkt 1-4 oraz 6-11 nie ma zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm. dalej: „ustawa o VAT”) . W przypadku świadczenia usług instalacji lub konserwacji w tych konfiguracjach Wnioskodawca nie powinien zatem stosować tzw. odwrotnego obciążenia, jeżeli działa w charakterze podwykonawcy w rozumieniu art. 17 ust. 1h ustawy o VAT na rzecz usługobiorcy będącego podatnikiem VAT czynnym.

Natomiast w sytuacji wskazanej w pkt 5 tj., gdy zawarte są dwie umowy na instalację z datą wcześniejszą i monitoring z datą późniejszą, a monitoring jest uruchomiony po dacie zakończenia instalacji, to wówczas do świadczonej przez Wnioskodawcę usługi instalacji systemów alarmowych ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT. W przypadku świadczenia usługi instalacji w tej konfiguracji Wnioskodawca powinien zatem stosować tzw. odwrotne obciążenie, jeżeli działa w charakterze podwykonawcy w rozumieniu art. 17 ust. 1h ustawy o VAT na rzecz usługobiorcy będącego podatnikiem VAT czynnym.

Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9;
 • usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art, 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Powyższy przepis reguluje kwestię stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w VAT w przypadku świadczenia niektórych usług. W ogólności, mechanizm odwrotnego obciążenia (ang. reverse charge mechanism) w VAT sprowadza się do przyjęcia, że nabywca towarów lub usług jest podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku. Oznacza to odejście od zasady ogólnej w VAT, zgodnie z którą ciężar rozliczenia zobowiązania podatkowego spoczywa na podmiocie, który dokonuje czynności opodatkowanej. Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Według art. 17 ust. 1h ustawy, w przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT przepis ust. 1 pkt 8 stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. Natomiast, transakcje, których przedmiotem jest świadczenie wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT usług budowlanych, realizowane przez wykonawcę (generalnego wykonawcę) na rzecz inwestora (np. dewelopera budowlanego), podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych, tj. podatek VAT rozliczany jest przez wykonawcę (generalnego wykonawcę), natomiast inwestor otrzymuje fakturę na kwotę należności za wykonane usługi zawierającą podatek VAT (Tak np. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 lipca 2017 r. sygn. 0114-KDIP1-2.4012.233.2017.1 .MC).

Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia podwykonawcy. Jak wynika jednak z wydanych przez Ministra Finansów objaśnień podatkowych z dnia 17 marca 2017 r. pt. „Stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych” oraz interpretacji indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w tym przedmiocie (Por. np. interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 czerwca 2017 r. sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.109.2017.2.IR z dnia 5 lipca 2017 r. sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.379.2017.1 .MK, sygn. 0114-KDIP1-2.4012.233.2017.1 .MC, z dnia 26 lipca 2017 r. sygn. 0112-KDIL1 -1.4012.162.2017.1.RW) dla prawidłowego rozumienia terminu „podwykonawca” wystarczające będzie posłużenie się powszechnym jego znaczeniem wynikającym z wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w internetowym wydaniu Słownika języka polskiego, „podwykonawca - to firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy’’ (http://sjp.pwn.pl/sjp/podwykonawca:2503008).

W niniejszej sprawie powyższy warunek działania w charakterze podwykonawcy jest spełniony, bowiem jak wskazał Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, wniosek dotyczy sytuacji, w której Wnioskodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. W sprawie spełniony jest również warunek działania usługodawcy w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. Jak wskazał również Wnioskodawca wniosek dotyczy sytuacji, w której usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy VAT, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Załącznik nr 14 do ustawy o VAT zawiera wykaz usług, o których mowa w wyżej cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT. Usługi te (roboty budowalne) identyfikowane są przy pomocy symboli PKWiU.

Stosownie do treści art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5 (tj. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenie usług), wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Przepisy z zakresu podatku od towarów i usług odwołują się w niektórych przypadkach do grupowań PKWiU. Przy czym prawidłowa identyfikacja towarów i usług w ramach klasyfikacji statystycznych stanowi niezbędny warunek do określenia wysokości opodatkowania lub podmiotu zobowiązanego do rozliczenia VAT w odniesieniu do towarów i usług, dla których przepisy z zakresu VAT powołują klasyfikację statystyczną.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) . Jednakże zgodnie z jego § 3 pkt 1, do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2017 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008). Po 1 stycznia 2018 r. dla celów opodatkowania VAT obowiązuje więc PKWiU 2015.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, do świadczonej przez niego usługi instalacji lub konserwacji systemów alarmowych świadczonej z usługą monitoringu w konfiguracjach wskazanych w pkt 1-4 oraz 6-11 nie ma zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT. W przypadku świadczenia usług instalacji lub konserwacji w tych konfiguracjach Wnioskodawca nie powinien zatem stosować tzw. odwrotnego obciążenia, jeżeli działa w charakterze podwykonawcy na rzecz usługobiorcy będącego podatnikiem VAT czynnym. Albowiem świadczona w konfiguracjach 1-4 oraz 6-11 usługa instalacji lub konserwacji świadczona jest łącznie z usługą monitoringu, dlatego powinna być klasyfikowana do działu 80 PKWiU „Usługi detektywistyczne i ochroniarskie”. Usługi klasyfikowane do działu 80 PKWiU nie są natomiast ujęte w katalogu usług objętych odwrotnym obciążeniem w VAT.

Natomiast w sytuacji opisanej w pkt 5 tj. gdy zawarte są dwie umowy: na instalację z datą wcześniejszą i monitoring z datą późniejszą, a monitoring jest uruchomiony po dacie zakończenia instalacji, to wówczas do świadczonej przez Wnioskodawcę usługi instalacji systemów alarmowych ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT. W przypadku świadczenia usługi instalacji w tej konfiguracji Wnioskodawca powinien zatem stosować tzw. odwrotne obciążenie, jeżeli działa w charakterze podwykonawcy na rzecz usługobiorcy będącego podatnikiem VAT czynnym. Świadczona w konfiguracji 5 usługa instalacji powinna być sklasyfikowana do PKWiU 43.21.10.1 „Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu”, albowiem na dzień wykonania umowy na instalację systemu alarmowego i na dzień wykonania usługi instalacji tego systemu, nie można przyjąć, że instalacja jest świadczona łącznie z usługą monitoringu. Usługi klasyfikowane do grupowania PKWiU 43.21.10.1 są ujęte w katalogu usług objętych odwrotnym obciążeniem w VAT w poz. 22 załącznika nr 14 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że przy określaniu czy opodatkowanie danej czynności powinno nastąpić z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia istotne jest prawidłowe jej zaklasyfikowanie wg symbolu PKWiU. Tym samym wydając przedmiotową interpretację Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy (stanie faktycznym), tj. na podanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji PKWiU dla świadczonych usług.

Zauważyć należy, że zgodnie z poz. 7.3 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zawartych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - dalej: „PKWiU”, zaliczanie danego produktu do odpowiedniego grupowania jest obowiązkiem producenta (względnie usługodawcy). Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Należy jednak podkreślić, że dokonana przez producenta (usługodawcę) klasyfikacja nie może naruszać zasad budowy i logiki struktury PKWiU. W razie trudności przy zaliczaniu wyrobu (towaru) lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU można wystąpić w tej sprawie do organów statystycznych. Procedury udzielania informacji w sprawie standardów klasyfikacyjnych (w tym Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) określa Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych.

Zatem to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem realizowanych świadczeń. W przypadku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia to nabywca jest podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku, tym samym nabywca jest zobowiązany do wskazania prawidłowej klasyfikacji nabywanych świadczeń.

Tut. Organ nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Podkreślić należy, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Tak więc niniejszą interpretację wydano w oparciu o grupowania PKWiU wskazane przez Wnioskodawcę w opisie stanu faktycznego.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisanego stanu faktycznego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU wymienionych we wniosku czynności) lub zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Towarami zaś są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Z kolei przez świadczenie usług - w świetle art. 8 ust. 1 ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast przepis art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy wskazuje, że podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 2. usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego (art. 17 ust. 2 ustawy).

Na podstawie art. 17 ust. 1h ustawy, w przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, przepis ust. 1 pkt 8 stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

Załącznik nr 14 do ustawy obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 r. zawiera (w poz. 2-48) zamkniętą listę usług identyfikowanych przy pomocy Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) podlegających mechanizmowi odwrotnego obciążenia w przypadku świadczenia tych usług przez podwykonawców.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy prawa, należy wskazać, że art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy wprowadza mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na podatnika, na rzecz którego świadczona jest usługa wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, natomiast usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Przy czym, w przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca, o którym mowa w art. 17 ust. 1h ustawy.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia „podwykonawcy”, zatem dla prawidłowego rozumienia tego terminu należy posłużyć się powszechnym jego znaczeniem wynikającym z wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w internetowym wydaniu Słownika Języka Polskiego: „podwykonawca – to firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy”.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. Wnioskodawca prowadzi działalności w zakresie ochrony osób i mienia. W celu prawidłowego wykonywania usług, w obiektach będących przedmiotem ochrony Wnioskodawca instaluje lub konserwuje systemy alarmowe, świadcząc tym samym usługę instalacji lub konserwacji systemów alarmowych. Systemy alarmowe mogą być wykorzystywane do świadczonej przez Wnioskodawcę usługi monitoringu lub usługi ochrony fizycznej. Spółka świadczy również usługi konserwacji i przeglądu systemów alarmowych. Niniejszy wniosek dotyczy sytuacji gdy usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz Wnioskodawca świadczy te usługi jako podwykonawca w rozumieniu art. 17 ust. 1h ustawy o VAT.

W praktyce świadczenie przez Wnioskodawcę usługi instalacji i konserwacji systemów alarmowych w związku ze świadczeniem usługi monitoringu może występować w określonych 11 konfiguracjach. Wnioskodawca wskazał, że odpowiednio dla usług instalacji lub konserwacji w przypadku:

 1. konfiguracji 1, tj. gdy Usługi świadczone w oparciu o dwie zawarte umowy: na instalację i monitoring zawarte z tą samą datą (monitoring jest uruchomiony po dacie zakończenia instalacji) symbol PKWiU 2008 r. to 80.20.10.0
 2. konfiguracji 2, tj. gdy Usługi świadczone w oparciu o dwie zawarte umowy: na instalację i monitoring zawarte z tą samą datą (monitoring jest uruchomiony w dniu zakończenia instalacji) symbol PKWiU 2008 r. 80.20.10.0
 3. konfiguracji 3, tj. gdy Usługi świadczone w oparciu o jedną umowę której przedmiotem jest instalacja i monitoring (monitoring jest uruchamiany po zakończeniu instalacji) symbol PKWiU 2008 r. to 80.20.10.0
 4. konfiguracji 4, tj. gdy Usługi świadczone w oparciu o jedną umowę której przedmiotem jest instalacja i monitoring (monitoring jest uruchamiany w dniu zakończenia instalacji) symbol PKWiU 2008 r. to 80.20.10.0
 5. konfiguracji 5, tj. gdy Usługi świadczone w oparciu o dwie zawarte umowy: na instalację z datą wcześniejszą i monitoring z datą późniejszą (monitoring jest uruchomiony po dacie zakończenia instalacji) symbol PKWiU 2008 r. to 43.21.10.1
 6. konfiguracji 6, tj. gdy Usługi świadczone w oparciu o dwie zawarte umowy: na instalację z datą wcześniejszą i monitoring z datą późniejszą (monitoring jest uruchomiony w dniu zakończenia instalacji) symbol PKWiU 2008 r. to 80.20.10.0
 7. konfiguracji 7, tj. gdy Usługi świadczone w oparciu o umowę na rozbudowę/modernizację systemu, podczas gdy trwa realizacja umowy na monitorowanie /ochronę fizyczną symbol PKWiU 2008 r. to 80.20.10.0
 8. konfiguracji 8, tj. gdy Usługi świadczone w oparciu o umowę na ochronę fizyczną, w międzyczasie zostaje zawarta umowa na instalację. Ochrona fizyczna może zostać po zakończeniu instalacji ograniczona lub zakończona symbol PKWiU 2008 r. to 80.20.10.0
 9. konfiguracji 9, tj. gdy Usługi świadczone w oparciu o dwie zawarte umowy: na konserwację i monitoring zawarte z tą samą datą (konserwacja jest wykonywana cyklicznie w czasie trwania monitorowania) symbol PKWiU 2008 r. to 80.20.10.0
 10. konfiguracji 10, tj. gdy Usługi świadczone w oparciu o dwie zawarte umowy; na konserwację i monitoring zawarte z różnymi datami (konserwacja jest wykonywana cyklicznie w czasie trwania monitorowania) symbol PKWiU 2008 r. to 80.20.10.0
 11. konfiguracji 11, tj. gdy Usługi świadczone w oparciu o jedną umowę: na konserwację i monitoring (konserwacja jest wykonywana cyklicznie w czasie trwania monitorowania) symbol PKWiU 2008 r. to 80.20.10.0.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy do usług instalacji lub konserwacji systemów alarmowych świadczonych z usługą monitoringu w konfiguracjach wskazanych w pkt 1-11 ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy, tzn. czy w przypadku świadczenia tych usług instalacji lub konserwacji Wnioskodawca powinien stosować tzw. odwrotne obciążenie, jeżeli działa w charakterze podwykonawcy na rzecz usługobiorcy będącego podatnikiem VAT czynnym.

Ustalenie czy dana usługa podlega rozliczeniu z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy, czy też zastosowanie będzie miała ogólna zasada rozliczenia podatku – ma charakter indywidualny. Oznacza to, że w każdej sytuacji należy zbadać, czy spełnione są następujące warunki:

 • usługodawcą usługi jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 • usługobiorcą usługi jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
 • dana usługa jest usługą wymienioną w załączniku nr 14 do ustawy oraz
 • usługa ta jest świadczona przez podwykonawcę, o którym mowa w art. 17 ust. 1h ustawy.

Dla zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia wszystkie wymienione powyżej warunki muszą być spełnione łącznie. W konsekwencji niespełnienie chociażby jednego z tych warunków eliminuje zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Wnioskodawca w stanie faktycznym wskazał, że dla usług świadczonych w przypadku konfiguracji 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 właściwy symbol PKWiU 2008 r. to 80.20.10.0. Natomiast w załączniku nr 14 do ustawy nie zostały wymienione usługi sklasyfikowane do PKWiU 80.20.10.0. Zatem skoro usługi świadczone przez Wnioskodawcę we wskazanych konfiguracjach 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 nie stanowią usług wymienionych przez ustawodawcę w załączniku nr 14 do ustawy jako te, do których ma zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia, to tym samym w analizowanej sprawie nie są spełnione przesłanki wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy. Przepis ten ma zastosowanie bowiem jedynie w odniesieniu do usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy. W związku z powyższym usługi świadczone przez Wnioskodawcę w konfiguracjach wskazanych w punktach 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 stanu faktycznego nie wpisują się w mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na podatnika, na rzecz którego świadczona jest usługa (zleceniodawca).W konsekwencji do usług świadczonych przez Wnioskodawcę we wskazanych konfiguracjach 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 stanu faktycznego, które Wnioskodawca sklasyfikował do PKWiU 2008 r. 80.20.10.0 należy zastosować ogólne zasady opodatkowania.

Z kolei, dla usługi instalacji świadczonej we wskazanej konfiguracji 5 stanu faktycznego ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy. Wnioskodawca wskazał w stanie faktycznym, że w przypadku konfiguracji 5 właściwy symbol PKWiU 2008 r. to 43.21.10.1. Natomiast w załączniku nr 14 do ustawy o VAT pod poz. 22 wymienione są - roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 43.21.10.1. Zatem usługi świadczone przez Wnioskodawcę we wskazanej konfiguracji 5 stanu faktycznego stanowią usługi wymienione przez ustawodawcę w załączniku nr 14 do ustawy jako te, do których ma zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia. Jednocześnie w opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a Wnioskodawca świadczy te usługi jako podwykonawca w rozumieniu art. 17 ust. 1h ustawy. Zatem w przypadku świadczenia usług instalacji w ramach wskazanej konfiguracji 5 stanu faktycznego, dla których jak wskazał Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego właściwy symbol PKWiU 2008 r. to 43.21.10.1 spełnione są wszystkie warunki, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy w zw. z art. 17 ust. 1h ustawy. W konsekwencji w odniesieniu do usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach wskazanej konfiguracji 5 stanu faktycznego, które Wnioskodawca sklasyfikował do PKWiU 2008 r. to 43.21.10.1 znajdzie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Tym samym opierając się na podanej przez Wnioskodawcę w stanie faktycznym klasyfikacji PKWiU dla świadczonych usług stanowisko należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji będzie się pokrywał z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.