PP/443-80/05/II | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W jaki sposób udokumentować sprzedaż praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej?

PP/443-80/05/II

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. dokumentacja
 2. faktura VAT
 3. wystawienie faktury
 4. zbycie praw majątkowych
 5. świadczenie usług w zakresie dostarczania energii elektrycznej
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku Podatnika, z dnia 04.08.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie określenia sposobu dokumentowania sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z tzw. odnawialnych źródeł energii,

stwierdza, że

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

Dnia 04.08.2005 r. Podatnik, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r., Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) wniósł o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Jednocześnie oświadczył, iż w przedmiotowej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

Podatnik, wskazuje, iż jest zakładem unieszkodliwiania odpadów, zaś jednym z elementów technologii utylizacji odpadów jest wytwarzanie energii elektrycznej z gazu wysypiskowego o mocy do 2 MW. Ilość wytwarzanej przez Wnioskodawcę energii z odnawialnych źródeł energii (tzw. energia zielona) przewyższa Jego zapotrzebowania, w związku z tym - na podstawie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej sprzedawana jest ona do krajowej sieci elektroenergetycznej.

Wnioskodawca wskazuje, iż w związku ze zmianami wprowadzonymi do Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 54, poz. 348) od 1 października br. transakcje związane z produkcją tzw. „energii zielonej” obejmują dwa składniki:

<
 1. energię sprzedaną bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej na podstawie urządzeń pomiarowych, fakturowaną miesięcznie ze stawką ustalaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z zastosowaniem 22 % stawki podatku od towarów i usług,
 2. zaświadczenie potwierdzające produkcję energii wytworzonej przez danego producenta, wydawane w okresach kwartalnych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w postaci tzw. „świadectw pochodzenia”.

Wnioskodawca dodaje, iż świadectwa pochodzenia będą rejestrowane w odpowiednim rejestrze prowadzonym przez domy maklerskie, gdyż prawa majątkowe są towarem giełdowym w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych i sprzedawane będą przez Towarową Giełdę Energii. Ponadto wskazuje, iż prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii będą przedmiotem transakcji handlowych dokonywanych na podstawie zleceń klientów.

Wątpliwość Podatnika budzi sposób dokumentowania sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej.

Zdaniem Podatnika, sprzedaż praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej powinna odbywać się na podstawie faktur VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie po rozpatrzeniu wniosku Podatnika – zważył co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

<
 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl regulacji art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

<
 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Odwołując się do art. 9e ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 ze zm.) wskazać należy, iż potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii jest świadectwo pochodzenia tej energii, zwanej dalej „świadectwem pochodzenia”. Stosownie do treści ust. 6 i 7 w/w art., prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia są zbywalne i stanowią towar giełdowy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia powstają z chwilą zapisania świadectwa, na podstawie informacji o wydanych świadectwach pochodzenia, o której mowa w ust. 17, po raz pierwszy na koncie ewidencyjnym w rejestrze świadectw pochodzenia prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w ust. 9, i przysługują osobie będącej posiadaczem tego konta.

Zgodnie natomiast z art. 2 pkt. 2 d ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1099) przez towary giełdowe rozumie się dopuszczone do obrotu na danej giełdzie towarowej prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od wartości oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń.

W świetle powyżej wskazanych przepisów prawnych, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają świadczone przez podatników, na terytorium kraju usługi, wśród których wyróżnić należy przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej. Ponieważ sprzedaż praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii jest świadczeniem na rzecz innego podmiotu i nie jest dostawą towarów, uznać należy, że jest ono świadczeniem usług w rozumieniu ustawy, zatem podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zgodnie z ust. 4 w/cyt. art. ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawienia faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać oraz sposób i okres ich przechowywania określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971).

Z wyżej przytoczonych przepisów prawnych wynika, iż na podatnikach podatku od towarów i usług dokonujących m. in. zbycia praw do wartości niematerialnych i prawnych, nałożony został (z wyjątkiem sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy nie zażądali wystawienia faktury VAT) obowiązek dokumentowania przedmiotowych transakcji za pomocą faktur VAT.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, iż zamierza On dokonywać sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej. Wnioskodawca dodaje, iż świadectwa pochodzenia będą rejestrowane w odpowiednim rejestrze prowadzonym przez domy maklerskie, gdyż prawa majątkowe są towarem giełdowym w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych i sprzedawane będą przez Towarową Giełdę Energii.

Zatem, w świetle wyżej przedstawionego stanu faktycznego i prawnego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie uznaje za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy wyrażone w piśmie z dnia 04.08.2005 r., uzupełnione pismem z dnia 01.09.2005 r.

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.