PB2-415-34-06-KZ | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy zastosowana w 2005 r. ulga za zużytą energię korzysta ze zwolnienia z opodatkowania gdy świadczenie przedemerytalne podatnikowi wypłacał ZUS?

PB2-415-34-06-KZ

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. świadczenie usług w zakresie dostarczania energii elektrycznej
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

P o s t a n o w i e n i e

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 3 marca 2006 r. (data wpływu do Organu podatkowego 14.03.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Pismem z dnia 3.03.2006 r. Podatniczka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wnioskodawczyni od maja 2004 roku otrzymuje świadczenia przedemerytalne. W 2004 oraz w 2005 roku korzystała z ulgi za zużytą energię i płatnik wystawił z tego tytułu Informację PIT-8C ale tylko za 2005 rok.
Zdaniem Podatniczki, korzysta Ona ze zwolnienia z opodatkowania zastosowanej ulgi z tytułu zużycia w 2005 roku energii elektrycznej ze względu na to, że płatnikiem jest obecnie ZUS a świadczenia wypłacone emerytom i rencistom korzystają ze zwolnienia do kwoty określonej w ustawie podatkowej.

Na podstawie przedstawionego w piśmie stanu faktycznego oraz znajdujących się na stronie internetowej www.... informacji w przedmiotowej sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Śródmieście uprzejmie informuje;
Zasady udzielania i finansowania prawa do korzystania z ulgi w odpłatności za energię elektryczną zostały ustalone przez Zespół Trójstronny do spraw Branży Elektrycznej.
Od 2005 roku pracodawcy przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesje na wytwarzanie, przemysł, dystrybucję i obrót energią elektryczną zobowiązani są do finansowania ulgi dla swoich pracowników. Dla pozostałych uprawnionych osób wartość zastosowanej ulgi stanowi upust udzielony w cenach energii elektrycznej kupowanej przez spółki dystrybucyjne od Polskich sieci Elektroenergetycznych S. A.Zgodnie z zapisem Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego oraz Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zaplecza Energetyki, spółka (były pracodawca Podatnika) jako dostawca energii elektrycznej, stosuje ulgową cenę w rozliczeniach za zużycie energii elektrycznej dla osób objętych wyżej wymienionymi układami zbiorowymi, które nie są związane z nim bezpośrednio lub pośrednio stosunkiem pracy.
Dotyczy to między innymi;
- pracowników przedsiębiorstw przemysłu i zaplecza energetyki,
- emerytów i rencistów tych firm,
- osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne, które w dniu rozwiązania umowy o pracę z tymi pracodawcami korzystały z ulgowej odpłatności za energię elektryczną.
Wartość zastosowanych ulg w opłacie za energię elektryczną wobec tych osób stanowi dla nich przychód z innych źródeł o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.)W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Podmioty przyznające świadczenia o charakterze pieniężnym i niepieniężnym, w tym również ulgi w opłacie za energię elektryczną, na rzecz podatników, którzy nie są ich pracownikami ani emerytami i rencistami, są obowiązane do sporządzania zgodnie z art. 42a ww. ustawy podatkowej imiennych informacji PIT-8C, o ile dokonane świadczenia lub wpłaty adresowane są do konkretnych osób i nie stanowią przychodów określonych w art. 12-14 i 17 ustawy oraz nie zostały wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych i w stosunku do których nie zaniechano poboru podatku na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
Uzyskane świadczenia o których mowa wyżej podatnik winien wykazać w zeznaniu podatkowym za rok w którym uzyskał przychód z innych źródeł.Odnosząc się do stanu faktycznego przedstawionego w piśmie, Podatniczka winna wykazać w zeznaniu podatkowym za 2005 roku uzyskany przychód /dochód/ z tytułu uzyskanych świadczeń od zastosowanej ulgi w spłacie należności z energię elektryczną w poz. Inne dochody. Wartość uzyskanych świadczeń z tego tytułu została określona w otrzymanej Informacji PIT-8C za 2005 rok.
Sprawa nie otrzymania przez Wnioskodawczynię informacji PIT-8C za 2004 rok od byłego pracodawcy będzie przedmiotem odrębnego postępowania.
Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawczyni od maja 2004 roku otrzymuje świadczenia przedemerytalnePrawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobom wymienionym w art. 2 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120 poz. 1252). Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustaje między innymi;
- w dniu poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lub innego organu emerytalno-rentowego określonego w odrębnych przepisach,
- z dniem osiągnięcia wieku 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę.
Otrzymywane przez wnioskodawcę świadczenia przedemerytalne nie są więc świadczeniami przysługującymi emerytom i rencistom, a więc przepis art. 21 ust. punkt 38 stanowiący o zwolnieniu od opodatkowania świadczeń rzeczowych lub ekwiwalentów pieniężnych w zamian tych świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych – do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowych kwoty 2280 zł. nie będzie miał zastosowania w przedmiotowej sprawie.
Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę.
Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla Wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

świadczenie usług w zakresie dostarczania energii elektrycznej
PP/443-80/05/II | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.