Świadczenie usług w zakresie dostarczania energii elektrycznej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadczenie usług w zakresie dostarczania energii elektrycznej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy zastosowana w 2005 r. ulga za zużytą energię korzysta ze zwolnienia z opodatkowania gdy świadczenie przedemerytalne podatnikowi wypłacał ZUS?

Fragment:

(...) P o s t a n o w i e n i e Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 3 marca 2006 r. (data wpływu do Organu podatkowego 14.03.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Pismem z dnia 3.03.2006 r. Podatniczka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wnioskodawczyni od maja 2004 roku otrzymuje świadczenia przedemerytalne. W 2004 oraz w 2005 roku korzystała z ulgi za zużytą energię i płatnik wystawił z tego tytułu (...)

2011
1
mar

Istota:

W jaki sposób udokumentować sprzedaż praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku Podatnika, z dnia 04.08.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie określenia sposobu dokumentowania sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z tzw. odnawialnych źródeł energii, stwierdza, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie Dnia 04.08.2005 r. Podatnik, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r., Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) wniósł o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Jednocześnie oświadczył, iż w przedmiotowej sprawie nie toczy (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy w sytuacji gdy nie jest możliwe przyporządkowanie wszystkich wydatków ponoszonych przez spółkę do przychodów konkretnych miesięcznych okresów sprawozdawczych, to stosownie do treści art. 15 ust. 4 ustawy o PDOP prawidłowym jest zaliczanie tych kosztów do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

Fragment:

(...) Postanowienie Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej we wniosku z dnia 25.01.2005r. ( data wpływu do tut. Urzędu 01.02.2005r.). postanawia uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Spółka prowadząc działalność gospodarczą w zakresie przesyłania energii elektrycznej pomiędzy Polską a Szwecją jest właścicielem polskiej części układu przesyłowego tj. stacji przekształtnikowej (wraz z budynkiem) oraz odcinka kabla wysokiego napięcia do granicy wód terytorialnych R.P. Przedmiotem działalności spółki nie jest sprzedaż energii a jedynie zapewnienie jej prawidłowego przesyłu (...)