Świadczenie usług | Interpretacje podatkowe

Świadczenie usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadczenie usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy, czynności polegającej na odsprzedaży leków.
Fragment:
Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 – stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które zasadniczo wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę. Jednocześnie wskazać należy, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2018
19
sty

Istota:
Czy wykonane usługi przez Spółkę należy opodatkować na zasadach ogólnych czy na podstawie odwrotnego obciążenia?
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą ”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Towarami, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Zgodnie z art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą,o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2018
17
sty

Istota:
Czy Wnioskodawca (Gmina) przekazując nieodpłatnie urządzenie energetyczne ma naliczyć podatek od towarów i usług?
Fragment:
(...) świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Zatem opodatkowaniu podlegać powinno, jako odpłatne świadczenie usług, użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza, jeżeli przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, w całości lub w części, przy nabyciu tych towarów, ich imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych. Tylko łączne zaistnienie ww. przesłanek umożliwia zastosowanie fikcji prawnej i objęcie zakresem opodatkowania VAT usług świadczonych nieodpłatnie. Jeśli jeden z tych warunków nie jest spełniony, Wnioskodawca nie powinien opodatkowywać takiego nieodpłatnego świadczenia usług. Zauważyć należy, że dla ustalenia, czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej przepisu, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona.
2018
13
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia od podatku VAT sprzedaży usług świadczonych przez lekarzy, fizjoterapeutów oraz pielęgniarki na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.
Fragment:
I tak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy – zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy – zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich przedsiębiorstw, w których wykonywana jest działalność lecznicza. W myśl art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy – zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów: lekarza i lekarza dentysty; pielęgniarki i położnej; medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618, z późn. zm.); psychologa. Stosownie do art. 43 ust. 19a ustawy – zwalnia się od podatku świadczenie usług, o których mowa w pkt 18 i 19, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów, o których mowa w pkt 18 i 19.
2018
13
sty

Istota:
W zakresie sposobu opodatkowania i dokumentowania Sumy Gwarancyjnej, którą może otrzymać Nabywca od Zbywcy
Fragment:
Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem (...). Art. 2 pkt 22 ustawy wskazuje, że przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Wskazać należy, że – jak wyżej wskazano – otrzymane przez Spółkę Świadczenie Gwarancyjne nie będzie stanowiło wynagrodzenia ani za dostawę towarów, ani za świadczenie usług na rzecz Sprzedającego. Oznacza to, że w zamian za otrzymane Świadczenie nie dojdzie do sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy. Wobec tego w związku z otrzymanym Świadczeniem Spółka nie będzie zobowiązana do wystawienia faktury VAT. Z kolei na gruncie przepisów dotyczących podatku VAT brak jest przeciwwskazań do wystawienia noty księgowej. Należy jednak zauważyć, że nota księgowa nie jest dokumentem przewidzianym przepisami o podatku odtowarów i usług i jako taka nie jest objęta regulacją tych przepisów. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 należało uznać za prawidłowe.
2018
10
sty

Istota:
Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług obsługi otwierania rachunków bankowych, obsługi pełnomocnictw oraz rejestracji wniosków o przeniesienie rachunków bankowych, określenie miejsca świadczenia i opodatkowania podatkiem VAT świadczonych ww. usług, możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu związanych bezpośrednio ze świadczeniem ww. usług
Fragment:
(...) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które zasadniczo wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę. Zatem przez świadczenie usług należy rozumieć każde zachowanie niebędące dostawą towarów i świadczone na rzecz innego podmiotu. Należy podkreślić, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Należy wskazać, że nie każda czynność, która stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Określona czynność będzie opodatkowana podatkiem VAT, jeśli zostanie wykonana przez podatnika, a więc osobę prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.
2018
4
sty

Istota:
W analizowanym przypadku opisane we wniosku świadczenie pomiędzy Podwykonawcą, a Wykonawcą zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy powinno być opodatkowane w całości na zasadach odwrotnego obciążenia jako odpłatne świadczenie usług budowlanych. Tym samym, Wykonawca nabywając ww. usługę od Podwykonawcy jest podatnikiem zobowiązanym do opodatkowania przedmiotowej usługi.
Fragment:
(...) świadczenie usług i opodatkować z zastosowaniem zasad właściwych dla świadczenia usług. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 1 należało uznać za nieprawidłowe. Ad. 2 W pytaniu oznaczonym we wniosku nr 2 Zainteresowani powzięli wątpliwości czy świadczenie pomiędzy Podwykonawcą a Wykonawcą powinno być opodatkowane: w całości stawką 23% jako odpłatna dostawa towarów, w części stawką 23% jako odpłatna dostawa towarów, a w części na zasadach odwrotnego obciążenia jako odpłatne świadczenie usług budowlanych, czy w całości na zasadach odwrotnego obciążenia jako odpłatne świadczenie usług budowlanych. Jak wskazano wyżej całość świadczenia realizowanego przez Podwykonawcę na rzecz Wykonawcy polegającego na wykonaniu inwentaryzacji urządzeń i wyposażenia obiektów energetycznych, opracowaniu dokumentacji technicznej wykonawczej modernizacji automatyki energetycznej, produkcji i dostawie urządzeń koniecznych do zmodernizowania automatyk, montażu urządzeń na obiektach energetycznych, uruchomieniu urządzeń, opracowaniu dokumentacji powykonawczej oraz odbioru należy uznać za świadczenie usług i opodatkować z zastosowaniem zasad właściwych dla świadczenia usług.
2018
4
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania i dokumentacji rozliczeń dokonywanych pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerem
Fragment:
W rezultacie, świadczenie usług będzie występowało: (i) w relacji Partner - klient (w zakresie Produktów bankowych) i (ii) w relacji Agent - instytucja zlecająca Agentowi świadczenie usług pośrednictwa przy sprzedaży Produktów ubezpieczeniowych (taki schemat wynika ze specyfiki działania Agenta, który nie nabywa i „ odsprzedaje ” usługi ubezpieczeniowej, ale pośredniczy przy ich sprzedaży, w zamian za co uzyskuje odpowiednią prowizję od zleceniodawcy). Z biznesowego i ekonomicznego punktu widzenia sposób obrotu wszystkimi Produktami jest jednak podobny: dla celów współpracy na podstawie Umowy Strony zapewniają Produkty właściwe dla ich działalności (Partner - Produkty bankowe, Agent - Produkty ubezpieczeniowe) i oferują je tej samej grupie klientów. Stąd, zamierzeniem Stron nie jest dostarczanie korzyści/przysporzenia dla drugiej Strony, ale dostarczenie tej korzyści klientom, w zamian za należne od nich wynagrodzenie (w przypadku Produktów ubezpieczeniowych wynagrodzenie uzyskane od klientów w postaci składek „ przełoży się ” na prowizje uzyskane przez Agenta od podmiotu zlecającego mu świadczenie usługi pośrednictwa). W związku z powyższym, świadczenie usług przez daną Stronę nie będzie realizowane wobec drugiej Strony, ale wobec klientów/instytucji zlecających świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.
2017
22
gru

Istota:
Działania podejmowane przez Wnioskodawcę w zakresie organizacji Zawodów sportowych oraz Konferencji sportowej stanowią odpłatne świadczenie usług. Przedmiotowe usługi Wnioskodawca będzie świadczyć na rzecz Podmiotów współpracujących (banki centralne, inne zagraniczne instytucje bankowe i finansowe oraz w przypadku niektórych uczestników, ze względu na ich strukturę organizacyjną kluby sportowe, które są finansowane lub współfinansowane przez te podmioty), a zatem podatników w rozumieniu art. 28a ustawy.
Fragment:
Zatem, należy wskazać, iż ze względu na ogólny charakter ww. definicji świadczenia usług, w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej „ TSUE ”) zostały wykształcone przesłanki, przez pryzmat których należy dokonywać oceny, czy dane świadczenie stanowi świadczenie usług na gruncie ustawy o VAT. Ugruntowane orzecznictwo sądów administracyjnych i TSUE wskazuje, iż szerokie określenie przedmiotowego zakresu opodatkowania VAT nie oznacza, że świadczeniem usług jest każda czynność czy zdarzenie, którego efektem jest odpłatne przysporzenie jednej ze stron na skutek działania bądź zaniechania działania innej ze stron (vide: wyrok NSA z dnia 12 sierpnia 2015 r. o sygn. akt I FSK 1373/14; podobnie też: wyrok NSA z dnia 6 sierpnia 2014 r. o sygn. akt I FSK 1288/13, z dnia 25 czerwca 2014 r. o sygn. akt I FSK 1108/13, z dnia 25 czerwca 2014 r. o sygn. akt I FSK 1072/13, z dnia 4 czerwca 2014 r. o sygn. akt I FSK 1012/13, z dnia 12 czerwca 2013 r. o sygn. akt I FSK 1128/12). Co więcej, orzecznictwo TSUE wskazuje również uwarunkowania/kryteria, które umożliwiają kwalifikację danego zdarzenia jako stanowiące/niestanowiące świadczenie usług w rozumieniu przepisów o VAT. W świetle orzecznictwa TSUE, za odpłatne świadczenie usług, a więc czynność opodatkowaną na gruncie ustawy o VAT, uważane mogą być takie świadczenia, w których: istnieje związek prawny między usługodawcą i usługobiorcą, w ramach którego (...)
2017
14
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania wypłacanego wynagrodzenia na rzecz pool leadera
Fragment:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają w szczególności odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednocześnie, na mocy art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się co do zasady każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Ze świadczeniem usług na gruncie ustawy o VAT mamy do czynienia wówczas, gdy istnieje stosunek prawny między podmiotem świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonane usługi będzie wypłacone wynagrodzenie. Powyższe powoduje, że ze stosunku prawnego łączącego strony musi wynikać korzyść zarówno dla świadczącego, jak i otrzymującego usługę. W tym miejscu Spółka pragnie wskazać, iż w ramach opisanego systemu zarządzania płynnością Spółka jako Pool Leader zobowiązuje się zasadniczo do całościowej obsługi Systemu, polegającej w szczególności na zawarciu stosownej umowy z Bankiem, zagospodarowaniu nadwyżek środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku konsolidującym, a także na zapewnieniu Uczestnikom Systemu finansowania, w sytuacji gdy prowadzone przez nich rachunki źródłowe wykażą saldo ujemne na koniec danego okresu rozliczeniowego.
2017
11
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.