Świadczenie usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadczenie usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
sie

Istota:

Czy do świadczonych przez Wnioskodawcę usług instalacji lub konserwacji systemów alarmowych świadczonych z usługą monitoringu ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Towarami zaś są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy). Z kolei przez świadczenie usług - w świetle art. 8 ust. 1 ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2018
2
sie

Istota:

Wymiana tokenów na inną kryptowalutę (Ethereum).

Fragment:

Transakcję należy uznać za umowę barterową: świadczenie usług korzystających ze zwolnienia z VAT na terytorium kraju przez Wnioskodawcę (wydanie tokenów) w zamian za świadczenie usług korzystających ze zwolnienia z VAT na terytorium kraju przez Nabywcę (otrzymanie w zamian kryptowaluty). Stanowisko do pytania nr 2 (we wniosku oznaczone nr 6). Transakcję należy uznać za umowę barterową: eksport usług niepodlegający VAT w Polsce przez Wnioskodawcę (wydanie tokenów) w zamian za świadczenie usług korzystających ze zwolnienia z VAT przez Nabywcę (otrzymanie w zamian kryptowaluty), co będzie stanowiło dla Wnioskodawcy import usług korzystających ze zwolnienia z VAT. Stanowisko do pytania nr 3 (we wniosku oznaczone nr 7). Transakcję należy uznać za umowę barterową: eksport usług niepodlegający VAT w Polsce przez Wnioskodawcę (wydanie tokenów) w zamian za świadczenie usług korzystających ze zwolnienia z VAT przez Nabywcę (otrzymanie w zamian kryptowaluty), co będzie stanowiło dla Wnioskodawcy import usług korzystających ze zwolnienia z VAT. Stanowisko do pytania nr 4 (we wniosku oznaczone nr 8). Transakcję należy uznać za świadczenie usług korzystających ze zwolnienia na terytorium kraju przez Wnioskodawcę (wydanie tokenów).

2018
1
sie

Istota:

Przekazywane na rzecz Wnioskodawcy kwoty pozyskiwane z tytułu sprzedaży na giełdzie towarowej świadectw efektywności energetycznej nie stanowią wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług.

Fragment:

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że czynność przekazania przez M., Wnioskodawcy kwot należności wynikających z realizacji umowy o świadczenie usług w zakresie pośredniczenia w obrocie towarami giełdowymi, nie stanowi wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, ani świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy. W niniejszej sprawie, Wnioskodawca zawarł umowę o świadczenie usług w zakresie pośredniczenia w obrocie towarami giełdowymi oraz prowadzenia Rejestru Towarów Giełdowych i Rachunku Pieniężnego z M., a przedmiotem tej umowy jest świadczenie usług polegających na pośredniczeniu w obrocie towarami giełdowymi tj. prawami majątkowymi a także prowadzeniu Rejestru Towarów Giełdowych oraz rachunku pieniężnego. Zgodnie z umową oraz regulaminem stanowiącym załącznik do umowy, M. będzie działać w imieniu własnym i na rzecz Wnioskodawcy. Sprzedaż białych certyfikatów będzie każdorazowo następowała na zlecenie P. Tym samym to Dom Maklerski będzie świadczył usługę dla Wnioskodawcy. W ocenie Organu, przekazanie na rzecz Wnioskodawcy kwoty uzyskanej ze sprzedaży praw majątkowych do świadectw efektywności energetycznej nie stanowi zapłaty za świadczenie usług. Nie istnieje bowiem usługa, którą Wnioskodawca wykonywałby na rzecz M., a w konsekwencji przekazywanej kwoty nie można traktować jako wynagrodzenie za usługę.

2018
28
lip

Istota:

Skutki podatkowe związane w wypłaceniem Kwoty pieniężnej.

Fragment:

W konsekwencji, zapłata Kwoty nie może zostać zakwalifikowana jako odpłatna dostawa towarów. 1.3 Zapłata Kwoty nie podlega opodatkowaniu VAT jako odpłatne świadczenie usług Dokonanie przez Spółkę zapłaty Kwoty nie podlega również opodatkowaniu VAT jako odpłatne świadczenie usług W świetle ukształtowanej linii orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „ TSUE ”), aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT: konieczne jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy świadczoną usługą a otrzymywanym wynagrodzeniem oraz musi istnieć możliwość wyrażenia w pieniądzu tego świadczenia wzajemnego (wyrok z dnia 5 lutego 1981 r. w sprawie C-154/80 Staatssecretaris Van Financien przeciwko Cooperatieve Aardappelenbewaarplaats GA oraz wyrok z dnia 8 marca 1988 r. w sprawie C-102/86, Apple and Pear Development Council przeciwko Commissioners of Customs and Excise); świadczenie usług realizowane jest „ za wynagrodzeniem ” i stąd podlega opodatkowaniu wyłącznie wtedy, gdy istnieje związek prawny między usługodawcą i usługobiorcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne, przy czym wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktycznie przekazaną w zamian za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy (wyrok z dnia 3 marca 1994 r. w sprawie C-16/93 R.J.

2018
25
lip

Istota:

Stwierdzenie czy przyjmowanie przez Wnioskodawcę płatności w formie kryptowaluty będzie powodowało konieczność zastosowania art. 31a ustawy o VAT.

Fragment:

Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Artykuł 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W myśl art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy o VAT - przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:  przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,  zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,  świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

2018
22
cze

Istota:

Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie uznania Gminy za podatnika w związku ze świadczeniem usług odpłatnego udostępniania sali gimnastycznej oraz stawki podatku obowiązującej do tych czynności.

Fragment:

Tak więc, odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług może zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług wówczas, gdy pomiędzy dostawcą towaru lub świadczącym usługę i ich odbiorcą istnieje jawny lub choćby dorozumiany stosunek prawny, w ramach którego spełniane są świadczenia wzajemne. Ponadto zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyznacza nie tylko czynnik przedmiotowy - opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, ale także czynnik podmiotowy czyli czynności te muszą być wykonywane przez podatnika tego podatku. Jak już zostało wspomniane w ad. l w zakresie odpłatnego udostępniania sal gimnastycznych na mocy umów cywilnoprawnych Gmina występuje/będzie występować w roli podatnika VAT. Zatem mając na uwadze powyższe, Gmina będzie świadczyć za pośrednictwem SP w N. oraz SP nr 2 w C. odpłatną usługę udostępniania sal gimnastycznych na podstawie umów cywilnoprawnych i przedmiotowa transakcja będzie podlegać opodatkowaniu. Istnieje bowiem bezpośredni związek między opłatą za wstęp a udostępnianiem przez Gminę przedmiotowej sali. Ponadto świadczona usługa nie będzie podlegać zwolnieniu od VAT, gdyż ani ustawa o VAT ani też rozporządzenia wykonawcze nie przewidują w takim przypadku zwolnienia z podatku.

2018
9
cze

Istota:

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym mamy do czynienia z jednym kompleksowym świadczeniem o złożonym charakterze stanowiącym odpłatną dostawę towarów dla którego Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozliczenia podatku należnego na zasadach ogólnych bowiem w stosunku do tego świadczenia nie znajdzie zastosowania przepis art. 17 ust. 2 ustawy o VAT w związku z art. 17 ust. 1 pkt 8 oraz 17. ust. 1h ustawy o VAT.

Fragment:

Natomiast w przypadku, gdy istotą transakcji będą inne czynności, to mimo, że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług. W tym miejscu przywołać należy wyrok TSUE z dnia 29 marca 2007 r. C-111/05 w sprawie Aktiebolaget NN v. Skatteverket, w którym w pkt 39 wskazano, że nawet jeśli instalacja kabla jest niezbędna, aby móc z niego korzystać, oraz nawet jeśli, jak to wynika z pkt 29 niniejszego wyroku, zwłaszcza ze względu na odległość i trudny teren, wkopanie kabla w grunt pociąga za sobą znaczne komplikacje i konieczność zaangażowania poważnych środków, to nie wynika z tego jednak, że świadczenie usług ma charakter dominujący względem dostawy towaru. Opis postanowień umowy zawarty w postanowieniu odsyłającym wskazuje bowiem, że prace, które mają być wykonane przez dostawcę, ograniczają się do ułożenia omawianego kabla, a ich celem ani skutkiem nie jest zmiana jego charakteru, czy też przystosowanie go do specyficznych potrzeb klienta (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Levob Verzekeringen i OV Bank, pkt 28 i 29). W konsekwencji, w przypadku usług o charakterze złożonym o sposobie opodatkowania, w tym wysokości stawki podatku, decydować będzie to, czy w danych okolicznościach mamy do czynienia z jednym świadczeniem kompleksowym czy też z szeregiem jednostkowych świadczeń.

2018
6
cze

Istota:

W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży kryptowalut w ramach prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą ” opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Z przepisu art. 7 ust. 1 ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Z powyższego przepisu wynika, że przez usługę należy rozumieć każde świadczenie na rzecz danego podmiotu niebędące dostawą towarów. Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

2018
20
maj

Istota:

W zakresie uznania premii należnej od Agenta za czynność niepodlegającą opodatkowaniu.

Fragment:

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT, świadczenie usług to każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towaru. Warunkiem opodatkowania świadczonych przez podatnika usług jest odpłatność za nie. W drodze wyjątku, art. 8 ust. 2 Ustawy o VAT za odpłatne świadczenie usług uznaje również nieodpłatne świadczenie usług dla celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Mimo iż pojęcie „ odpłatnej usługi ” jako czynności podlegającej opodatkowaniu zostało na gruncie Ustawy o VAT zdefiniowane w sposób bardzo szeroki, nie każda czynność wykonywana w sferze stosunków cywilnych i gospodarczych może zostać uznana za opodatkowaną VAT. Dla wystąpienia czynności podlegającej opodatkowaniu niezbędne jest bowiem zaistnienie określonych przesłanek ściśle związanych z wykonywaniem danej czynności. W kwestii uznania danej czynności za usługę opodatkowaną VAT wypowiadał się wielokrotnie Trybunał Sprawiedliwości UE [dalej: TSUE]. Dla przykładu w orzeczeniu w sprawie C-16/93 R.J Tolsma z 3 marca 1994 r. TSUE stwierdził, iż „ świadczenie usługi jest odpłatne i podlega opodatkowaniu tylko wówczas, gdy istnieje związek prawny pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą, w wykonaniu którego następuje świadczenie wzajemne, a wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktyczną za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy ”.

2018
10
maj

Istota:

Rozliczenie podatku z tytułu wykonania zawartego porozumienia

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy płatność dokonana przez Generalnego Wykonawcę na rzecz SPÓŁKI na podstawie zawartego Porozumienia będzie stanowić wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług podlegających opodatkowaniu VAT? W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1, czy SPÓŁKA powinna wystawić fakturę dokumentującą przedmiotowe świadczenie usług, traktując ustaloną w treści Porozumienia kwotę należną SPÓŁCE od Generalnego Wykonawcy jako podstawę opodatkowania (kwotę netto), powiększając ją następnie o kwotę VAT? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad 1 Płatność dokonana przez Generalnego Wykonawcę na rzecz Spółki na podstawie zawartego Porozumienia będzie stanowić wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług podlegających opodatkowaniu VAT. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016, poz. 710 z późn. zm.; dalej: ustawa o VAT), opodatkowaniu VAT podlega, m in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl natomiast art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się „(...) każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.