Świadczenie pracy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadczenie pracy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy dochód uzuskany z tyt. nieodpłatnego świadczenia pracy przez właściciela lokalu na rzecz wspólnoty mieszkaniowej jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych

Fragment:

(...) pisemnej odpowiedzi na pytanie: czy dochód uzyskany z tytułu nieodpłatnego świadczenia pracy przez właściciela lokalu na rzecz wspólnoty mieszkaniowej jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. W odpowiedzi na pismo Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a, art. 14b, 14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60), informuje: Zarząd Wspólnoty mieszkaniowej wyraził zgodę na świadczenie pracy przez właściciela lokalu na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, z uwagi na zaległości finansowe z tytułu należnego czynszu. Osoba ta nie otrzymuje wypłaty w gotówce a jedynie w zamian zostają jej umorzone określone kwoty pieniężne. Wspólnoty mieszkaniowe stanowią ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady organizacyjne wspólnot mieszkaniowych jest ustawa o własności lokali z dnia 24 (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy nieodpłatne świadczenie pracy na rzecz wspólnoty przez właściciela lokalu z tytułu zaległości czynszowych winno być wykazane w zeznaniu CIT - 8 w pozycji przychody.

Fragment:

(...) o udzielenie pisemnej odpowiedzi na pytanie: czy nieodpłatne świadczenie pracy na rzecz wspólnoty przez właściciela lokalu z tytułu zaległości czynszowych winno być wykazane w zeznaniu CIT - 8 w pozycji przychody. W odpowiedzi na pismo Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie działając na podstawie art.216 oraz art.14a, art.14b, art.14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr8 poz. 60) informuje: Zarząd Wspólnoty mieszkaniowej wyraził zgodę na świadczenie pracy przez właściciela lokalu na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, z uwagi na zaległości finansowe z tytułu należnego czynszu. Osoba ta nie otrzymuje wypłaty w gotówce a jedynie w zamian zostają jej umorzone określone kwoty pieniężne. Wspólnota mieszkaniowa nie prowadzi działalności gospodarczej i jako jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej podlega przepiom ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy wartość pracy osób bezrobotnych stanowi dla spółki przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ?

Fragment:

(...) opodatkowania. W treści art. 2 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) w stwierdza się zaś jednoznacznie, że ilekroć w ustawie jest mowa o stażu - oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Zatem w związku z faktem, że w przedstawionym stanie faktycznym świadczenie pracy przez bezrobotnych nie następuje w drodze umowy o charakterze zobowiązaniowym - nie występują świadczenia wzajemne. Wobec powyższego wartość pracy osób bezrobotnych nie stanowi dla spółki nieodpłatnych świadczeń podlegających opodatkowaniu w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. (...)