ITPB/415-1152a/11/IL | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
1) Czy z tytułu wypłaty emerytom świadczeń pieniężnych Wnioskodawca był zobowiązany do pobrania podatku dochodowego?
2) Czy świadczenia pieniężne wypłacone emerytom mieszczą się w grupie świadczeń zwolnionych od podatku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zmianami) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2011 r. (data wpływu 27 grudnia 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 marca 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczeń wypłaconych emerytom i rencistom - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2012 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 21 marca 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczeń wypłaconych emerytom i rencistom

W przedmiotowym wniosku oraz w jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W miesiącu czerwcu 2011 r. Wnioskodawca wypłacił emerytom tzw. dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie. Od ww. świadczenia został potrącony podatek zryczałtowany w wysokości 10%. Następnie w miesiącu grudniu 2011 r. zostało wypłacone świadczenie pieniężne, z przeznaczeniem na zakupy świąteczne, od których również został potrącony podatek zryczałtowany w wysokości 10%.

Emeryci i renciści w 2011 r. otrzymali tylko ww. świadczenia w formie pieniężnej. Wartość wypłaconych przez Wnioskodawcę świadczeń (brutto) na każdego emeryta w 2011 r. nie przekroczyła kwoty 2.280 zł.

Wobec powyższego zadano następujące pytania:

  1. Czy z tytułu wypłaty emerytom świadczeń pieniężnych Wnioskodawca był zobowiązany do pobrania podatku dochodowego...
  2. Czy świadczenia pieniężne wypłacone emerytom mieszczą się w grupie świadczeń zwolnionych od podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z nowelizacją art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczenia pieniężne wypłacone emerytom i rencistom w 2011 r. mieszczą się w grupie świadczeń zwolnionych od podatku zryczałtowanego. W ocenie Wnioskodawcy od wypłaconych świadczeń nie powinien być potrącany podatek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 51, poz. 307 ze zmianami) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2011 r. za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jak wynika z powyższego przepisu katalog przychodów zaliczanych do tzw. przychodów z innych źródeł jest katalogiem otwartym. Tym samym do tegoż źródła należy zaliczyć wszystkie inne przychody, które nie mogą być zakwalifikowane do pozostałych kategorii źródeł, szczegółowo wymienionych w treści art. 10 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem do innych źródeł należy zaliczyć m.in. świadczenia przekazywane byłym pracownikom (emerytom).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w 2011 r. wypłacił emerytom świadczenie w formie dofinansowania do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie oraz świadczenie pieniężne, z przeznaczeniem na zakupy świąteczne. Od ww. świadczeń został potrącony podatek zryczałtowany w wysokości 10%. Emeryci i renciści w 2011 r. otrzymali tylko ww. świadczenia w formie pieniężnej. Wartość wypłaconych przez Wnioskodawcę świadczeń (brutto) na każdego emeryta w 2011 r. nie przekroczyła kwoty 2.280 zł.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Zatem, aby otrzymane świadczenie korzystało ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

  • świadczenie ma otrzymać emeryt lub rencista,
  • świadczenie to musi być przyznane ww. osobom w związku z istniejącym uprzednio stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, oraz przez związki zawodowe,
  • wartość świadczenia nie może przekroczyć w roku podatkowym wysokości 2 280 zł.

Zatem, dla emerytów i rencistów świadczenia otrzymane od byłego zakładu pracy w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w formie dofinansowania do wypoczynku, oraz na zakupy świąteczne stanowią przychód, który jednakże bez względu na źródło finansowania korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli wartość otrzymanych świadczeń nie przekracza w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Natomiast od nadwyżki ponad tę kwotę należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy. Z przepisu tego wynika bowiem, że z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 – pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy wysokości 10% należności.

Reasumując, świadczenia pieniężne wypłacone emerytom i rencistom w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji więc Wnioskodawca, jako płatnik, nie miał obowiązku pobrania 10 % zryczałtowanego podatku dochodowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.