Świadczenie pieniężne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadczenie pieniężne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
11
lis

Istota:

Obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.

Fragment:

Otrzymując zatem świadczenie pieniężne od Wnioskodawcy uzyskuje wraz z wypłatą tego świadczenia realną korzyść majątkową. W takim razie wsparcie finansowe stanowi dla niej przychód z innych źródeł, o której mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie ze wskazaną powyżej regułą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 cytowanej ustawy. Wobec powyższego na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wynikający z regulacji art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym w odniesieniu do wypłaty danego świadczenia pieniężnego (wsparcia finansowego) Wnioskodawca jest obowiązany do wystawienia informacji PIT-8C i przekazania jej podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

2012
8
wrz

Istota:

Czy przekazanie pracownikom (wybranym pracownikom) Kart Upominkowych podlegało w 2010 roku zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z dnia 31 marca 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.)?

Fragment:

W konsekwencji dla zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków: Karta Upominkowa powinna stanowić świadczenie pieniężne, Karta Upominkowa powinna być sfinansowana ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Wartość Karty Upominkowej (i ewentualnie innych świadczeń rzeczowych i pieniężnych) otrzymanej przez pracownika nie mogła przekraczać w 2010 r. kwoty 380, 00 PLN, Karta Upominkowa powinna być przekazana pracownikowi w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w Ustawie o ZFŚS. W ocenie Wnioskodawcy - w przedmiotowym stanie faktycznym - spełnione są wszystkie warunki konieczne dla skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego. Ad. I) Karta Upominkowa jako świadczenie pieniężne. Zgodnie z Zasadami Korzystania Karta Upominkowa jest instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu Ustawy o elektronicznych instrumentach. Art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r. Nr 169, poz. 1385 z późn. zm., w dalszej części - Ustawa o elektronicznych instrumentach) definiuje „ instrument pieniądza elektronicznego ” jako „ urządzenie elektroniczne, na którym jest przechowywany pieniądz elektroniczny, w szczególności karta elektroniczna zasilana do określonej wartości ”.

2012
8
wrz

Istota:

Czy przekazanie pracownikom (wybranym pracownikom) Kart Upominkowych będzie podlegało zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z dnia 31 marca 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.)?

Fragment:

W konsekwencji przedmiotowa Karta Upominkowa – jako wartość pieniężna będąca odpowiednikiem znaków pieniężnych - stanowi świadczenie pieniężne w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT. Karta Upominkowa - jako świadczenie pieniężne - może być zatem objęta przedmiotowym zwolnieniem z podatku. Ad. II) Sfinansowanie Karty Upominkowej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jak wskazano w stanie faktycznym, wydatki związane z nabyciem Karty Upominkowej w kwocie odpowiadającej wartości nominalnej Karty powiększonej o opłaty z tytułu jej wydania są sfinansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W konsekwencji Karta Upominkowa - jako świadczenia finansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - może korzystać z przedmiotowego zwolnienia z podatku dochodowego. Ad. III) Limit kwotowy dla świadczeń sfinansowanych z Funduszu. Zwolnienie z podatku dochodowego będzie miało zastosowanie do wartości Karty Upominkowej, która (wraz z innymi świadczeniami pieniężnymi lub rzeczowymi) nie przekracza - w odniesieniu do danego pracownika - w roku podatkowym kwoty 380,00 PLN. Ad. IV) Przekazanie Karty Upominkowej w związku z finansowaniem działalności socjalnej. Art. 2 pkt 1 Ustawy o ZFŚS definiuje pojęcia „ działalność (...)

2012
2
wrz

Istota:

Zwolnienie z podatku dochodowego świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Fragment:

Fakt, iż w omawianym przepisie ustawodawca nie posługuje się pojęciem „ dopłata ” tak jak ma to miejsce w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy (na co zwraca uwagę w swoim wniosku Wnioskodawca), nie może prowadzić do konkluzji, iż pojęcie „ świadczenie pieniężne ” ma odmienny zakres pojęciowy niż „ dopłata ”. Dofinansowanie otrzymane bezpośrednio przez pracownika czy dofinansowanie wniesione przez Wnioskodawcę bezpośrednio do organizatora wczasów/wycieczki zawsze ma bowiem charakter pieniężny. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2009 r. należy uznać za nieprawidłowe. Z tych względów należało zmienić z urzędu wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach interpretację indywidualną z dnia 19 lutego 2010 r. Nr IBPB II/415-912/09/BD. Z uwagi na to, że Wnioskodawca na tle przedstawionego stanu faktycznego wnosił jedynie o interpretację zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy, nie wnosił natomiast o interpretację przepisów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 26 i 78 ustawy, Minister Finansów w zmienianej interpretacji pominął te kwestie. Jednocześnie należy zauważyć, iż Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w zmienianej interpretacji wykroczył poza zakres żądania wyrażonego w złożonym wniosku, bowiem dokonał interpretacji zwolnień określonych w art. 21 ust. 1 pkt 26 i 78 ustawy. Udzielenie interpretacji podatkowej opiera się na stanie faktycznym nakreślonym we wniosku o jej wydanie (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 marca 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 55/09).

2012
30
sie

Istota:

1) Czy z tytułu wypłaty emerytom świadczeń pieniężnych Wnioskodawca był zobowiązany do pobrania podatku dochodowego?
2) Czy świadczenia pieniężne wypłacone emerytom mieszczą się w grupie świadczeń zwolnionych od podatku?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w 2011 r. wypłacił emerytom świadczenie w formie dofinansowania do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie oraz świadczenie pieniężne, z przeznaczeniem na zakupy świąteczne. Od ww. świadczeń został potrącony podatek zryczałtowany w wysokości 10%. Emeryci i renciści w 2011 r. otrzymali tylko ww. świadczenia w formie pieniężnej. Wartość wypłaconych przez Wnioskodawcę świadczeń (brutto) na każdego emeryta w 2011 r. nie przekroczyła kwoty 2.280 zł. Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Zatem, aby otrzymane świadczenie korzystało ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy muszą być spełnione łącznie następujące warunki: świadczenie ma otrzymać emeryt lub rencista, świadczenie to musi być przyznane ww. osobom w związku z istniejącym uprzednio stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, oraz przez związki zawodowe, wartość świadczenia nie może przekroczyć w roku podatkowym wysokości 2 280 zł.

2011
1
paź

Istota:

Czy świadczenia pieniężne wypłacone emerytom, które w całości zostaną sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10%?

Fragment:

Z informacji zawartych we wniosku wynika, iż Wnioskodawca w związku ze zbliżającym się okresem świątecznym zamierza wypłacić byłym pracownikom - emerytom, świadczenia pieniężne. Zatem, dla emerytów świadczenia otrzymane od byłego zakładu pracy stanowią przychód. Jednakże przychód ten bez względu na źródło finansowania korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli wartość otrzymanych świadczeń (zarówno pieniężnych, jak i rzeczowych) nie przekracza w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Ich opodatkowanie wystąpi dopiero, gdy roczna wartość tych świadczeń przekroczy kwotę 2.280 zł. Od nadwyżki ponad tę kwotę płatnik obowiązany jest, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobrać 10% zryczałtowany podatek dochodowy. Płatnicy, w myśl postanowień art. 41 ust. 4 ww. ustawy, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5. Stosownie do art. 42 (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy Spółka jako płatnik powinna opodatkować świadczenia z ZFŚŚ na rzecz emerytów i rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy?

Fragment:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79. Powyższe oznacza, że jeśli w ciągu roku podatkowego emeryt lub rencista otrzyma zapomogi wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 26 i świadczenie określone w art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy, przysługują osobie otrzymującej dwa zwolnienia z dwóch różnych tytułów (z pkt 26 i 38 dla emerytów i rencistów), a tym samym przysługują dwa odrębne limity, każdy do kwoty 2.280 zł. Należy podkreślić, że powyżej wymienione zwolnienia mają zastosowanie wyłącznie pod warunkiem spełnienia odrębnie dla każdego zwolnienia przesłanek wymaganych przepisem prawa. Zwolnienia określone w art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38, są odrębnymi zwolnieniami i aby każde z nich miało zastosowanie muszą być spełnione warunki określone w tych punktach odrębnie dla każdego zwolnienia. Płatnicy, w myśl postanowień art. 41 ust. 4 ww. ustawy, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

2011
1
paź

Istota:

Czy Świadczenie Pieniężne dokonane przez Spółkę na rzecz Gminy na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia (w związku z wykonaniem Porozumienia) może być zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów Spółki?

Fragment:

Świadczenia Pieniężnego) może wskazać na określone świadczenie wzajemne (zwrotne), jakie wystąpi w bezpośrednim związku z dokonanym świadczeniem, czyli w jego zamian (tutaj w zamian za Świadczenie Pieniężne), sprawia, iż przedmiotowa czynność prawna w zakresie udzielenia świadczenia nie może zostać zakwalifikowana jako czynność dokonywana w wykonaniu umowy darowizny (o jakiej mowa w art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Mając powyższe na uwadze, w odniesieniu do analizowanego stanu faktycznego należy wskazać, iż przekazane na rzecz Gminy Świadczenie Pieniężne nie wynika z intencji Spółki w zakresie realizacji na rzecz Gminy nieodpłatnego przysporzenia, lecz ma ono ścisły związek z Przedsięwzięciem realizowanym w ramach Porozumienia, gdzie - po zakończeniu realizacji inwestycji - Spółka będzie korzystać w przyszłości z dobrodziejstw wynikających z infrastruktury (zmodernizowanej kanalizacji deszczowej) zbudowanej w ramach Przedsięwzięcia, której właścicielem będzie Gmina . Korzystanie zaś przez Spółkę z ww. infrastruktury (zmodernizowanej kanalizacji deszczowej) sprawi, iż ograniczone lub wyeliminowane zostanie ryzyko podtopień majątku należącego do przedsiębiorstwa Spółki, które mogłyby dodatkowo skutkować utrudnieniami czy przerwami w działalności produkcyjnej Spółki, itp.

2011
1
paź

Istota:

Karty przedpłacone sfinansowane z ZFŚS.

Fragment:

Zatem kartę tę należy co do zasady uznać za świadczenie pieniężne z uwagi na jej zaklasyfikowanie jako instrumentu dostępu do określonych wartości pieniężnych, co finalnie umożliwia regulowanie zobowiązań pieniężnych. Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż wydaną pracownikom kartę przedpłaconą należy uznać za świadczenie pieniężne.. Stąd też otrzymanie przez pracowników świadczenia w postaci karty przedpłaconej zasilanej środkami pochodzącym z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w związku z finansowaniem działalności socjalnej korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 powołanej ustawy, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 380 zł. Reasumując ze zwolnienia na podstawie ww. przepisu korzystają przekazane przez wnioskodawcę świadczenia pieniężne w postaci kart przedpłaconych, sfinansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, przy spełnieniu warunków wyżej określonych. Łącznie wartość zwolnienia nie może przekroczyć kwoty 380 zł rocznie. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2011
1
wrz

Istota:

Czy karta przedpłacona stanowi świadczenie pieniężne w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zatem kartę tę należy co do zasady uznać za świadczenie pieniężne z uwagi na jej zaklasyfikowanie jako instrumentu dostępu do określonych wartości pieniężnych, co finalnie umożliwia regulowanie zobowiązań pieniężnych. Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż wydana pracownikom karta przedpłacona jest środkiem płatniczym. Stąd też otrzymane przez pracowników świadczenie w postaci karty przedpłaconej zamiast świadczeń pieniężnych korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 powołanej ustawy, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 380 zł, pod warunkiem, że świadczenie to jest realizowane w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Reasumując ze zwolnienia na podstawie ww. przepisu korzystają przekazane przez wnioskodawcę świadczenia pieniężne w postaci kart przedpłaconych, sfinansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, przy spełnieniu warunków wyżej określonych. Łącznie wartość zwolnienia nie może przekroczyć kwoty 380 zł rocznie. Przy czym koniecznym jest podkreślenie, że aby zwolnienie mogło mieć zastosowanie, to musi być spełniony m. in. warunek dotyczący finansowania działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.