Świadczenie odpłatne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadczenie odpłatne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy ustalając cenę usługi polegającej na udostępnieniu samochodu służbowego dla celów prywatnych, spółka może posłużyć się iloczynem faktycznie przejechanych kilometrów dla celów prywatnych i stawką za 1 kilometr przebiegu samochodu osobowego, ogłaszaną na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy?

Fragment:

(...) tytułu używania pojazdu stanowiącego własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, analogicznie zasadnym jest przyjęcie ww. stawki do obliczenia kosztów eksploatacji samochodu służbowego do celów prywatnych. Ponadto usługa polegająca na odpłatnym oddaniu pracownikowi do używania samochodu służbowego do celów prywatnych nie jest nieodpłatnym świadczeniem wynikającym ze stosunku pracy. Nie można też zakwalifikować tej usługi jako świadczenia w naturze, gdyż jest to świadczenie odpłatne. Wartość tego świadczenia nie będzie więc stanowiła przychodu ze stosunku pracy. W tej sytuacji, Spółka nie ma obowiązku stosować przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności art. 11 ust. 2a oraz art. 12 ust. 2; określających sposób ustalania wartości nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń w naturze, traktowanych jako wynagrodzenie ze stosunku pracy i stanowiących podstawę opodatkowania. Podstawą (...)

2011
1
cze

Istota:

Zainteresowanemu będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur zakupu towarów i usług związanych z przebudową istniejącej sieci elektroenergetycznej.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2008 r. (data wpływu 6 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego. W przedmiotowym (...)

2011
1
cze

Istota:

Zainteresowanemu będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur wystawionych przez zespół rajdowy pod warunkiem, że poniesione wydatki wykazywać będą związek z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2008 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 7 października 2008 r., do Biura KIP w Lesznie 9 października 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 15 grudnia 2008 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 16 grudnia 2008 r., do Biura KIP w Lesznie 17 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy sprzedaż urządzeń infrastrukturalnych za kwotę 1 zł podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2008 roku (data wpływu 25 lutego 2008 roku) uzupełnionym pismami: z dnia 5 maja 2008 roku (data wpływu 15 maja 2008 roku) i z dnia 14 maja 2008 roku (data wpływu 23 maja 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży na rzecz „M.” urządzeń infrastrukturalnych za kwotę 1 zł - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 lutego 2008 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej (...)

2011
1
maj

Istota:

Jeżeli firma ubezpieczeniowa wypłaca na rzecz Wnioskodawcy kwotę pieniężną na określony cel zawarty w umowie, a Wnioskodawca ma poinformować społeczność lokalną o dokonanej czynności otrzymania środków pieniężnych, zatem mamy do czynienia ze świadczeniem wzajemnym, a kwota przekazana podlega opodatkowaniu VAT, stanowi bowiem wynagrodzenie za wykonane przez Wnioskodawcę świadczenie.

Fragment:

(...) znaczenia osoba odbiorcy świadczenia. Usługami są zarówno świadczenia wykonane na rzecz konsumentów, jak i dla przedsiębiorców. Mając na uwadze ogólne reguły konstrukcyjne systemu VAT wskazać należy na jedną istotną cechę usługi. Otóż usługą będzie takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący z niego korzyść. Powyższe oznacza, że świadczeniem usług podlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT jest każde świadczenie odpłatne, które powoduje powstanie przysporzenia po stronie odbiorcy na skutek działania wykonawcy świadczenia. Zwrócić również należy uwagę, iż pod rządami nowej ustawy o podatku od towarów i usług, w odniesieniu do każdej płatności pieniężnej rozpatrywać należy, czy nie stanowi ona otrzymanego wynagrodzenia za jakieś świadczenia wykonane przez dany podmiot. Jeśli można zidentyfikować takie świadczenie, to wówczas otrzymaną płatność należałoby (...)

2011
1
maj

Istota:

Opodatkowanie stawką VAT dowozu pracowników do pracy autobusem służbowym.

Fragment:

(...) D E C Y Z J A Działając na podstawie art. 14 b § 2 i § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław Krzyki z dnia 29.03.2007 r. Nr PP/443/1/39/12/07 dotyczącej zastosowania stawki podatkowej, wydane na wniosek XY, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. U Z A S A D N I E N I E W dniu 02.02.2007 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynikało, że 40 pracowników xydowożonych jest do pracy z Legnicy do Wrocławia, służbowym autobusem. Świadczenie to jest odpłatne i opodatkowane, pracownicy ponoszą miesięczne koszty związane z zakupem paliwa, na podstawie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy obroty uzyskane przez podatnika w związku z przekazaniem na rzecz pracowników częściowo odplatnych świadczeń w ramach ZFŚS, będą miały wpływ na ustalenie proporcji, o której mowa w art.90 ust.2 ustawy o p.t.u.?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 , poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za prawidłowy pogląd Podatnika, wyrażony w złożonym wniosku, w części dotyczącej uwzględniania w współczynniku proporcji obrotów z tytułu przekazywania na rzecz pracowników częściowo odpłatnych świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. UZASADNIENIE Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka w ramach środków pochodzących z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – dalej ZFŚS, zakupuje bilety na różnego rodzaju imprezy kulturalne i sportowe oraz organizuje pracownikom wypoczynek letni. W (...)