IPTPP1/443-949/11-4/MW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Nieodpłatne udostępnianie przez Wnioskodawcę pomieszczeń podmiotom współpracującym, realizującym działania edukacyjne, kulturalne, artystyczne, jako czynności związane z działalnością Wnioskodawcy, nie będzie stanowić odpłatnego świadczenia usług na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 2 pkt. 2 ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Uniwersytetu, przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2011 r. (data wpływu 10 listopada 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 07 lutego 2012r. (data wpływu 09 lutego 2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń podmiotom współpracującym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń podmiotom współpracującym.

Wniosek został uzupełniony w dniu 9 lutego 2012r. o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Uniwersytet jest podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym pod nr NIP. Uniwersytet, działając w oparciu o Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), na podstawie art. 13 tej ustawy prowadzi m. in. działalność edukacyjną, kulturalną, artystyczną na rzecz społeczności lokalnej i regionalnej (w tym akademickiej) w obiektach których jest właścicielem, w tym Studenckim Centrum Kultury zwanym dalej SCK.

Wyżej wyszczególniona działalność polega między innymi na organizowaniu:

  • koncertów muzycznych, wystaw artystycznych, spotkań z czołowymi przedstawicielami świata: nauki, kultury, polityki, gospodarki,
  • innych spotkań wpisujących się w działalność statutową Uniwersytetu.

Realizując ww. działania Uniwersytet działa samodzielnie bądź przy współudziale organizacyjnym i finansowym innych podmiotów - samorządów, uczelni, jednostek naukowych, spółek prawa handlowego, innych (podmioty współpracujące).

Uniwersytet, w ramach współpracy z ww. podmiotami, przewiduje, iż partycypując w kosztach organizacji ww. działań, udostępni nieodpłatnie pomieszczenia podmiotom współpracującym. Planuje się, iż podmioty współpracujące w udostępnionych pomieszczeniach Uniwersytetu będą mogły świadczyć usługi odpłatnie, np. w formie sprzedaży przez siebie i na swoją rzecz biletów wstępu na organizowane imprezy.

Wnioskodawca jako współorganizator będzie udostępniał pomieszczenia w obiekcie SCK, natomiast zewnętrzny partner, w ramach zawiązanej współpracy, będzie we własnym zakresie zabezpieczał występy artystów, przygotowania oświetlenia i inne.

Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał jakichkolwiek obrotów z tytułu realizacji działań, o których mowa wyżej, tj. współorganizacji działań edukacyjnych, kulturalnych, artystycznych.

Dążąc do realizacji ww. celów statutowych Uczelni, Wnioskodawca, w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi, będzie udostępniać/wykorzystywać posiadany obiekt Studenckiego Centrum Kultury Uniwersytetu m. in. nawiązując współpracę z podmiotami współpracującymi. W ramach tej współpracy podmioty kooperujące z Wnioskodawcą odpłatnie (np. poprzez sprzedaż biletów) w obiekcie Wnioskodawcy, przeprowadzać będą działania o zdefiniowanym wyżej charakterze (np. organizacja koncertu). Wnioskodawca, w ramach formalnie nawiązywanej współpracy z podmiotami zewnętrznymi, nie będzie uzyskiwał obrotu, tj. nie będzie uzyskiwał należności, w kontekście postanowień art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a jego działania polegające na nieodpłatnym udostępnieniu obiektu SCK podmiotom kooperującym nie wypełnią przesłanek określonych w art. 8 ust. 2 tej ustawy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy nieodpłatne udostępniania pomieszczeń Uniwersytetu, podmiotom współpracującym, realizującym działania opisane w pkt 68 wniosku odpłatnie, np. w formie biletów wstępu, stanowić będzie, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), odpłatne świadczenie usług (art. 8 ust. 2 pkt 2)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w oparciu o art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, nieodpłatne udostępniania pomieszczeń podmiotom zewnętrznym, w ramach współpracy opierającej się na osiągnięciu celów o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, artystycznym na rzecz społeczności lokalnej i regionalnej (w tym akademickiej), które są zgodne z zadaniami ustawowymi Uczelni, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z art. 5 ust. 1 w związku z art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również (zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy) przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 8 ust. 2 ustawy, w pewnych, ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

  1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów
  2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Wypełnienie warunku określonego w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Należy zatem stwierdzić, iż opodatkowaniu podlegają te nieodpłatne usługi, które nie mają związku z prowadzoną działalnością.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi m. in. działalność edukacyjną, kulturalną, artystyczną na rzecz społeczności lokalnej i regionalnej (w tym akademickiej) w obiektach, których jest właścicielem, w tym w Studenckim Centrum Kultury. Ww. działalność polega m. in. na organizowaniu koncertów muzycznych, wystaw artystycznych, spotkań z czołowymi przedstawicielami świata: nauki, kultury, polityki, gospodarki oraz innych spotkań wpisujących się w działalność statutową Uniwersytetu. Realizując ww. działania, Wnioskodawca działa samodzielnie bądź przy współudziale organizacyjnym i finansowym innych podmiotów - samorządów, uczelni, jednostek naukowych, spółek prawa handlowego, innych. W ramach współpracy z ww. podmiotami, Wnioskodawca przewiduje, iż partycypując w kosztach organizacji ww. działań, udostępni nieodpłatnie pomieszczenia ww. podmiotom współpracującym. Wnioskodawca jako współorganizator będzie udostępniał pomieszczenia w obiekcie SCK, natomiast zewnętrzny partner, w ramach zawiązanej współpracy, będzie we własnym zakresie zabezpieczał występy artystów, przygotowania oświetlenia i inne. Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał jakichkolwiek obrotów z tytułu realizacji działań, o których mowa wyżej, tj. współorganizacji działań edukacyjnych, kulturalnych, artystycznych.

Mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego, należy stwierdzić, że nieodpłatne świadczenie usług przez Wnioskodawcę polegające na udostępnianiu pomieszczeń podmiotom współpracującym, będzie odbywało się do celów działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę, tj. działalności edukacyjnej, kulturalnej, artystycznej. Tym samym w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy i ww. świadczenia nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, nieodpłatne udostępnianie przez Wnioskodawcę pomieszczeń podmiotom współpracującym, realizującym działania edukacyjne, kulturalne, artystyczne, jako czynności związane z działalnością Wnioskodawcy, nie będzie stanowić odpłatnego świadczenia usług na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo należy podkreślić, iż zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Należy zatem wskazać, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono przy założeniu, iż faktycznie świadczone przez Wnioskodawcę usługi nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń opisane we wniosku będą służyły celom prowadzonej działalności.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualny błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić należy, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy (zdarzenie przyszłe) będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.