IBPP2/443-1158/13/KO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie uznania nieodpłatnie świadczonych usług polegających na doświadczalnym wytworzeniu energii elektrycznej dla Zakładu Chemicznego z powierzonych surowców za czynności niepodlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 grudnia 2013 r. (data wpływu 17 grudnia 2013 r.), uzupełnionym pismem z 10 marca 2014 r. (data wpływu 17 marca 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania nieodpłatnie świadczonych usług polegających na doświadczalnym wytworzeniu energii elektrycznej dla Zakładu Chemicznego z powierzonych surowców za czynności niepodlegające opodatkowaniu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania nieodpłatnie świadczonych usług polegających na doświadczalnym wytworzeniu energii elektrycznej dla Zakładu Chemicznego z powierzonych surowców za czynności niepodlegające opodatkowaniu.

Wniosek został uzupełniony pismem z 10 marca 2014 r. (data wpływu 17 marca 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 27 lutego 2014 r. znak: IBPP2/443-1158/13/KO.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

S. (dalej: „S”, „Spółka”, „Wnioskodawca”) jest czynnym podatnikiem VAT. Spółka prowadzi działalność gospodarczą między innymi w następującym zakresie:

 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 68.20.Z),
 • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
 • przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z),
 • pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z).

Obecnie Spółka wdraża strategię rozwoju poprzez inwestowanie swoich aktywów w bardzo innowacyjne projekty niszowe w zakresie technologii zagospodarowania odpadów, skierowane do dużych odbiorców przemysłowych (ciężka synteza chemiczna, petrochemia, przetwórstwo biodiesla, itp.).

Spółka podjęła się m.in. realizacji projektu badawczego, ukierunkowanego na pozyskanie wiedzy, doświadczenia i praw własności intelektualnej w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania energii elektrycznej z wodoru oraz innych gazów stanowiących odpad produkcyjny. Projekt ten jest współfinansowany ze środków uzyskanych przez Spółkę w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Umowa z P. nr ...).

W wyniku planowanych badań przemysłowych oraz prac rozwojowych objętych projektem S. zamierza:

 • opanować nową technologię produkcji elementów instalacji zasilania gazami wodorowymi urządzeń do energetycznego wykorzystania wodoru,
 • opracować na potrzeby zakładów chemicznych, w których okresowo pojawiają się odpadowe gazy wodorowe, komercyjnej wersji aparatury przetwarzającej go na energię użytkową,
 • uruchomić produkcję energii wg nowej technologii, unikalnej w skali krajowej,
 • zdobyć pozycję lidera w zakresie gospodarczego wykorzystania nadmiarowego i odpadowego wodoru w instalacjach chemicznych.

W celu realizacji zadań nakreślonych w projekcie badawczym S. planuje podpisać umowę o usługowe wytwarzanie energii elektrycznej z jednym z zakładów chemicznych (dalej: „Zakład Chemiczny”). Zgodnie z umową Zakład Chemiczny umożliwi połączenie projektowanej przez S. instalacji z własnymi urządzeniami i będzie współdziałać w przeprowadzeniu testów i niezbędnych badań w zakresie wskazanym przez S., w szczególności będzie dostarczał wodór odpadowy oraz inne gazy odpadowe (Surowce) i odbierał wytworzoną w trakcie testów energię elektryczną. Na żadnym etapie realizacji umowy nie nastąpi przeniesienie prawa własności Surowców z Zakładu Chemicznego na S.; również prawo własności do wytworzonej w trakcie projektu badawczego energii elektrycznej nie będzie przeniesione na S.. Zakład Chemiczny udostępni jedynie Surowce do przeprowadzenia na nich badań w trakcie realizacji projektu. Należy w tym momencie wskazać, iż na etapie planowania projektu nie można z całą mocą stwierdzić czy wytwarzanie energii elektrycznej z Surowców będzie możliwe. W zakresie udostępnienia Surowców do badań jak również oddania wytworzonej w trakcie realizacji projektu energii elektrycznej strony nie będą pobierały żadnego wynagrodzenia.

Z postanowień umowy wynika również, że wszelkie prawa własności intelektualnej związane z realizacją projektu badawczego i stworzeniem innowacyjnej technologii wytwarzania energii należeć będą do S. Intencją S. jest odpłatne przeniesienie, po zakończeniu realizacji procesu badawczego, prawa własności intelektualnej do innowacyjnej technologii wytwarzania energii na Zakład Chemiczny.

Pismem z dnia 10 marca 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił zdarzenie przyszłe następująco:

1.Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą między innymi w następującym zakresie:

 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 68.20.2),
 • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
 • przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z),
 • pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z).

We wskazany wyżej zakres działalności ściśle wpisuje się obecnie wdrażana przez Wnioskodawcę strategia rozwoju poprzez inwestowanie swoich aktywów w bardzo innowacyjne projekty niszowe w zakresie technologii zagospodarowania odpadów, skierowane do dużych odbiorców przemysłowych (ciężka synteza chemiczna, petrochemia, przetwórstwo biodiesla, itp.).

Jednym z kluczowych elementów tej strategii jest realizacja projektu badawczego, ukierunkowanego na pozyskanie wiedzy, doświadczenia i praw własności intelektualnej do innowacyjnej technologii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z gazów wodorowych oraz innych gazów stanowiących odpad produkcyjny.

Zakończenie ww. projektu z sukcesem powinno przyczynić się do osiągania przez Wnioskodawcę w przyszłości przychodów, w tym w szczególności z tytułu ewentualnego przeniesienia lub umożliwienia korzystania z praw własności intelektualnej do nowej technologii. Stworzenie innowacyjnej technologii wytwarzania energii elektrycznej znacząco wpłynie także na wizerunek Wnioskodawcy i postrzeganie przez innych, potencjalnych klientów.

Realizacja projektu zakłada współpracę z Zakładem Chemicznym, który jest zainteresowany innowacyjnym pozyskiwaniem energii elektrycznej i posiada odpowiednią infrastrukturę techniczną oraz produkty odpadowe (wodór i inne gazy).

Nieodpłatne świadczenie usług na rzecz Zakładu Chemicznego, polegające na doświadczalnym wytworzeniu energii elektrycznej, jest zatem z jednej strony kluczowym elementem realizowanego procesu badawczego a z drugiej pozwala potencjalnemu klientowi zaznajomić się ze skutecznością technologii i rozpoznać wymagania techniczne, które musi spełnić, żeby móc skutecznie ją implementować.

2.Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane przez nich do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przez czynności opodatkowane należy rozumieć w tym przypadku czynności, które faktycznie zostały lub zostaną objęte opodatkowaniem w przyszłości. Z uwagi na to, że prawo do odliczenia powinno być realizowane natychmiast po powstaniu podatku naliczonego, decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia będzie miał zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Jeśli podatnik zamierza przeznaczyć dane towary lub usługi na cele działalności opodatkowanej, to jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów i usług (choćby przed zrealizowaniem prawa do odliczenia towary bądź usługi nie zostały jeszcze spożytkowane na cele działalności opodatkowanej).

W związku z tym, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT (w takim charakterze będzie występował przy nabyciu stosownych usług, materiałów i towarów) oraz zamierza wykorzystać technologię wytwarzania energii elektrycznej w przyszłości do wykonywania czynności opodatkowanych, Wnioskodawca zamierza skorzystać z przysługującego mu prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym nieodpłatne świadczenie usług polegające na doświadczalnym wytworzeniu energii elektrycznej dla Zakładu Chemicznego z powierzonych surowców (wodoru odpadowego i innych gazów odpadów) będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Nieodpłatne świadczenie usługi wytworzenia energii elektrycznej z powierzonych materiałów, na rzecz odbiorcy (Zakładu Chemicznego) stanowi nieodpłatne świadczenie usług, które nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z uwagi na brak spełnienia przesłanki wskazanej w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, tj. wykonania świadczenia do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Jednocześnie, na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących i prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Wobec powyższego, dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisuje się w cel prowadzonej działalności gospodarczej, a więc ma wpływ na przyszłe obroty przedsiębiorstwa, jego zysk, wizerunek, odbiór przez kontrahentów, wtedy negatywna przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu, nie zostanie spełniona.

Dla określenia związku świadczonych usług z prowadzoną działalnością istotne jest także czy są one konieczne do celów prowadzonej działalności lub też czy stanowią pożądane uzupełnienie tej działalności jak również czy bez wykonywania tych usług działalność podatnika mogłaby być prowadzona co najmniej w takim samym zakresie. Stwierdzenie związku danej nieodpłatnej usługi z działalnością podatnika uzależnione jest zatem każdorazowo od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują.

Odnosząc powyższe do sytuacji opisanej w stanie faktycznym należy stwierdzić, że usługa wytworzenia z powierzonych materiałów energii elektrycznej na rzecz Zakładu Chemicznego bez wynagrodzenia stanowi bez wątpienia nieodpłatne świadczenie usług do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą a więc świadczenie które nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z uwagi na brak spełnienia przesłanki wskazanej w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, tj. wykonania świadczenia do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Z całą pewnością, można bowiem uznać, że działania podejmowane przez Spółkę w celu realizacji projektu badawczego, ukierunkowanego na pozyskanie wiedzy, doświadczenia i praw własności intelektualnej do innowacyjnej technologii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z gazów wodorowych oraz innych gazów stanowiących odpad produkcyjny, współfinansowanego ze środków uzyskanych przez Spółkę w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wpisuje się w cele prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w szczególności rozwijanie innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów. Nawiązanie współpracy z Zakładem Chemicznym stwarza dla Wnioskodawcy perspektywy osiągnięcia dodatkowych przychodów związanych z ewentualnym przeniesieniem lub umożliwieniem korzystania z praw własności intelektualnej do nowej technologii, które zostaną uzyskane w trakcie realizacji projektu badawczego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Ww. krajowe rozwiązanie prawne jest zgodne z przepisem art. 26 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1 ze zm.), zgodnie z którym za odpłatne świadczenie usług uznaje się każdą z następujących czynności:

 1. użycie towarów stanowiących część majątku przedsiębiorstwa do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników lub, bardziej ogólnie, do celów innych niż działalność jego przedsiębiorstwa, w przypadkach kiedy VAT od takich towarów podlegał w całości lub w części odliczeniu;
 2. nieodpłatne świadczenie usług przez podatnika na prywatny użytek jego lub jego pracowników, lub bardziej ogólnie, do celów innych niż działalność jego przedsiębiorstwa.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie określa, co należy rozumieć przez usługi świadczone do celów działalności gospodarczej, wobec czego, odwołując się do orzecznictwa w tym zakresie uznać należy, że powyższe sformułowanie należy rozumieć jako ściśle związane z celem i działalnością konkretnego podmiotu. W doktrynie przyjęto, że usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa to takie usługi, które są wykonywane nieodpłatnie w związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej podmiotu, potrzebami związanymi z funkcjonowaniem prowadzonego przedsiębiorstwa.

Zatem interpretując powyższy przepis art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, stwierdzić należy, że opodatkowaniu podlegać powinno, jako odpłatne świadczenie usług, użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza (w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników), jeżeli przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, w całości lub w części, przy nabyciu tych towarów.

Tylko łączne zaistnienie ww. przesłanek umożliwia objęcie zakresem opodatkowania VAT usług świadczonych nieodpłatnie. Jeśli jeden z tych warunków nie jest spełniony podatnik nie powinien opodatkowywać takiego nieodpłatnego świadczenia usług.

Analizując natomiast treść powołanego ww. art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, zauważyć należy, że dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy tego przepisu, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisuje się w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują.

Zatem biorąc pod uwagę powyższy przepis należy uznać, że zgodnie z jego gramatyczną wykładnią nieodpłatne świadczenie usług na cele działalności gospodarczej podatnika w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług nie podlega opodatkowaniu VAT.

Natomiast opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega nieodpłatne świadczenie usług (inne niż wskazane w pkt 1 ww. przepisu) na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika, bez względu na to czy podatnikowi przysługiwało, czy też nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w następującym zakresie:

 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 68.20.2),
 • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
 • przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z),
 • pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z).

Spółka podjęła się m.in. realizacji projektu badawczego, ukierunkowanego na pozyskanie wiedzy, doświadczenia i praw własności intelektualnej w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania energii elektrycznej z wodoru oraz innych gazów stanowiących odpad produkcyjny.

W wyniku planowanych badań przemysłowych oraz prac rozwojowych objętych projektem Wnioskodawca zamierza:

 • opanować nową technologię produkcji elementów instalacji zasilania gazami wodorowymi urządzeń do energetycznego wykorzystania wodoru,
 • opracować na potrzeby zakładów chemicznych, w których okresowo pojawiają się odpadowe gazy wodorowe, komercyjnej wersji aparatury przetwarzającej go na energię użytkową,
 • uruchomić produkcję energii wg nowej technologii, unikalnej w skali krajowej,
 • zdobyć pozycję lidera w zakresie gospodarczego wykorzystania nadmiarowego i odpadowego wodoru w instalacjach chemicznych.

W celu realizacji zadań nakreślonych w projekcie badawczym Wnioskodawca planuje podpisać umowę o usługowe wytwarzanie energii elektrycznej z jednym z dużych zakładów chemicznych Zgodnie z umową Zakład Chemiczny umożliwi połączenie projektowanej przez Wnioskodawcę instalacji z własnymi urządzeniami i będzie współdziałać w przeprowadzeniu testów i niezbędnych badań w zakresie wskazanym przez Wnioskodawcę, w szczególności będzie dostarczał wodór odpadowy oraz inne gazy odpadowe (Surowce) i odbierał wytworzoną w trakcie testów energię elektryczną. Na żadnym etapie realizacji umowy nie nastąpi przeniesienie prawa własności Surowców z Zakładu Chemicznego na Wnioskodawcę; również prawo własności do wytworzonej w trakcie projektu badawczego energii elektrycznej nie będzie przeniesione na Wnioskodawcę. Zakład Chemiczny udostępni jedynie Surowce do przeprowadzenia na nich badań w trakcie realizacji projektu. Z postanowień umowy wynika również, że wszelkie prawa własności intelektualnej związane z realizacją projektu badawczego i stworzeniem innowacyjnej technologii wytwarzania energii należeć będą do Wnioskodawcy. Intencją Wnioskodawcy jest odpłatne przeniesienie, po zakończeniu realizacji procesu badawczego, prawa własności intelektualnej do innowacyjnej technologii wytwarzania energii na Zakład Chemiczny.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że w zakres jego działalności ściśle wpisuje się obecnie wdrażana przez Wnioskodawcę strategia rozwoju poprzez inwestowanie swoich aktywów w bardzo innowacyjne projekty niszowe w zakresie technologii zagospodarowania odpadów, skierowane do dużych odbiorców przemysłowych (ciężka synteza chemiczna, petrochemia, przetwórstwo biodiesla, itp.).

Jednym z kluczowych elementów tej strategii jest realizacja projektu badawczego, ukierunkowanego na pozyskanie wiedzy, doświadczenia i praw własności intelektualnej do innowacyjnej technologii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z gazów wodorowych oraz innych gazów stanowiących odpad produkcyjny.

Zakończenie ww. projektu z sukcesem powinno przyczynić się do osiągania przez Wnioskodawcę w przyszłości przychodów, w tym w szczególności z tytułu ewentualnego przeniesienia lub umożliwienia korzystania z praw własności intelektualnej do nowej technologii. Stworzenie innowacyjnej technologii wytwarzania energii elektrycznej znacząco wpłynie także na wizerunek Wnioskodawcy i postrzeganie przez innych, potencjalnych klientów.

Realizacja projektu zakłada współpracę z Zakładem Chemicznym, który jest zainteresowany innowacyjnym pozyskiwaniem energii elektrycznej i posiada odpowiednią infrastrukturę techniczną oraz produkty odpadowe (wodór i inne gazy).

Nieodpłatne świadczenie usług na rzecz Zakładu Chemicznego, polegające na doświadczalnym wytworzeniu energii elektrycznej, jest zatem z jednej strony kluczowym elementem realizowanego procesu badawczego a z drugiej pozwala potencjalnemu klientowi zaznajomić się ze skutecznością technologii i rozpoznać wymagania techniczne, które musi spełnić, żeby móc skutecznie ją implementować.

W związku z tym, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT (w takim charakterze będzie występował przy nabyciu stosownych usług, materiałów i towarów) oraz zamierza wykorzystać technologię wytwarzania energii elektrycznej w przyszłości do wykonywania czynności opodatkowanych, Wnioskodawca zamierza skorzystać z przysługującego mu prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości.

W kontekście przedstawionego opisu sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości, czy świadczone przez niego nieodpłatnie usługi polegające na doświadczalnym wytworzeniu energii elektrycznej dla Zakładu Chemicznego z powierzonych surowców podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Rozpatrując przedstawioną przez Wnioskodawcę sprawę należy wskazać, że Wnioskodawca świadcząc nieodpłatnie usługi na rzecz Zakładów Chemicznych realizuje podstawowe cele swojej działalności. Poprzez powyższe działanie Wnioskodawca może w przyszłości tj. po zakończeniu realizacji procesu badawczego uzyskać potencjalne korzyści w postaci odpłatnego przeniesienia prawa własności intelektualnej do innowacyjnej technologii wytwarzania energii na Zakład Chemiczny, co bezsprzecznie będzie miało wpływ na prowadzoną przez Wnioskodawcę działalność gospodarczą.

Zatem należy uznać, że nieodpłatne świadczenie usług polegających na doświadczalnym wytworzeniu energii elektrycznej dla Zakładu Chemicznego z powierzonych surowców wpisuje się w zakres i cel prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności. Z uwagi na powyższe nie może być traktowane jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy. W konsekwencji, w przedmiotowej sprawie nie będzie miał zastosowania wyżej powołany przepis, a czynności te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.