DD9.8220.2.201.2016.KZU | Interpretacja indywidualna

Minister Finansów,
W zakresie skutków podatkowych zwi1zanych z nieodp3atnym owiadczeniem przez syna czynnooci polegaj1cych na zawieraniu polis ubezpieczeniowych.

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 pkt 1 oraz § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z póYn. zm.) Minister Finansów, w zwi1zku ze stwierdzeniem nieprawid3owooci interpretacji indywidualnej z dnia 03 czerwca 2014 r. Nr IBPBI/1/415-276/14/BK, wydanej z upowa?nienia Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zmienia z urzedu wy?ej wymienion1 interpretacje stwierdzaj1c, ?e stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2014 r., uzupe3nionym w dniach 14 i 19 maja 2014r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwi1zanych z nieodp3atnym owiadczeniem przez syna czynnooci polegaj1cych na zawieraniu polis ubezpieczeniowych - jest prawid3owe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, dzia3aj1c na podstawie § 5 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z póYn. zm.), wyda3 w dniu 03 czerwca 2014 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretacje indywidualn1 dotycz1c1 podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwi1zanych z nieodp3atnym owiadczeniem przez syna czynnooci polegaj1cych na zawieraniu polis ubezpieczeniowych. Interpretacja wydana zosta3a na wniosek Pana z dnia 25 lutego 2014 r., uzupe3niony w dniach 14 i 19 maja 2014r.

We wniosku przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e:

Wnioskodawca jest emerytem. Zamierza za3o?ya dzia3alnooa gospodarcz1 w zakresie owiadczenia us3ug ubezpieczeniowych (agencje ubezpieczeniow1). Ze wzgledu na fakt, ?e sam nie posiada wymaganych przepisami uprawnien do zawierania umów zamierza, na podstawie umowy zlecenia, nieodp3atnie zlecia swojemu synowi (który takie uprawnienia posiada) wykonywanie na swoj1 rzecz czynnooci polegaj1cych na zawieraniu umów (polis) ubezpieczeniowych. Syn nie prowadzi ?adnej dzia3alnooci gospodarczej, jest zatrudniony w jednostce bud?etowej; otrzymywane przez niego ze stosunku pracy uposa?enie stanowi jego Yród3o utrzymania. Mieszka osobno i prowadzi odrebne gospodarstwo domowe. Do dochodów z prowadzonej dzia3alnooci Wnioskodawca zalicza3 bedzie tylko i wy31cznie prowizje uzyskane z zawartych polis, które traktowa3 bedzie jako jedyne Yród3o przychodu jego firmy. Uzyskane z tego tytu3u dochody opodatkuje tzw. podatkiem liniowym.

W zwi1zku z powy?szym zadano nastepuj1ce pytanie:

Czy wykonywane nieodp3atnie owiadczenie/us3uga na moj1 rzecz przez syna, który zalicza sie do I i II grupy podatkowej i prowadzi odrebne gospodarstwo domowe, traktowane jest, jako przychód (dochód) podlegaj1cy wycenie, a tym samym wykazywaniu i opodatkowaniu?

Zdaniem Wnioskodawcy, czynnooci te s1 wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis powy?szy mówi, ?e wolna od podatku dochodowego jest wartooa owiadczen w naturze i innych nieodp3atnych owiadczen, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych od osób zaliczonych do 1 i 2 grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn z zastrze?eniem ust. 20.

W zwi1zku z powy?szym nie jest on zobowi1zany w ?aden sposób wyceniaa tych us3ug, traktowaa ich jako dochód i wpisywaa ich w koszty uzyskania przychodu.

Wydaj1c z upowa?nienia Ministra Finansów, interpretacje indywidualn1 z dnia 03 czerwca 2014 r. Nr IBPBI/1/415-276/14/BK, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uzna3 stanowisko Wnioskodawcy za nieprawid3owe.

Po zapoznaniu sie z aktami sprawy Minister Finansów zwa?y3, co nastepuje.

Interpretacja indywidualna wydana przez upowa?niony organ nie jest prawid3owa.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z póYn. zm.) – zwana dalej „ustaw1”, zawiera w art. 10 ust. 1 katalog Yróde3 przychodów, woród których wymienia w pkt 3 pozarolnicz1 dzia3alnooa gospodarcz1.

Za przychód z pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej uwa?a sie kwoty nale?ne, choaby nie zosta3y faktycznie otrzymane, po wy31czeniu wartooci zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonuj1cych sprzeda?y towarów i us3ug opodatkowanych podatkiem od towarów i us3ug za przychód z tej sprzeda?y uwa?a sie przychód pomniejszony o nale?ny podatek od towarów i us3ug. (art. 14 ust. 1 ustawy).

Ponadto zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 8 ustawy przychodem z dzia3alnooci gospodarczej jest równie? wartooa otrzymanych owiadczen w naturze i innych nieodp3atnych owiadczen, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrze?eniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy przewiduje zwolnienie z opodatkowania dla wartooci owiadczen w naturze i innych nieodp3atnych owiadczen, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, z zastrze?eniem ust. 20.

Jedoczeonie ustawodawca poprzez odes3anie do ust. 20 art. 21 ustawy zawar3 zastrze?enie polegaj1ce na tym, i? zwolnienie powy?sze nie ma zastosowania do owiadczen otrzymywanych na podstawie stosunku pracy, pracy nak3adczej lub na podstawie umów bed1cych podstaw1 uzyskiwania przychodów zaliczonych do Yród3a, jakim jest dzia3alnooa wykonywana osobiocie.

Powy?sze oznacza, ?e wyj1tek od zwolnienia ma zastosowanie wy31cznie do owiadczen otrzymywanych na podstawie stosunku pracy, pracy nak3adczej lub umów bed1cych podstaw1 uzyskiwania przez owiadczeniobiorce przychodów zaliczonych do Yród3a jakim jest dzia3alnooa wykonywana osobiocie. Nie dotyczy on przychodów uzyskiwanych przez owiadczeniobiorce z tytu3u nieodp3atnych owiadczen zaliczanych do przychodów z dzia3alnooci gospodarczej.

Podkreolenia wymaga, ?e osobami zaliczonymi do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2016 r. poz. 205) do I i II grupy podatkowej s1:

  • ma3?onkowie, zstepni (np. syn, córka), wstepni, pasierb, ziea, synowa, rodzenstwo, ojczym, macocha, i teociowie,
  • zstepni rodzenstwa, rodzenstwo rodziców, zstepni i ma3?onkowie pasierbów, ma3?onkowie rodzenstwa i rodzenstwo ma3?onków, ma3?onkowie rodzenstwa ma3?onków, ma3?onkowie innych zstepnych (art. 14 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o spadków i darowizn).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przysz3ego wynika, i? w ramach prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej polegaj1cej na owiadczeniu us3ug ubezpieczeniowych Wnioskodawca zamierza na podstawie umowy zlecenia, nieodp3atnie zlecia swojemu synowi (...) wykonywanie na swoj1 rzecz czynnooci polegaj1cych na zawieraniu umów (polis) ubezpieczeniowych.

Maj1c na uwadze powo3ane przepisy prawa oraz opisane zdarzenie przysz3e stwierdza sie, ?e w przedmiotowej sprawie ma zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy.

W konsekwencji otrzymanie nieodp3atnego owiadczenia od cz3onka rodziny, zaliczonego do I grupy podatkowej, w postaci nieodp3atnie wykonywanej umowy zlecenia, generuje po stronie Wnioskodawcy przychód z pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej wolny od podatku dochodowego.

W zwi1zku z powy?szym stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego, stwierdzaj1ce, ?e (...) do dochodu z prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej zaliczaa bedzie prowizje uzyskane z zawartych polis jest prawid3owe.

W konsekwencji nale?a3o z urzedu, dokonaa zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, dzia3aj1cego z upowa?nienia Ministra Finansów, gdy? stwierdzono jej nieprawid3owooa.

Zgodnie z art. 14e § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów mo?e, z urzedu, zmienia wydan1 interpretacje ogóln1 lub indywidualn1, je?eli stwierdzi jej nieprawid3owooa, uwzgledniaj1c w szczególnooci orzecznictwo s1dów, Trybuna3u Konstytucyjnego lub Trybuna3u Sprawiedliwooci Unii Europejskiej. Przepis ten nie zawiera ograniczen czasowych, co oznacza, ?e jeoli stwierdzona zostanie nieprawid3owooa wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów mo?e, z urzedu zmienia j1 w dowolnym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piomie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o wydaniu zmienionej interpretacji – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r. poz. 718).

Skarge do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego wnosi sie (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli Minister Finansów nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi).

Skarge wnosi sie za poorednictwem Ministra Finansów, którego dzia3anie, bezczynnooa lub przewlek3e prowadzenie postepowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi), na adres: ul. Owietokrzyska 12, 00-916 Warszawa.